Verze 4.01.01 (vystavená 21.4.2022)

Po stažení verze 4.01.00 se může stát, že se správně nenačte stránka (například Karta zaměstnance )! Je to způsobeno tím, že v mezipaměti webového prohlížeče zůstane uložena stará verze stránky. Pro vymazání mezipaměti a znovunačtení stránky stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + F5. Poté by se již stránka měla zobrazit korektně.
U typů pracovních poměrů nebude možné založit dva stejné názvy a zkratky typů pracovních poměrů. Bude kontrolována duplicita. Je potřeba, před provedení upgradu na verzi 4.01.00, provést přejmenování těchto poměrů a odlišení (např. existují-li dva záznamy se shodným názvem a zkratkou, a to "Služební poměr" a "SLP" proveďte přejmenování na "Služební poměr I" se zkratkou "SLP1" a "Služební poměr II"se zkratkou "SLP2"). Pokud tak neučiníte, nebude možné provést upgrade na verzi 4.01.00 a upgrade databáze na nejnovější verzi.
Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Opakované upozornění: po provedení aktualizace od verze 4.00.32 doporučujeme ověřit funkčnost SMTP serveru pomocí tlačítka "Test" na záložce Rozesílání emailu v konfiguraci portálu (Nastavení / Správa konfigurace). Ve verzi 4.00.32 byla do nastavení konfigurace portálu (Nastavení / Správa konfigurace) na záložku Rozesílání emailů přidána možnost nastavit konkrétní zabezpečení komunikace s mail serverem. Nápověda k nastavení je uvedena přímo u popisky "Šifrování". Výchozí hodnota šifrování je po aktualizaci nastavena na Automaticky. V některých případech bylo zjištěno, že mailový server poskytuje šifrování i na portu 25. V těchto případech však může docházet k chybě ověřování certifikátu. Zkontrolujte si proto, zdali jsou vaše emaily správně odesílané a pokud ne, zaškrtněte volbu neověřovat certifikát nebo změňte nastavení šifrování na Žádné.

Personalistika

 • Do zobrazení v seznamu zaměstnanců (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy) byl mezi zobrazitelné sloupce doplněn údaj "Pošta", který se uvádí v adrese trvalého pobytu a doručovací adrese.
 • V organizačním diagramu (Organizace / Organizační diagram) jsou zobrazovány i záznamy archivních vzorových pozic.
 • Bylo umožněno evidovat uživatelské údaje u číselníku nákladových středisek (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika – sekce Sledování nákladů).
 • V kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) se na záložce Pracovní poměr v sekci Pravidla přesčasů zpřístupnil údaj "Výchozí zakázka pro vykazování".
 • Při zadávání nového zaměstnance nebo při změně pracovní doby (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – záložka Pracovní poměr – sekce Pracovní doba) se v nabídce pro Rozvrh směn při zvolené definici pracovní doby "Bez rozvržení směn (dohody)" již nabízejí rozvrhy směn, které nemají nastavené rozvržení směn (volba Rozvržení směn je "žádné"). Pokud zákazníci mají zadaný rozvrh směn bez rozvržení a ve výše uvedené nabídce se nenabízí, stačí v číselníku Rozvrhy směn (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Pracovní doba nebo Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka / Pracovní doba nebo Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Pracovní doba) daný rozvrh otevřít a uložit. V té chvíli dojde k nastavení potřebného příznaku a rozvrh je dostupný pro výběr.

Vzdělávání

 • V nastavení Vzdělávání (Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / Vzdělávání – nastavení / sekce Notifikace) bylo pole "E-mail tréninkového koordinátora" odstraněno.

Volno

 • Pro jednotlivé i hromadné přidání nároku na dovolenou (Volno / Nároky na dovolenou) je přednastaveno zadání nároku v hodinách (v zobrazení seznamu i detailu byla odebrána položka "Dovolená z roku 2020"). Do seznamu byl doplněn sloupec "Název organizace". Doporučujeme provést obnovení použitých zobrazení kliknutím na tlačítko "Obnovit vestavěná zobrazení".

Docházka

 • V seznamu Docházka / Vyhodnocení docházky a Docházka / Přehledy / Přehled docházky byl mezi zobrazitelné sloupce zařazen vypočítaný sloupec "Odpracováno bez přesčasů".
 • Byla provedena úprava viditelnosti a ukládání položky "Společnosti" ve stránce Položka docházky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Položky docházky / detail některé položky). Pokud je v položce "Účel položky" vybrána hodnota "souhrnná měsíční", položka "Společnosti" není viditelná a při uložení záznamu se uloží prázdná hodnota. Pokud je v položce "Účel položky" vybrána jiná hodnota než "souhrnná měsíční", položka "Společnosti" je viditelná a při uložení se uloží požadované společnosti.
 • Byla zlepšena odezva na stránce Nastavení / Číselníky / Docházka / Pracovní doba / Nepravidelné rozvržení směn (dříve se v některých situacích z důvodu překročení maximálního časového limitu načtení stránky nezdařilo).
 • Zadání nebo výmaz dovolené na stránce docházky konkrétního zaměstnance (Docházka / Vyhodnocení docházky – docházka konkrétního zaměstnance) se promítne do pole "Dovolená (zůstatek)" v levém panelu stránky docházky.
 • Byla opravena chyba při zápisu nových položek zdůvodňujících odpracovanou dobu v docházkách u DPP nebo DPČ. Nyní již nedochází k duplikování položek a navyšování odpracované doby při ručním vkládání zdůvodnění do docházek (Docházka / Vyhodnocení docházky nebo Docházka / Moje docházka), ani při zápisu z modulu Volno (Volno / Plánování volna).

Identifikační čipy

 • Byl znovu zprovozněn export do MS excelu ve stránce Identifikační čipy. Zobrazení se obnoví po reinstalaci databáze. Pokud se tak nestane, doporučujeme provést obnovení použitých zobrazení kliknutím na tlačítko "Obnovit vestavěná zobrazení".

Mzdy

 • Bylo opraveno elektronické hlášení na ČSSZ u cizinců (Mzdy / Hlášení změn SSZ nebo karta zaměstnance / Pojištění, důchody / Hlášení změn OSSZ), kteří nemají nastavené Rodné číslo / EČP nebo cizinců, kteří mají trvalý pobyt mimo ČR a zároveň nemají nastavenou tuzemskou (doručovací) adresu. Dále byla zpřesněna podmínka pro rodné číslo. Pro cizince nemusí být vyplněno při oznámení o nástupu do zaměstnání. Pro ostatní typy hlášení však být vyplněno musí. Dále již lze odeslat hlášení cizince bez vyplněné pošty. Pokud není u cizince vyplněno PSČ, doplní se do hlášení 99999.
 • V číselníku mzdových složek (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdové složky) bylo mzdové složce Daň srážkou přiděleno nové kódové označení 40411.
 • Byla opravena chyba, kdy se do zpracované mzdy v měsíci před potvrzeným ukončením pracovního poměru nedostanou slevy či zvýhodnění.
 • V případě zvolení hodnoty "Ne" v údaji "Daňový rezident ČR" na formuláři Prohlášení k dani (Karta zaměstnance / Danění mzdy / Prohlášení poplatníka) dojde k automatickému předvyplnění čísla dokumentu, čísla identifikace DIČ dle údajů na záložce Cizinec na kartě zaměstnance.
 • V seznamu Prohlášení k dani v ročním zpracování mezd (Mzdy / Roční zpracování – sekce Prohlášení k dani) se zobrazí i připravované nástupy. Tím je zajištěno, že lze provést tisk prohlášení i pro nastupující zaměstnance.
 • Provedené úpravy ve změnách hlášených na SSZ:
  • oprava generování přihlášky na SSZ s datem po ukončení pracovního poměru v situaci, kdy pro pracovní poměr již existuje přihláška a odhláška na SSZ;
  • automaticky vytvořená přihláška na SSZ u dohod, v případě překročení limitu pro SP, bude mít datum změny k 1.dni aktuálního měsíčního období a datum "Nahlásit do" bude v takovém případě k 20. dni následujícího měsíce.
 • Úpravy u přihlášek/odhlášek na ZP:
  • bylo upraveno generování přihlášek, aby se tvořily jen v případě, že zaměstnanec nebyl dosud přihlášen. Automaticky se přihláška/odhláška na ZP vytváří na smlouvu ke zdanění.;
  • u přihlášky/odhlášky na ZP se hlásí skutečná doba, kdy byl zaměstnanec pojištěn.
 • Byla opravena chyba, kdy se chybně vytvářel doklad ke 14. dni nemoci u neukončených, ale starších nemocenských dávek (nemoci, karantény), které sice neměly doklad o pokračování ke 14. dni, ale měly doklad o pokračování s vyšším datem (náhrada tedy byla již celá vyplacena v minulých měsících). V takovém případě se doklad ke 14. dni již nevytváří.
 • Došlo k obnovení funkčnosti odstupného při ukončení pracovního poměru. Nyní se již zobrazuje pole pro zadání počtu měsíců odstupného.


Jak hodnotíte článek?