Nastavení ostatních nároků na volno

Kromě základního nároku na volno v podobě dovolené může zaměstnavatel poskytnout i jiné druhy volna. Jedná se například o volna typu „Sick day“ nebo o volno poskytované zaměstnancům z firemních benefitů.

Nároky na tyto druhy volna lze zadat zcela analogickým způsobem, jako v případě dovolené. Můžete zadat nároky ručně nebo hromadně na stránce Menu / Volno / Nároky na dovolenou. U nároků nastavených tímto způsobem však nelze nastavit převod zůstatků do dalšího roku, jeho čerpání ve zkušební době a po podání výpovědi. Proto představíme další způsob nastavení nároků na volno (označovaných jako "ostatní" nároky na volno).

Je důležité, aby se stejný nárok na dovolenou a stejný nárok na ostatní volno nezadával současně v obou evidencích! Stránku Nároky na dovolenou je třeba používat u těch nárokových složek, které mají dopad na mzdy (při využití modulu Mzdy).

Postup nastavení ostatního nároku zaměstnance

V případě, že potřebujete nastavit nárok na určitý druh volna (např.„Sick day“) ve dnech pro všechny zaměstnance dané společnosti, postupujte následovně:

  1. Jděte na stránku Menu / Volno / Poskytovaná volna
  2. Pomocí ikony + zadejte nový záznam nárokové složky a výši základního nároku pro danou nárokovou složku.

U nároku dále nastavte, zda převádět zůstatek do dalšího roku, zda je dovoleno jeho čerpání ve zkušební době a zda je dovoleno čerpání po podání výpovědi. V údaji Přidělit nárok na příští rok ke dni zapište datum, od kterého se zaměstnanci v plánování volna umožní jeho čerpání v následujícím roce (uvedením datumu 15. 12. 2022 uvidí zaměstnanec od tohoto data nárok na rok 2023). Další roky není třeba zadávat, systém si je stanoví sám s ohledem na roční periodu (15. 12. 2023 uvidí nárok pro rok 2024 atd.). Pokud nechcete přidělovat nárok na příští rok dopředu (koncem tohoto roku), nechte datum prázdné.

Pokud není nároková složka daného druhu volna ve výběru uvedena, zkontrolujte, zda v číselníku Druhy volna má nastaveno sledování čerpání nároku (ve dnech či hodinách).
Potřebná oprávnění
Stránka pro zadání základních nároků na volno zaměstnancům je dostupná pouze tehdy, pokud je přiděleno příslušné oprávnění Volno / Poskytovaná volna. Zadání a editace je povolena pouze, je-li zaškrtnuta volba Volno / Poskytovaná volna / Umožnit změnu.
  1. Jakmile je nastaven základní nárok v rámci jednotlivých společností pro určitý druh volna, je nutné nadefinovat a spustit naplánovanou úlohu Generování základního nároku na volno (Menu / Nastavení / Správa konfigurace portálu / Naplánované úlohy). Spouštění úlohy je doporučeno provádět denně. Úloha aktivním zaměstnancům nastavuje základní nárok podle společností, u kterých mají pracovní smlouvu, na příští rok dopředu, podle nastavení základního nároku danou společností.
Systém vždy pro danou společnost vygeneruje nároky pro aktuální rok a případně přidělí nároky na příští rok dopředu (podle nastavení základního nároku).
  1. Takto vygenerovaný nárok lze (i v průběhu roku) změnit – zvýšit, snížit, provést korekci. Lze to provést u jednoho či více vybraných zaměstnanců hromadně. Na stránce Nároky na volno ostatní (Menu / Volno / Nároky ostatní volno) po rozkliknutí záznamu se zobrazí historie přidělení nároků a pomocí tlačítka Změnit nárok se naskytne další obrazovka s nabídkou, jaký druh změny chcete provést (navýšení nároku, snížení nárok, korekce z mezd). Vyberte požadovanou změnu, nadefinujte hodnotu ve dnech a poté vše uložte. Stejná obrazovka se objeví pro označené záznamy při použití hromadné operace.
Potřebná oprávnění
Stránka pro zadání změny nároků na volno zaměstnancům je dostupná pouze tehdy, pokud je přiděleno příslušné oprávnění Volno / Nároky ostatní volno. Zadání a editace je povolena pouze, je-li zaškrtnuta volba Volno / Nároky ostatní volno / Umožnit změnu.
Převody nevyčerpaných zůstatků do dalšího roku provádí naplánovaná úloha Převod nároku na volno z minulého období (Menu / Nastavení / Správa konfigurace portálu / Naplánované úlohy). Její spouštění je doporučeno nastavit jednou za rok, typicky v lednu nového roku po zpracování mezd. Častější spouštění není na závadu, úloha jen zaktualizuje převedené zůstatky, pokud došlo ke změně.


Jak hodnotíte článek?