ELDP

Změníl(a) - Martina Dufková

Program plusPortal podporuje hromadné i individuální zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), které je dostupné volbami Menu / Mzdy / Roční zpracování / ELDP.

Stránka pro tvorbu ELDP je rozdělena do několika oddílů:

Záhlaví

V záhlaví stránky je umístěna lišta pro nastavení filtrů, kde je možné zvolit období a společnost (v případě holdingu). Dále je možné zpracování omezit na konkrétní mzdovou účetní, případně na oddělení společnosti. Po pravé straně lišty je ikona pro přepnutí do číselníků mezd.

Filtrační dlaždice

Filtrační dlaždice umožňují rozdělit ELDP na ty, co čekají na vyřízení, vyřízené nebo lze zobrazit všechny smlouvy, kterých se ELDP týká. V průběhu aktuálního roku je zde i dlaždice s ELDP, u kterých nelze roční sestavení provést, protože pracovní poměr zaměstnance trvá a není poslední měsíc v roce.

Funkční tlačítka

Funkční tlačítka umožňují práci s ELDP. Nabízí se tato tlačítka:

Hromadné změny

V rámci hromadných změn lze označeným zaměstnancům sestavit roční ELDP (zaměstnancům, u kterých pracovní poměr trvá nebo byl ukončen). Sestavené ELDP je dále možné vytisknout (systém vytvoří soubor, který se primárně uloží do složky, kterou máte v prohlížeči nastavenou jako výchozí složku pro stahování souborů. Po stisknutí tlačítka OK se provede připojení na server ČSSZ, kde můžete soubor nahrát do příslušného tiskopisu, vše zkontrolovat a vytisknout). U zkontrolované ELDP je možné hromadně provést e-podání na SSZ. (podmínkou odesílání údajů na portál veřejné správy je správná instalace a nastavení certifikátů).

Roční ELDP je možné také sestavit proklikem na řádku s daným zaměstnancem v seznamu smluv.

Sestavit ELDP

Slouží pro individuální sestavení, kdy je ELDP zpracován jednomu vybranému zaměstnanci v průběhu roku (např. při výpočtu starobního důchodu, opravný ELDP).

Postup sestavení ELDP:

  1. Zvolte tlačítko Sestavit ELDP.
  2. Otevře se editační formulář, kde je potřeba vybrat zaměstnance, kterému je ELDP sestavován, dále se volí typ ELDP, případně je možné zvolit sestavení opravného ELDP, dále zvolte rok a měsíc, do kterého se má ELDP sestavit.
  3. Vše potvrďte tlačítkem OK.
  4. U vybraného zaměstnance se v seznamu zaměstnanců vyplní údaje o ELDP (typ ELDP, do kdy byl ELDP sestaven, datum vyhotovení, vyměřovací základ, vyloučené doby). Dále jsou v seznamu dostupné ikony pro tisk ELDP, provedení e-podání, jeho zrušení a přepnutí na kartu zaměstnance.

Pro náhled na sestavený ELDP je potřeba kliknout na řádku se zaměstnancem, kterému je ELDP sestavován. Zde je možné údaje také opravit.

Zkontrolovat e-podání

Tlačítko umožní zkontrolovat vybrané ELDP.

Nastavit vyřízení

Slouží k ručnímu nastavení vyřízení (odeslání) ELDP na SSZ.

Zrušit vyřízení

Slouží k ručnímu zrušení vyřízení (odeslání) ELDP.

Zpřístupnit zaměstnanci

Tlačítkem mzdová účtárna zpřístupní ELDP zaměstnancům.

Zaměstnanec si může Evidenční list důchodového pojištění stáhnout v PDF verzi v Menu / Mzdy / ELDP. Zobrazení ELDP je chráněno heslem. Používá se stejné heslo jako pro přístup na výplatní lístek.

Znepřístupnit zaměstnanci

Tlačítkem se zruší zpřístupnění ELDP zaměstnanci.

Seznam zaměstnanců/smluv

Seznam smluv je vztažen k nastavenému roku a jsou v něm zobrazeni zaměstnanci, kterým je třeba za daný rok zpracovat evidenční listy důchodového pojištění. Jak již bylo popsáno výše, po sestavení ELDP se do seznamu doplní příslušné údaje. Signalizační šipka ukazuje stav, v jakém se ELDP nachází (zelená šipka vyřízeno, červená šipka nelze sestavit s kontextovou nápovědou, proč sestavit nelze). Proklikem na řádku s konkrétním zaměstnancem se otevře sestavený ELDP (tam kde byl sestaven nebo i odeslán), případně prázdný formulář s poznámkou, proč nelze sestavit.

S ELDP je možné pracovat také přímo z karty zaměstnance na záložce Pojištění, důchody.


Jak hodnotíte článek?