Co jsou evidenční počty

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Legislativa ukládá zaměstnavatelům povinnost zpracovávat různé statistické výstupy (např. zákon 89/1995 sbírky, o státní statistické službě). V některých těchto výstupech jsou požadovány údaje o počtu zaměstnanců daného zaměstnavatele. Počet zaměstnanců není stálý a mění se v čase, podle toho, jak probíhají nástupy a odchody zaměstnanců. Proto je možné počet zaměstnanců určovat buď jen ke konkrétnímu datu nebo jako průměr za určité období. Při určování průměrného počtu zaměstnanců za období se vyčíslují dvě hodnoty - průměrný počet ve fyzických osobách a průměrný počet zaměstnanců přepočtený.

Průměrný počet ve fyzických osobách

Průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách za měsíc se počítá jako součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce (včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna), který se dělí plným počtem všech kalendářních dnů příslušného měsíce.

Příklad:
1. 2. 20 zaměstnanců (20 * 1 den = 20)
2. 2. až 25. 2. 21 zaměstnanců (21 * 24 dny = 504)
26. 2. až 28. 2. 22 zaměstnanců (22 * 3 dny = 66)
Součet je 590, únor má 28 kalendářních dnů: 590 / 28 = 21,071 zaměstnanců je průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za měsíc únor.

Průměrný počet ve FO za čtvrtletí se vypočítá jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce čtvrtletí.

Průměrný počet ve FO za rok se vypočítá jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce roku.

Průměrný počet přepočtený

Zohledňuje rozdílné úvazky jednotlivých zaměstnanců a případné souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnance a přepočítává je na "jednotky zaměstnanců".

Je přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků všech činností na zaměstnavatelem stanovenou plnou pracovní dobu. Například zaměstnanec se zkrácenou pracovní dobou na polovinu úvazku se bere jako 0.5 zaměstnance.

Příklad výpočtu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané podle délky pracovního úvazku pro zaměstnavatele s týdenní pracovní dobou 40 hodin.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců organizace ve fyzických osobách je 15, z toho na plnou pracovní dobu pracuje 10 osob, 2 z nich mají navíc další pracovní poměr na 10 hod/týdně, dalších 5 zaměstnanců pracuje pouze na poloviční pracovní úvazek (20 hod/týdně). Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele je 40 hod/týden.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený =
10 + [(2*10 + 5*20) / 40] = 10 + [(20 + 100) / 40] = 10 + 3 = 13

Vliv pracovního poměru

Dle metodických pokynů se do evidenčních počtů nezahrnují některé typy pracovních poměrů - např. dohody nebo učni. Program proto umožňuje u každého typu pracovního poměru určit, zda zaměstnanci pracující na tento typ poměru mají či nemají být zahrnování do evidenčních počtů.


Jak hodnotíte článek?