Postupy řešení některých situací ve zpracování mezd

Změníl(a) - Martina Dufková

Souběžné pracovně právní vztahy

Pokud má zaměstnanec souběžný pracovně právní vztah, je zobrazený v seznamu smluv vícekrát. Při kliknutí na libovolnou smlouvu zaměstnance se zobrazí výpočet pro všechny smlouvy, pro každou smlouvu jsou ovšem dostupné podklady. Vypočte se souhrnný základ daně a výpočet výsledné zálohy na daň stejně jako částky k vyplacení probíhá společně za všechny smlouvy. Výplatní lístek je také společný.

Práce ve svátek

Pokud je podkladem pro výpočet docházka zpracovaná v plusPortalu, pak se při správném nastavení vazeb mezi složkami docházky a složkami mzdy počet hodin a dnů pro náhradu za svátek i počet hodin odpracovaných ve svátek automaticky přenese do mzdy a není třeba provádět ruční korekce. Dny svátků se přenášejí jako celá čísla bez ohledu na délku směny a počet hodin odpracovaných ve svátek.

Pokud jsou hodiny fondu brány z pracovního rozvrhu a docházka se importuje z externího zdroje nebo se zadává ručně, je třeba provést v některých případech ruční korekci fondu v podkladech.

Příklad: Zaměstnanec odpracuje ve svátek 2h a jinak je doma – je nutno upravit podklady:­

 • Fond hodin za měsíc a Fond hodin za trvání prac. poměru zvýšit o +2 h
 • Hodiny svátků a Hodiny svátků za trvání prac. poměru snížit o –2 h

Příklad: Zaměstnanec odpracuje ve svátek 11 hodin (více než 8 hodinová směna) – je nutno upravit podklady:

 • ­Fond hodin za měsíc a Fond hodin za trvání prac. poměru zvýšit o +8 h
 • Hodiny svátků a Hodiny svátků za trvání prac. poměru snížit o –8 h
 • Pracovní dny v měsíci a Pracovní dny za trvání prac. poměru zvýšit o +1 d
 • Dny svátků a Dny svátků za trvání prac. poměru snížit o  –1d
 • Mezi položky mzdy přidat dvojici složek Příplatek za svátek 11 h a Příplatek za přesčas 3 h.

Jednatelé a členové statutárních orgánů

Pro tyto smlouvy je vhodné použít typ smlouvy Statutární orgán a jako základní složku odměňování mzdovou složku 10202 Odměna statutárnímu orgánu.

Pro účely zdravotního pojištění není u statutárů stanovena žádná minimální hranice, do které by nebylo nutné pojistné na zdravotní pojištění hradit. Naopak výše příjmu statutára má vliv na povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení.

Odměny statutárního orgánu podléhají pojistnému na sociální zabezpečení až v případě, že příjem statutára za výkon funkce dosáhne tzv. rozhodného příjmu pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění.

Další zpracování mzdy proběhne obvyklým způsobem s tím, že daň se u těchto zaměstnanců vypočte podle legislativy.

Oprava daňového bonusu

Pokud zaměstnanec neoprávněně využil ve mzdě daňový bonus nebo jej využít měl, ale nevyužil, má zpracovatel k dispozici pevnou složku mzdy 40246 Oprava daňového bonusu. Vyplněná částka může být opatřena mínusem dle povahy opravy daňového bonusu. Oprava daňového bonusu ovlivňuje částku k vyplacení.

Záporná mzda

Pokud dojde k výpočtu záporné mzdy (např. z důvodu, že zaměstnanec končící pracovní poměr má přečerpanou dovolenou a zároveň byl celý měsíc nemocný), je možné postupovat dvěma způsoby:

 • Dorovnat částku k vyplacení na nulovou hodnotu pomocí vyrovnávací složky (např. Pohledávky za zaměstnanci). Vyrovnávací složka musí mít nastavenou odpovídající předkontaci, aby následně mohlo dojít ke správnému zaúčtování pohledávky i zaměstnancem vrácené částky.
 • V kartě zaměstnance upravit nárok na dovolenou (např. přidáním potřebných dnů formou dodatkové dovolené), tím nedojde k přečerpání dovolené. Zároveň je třeba myslet na zaúčtování pohledávky a její vyrovnání, které v tomto případě proběhne zcela mimo plusPortal.

Dlouhodobé neplacené volno

Pokud používáte modul Volno a Docházka, musí být neplacené volno nejprve zadané v modulu Volno, odkud se přenese do modulu Docházka, který je podkladem pro výpočet mzdy. Do mzdy se při správném nastavení vazeb mezi složkami docházky a složkami mzdy přenesou pracovní dny neplaceného volna. Pokud je v daném měsíci svátek, je nutné v podkladech mzdy upravit fond tak, aby nedošlo k proplacení náhrady za svátek.

Příklad: V lednu je 1 svátek, takže při 8 hodinové směně se upraví Fond hodin za měsíc a Fond hodin za trvání pracovního poměru na +8, Pracovní dny v měsíci a Pracovní dny za trvání pracovního poměru na +1, Hodiny svátků v měsíci a Hodiny svátků za trvání pracovního poměru na -8, Dny svátků v měsíci a Dny svátků za trvání pracovního poměru na -1 a zvolí se Přepočítat mzdu.

Pokud Volno a Docházku nepoužíváte, je možnost zadat složku mzdy Neplacené volno prostřednictvím Zpracování podkladů > Načtené položky mzdy do měsíců, ve kterých se bude neplacené volno realizovat:

Také v tomto případě je nutné v měsících, kdy jsou svátky, zkontrolovat mzdu a upravit fond.

DPČ se stanoveným rozvrhem

 • pokud mají DPČ stanovený rozvrh s polovinou týdenní pracovní doby, mají tedy stanovený fond pro měsíční časovou mzdu;
 • v případě, že zaměstnavatel nebude DPČ proplácet náhradu za svátek, nastaví se v kartě DPČ, že se náhrada má platit z PHV a současně se PHV nastaví jako nulové s aktivní volbou "Nepřepočítávat PHV" - tím bude náhrada za svátek nulová.


Jak hodnotíte článek?