Verze 04.02.10 (vydaná 26.1.2023)

Personalistika

Úpravy v panelu Tisk vybraných dokumentů

V panelu Tisk vybraných dokumentů (Zaměstnanci / Seznam zaměstnanců / tlačítko Dokumenty / Tisknout vybrané dokumenty, panel Tisk vybraných dokumentů) bylo rozšířeno okno, umožněno upravit si zobrazení seznamu a v seznamu dokumentů připojit položky z tabulek Oddělení, Pracovní zařazení, Pracovní pozice a Kategorie zaměstnanců.

Lékařské prohlídky

Upozornění na neuvedení míry vlivu u rizikového faktoru

U volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Kategorie zdr. zátěže se nyní zobrazuje upozornění „U rizikového faktoru chybí míra vlivu“ (ikona vykřičník).

Docházka

Oprava načtení stránky detailu docházky a plánování volna

Nedostatek, kdy nedocházelo k načtení stránky detailu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky) a plánování volna (Volno / Plánování volna), byl odstraněn. Chování bylo závislé na nastavení komunikačního účtu s databází.

Zaokrouhlování a korekce časů u terminálových tlačítek

Ve verzi 4.02.09 byly provedeny úpravy spojené se zaokrouhlováním průchodů. Tyto úpravy jsou ve verzi 4.02.10 odstraněny. Úprava zaokrouhlování a korekce časů u terminálových tlačítek bude zahrnuta do některé z dalších verzí.

Mzdy

Uplatňování slevy na pojistném SP

Cílem změny je umožnit hlášení záměru uplatňovat slevy na pojistném SP pro vybrané zaměstnance. Ohlašování záměru uplatňovat slevu na pojistném je možné provádět od 1.2.2023.

  • Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance), v záložce Pojištění, Důchody přibyly dvě nové sekce: Sleva na pojistném a Hlášení slevy na pojistném.
  • Sekce Sleva na pojistném slouží pro nastavení základních parametrů uplatňování slevy na pojistném pro daného zaměstnance. Zde lze tedy nastavit „Důvod slevy na pojistném“ (výčtový typ A-G), Sleva na pojistném od, Sleva na pojistném do. Je zde možné nahrát libovolný počet příloh.

Pokud je vybrán Důvod slevy na pojistném, tak je hodnota Sleva na pojistném od povinná. Hodnota pole Sleva na pojistném do je nepovinná. Může se tedy vyplnit až bude známo, že končí záměr uplatňovat slevu na pojistném u daného zaměstnance.

Hodnoty datumových polí musí být po 1.2.2023. Hodnota Sleva na pojistném od větší než hodnota Sleva na pojistném do. Pro důvod slevy na pojistném s hodnotou A (je starší 55 let) a G (je mladší 21 let) jsou implementovány kontroly, které porovnávají věk zaměstnance vůči hodnotě data Slevy na pojistném od.

  • Při uložení parametrů slev může dojít k automatickému vytvoření samotného hlášení slevy na pojistném, které se musí zasílat na ČSSZ analogickým způsobem jako např. hlášení změn na OSSZ, přílohy k nemocenským dávkám atd. Pokud se tedy vyplní Důvod slevy na pojistném, dále Sleva na pojistném od, případně Sleva na pojistném do, tak se automaticky vytvoří hlášení slevy na pojistném typu Uplatnění záměru, které bude viditelné v sekci Hlášení slevy na pojistném.
  • Sekce Hlášení slevy na pojistném je jednoduchým seznamem s hlášeními zasílanými na ČSSZ o uplatnění/skončení záměru daného zaměstnance. Je zde také možné vytvořit nové hlášení ručně, existující hlášení editovat nebo smazat. Ze seznamu lze otevřít detail hlášení (popsaný v poslední odrážce).
  • Pro potřeby celkové správy nad hlášeními slev na pojistném byla vytvořena samostatná stránka Oznámení slevy na pojistném (dostupná v menu Mzdy / Oznámení slevy na pojistném).

Pro daný seznam je potřeba mít nastaveno právo Oznámení slevy na pojistném (právech na cestě Mzdy / Oznámení slevy na pojistném).

Daný seznam tedy zahrnuje hlášení za všechny zaměstnance. Je zde možná standardní filtrace dle společnosti, účtárny, účetní či oddělení. Nad seznamem jsou filtrační tlačítka K vyřízení, Čeká na potvrzení, Vráceno, Vyřízeno a Celkem. Nad seznamem jsou tlačítka pro ruční vytváření hlášení, zkontrolování již odeslaných e-podání na ČSSZ, případně ruční nastavení vyřízení/zrušení vyřízení.

Z řádků seznamu je možné přímo provést e-podání, případně tisk přes web ČSSZ (aktuálně 17.1.2023 ještě není tento typ podání podporován pro tisk).

Samotné odesílání e-podání je možné provádět pouze jednotlivě. V současné chvíli není podporována ze strany ČSSZ možnost hromadného oznamování. Ze seznamu lze otevřít detail hlášení, který je totožný s detailem otevíraným z karty zaměstnance.

  • Detail hlášení se otevírá na samostatné stránce. Formulář je podobný oficiálnímu tiskopisu Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Nastavuje se zde tedy typ podání (Uplatnění záměru, Skončení záměru a Storno záměru). Dle vybraného typu se dále nastavují data pro Záměr uplatňovat slevu od či Skončení uplatnění slevy ke dni. Ve formuláři níže jsou dále needitovatelné údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci. Pod nimi jsou dále předvyplněné editovatelné údaje o kontaktním pracovníkovi zaměstnavatele. Z detailu hlášení je tedy možnost provést e-podání, případně tisk.

Změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky při výkonu rozhodnutí

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně způsobu výpočtu nezabavitelné částky při výkonu rozhodnutí. Při výpočtu nezabavitelné částky došlo k úpravě koeficientu, kdy se dosavadní koeficient 3/4 nahradí koeficientem 2/3. Dále se mění koeficient, kterým se nezabavitelná částka zvyšuje za každou osobu, ke které má povinný povinnost výživného, a to z 1/3 na 1/4. 

Výše uvedené se vrací ke stavu, který platil do 1. 7. 2020.

Zmírnění podmínek při kontrole správného pořadí slev v průvodci prohlášení poplatníka k dani.

Došlo k výraznému zmírnění podmínek při kontrole správného pořadí slev v průvodci prohlášení poplatníka k dani. Nyní se kontrolují pouze dvě okolnosti:

  • zaměstnanec může mít nejvýše 1 dítě s pořadím slevy 1;
  • zaměstnanec může mít nejvýše 1 dítě s pořadím slevy 2.

Oprava tisku formuláře žádosti o RZD

Do tištěného formuláře žádosti o RZD (Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně) se doplní datum narození u cizinců.

V názvech souborů (při hromadném tisku formuláře žádosti (volba Vytisknout)) se přehodilo jméno a příjmení. Nyní tedy lze jednoduše žádosti řadit dle příjmení.

Oprava zobrazení zadaných druhů postižení

Byla opravena chyba, kdy se na kartě zaměstnance chybně zobrazovaly zadané druhy postižení u zaměstnanců (Karta zaměstnance / Personální údaje / sekce Hlášení OZP/průkaz). To mělo za následek nesoulad stavu postižení na kartě zaměstnance a ve výstupu Ohlášení plnění povinného podílu OZP (Mzdy / Roční zpracování / Hlášení OZP). Nyní je výpočet proveden podle aktuálně platného názvosloví.

Po nasazení nové verze je nutné zkontrolovat nastavení průkazů u zaměstnanců na jejich kartách, a to zejména u nově zadaných průkazů po nasazení verze 4.02.06.


Jak hodnotíte článek?