Verze 4.01.00 (vystavená 11.4.2022)

Po stažení verze 4.01.00 se může stát, že se správně nenačte stránka (například Karta zaměstnance )! Je to způsobeno tím, že v mezipaměti webového prohlížeče zůstane uložena stará verze stránky. Pro vymazání mezipaměti a znovunačtení stránky stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + F5. Poté by se již stránka měla zobrazit korektně.
U typů pracovních poměrů nebude možné založit dva stejné názvy a zkratky typů pracovních poměrů. Bude kontrolována duplicita. Je potřeba, před provedení upgradu na verzi 4.01.00, provést přejmenování těchto poměrů a odlišení (např. existují-li dva záznamy se shodným názvem a zkratkou, a to "Služební poměr" a "SLP" proveďte přejmenování na "Služební poměr I" se zkratkou "SLP1" a "Služební poměr II"se zkratkou "SLP2"). Pokud tak neučiníte, nebude možné provést upgrade na verzi 4.01.00 a upgrade databáze na nejnovější verzi.
Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Opakované upozornění: po provedení aktualizace od verze 4.00.32 doporučujeme ověřit funkčnost SMTP serveru pomocí tlačítka "Test" na záložce Rozesílání emailu v konfiguraci portálu (Nastavení / Správa konfigurace). Ve verzi 4.00.32 byla do nastavení konfigurace portálu (Nastavení / Správa konfigurace) na záložku Rozesílání emailů přidána možnost nastavit konkrétní zabezpečení komunikace s mail serverem. Nápověda k nastavení je uvedena přímo u popisky "Šifrování". Výchozí hodnota šifrování je po aktualizaci nastavena na Automaticky. V některých případech bylo zjištěno, že mailový server poskytuje šifrování i na portu 25. V těchto případech však může docházet k chybě ověřování certifikátu. Zkontrolujte si proto, zdali jsou vaše emaily správně odesílané a pokud ne, zaškrtněte volbu neověřovat certifikát nebo změňte nastavení šifrování na Žádné.

Došlo k rozšíření možností nastavovat vlastnosti a chování typů pracovních poměrů v přímé vazbě na osobní kartu zaměstnance a k řadě dalších změn. Stávající zákazníci obdrží email s podrobným popisem všech změn, doplněným o názorné obrázky a vysvětlivky. Tento dokument je ke stažení ZDE.

V popisu je podrobně rozepsáno:

 • Přepracování karty zaměstnance co do chování i vzhledu:
  • kartu lze přizpůsobit pro různé typy pracovních poměrů;
  • přepracování scénáře nástupu – doplněna signalizace nezbytných úkonů;
  • vylepšena práce s osobními dotazníky;
  • rozšíření počtu údajů v osobních dotaznících;
  • osobní dotazníky sdílí vybrané uživatelsky definované údaje osobní karty.
 • Zavedení našeptávače pro výběr oddělení.
 • Rozšíření možností v nastavování délky zkušební doby.
 • Zjednodušení přípravy hlášení změn zdrav. pojišťovnám a OSSZ:
  • hlášení zdrav. pojišťovně lze odesílat přímo z osobní karty.
 • Přidání nových možností ukončení pracovního poměru.
 • Zohlednění specifických nároků na evidenci cizinců.
 • Podpora GDPR včetně evidence souhlasů (volitelný doplněk k modulu Personalistika (je-li zakoupen)):
  • evidence souhlasů;
  • poskytování informací o zpracovávaných údajích;
  • přidána funkce pro kontrolu platnosti údajů;
  • možnost výmazu údajů po vypršení retenční lhůty.
 • Funkční úpravy a vylepšení aparátu lékařských prohlídek (volitelný doplněk k modulu Personalistika (je-li zakoupen)):
  • přednastavení lékaře u organizace, pobočky i zaměstnance;
  • možnost podrobněji specifikovat zdravotní rizika u zaměstnance;
  • přidány údaje o výsledcích lékařských prohlídek;
  • zcela přepracován tiskopis žádosti o lékařskou prohlídku;
  • upraveno zobrazení evidence lékařských prohlídek v osobní kartě zaměstnance.

Další úpravy a opravy, které nesouvisí se změnami v osobní kartě zaměstnance:

Základní modul

 • Pokud na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení zatrhne uživatel volbu "Povolit více organizací" a klikne na tlačítko "Uložit", záznam se uloží a formulář se nastaví pro zadání další organizace.

Personalistika

 • Bylo opraveno zobrazení HR manažera, liniového manažera a mzdové účetní při přechodu na jinou smlouvu (jiného zaměstnance) na kartě zaměstnance.
 • Na stránce Oddělení a místa (Organizace / Oddělení a místa) byla opravena chyba, která způsobovala, že se při zapnuté historizaci organizační struktury zobrazovaly v seznamu pracovních míst i místa z historických oddělení, pod kterými se aktuální oddělení v nějakém bodě v historii nacházelo. Povolení sledování změn organizační struktury v čase je součástí nastavení Personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení – sekce Zapnutí a vypnutí funkcí).

Lékařské prohlídky

 • Bylo sjednoceno názvosloví. Nyní se jednotně používá pojem "Kategorie zdrav. zatížení" (místo méně přesného pojmu "Rizikovost práce"). Byl upraven seznam Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Lékařské prohlídky / Kategorie zdrav. zátěže (dříve Rizikovost práce). Přidávání nového záznamu se provádí přes samostatné tlačítko, tak jak je to v ostatních seznamech. Byla upravena také editační stránka pro kategorizaci prací dle zdravotní zátěže.

Vzdělávání

 • U cílové skupiny (Vzdělávání / Cílové skupiny) se změnil popis "Pobočka". Místo pobočky se totiž uvádí zaměstnavatel. Bylo nutno obnovit zobrazení seznamů na stránkách Cílové skupiny (číselník), Cílové skupiny pro školení a Výběr více cílových skupin (v požadavcích na školení), které slouží k evidenci a navázání cílových skupin na požadavek na školení. Všechna uživatelská zobrazení seznamů na těchto třech stránkách byla odebrána.

Volno

 • Seznam dostupný prostřednictvím volby Volno / Nároky na dovolenou (nebo Docházka / Nároky na dovolenou) je nyní dostupný i v podobě pouze pro prohlížení. Pokud se ve všech sadách práv v sekcích Volno a Docházka nastaví právo pro zobrazení ("Zobrazit jako vedoucí" nebo "Zobrazit vše") a nenastaví se právo pro editaci ("Zadat a upravit nárok na dovolenou"), je seznam přístupný pouze pro prohlížení. V okně Doplnění nároků na volno (dostupném při nastaveném právu "Zadat a upravit nárok na dovolenou") v nabídce Zaměstnanec bylo doplněno další omezení podle práv (konkrétně "Zobrazit jako vedoucí"). V seznamu Volno / Nároky na dovolenou je nyní tlačítko "Načíst ze souboru" přístupné pouze po přidělení nového práva "Načíst ze souboru". Importovány jsou vždy všechny nároky bez omezení.

Docházka

 • Evidence hodin odpracovaných zaměstnanci na dohodu byla rozšířena o kontroly limitů hodin pro dohody. Dále byly zjednodušeny způsoby zadávání hodin. Protože je nutné jiným způsobem vyhodnocovat hodiny odpracované na DoPP a jiným způsobem hodiny odpracované na DoPČ, jsou pro zdůvodnění docházky zavedeny samostatné složky pro DoPP (pro denní zdůvodnění (Práce na dohodu o PP, zkratka DPP), pro souhrnné (Hodiny DoPP za měsíc, zkratka DPPM)) a samostatné složky pro DoPČ (pro denní zdůvodnění (Práce na dohodu o PČ, zkratka DPC), pro souhrnné (Hodiny DoPČ za měsíc, zkratka DPCM)). Pokud měl zákazník tyto složky již zavedeny jako netypové, dojde při aktualizaci databáze k jejich označení jako "typové", za předpokladu, že měly před spuštěním aktualizace nastaveny výše uvedené zkratky. Pokud tomu tak není, původní netypové složky v databázi zůstanou a vedle nich se přidají nové, typové. Proto je vhodné před provedení aktualizace zajistit u zákazníka přejmenování zkratek u původně používaných složek pro evidenci hodin odpracovaných na dohodyPodrobnější popis této úpravy lze vyžádat u výrobce.

Mzdy

 • Při měsíční uzávěrce mezd (uzavření nebo otevření období) dochází k odstávce celého systému. Po dobu uzávěrky je plusPortal nedostupný pro všechny uživatele. Spuštění uzávěrky je potřeba vždy naplánovat v rozmezí 1–240 minut. Po tuto dobu je informační lištou všem uživatelům signalizováno, že je plánovaná odstávka, aby uložili svoji práci. Po tuto dobu může ten, kdo naplánoval uzávěrku, zrušit plánovanou uzávěrku v inboxu, kde je zobrazeno, kdy se uzávěrka spustí. Během uzávěrky jsou všechny akce uživatelů v aplikaci plusPortal směrovány na jedinou stránku, která informuje o probíhající odstávce. Z této stránky umožněno přihlásit se do aplikace plusPortal. Pokud to ještě není možné, stránka zůstane aktivní. Stránka také automaticky každou minutu zkouší, zda je už uzávěrka dokončena. Pokud ano, je uživatel přesměrován na přihlašovací stránku. Během uzávěrky je vynecháno/odloženo spouštění naplánovaných úloh aplikace plusPortal (přes časovač i přes API).
 • Na záložce Dovolená v osobní kartě bylo i v aktuálním roce 2021 zpřístupněno pole pro zadání hodin dovolené z minulého roku. Dané pole slouží i pro zadání hodin z minulého zaměstnání. Do sekce Dovolená byla dále přidána možnost nastavení, zdali se proplácí/neproplácí dovolená při ukončení poměru. Pokud existuje mzda v měsíci skončení poměru, tak daná volba již nejde editovat.
 • Pokud si zaměstnanec nenastaví své vlastní heslo pro PDF výplatní lístek, pro výplatní lístek se generují hesla:
  • z data narození ve formátu ddMMyyyy, pokud je v databázi nastavena konstanta 'PayslipPasswordGeneratingType' na hodnotu '1'. Pokud není nastaveno datum narození, výplatní lístek nebude vygenerován a vypíše se chyba.
  • na základě rodného čísla, pokud konstanta neexistuje nebo je nastavena na jakoukoli jinou hodnotu (standardní chování).
  Konstantu lze nastavit zatím pouze ručně přímo v DB pomocí příkazu: insert into m01_Constants (PKey,Value) values ('PayslipPasswordGeneratingType','1')
 • Osobní karta zaměstnance byla rozšířena o pole "Evidenční číslo pro sociální pojištění", které je možné pro cizince nastavit na kartě Cizinci v sekci Pracovní povolení. Pokud cizinec nemá přiděleno rodné číslo je využito "Evidenční číslo pro sociální pojištění", a to následovně:
  • při stažení neschopenek (menu Mzdy / Nemocenské dávky), pokud osoba nebude nalezena dle "Rodného čísla", vyhledá se osoba dle "Evidenční číslo pro sociální pojištění". Pokud bude nalezena, uloží se neschopenka mezi avíza. V opačném případě bude zobrazeno hlášení "Osoba s rodným číslem: X nebyla nalezena"“.
  • pokud není vyplněno "Rodné číslo", doplní se místo něj "Evidenční číslo pro sociální pojištění"
   • při tisku ELDP (menu Mzdy / ELDP);
   • při E-podání ELDP (menu Mzdy / Roční zpracování / ELDP);
   • v Příloze k žádosti o dávku (menu Mzdy / Nemocenské dávky);
   • při ukončení nemoci (menu Mzdy / Nemocenské dávky);
   • v hlášení změn pro ČSSZ (menu Mzdy / Hlášení změn pro SSZ);
   • v Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů (menu Mzdy / Měsíční zpracování).
 • V případě Hlášení změn SSZ (Mzdy / Hlášení změn SSZ – seznam K vyřízení) pro cizince (občanství je jiné než ČR), není povinné rodné číslo, postačující je datum narození. Pokud jsou ostatní údaje zadány správně, lze provést E-podání. Pro občana ČR je rodné číslo povinné.
 • Bylo upraveno sestavení platby a účetního dokladu pro pojištění odpovědnosti:
  • platbu Pojištění odpovědnosti (stránka Mzdy / Měsíční zpracování / Platby / Sestavit platby) lze vytvořit, jen pokud ve vybrané společnosti a daném kvartálu existují typy prac. poměrů, kde je povoleno Pojištění odpovědnosti;
  • do položky "Pojistné" (stránka Mzdy / Měsíční zpracování / Zaúčtování / Sestavit doklad) se vloží hodnota 100, pokud ve vybrané společnosti a daném kvartálu vyjde vyměřovací základ 0, ale zaměstnanci mají typ prac. poměru, kde se má pojištění odvádět (např. DPP);
  • v seznamu Rozpis po zaměstnancích (stránka Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty / Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) se zobrazují jen zaměstnanci, kteří mají typy prac. poměrů, kde je povoleno Pojištění odpovědnosti.


Jak hodnotíte článek?