Exekuční srážky

Změníl(a) - Martina Dufková

Je-li zaměstnanci nařízena exekuce (exekutorem, soudem, správcem daně, státním orgánem nebo územním samosprávným celkem), je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do okamžiku, než je exekuce vč. příslušenství (např. úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce) zcela zaplacena.

Zadání exekuční srážky

Srážky prováděné na základě nařízené exekuce sráží zaměstnavatel z čisté mzdy zaměstnance. Aby se srážka ze mzdy realizovala ve výpočtu mzdy, musí být správně zaevidovaná na kartě zaměstnance.

Postup zaevidování exekuční srážky:

  1. V Menu zvolte Zaměstnanci / HR panel / výběr daného zaměstnance / Karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Srážky ze mzdy.
  2. Novou srážku přidáte pomocí tlačítka Přidat srážku.
  3. Zadání nové srážky je členěno do několika oddílů:

Obecné informace

Složka mzdy - položku vyberte z roletky, ve které se přednabízí položky evidované v číselníku Mzdové složky.

Pro správný výpočet zákonné výše srážky vyberte typovou mzdovou složku evidovanou pod číslem 52200 - Pohledávky (přednostní) nebo 52201 - Pohledávky (nepřednostní).

Datum doručení - zadejte datum doručení rozhodnutí (usnesení soudu, exekučního příkazu). V případě převzetí exekucí od předchozího zaměstnavatele zadejte datum doručení původnímu zaměstnavateli. Datum doručení a typ pohledávky (přednostní/nepředností) je stěžejní pro automatické vyhodnocení pořadí uspokojování srážek. Zaměstnavatel je povinen provádět srážky ze mzdy od chvíle, kdy mu byl doručen exekuční příkaz. Pokud má zaměstnavatel v okamžiku doručení exekučního příkazu již zpracované mzdy, ale k jejich vyplacení zatím nedošlo, je povinen mzdu zaměstnance s ohledem na doručený exekuční příkaz znovu přepočítat.

Datum nabytí právní moci - vložte datum na základě vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu. Do doby, než exekuční příkaz nabyde právní moci, jsou exekuční srážky ze mzdy strhávány, ale nejsou soudnímu exekutorovi odesílány (jsou deponovány). Po nabytí právní moci exekučního příkazu jsou deponované částky jednorázově odeslány exekučnímu orgánu (příkaz k úhradě program vygeneruje automaticky po zadání data nabytí právní moci). Následné srážky již zaměstnavatel nedeponuje, ale rovnou vyplácí exekutorovi.

Číslo smlouvy - údaj při zadávání exekuční srážky zůstává nevyplněn.

Období realizace

Realizovat od - obecně položka slouží k vyplnění datumu, od kterého se mají srážky ze mzdy realizovat. V případě zadávání nové exekuce není potřeba položku vyplňovat, protože program realizaci srážky zařadí automaticky podle data doručení exekučního rozhodnutí.

Realizovat do - obecně položka slouží k vyplnění data, do kterého se mají srážky ze mzdy realizovat. V případě exekučních srážek doporučujeme nechat pole prázdné, až do doby uhrazení celé pohledávky.

Pokud datum vyplníte dříve, než dojde k uhrazení celé pohledávky, srážku ze mzdy tím k zadanému dni ukončíte.

Zařadit v měsících - realizace srážky je automaticky přednastavena na všechny měsíce v roce. V rámci zadávání exekuční srážky není potřeba nic měnit.

Informace o výkonu rozhodnutí

Exekutor - informace o exekutorovi se zadávají do číselníku exekutorů (Nastavení / Číselníky a nastavení / číselník Exekutoři) a při zadávání srážky v kartě se exekutor vybírá z roletky. Tím se automaticky doplní informace o exekutovi, jeho adresa a kontakt.

Číslo rozhodnutí - zadejte číslo rozhodnutí o exekuci.

Platba

Způsob platby - údaj je možné zvolit z roletky (na účet, hotově, složenkou, do vnitrospořitelny, disketa ČS, na kumulovaný účet). Standardní nastavení pro potřeby exekuce je platba na účet. Pokud by byl zadán způsob platby hotově, tak se srážka nebude automaticky řadit do deponovaných plateb, bylo by nutné zadat příkaz k úhradě ručně.

Bankovní účet – zadejte číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, případně další údaje týkající se bezhotovostní platby.

Měsíční platba – u exekučních srážek ponechte tuto položku prázdnou.

Celková platba – zadejte celkovou výši exekuční srážky, která je uvedená na exekučním výměru.

Platby před realizováním – do tohoto pole se zadává celková částka sražená ve mzdách před zpracováním v plusPortalu (např. exekutor zašle výměr s celkovou částkou exekuce, ale uvede, že z ní již byla část uplatněna). Je také možné toto pole nechat prázdné a o realizovanou platbu upravit (ponížit) celkovou platbu.

Celkem uhrazeno – položka zobrazuje celkovou částku dosud uhrazenou ve mzdách. Program automaticky částku dopočítává. Pokud je již celá částka realizovaná, program na tuto skutečnost nijak neupozorňuje, měsíční platba se přestane realizovat a mzdová účetní musí vyplnit datum v poli Realizovat do.

Poznámka

Volně editovatelné pole, které slouží k evidenci různých poznámek a skutečností, které se daného exekučního příkazu týkají.

  1. Vše potvrďte tlačítkem Uložit.

Vyživované osoby

Ve výpočtu nezabavitelné částky pro účely exekuce je potřeba zohlednit počet vyživovaných osob dlužníka. Vyživované osoby se v plusPortalu zadávají do karty zaměstnance jako počet závislých osob (Zaměstnanci / HR panel / výběr daného zaměstnance / Karta zaměstnance / záložka Pojištění, důchody / sekce Sociální pojištění / položka Závislé osoby).

Nemocenské dávky

Pokud je zaměstnanec v exekuci doplní se tato informace automaticky do přílohy pro SSZ - bod i) druhé strany přílohy pro SSZ.

základním seznamu nemocenských dávek doporučujeme zobrazit sloupec Exekuce, kam se po vyplnění přílohy automaticky dotahuje hodnota z bodu i). Kolonka Exekuce může tedy nabývat hodnot Ano / Ne / prázdné pole. Slouží k informování mzdové účetní, že je kromě přílohy o nemocenských dávkách potřeba na SSZ zaslat také potvrzení o srážkách.


Jak hodnotíte článek?