Verze 4.02.31 (vystavená 23.1.2024)

Změníl(a) - Martina Dufková

Důležité upozornění:

K 31. březnu 2024 bude ukončena podpora spouštění naplánovaných úloh přes službu v systému Windows. Od tohoto data bude podporováno spouštění naplánovaných úloh pouze pomocí rozhraní API. Doporučujeme do tohoto termínu ověřit, zda službu v systému Windows používáte, zajistit její odinstalování a zajistit spouštění naplánovaných úloh pomocí rozhraní API. Podrobnější informace lze nalézt na adrese https://napoveda.plusportal.cz.

Drobné výdaje

Umožnění vyloučení určitého typu drobných výdajů ze schvalování

Do číselníku případů drobného vydání (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Drobné výdaje / Typy případů) byla doplněna položka „Nepodléhá schválení žádosti“. Tato položka je v detailu záznamu viditelná pouze, pokud je v nastavení drobných výdajů zatržena položka „Schvalovat žádost o drobné výdaje“ (viz stránka Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Drobné výdaje / sekce Drobné výdaje / odkaz Drobné výdaje – nastavení).

Pokud je položka „Nepodléhá schválení žádosti“ zatržena, po uložení nové žádosti tohoto typu (Menu / Drobné výdaje / Moje výdaje po kliknutí na tlačítko Nové výdaje) se nebude vyžadovat schválení žádosti a žádost se dostane přímo do stavu „Rozpracováno vyúčtování“. Dále po uložení žádosti nebude zobrazeno tlačítko Odeslat ke schválení, ani prvek pro výběr schvalovatele, i když je nastaveno schvalování žádosti o drobné výdaje na stránce Drobné výdaje – nastavení.

Pracovní cesty

Změny výše náhrad stravného a PHM od 01.01.2024

S účinností od 01.01.2024 dochází k novému stanovení výše náhrad stravného a PHM při užití vozidla pro benzín 95 oktanů, benzín 98 oktanů a naftu.

Automatické nastavení sazeb se provádí pouze u nových instalací. Stávající zákazníci si musí upravit sazby ručně, a to na stránce Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty / Sazby pro tuzemské stravné a náhrady.

GDPR (volitelný doplněk k modulu Personalistika (je-li zakoupen))

Drobné úpravy

Ve výpise GDPR (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka GDPR / sekce Zpracovávané osobní údaje / tlačítko Výpis):

• byla doplněna mezera před datem, od kdy důchod platí, pokud má zaměstnanec v kartě zaměstnance záznam o důchodu (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pojištění a důchody / sekce Pobírané důchody);

• byla doplněna správná zkratka průkazu a mezera před datem, od kdy průkaz platí, pokud má zaměstnanec v Kartě zaměstnance zaznamenán průkaz OZP (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Personální údaje / sekce Hlášení OZP/ průkaz).

Zpracování osobních údajů týkajících se zdravotního postižení a dalších přiznaných důchodů se váží nyní na modul Personalistika, nikoli na modul Mzdy.

Do údaje „Přiznané další důchody“ se propisuje „Datum nároku“, „Datum odebrání“ a „Datum přiznání“.

Propojení na Moodle

Kroky pro zpřesnění logování

Do průběhu naplánované úlohy Moodle - úplná synchronizace (Menu / Nastavení / Správa konfigurace / záložka Naplánované úlohy / sekce Vzdělávání) byly doplněny záchytné body za účelem zpřesnění logování.

Nábor

Nastavení a používání služby TCC online v rámci modulu Nábor

Bylo upraveno nastavení a používání služby TCC online v rámci modulu Nábor

Pokud máte zakoupenu licenci k rozšiřujícímu doplňku Náboru – služby TCC online, tak se ve stránce pro nastavení náboru (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nastavení náboru) zobrazuje sekce TCC. Po jejím rozkliknutí je možné nastavit několik parametrů, které umožní online propojení aplikace plusPortal se serverem TCC a umožní využívat jeho služby v rámci náboru uchazečů. Nastavíte-li, že chcete službu používat, zpřístupní se v kartě uchazeče tlačítko Diagnostika a po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí panel, kde si můžete vybrat, jaké psychologické testy si přejete u daného uchazeče provést, a požadavek odeslat. Uchazeči pak přijde e-mail s odkazem, na kterém může příslušné testy vyplnit. Jakmile to provede, načtou se výsledky do karty uchazeče v aplikaci plusPortal a náborář může být upozorněn e-mailem, že výsledky jsou k dispozici.

Služby serveru TCC online lze využívat buď jen na zkoušku (demo) nebo v „ostrém“ provozu. V případě demo provozu je k dispozici jen několik ukázkových bezplatných testů. Pro ostrý provoz musíte mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem služby TCC online a plusPortal v takovém případě posílá s každým požadavkem váš identifikátor, který se využívá pro fakturaci.

Co je třeba nastavit pro zprovoznění služby

Otevřete stránku pro nastavení náboru (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nastavení náboru) a rozklikněte sekci TCC. Pokud sekci TCC ve stránce nevidíte, zkontrolujte, zda máte zakoupenou licenci k tomuto doplňku.

Nejprve je třeba zaškrtnout, zda se má služba serveru TCC online využívat nebo ne. Pokud nastavíte „Ne“, nejsou další parametry dostupné pro editaci a naopak.

Je třeba se rozhodnout, zda chcete službu používat pouze pro vyzkoušení v ověřovacím režimu, nebo v provozním placeném režimu. Podle toho se předvolí další parametr „URL adresa serveru TCC online“. I když se předvolí automaticky, můžete ji změnit v případě, kdy ji poskytovatel služby TCC online změnil. Je třeba si uvědomit, že pokud zadáte nesprávnou URL adresu, nebude odesílání požadavků na otestování uchazečů fungovat a plusPortal vrátí při odeslání požadavku chybové hlášení.

Pak je potřeba nastavit šablonu s textem mailu, který se bude odesílat uchazeči se sdělením, že má vyplnit online psychotesty. Šablonu je potřeba si připravit dopředu v nástroji pro správu šablon e-mailů (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Šablony e-mailů). plusPortal na konec šablony automaticky přidá odkaz, přes který se může uchazeč prokliknout přímo na testy.

Nakonec si můžete zvolit, zda má plusPortal uvědomit náboráře, který požádal o otestování uchazeče, že testy a vyhodnocení jsou hotové a může se s nimi seznámit v kartě uchazeče. (Aby to fungovalo, musí mít samozřejmě náborář nastavenu emailovou adresu pro komunikaci s aplikací plusPortal v kartě zaměstnance).

Při uložení změn v sekci TCC se kontroluje, zda v případě, že chcete službu využívat, máte vyplněnu adresu serveru TCC online a vybránu šablonu pro e-mail uchazeči.

Lékařské prohlídky

Oprava automatického vytváření další periodické prohlídky

Bylo opraveno automatické vytváření další periodické prohlídky (pro druh prohlídky různý od „Speciální“) v situaci, kdy zaměstnanec dle svého zařazení do kategorie zdravotní zátěže nemá žádnou periodu opakování, ale dle profesního rizika .

Dosud se v takové situaci automaticky nevytvořila další periodická prohlídka. Nyní se již v takové situaci vytvoří další periodická prohlídka s ohledem na periodu profesního rizika.

Volno

Oprava kontroly a vyčíslení počtu hodin při zadávání části směny v plánování volna

V plánování volna (Menu / Volno / Plánování volna) v případě, kdy zákazník nemá zakoupen modul Docházky, byla opravena kontrola a přepočet počtu hodin tak, aby počet hodin odpovídal časovému intervalu od – do.

Docházka

Nové nastavení tlačítek terminálů na možnost „nezaokrouhlovat“

Nově je možné u jednotlivých terminálových tlačítek vyloučit průchody z těchto tlačítek ze zaokrouhlování.

Průchody v docházce tak mohou být zaokrouhlovány buď:

• pouze podle nastavení definovaného v číselníku Pravidla docházky (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Pravidla docházky) - tj. stávající chování systému;

• nebo může být odchod přes terminálové tlačítko (a následující příchod) vyjmut ze zaokrouhlování. Všechny ostatní průchody budou zaokrouhlované podle nastavení definovaného v číselníku Pravidla docházky.

Po aktualizaci systému zůstává vyhodnocení zaokrouhlování průchodů nastaveno standardním způsobem podle nastavení v číselníku Pravidla docházky. Není potřeba do nastavení terminálových tlačítek zasahovat.

V případě, že chcete vyjmout průchody přes terminálové tlačítko ze zaokrouhlování, nastavení tlačítek terminálu provedete v číselníku Tlačítka terminálů (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Tlačítka terminálů). Zde přibyla možnost „Nezaokrouhlovat průchody zdůvodněné tímto tlačítkem“. Po jejím vybrání lze nastavit i chování pro následující příchod. Při nastavování postupujte podle textu v nápovědě.

V měsíčním přehledu vyhodnocení docházky (Menu / Docházka / Vyhodnocení docházky nebo Menu / Docházka / Moje docházka) byla doplněna ikona s nápovědou upozorňující na vyjmuté průchody z vyhodnocení, pokud dojde k překrytí intervalu zaokrouhlení s nezaokrouhleným průchodem z terminálu:

Ikona křížku - upozornění na vyjmutí průchodu/ů ze pracování vyhodnocení vlivem zaokrouhlení jiného průchodu.

Příklad měsíčního přehledu docházky:

Příklad detailu dne:

Vyjmuté průchody jsou označeny v detailu dne šedou barvou a lze je editovat pomocí odkazu „Upravit časy“.

Úprava vyhodnocení krátkodobých absencí

Při sledování krátkodobých absencí v docházce již není nutné při nedodržení intervalu pro návrat kontrolovat a upravovat přednostně čas příchodu z krátkodobé absence, aby poté bylo možné vyhodnotit docházku.

Úprava zajistila, že úsek, který překročí limit pro návrat z krátkodobé absence, bude ve vyhodnocení dne označen položkou „Chybí nezdůvodněno“. Vyhodnocení dalších dnů zůstane překročením limitu neovlivněné.

Informace o chybějícím příchodu „v limitu“ zůstává i nadále zobrazena v detailu krátkodobých absencí.

Kontrola více průchodů v sekvenci se stejnou paritou a jejich vyřazení z vyhodnocení docházky

Systém nově kontroluje při vyhodnocení docházky situace, kdy má více průchodů v sekvenci stejné parity. Pokud se tak stane, dojde k vyjmutí průchodu s duplicitní paritou z vyhodnocení docházky.

V měsíčním přehledu docházky byla doplněna ikona s nápovědou upozorňující na případné vyjmuté průchody:

Ikona křížku - upozornění na vyjmutí průchodu/ů ze pracování vyhodnocení vlivem předchozího / následujícího průchodu se stejnou paritou

Příklad měsíčního přehledu docházky:

Příklad detailu dne:

Vyřazené průchody jsou zapsány v detailu dne šedou barvou a lze je editovat pomocí odkazu „Upravit časy“.

Vyřazení zajistí opravu průchodů v situacích, kdy docházelo k chybnému čipování na konci nebo v průběhu měsíce. Poslední den minulého měsíce, který končil příchodem, zasahoval do vyhodnocení aktuálního měsíce a byla nutná oprava v datech. Nyní stačí opravit parity pouze v aktuálním měsíci. Dále pokud si například zaměstnanec zapomněl v průběhu měsíce označit odchod, nepřeruší se mu vyhodnocení následujících dnů.

Terminálové průchody s definovaným směrem

Bylo zajištěno, aby přepočty parit v docházce neměnily parity u průchodů z terminálů, které mají v číselníku Terminálů pevně definovaný směr průchodu (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Terminály).

Vyhodnocení nočních směn na přelomu měsíce

Bylo upraveno vyhodnocení noční směny na přelomu měsíce, ve které došlo k přerušení odpracované doby přes půlnoc. Nyní se korektně zobrazuje celková délka odpracované doby v rámci noční směny.

Doplnění osobního čísla zaměstnance do hlášení s odůvodněním při uzavření docházky

Do hlášení s odůvodněním při uzavření docházky (Menu / Docházka / Docházka pro mzdy / tlačítko Uzavřít všechny docházky a Menu / Docházka / Docházka pro mzdy / tlačítko Zrušit uzavření všech docházek) bylo k příjmení a jménu zaměstnance doplněno osobní číslo zaměstnance.

Automatické rozpoznávání směny i ve dnech, kdy nebyla původně plánovaná směna

V Pravidlech docházky v měsíční docházce zaměstnance (Menu / Docházka / Moje docházka / tlačítko Zobrazit docházku / tlačítko Změnit) lze nyní nově volit nastavení nebo nenastavení možnosti „Automaticky rozpoznávat směny i ve dnech, kdy nebyla původně plánovaná směna“.

• při jeho nenastavení (nezaškrtnutí) nedojde k vložení „mimořádné" směny:

• při jeho nastavení (zaškrtnutí) dojde k vložení „mimořádné“ odpolední směny:

Mzdy

Roční limit nepeněžních benefitů pro zaměstnance

Obecné pojednání:

Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům různé benefity.

Do konce roku 2023 platilo, že nepeněžní plnění pro zaměstnance bylo na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti bez ohledu na jejich poskytnutou výši (s výjimkou rekreací a zájezdů, které byly osvobozeny jen do výše 20 000 Kč).

Od roku 2024 se bude na všechny druhy nepeněžních benefitů vztahovat jeden úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 představuje částku 21 983 Kč.

Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnanci do tohoto limitu budou od daně ze závislé činnosti osvobozeny, hodnota nepeněžních benefitů přesahujících uvedený limit již bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Úpravy v aplikaci plusPortal:

• byla vytvořena nová typová mzdová složka „Zvýšení daně a pojistného nadlimitními benefity“ (typ = 230), která vstupuje do základu SP, ZP a daně a bude sloužit právě pro ty situace, kdy dojde u zaměstnance v průběhu roku u vyplacených benefitů k překročení limitu nepeněžních benefitů;

• do číselníku mzdových období (Menu / Nastavení / Číselníky a nastaveni / Mzdy / Mzdová období) do záložky Sazby daní byla přidána nová sekce Benefity s nastavením „Roční limit nepeněžních benefitů“ (pro rok 2024 částka 21983 Kč);

• do číselníku mzdových složek (Menu / Nastavení / Číselníky a nastaveni / Mzdy / Mzdové složky) do záložky Započitatelnost byla přidána nová sekce s názvem Roční limit nepeněžních benefitů. V sekci je uvedeno nastavení „Roční částku čerpání benefitů pro sledování limitu", kde je možné nastavit některou z hodnot „sníží“ / „neovlivní“ / „zvýší“. Bude možné nastavovat u benefitních mzdových složek;

• do procesu výpočtu mezd byl doplněn výpočet souhrnu všech poskytnutých benefitů zaměstnance za celý rok a provedeno porovnání s maximálním ročním limitem (provádí se až od roku 2024). Pokud je součet poskytnutých benefitů za rok nižší, než je roční limit, tak se nic neděje. Pokud je součet vyšší než limit, tak z částky nad limit se musí zaplatit odvody (SP, ZP a daň). Sčítají se mzdové složky všech smluv z dané firmy, které mají nastaveno, že zvýší „Roční částku čerpání benefitů pro sledování limitu“ (nastavuje se v detailu mzdové složky, viz. výše). Nadlimitní částka (částka, která překračuje limit „Roční limit nepeněžních benefitů“) se uloží u hlavní smlouvy do nové typové složky „Zvýšení daně a pojistného nadlimitními benefity“ (typ = 230);

• součástí řešení je aktualizační skript, který při aktualizaci DB až během ledna 2024 automaticky nastaví „Roční limit nepeněžních benefitů“ na částku 21983 Kč.

Hlídání limitu stravného pro zaměstnance

Od roku 2024 dochází ke změně daňově uznatelných výdajů u stravenek/paušálů. Je stanoven limit pro osvobození od daně u poskytnutého jídla (stravenky, paušálu) na hodnotu 116,20 Kč za den (70% hodnoty tuzemského stravného za cestu 5-12 hodin).

• do číselníku mzdových období (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdová období) byl pro rok 2024 a další přidán nový limit „Hranice příspěvku zaměstnavatele na stravování osvobozený od daně“ s částkou 116,20 Kč (nastavení je v detailu období v záložce Sazby daní);

• byla zavedena nová typová mzdová složka pro „dodanění“ příspěvku na stravné nad limit s názvem „Zvýšení daně a pojistného příspěvkem na stravování“ (typ = 231), která má nastaveno, že navyšuje SP, ZP a daně;

• při výpočtu mezd došlo k úpravě vyhodnocení stravenek, kde se od roku 2024 hlídá limit hranice příspěvku zaměstnavatele a při překročení limitu se zapisuje do nové typové složky „Zvýšení daně a pojistného příspěvkem na stravování“.

Upozornění pro zákazníky, kteří používají svoje vytvořené položky pro stravenky (nebo paušál): musíte si vytvořit svoji mzdovou složku pro zvýšení daně a pojistného příspěvkem na stravování a nastavit vzorec a započitatelnost do základů SP, ZP a daně. Ve vzorci si nastavte výpočet stejný jako u složky pro stravenku (paušál) s tím, že zde bude uvedena částka nad limit stanovený zákonem. A musíte si zajistit import dnů do nové složky stejně, jak si zajišťují import do složek pro stravenky (paušál).

Nárok na dovolenou u dohod od roku 2024

Od roku 2024 mají zaměstnanci pracující na dohodu (DoPP i DoPČ) nárok na dovolenou podobně jako zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu. Přesto při stanovení nároku na dovolenou existují jisté rozdíly např. na začátku roku nebo při nástupu. Důvodem je skutečnost, že „dohodáři“ nemusí mít naplánované rozložení směn do konce roku, takže se jim začne nárok počítat postupně až v průběhu roku po odpracovaných hodinách v jednotlivých měsících.

U typových složek typu 217 a 218 (Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce) se automaticky nastaví, že mají vliv na odpracovanou dobu pro výpočet dovolené. Pro potřeby výpočtu dovolené bude mít pro dohody týdenní (průměrná) pracovní doba vždy 20 hod.

Záložka dovolená na kartě zaměstnance (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) se nyní nově zobrazuje i pro dohody (podobně jako pro HPP). V horní části je navíc doplněn text: „Počet hodin aktuální týdenní pracovní doby pro potřeby výpočtu dovolené u dohod je stanoven vždy na 20“.

S ohledem na výše napsané došlo k úpravám výpočtu dovolené pro dohody. Výpočet se tedy bude provádět pro dohody od roku 2024. Byly provedeny i menší úpravy v procesu pro zařazení do mezd.

• hromadné operace „Přepočet nároků na dovolenou“ a „Přepočet hodin pro nárok na dovolenou“ ze záložky Kontrola zaměstnanců měsíčního dashboardu mezd se budou již provádět i pro dohody;

• zůstatky dovolené se při uzamykání mezd budou od roku 2024 přenášet do nároků na volno i pro dohody;

• u již existujících dohod (DoPP i DoPČ), které již byly zařazeny do mezd v dřívějších měsíčních obdobích, je nastavena nulová „Řádná dovolená v týdnech“ („Počet týdnů dovolené“ = 0). Z toho důvodu je potřeba pro dohody provést v měsíčním období 1/2024 přepočet nároku na dovolenou a nastavit jim počet týdnů dovolené. Nastavení se provede nad označenými smlouvami pomocí hromadné funkce „Přepočet nároku na dovolenou“, která je dostupná v sekci Kontrola zaměstnanců měsíčního zpracování mezd.

Neplacené náhrady pro dohody od roku 2024

Od roku 2024 mají „dohodáři“ nárok na různé překážky podobně jako zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu. Jedná se např. o lékaře, doprovod rodinného příslušníka na vyšetření, účast na svatbě, pohřbu, ... Na rozdíl od zaměstnanců pracujících na pracovní smlouvu mají „dohodáři“ (DPP, DPČ) tyto překážky neplacené (pokud není vnitřním předpisem stanoveno jinak).

Úpravy v aplikaci plusPortal:

• do tabulky mzdových složek byl doplněn sloupec „Nepočítat pro dohody“;

• do detailu mzdové složky do záložky Zadávání bylo doplněno nastavení „Nepočítat pro dohody“ s vysvětlujícím komentářem. Nastavení je přístupné pouze, pokud je u složky vybrán vzorec;

• při označeném nastavení „Nepočítat pro dohody“ se následně ve mzdě pro dohody nevyčíslí částka (hodiny a další položky tam zůstanou, pouze částka bude nulová).

Pokud bude zákazník využívat mzdové složky typu překážek se vzorcem pro výpočet u dohod, měl by si od roku 2024 takové složky označit výše uvedeným nastavením.

Snížení náhrady při práci na dálku (homeoffice)

Od roku 2024 dochází ke snížení náhrady při práci na dálku (homeoffice) z loňské částky 4,60 Kč na 4,50 Kč.

Při aktualizaci DB v období 1/2024 dojde k automatické úpravě dané sazby ve mzdových obdobích.

Pokud má zákazník u některého zaměstnance na osobní kartě nastavenou výši náhrady za HO na 4,60 Kč, tak je nutné, aby u takových zaměstnanců danou výši upravil na 4,50 Kč.

Stačí položku s hodnotou 4,60 Kč ukončit k 31.12.2023 a založit novou položku s hodnotou 4,50 Kč a platností od 1.1.2024.

Změna výpočtu náhrady mzdy za účast na akcích pro děti a mládež

Od roku 2024 se mění výpočet náhrady mzdy za účast na akcích pro děti a mládež, kdy se neprovádí kontrola na maximální možnou náhradu za rok (37047,- Kč), ale je omezen maximální PHV, ze kterého se náhrada mzdy počítá.

Pro rok 2024 je stanovena maximální hodinová náhrada na 243,90 Kč.

Pokud dojde k překročení maximální hodinové náhrady (PHV zaměstnance je vyšší než maximální hodinová náhrada ve výši 243,90 Kč), tak se ve mzdě zobrazí žluté neblokující upozornění, že došlo k automatické úpravě výše náhrady.

Změny v reportu Úplné náklady práce

Byla provedena změna v reportu Úplné náklady práce (Menu / Mzdy / Ke stažení / ÚNP 4 - 01), kdy pro určení následujících položek stačí, když bude zaměstnanec alespoň 1 den v měsíci zahrnut v evidenčním počtu.

A101, řádky 04 až 08:

• A101-04 Počet odpracovaných hodin zaměstnanci v evidenčním počtu (vztahuje se k ř.01)

• A101-05 z toho počet odpracovaných hodin zaměstnanci s kratší pracovní dobou (vztahuje se k ř.02)

• A101-06 z toho počet přesčasových hodin

• A101-07 Počet placených neodpracovaných hodin zaměstnanci v evidenčním počtu (vztahuje se k ř.01)

• A101-08 z toho počet placených neodpracovaných hodin zaměstnanci s kratší pracovní dobou (vztahuje se k ř.02)

A104, řádky 03 až 12, 14 až 17:

• A104-03 tarifní mzdy (smluvní mzda, mzdový/platový tarif)

• A104-04 odměny vyplácené pravidelně

• A104-05 odměny na základě výsledku hospodaření hrazené z nákladů

• A104-06 odměny hrazené ze zisku

• A104-07 mimořádné výplaty nevázané na výsledky hospodaření

• A104-08 příplatky za přesčasovou práci

• A104-09 ostatní příplatky (mzdová zvýhodnění) a doplatky)

• A104-10 naturální mzdy vyjádřené v penězích

• A104-11 odměny za pracovní pohotovost

• A104-12 mzdy ostatní (mzdové formy neuvedené v předchozích řádcích)

• A104-14 náhrady mzdy za dovolenou

• A104-15 náhrady mzdy za prostoje a ostatní překážky na straně zaměstnavatele

• A104-16 náhrady mzdy za překážky na straně zaměstnance

• A104-17 náhrady mzdy za svátky

A105, řádky 02 až 13:

• A105-02 platby zákonného pojistného (sociálního, zdravotního a úrazového)

• A105-03 náklady/výdaje na úhradu nadstandardních programů sociálního, penzijního připojištění

• A105-04 náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem

• A105-05 další (smluvně sjednané) vyrovnání za dobu nemoci placené zaměstnavatelem

• A105-06 ostatní sociální dávky placené zaměstnavatelem

• A105-07 příspěvky ve formě podnikového spoření, prodeje akcií

• A105-08 výdaje ze sociálního fondu pro sociální účely

• A105-09 z toho příspěvek odborové organizaci

• A105-10 příspěvky na stravování a občerstvení

• A105-11 z toho z FKSP nebo ostatních fondů ze zisku

• A105-12 příspěvek na bydlení

• A105-13 rozdíl mezi náklady na výrobu a tržbami z prodeje vlastních výrobků zaměstnancům (odhad)

Úprava v Potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň

Byly provedeny změny v Potvrzení o zdanitelných příjmech (Menu / Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko Vytvořit dokument / Potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň) od roku 2024, kdy původní řádek č. 13, kde byla sleva na studenta pro rok 2024, již není. Tím pádem řádky 14 a 15 se mění na č. 13 a 14.

Změny u slevy na SP zaměstnavatele za zaměstnance od 1.1.2024

U důvodů slevy na pojistném došlo k úpravám názvů:

• A – dosáhl alespoň 55 let;

• D – připravuje se na budoucí povolání studiem a je mladší 26 let.

Dále došlo k doplnění kontroly na mladší 26 let u důvodů slevy D (připravuje se na budoucí povolání studiem a je mladší 26 let). Kontrola se provádí jak při zadání důvodu slevy na kartě zaměstnance (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pojištění, důchody / sekce Sleva na pojistném), tak při samotném výpočtu mzdy, když zaměstnanec dosáhne 26 let až po měsíci, kdy mu byla sleva nastavena.

Doplnění nových údajů k pobočce

Do číselníku poboček (Menu / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Pobočky / Detail pobočky / sekce Umístění pobočky) byly doplněny dvě nová pole:

• Kód obce (ZÚJ)

• Název území okresu

Daná pole se též dají upravit přímo u Zaměstnavatele (Menu / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Zaměstnavatel / Detail / sekce Sídlo).

Vyplnění těchto polí je na obsluze.

Tato pole se následně propisují do výkazu daní (Menu / Mzdy / Roční zpracování / Výkazy daní). Jedná se o typ výkazu „z příjmů ze závislé činnosti“ (Příloha č. 1).

Zobrazování starších prohlášení k daní a úprava hlášení na stránce Moje daně

U uživatelské volby Menu / Mzdy / Moje daně došlo k úpravě hlášení tak, aby odpovídalo skutečnosti:

V sekci Prohlášení k dani byl opětovně zprovozněn odkaz „Zobrazit starší“.

Oprava provázání cesty a mzdové položky pro cestovní výdaje

Bylo opraveno provázání cesty a mzdové položky pro cestovní výdaje při ručním vkládání hodnoty na stránce Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování mezd / vybraná mzda (tlačítko Přidat položku):

Při ručním vložení cestovních náhrad nedošlo k provázání cesty a mzdové položky, což způsobilo chybu v součtu částky pro cesty proplácené ve mzdě. Součet lze zobrazit na stránce Cesty proplácené ve mzdě (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování podkladů / Pracovní cesty). Ve mzdě (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování mezd / detail mzdy) je to po sestavení mzdy položka Cestovní výdaje v sekci Shrnutí:

Na stránce Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování podkladů byl opraven počet cest pro neaktuální mzdová období v odkazu „Pracovní cesty“ a na stránce Cesty proplácené ve mzdě, která se zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Kontrola na záporný zůstatek dovolené

Do standardu mezd byla doplněna kontrola na záporný zůstatek dovolené.

V případě, že ve mzdě dojde k zápornému zůstatku dovolené, tak se zobrazí žluté (neblokující) upozornění ve znění „Ve mzdě je záporný zůstatek dovolené (přečerpání dovolené)“. Upozornění lze vyfiltrovat v rámci filtračního tlačítka „Upozornění“ v sekci Zpracování mezd měsíčního zpracování mezd.

Viditelnost sekcí na záložce Pojištění, důchody na kartě zaměstnance

Sekce Sleva na pojistném a Hlášení slev na pojistném na záložce Pojištění, důchody na kartě zaměstnance (Menu / Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) je nyní viditelná, jen pokud má zákazník zakoupenu licenci pro modul Mzdy.

Roční zpracování – zrušení omezení délky textu upozornění

Při odesílání upozornění zaměstnancům, kteří ještě neučinili Prohlášení poplatníka k dani (Menu / Mzdy / Roční zpracování / Prohlášení k dani), bylo zrušeno omezení počtu znaků. Text, který může mzdová účetní zaslat spolu s upozorněním na nevyplněné PPD, již není omezený. Stejné omezení bylo zrušeno v případě rozesílání upozornění na nevyplněnou žádost o roční zúčtování daně.

Externí mzdy

Hlídání limitu stravného pro zaměstnance

Od roku 2024 dochází ke změně daňově uznatelných výdajů u stravenek/paušálů. Je stanoven limit pro osvobození od daně u poskytnutého jídla (stravenky, paušálu) na hodnotu 116,20 Kč za den (70% hodnoty tuzemského stravného za cestu 5-12 hodin).

Do číselníku Pravidel pro poskytování příspěvku na stravování (Menu / Externí mzdy / Stravenky – nastavení):

• bylo přidáno nová pole „Hranice příspěvku zaměstnavatele na stravování osvobozený od daně“, které se nastavuje zvlášť u každého pravidla. Nastavovat lze pouze, pokud zákazník nemá zakoupen modul Mzdy. Pokud má zákazník oba moduly (Menu / Mzdy i Externí mzdy), tak se při vyhodnocení stravenek v externích mzdách primárně bere tato hranice z číselníku mzdových období ve mzdovém modulu (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdová období). Pokud zákazník používá pouze externí mzdy, tak by si měl pro rok 2024 nastavit do tohoto nového pole „Hranice příspěvku zaměstnavatele na stravování osvobozený od daně“ u používaných pravidel částku 116,20 Kč;

• do sekce Přenos do externích mezd bylo přidáno nové nastavení „Mzdová složka - zvýšení daně a poj. příspěvkem na stravování“, kde se nastaví složka externích mezd pro evidenci zvýšení daně a pojistného při překročení hranice osvobozené od daně.

Při Vyúčtování stravenek (Menu / Externí mzdy / Vyúčtování stravenek / tlačítko Sestavit podklady) se od roku 2024 hlídá limit hranice příspěvku zaměstnavatele a při překročení limitu se zapisuje do sloupce „Zvýšení daně a pojistného (stravné)“ tabulky Nárok na stravenky - měsíční.

Při sestavení položek mezd za období (Menu / Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy / tlačítko Sestavit položky za období) se případné zvýšení daně a pojistného propíše do podkladů pro mzdy.

Správa majetku

Úprava exportu v seznamu majetku

V seznamu majetku (Menu / Správa majetku / Seznam majetku) byla provedena úprava v exportu do MS Excelu, tak aby se ve sloupcích „Atributy“ a „Poznámka“ nezobrazovaly nežádoucí znaky.


Jak hodnotíte článek?