Verze 4.02.18 (vystavená 14.6.2023)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Zásadní změnou verze 4.02.18 je změna ve způsobu výpočtu pravděpodobného PHV popsaná v sekci Mzdy.

Základní modul

Změna v ukládání fotografií

Byla provedena změna v ukládání fotografií zaměstnanců a datovém modelu tabulky m01_User. V předchozích verzích se celá fotografie ukládala do tabulky m01_User, konkrétně do sloupce Photo, což mělo negativní důsledek na rychlost aplikace plusPortal. Nyní se fotografie zaměstnanců ukládají tak, že v tabulce m01_User se uchovává pouze miniatura fotky zaměstnance a celá fotografie se přesunula do tabulky m01_UserPhoto.

V případě, že využíváte datovou pumpu pro přenos fotografií zaměstnanců do externích systémů, proveďte úpravu v konfiguraci, aby se přenášely fotografie ze sloupce Photo v tabulce m01_UserPhoto.

Personalistika

Úpravy v zobrazení oddělení u pracovních zařazení

Úpravy se týkají pouze zákazníků vlastnících modul mod_12_OrgStructHistory (Historie org. struktury), kteří mají v nastavení modulu Personalistika zaškrtnuto „Povolit sledování změn organizační struktury v čase“ (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika – nastavení, sekce Zapnutí a vypnutí funkcí).

V pracovních zařazeních v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní řazení ) se u archivních záznamů zobrazuje název oddělení k aktuálnímu datu. Pokud je oddělení k aktuálnímu datu již zrušeno (je ukončena jeho platnost), zobrazí se název oddělení s ukončenou platností.

Příklad 1: Oddělení 106 - Mzdová účtárna1 je k aktuálnímu datu např. 30.5.2023 již zrušeno, ale 1.5.2023 ještě existovalo a v seznamu pracovních zařazení u záznamu ze dne 1.5.2023 je tedy toto oddělení zobrazeno.

V prostředním panelu osobní karty i záznamu o pracovním zařazení (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta a detail a seznam pro aktuální záznam pracovního místa v záložce Pracovní poměr, sekce Pracovní řazení) se zobrazuje oddělení k aktuálnímu datu. Pokud je oddělení k aktuálnímu datu již zrušeno (je ukončena jeho platnost), zobrazí se název oddělení před ukončenou platností. (Zrušení a vytvoření kopie oddělení proběhne také při změně liniového manažera).

Příklad 2: Pro oddělení Test1 je předepsán od 1.6.2023 nový liniový manažer. Je vytvořena kopie oddělení s novým manažerem, původní oddělení je platné do 31.5.2023.  Aktuální datum je např. 31.5.2023 a v prostředním panelu a v detailu prac. místa je uvedeno původní oddělení. Dříve by se oddělení v prostředním panelu k 31.5.2023 nezobrazilo a v detailu prac. místa by byl pro oddělení text „Chybí“.

dříve:

nyní:

Nábor

Úprava notifikace pozvánky kandidáta na pohovor

Byl upraven název notifikace zasílané v modulu Nábor při přípravě pohovoru (Nábor / Kandidáti – detail kandidáta, tlačítko „Připravit pohovor“). V panelu Pohovor je třeba vybrat termín a označit alespoň jednoho pozvaného účastníka a potvrdit tlačítkem „OK“. Na mail pozvaných účastníků se následně odešle notifikace o pohovoru do kalendáře.

Nový formát názvu notifikace je Pohovor: {0}, {1}

index 0 je jméno a příjmení a index 1 je název pozice.

V uživatelské lokalizaci si zákazník může případně změnit formát, např. upravit text 'Pohovor:' nebo ho úplně smazat.

Lokalizace je na cestě Modul: mod_17 / Složka: ascx / Soubor: pnlInterview.ascx / lokalizační klíč SubjectInterviewTitle

Vzdělávání

Povolení řízení opakování kurzu v Moodle před koncem jeho platnosti v aplikaci plusPortal

V sekci Moodle na stránce Nastavení / Číselníky a nastaveni / Vzdělávání / Vzdělávání – nastavení byla doplněna položka „Povolit v plusPortalu řízení opakování kurzu v Moodle před koncem jeho platnosti“. Přednastaveno je, že opakování je povoleno.

Možnost zopakovat kurz lze nastavit na straně aplikace plusPortal i na straně systému Moodle. Pro správné fungování musí být zapnutá jen jedna možnost. Pokud tedy má zákazník uvedenou funkci zpřístupněnu na straně systému Moodle, v systému plusPortal ji musí vypnout- tj. odznačit položku „Povolit v plusPortalu řízení opakování kurzu v Moodle před koncem jeho platnosti“:

Mzdy

Důležité upozornění – změna ve způsobu výpočtu pravděpodobného PHV

Při standardním průběhu výpočtu pravděpodobného PHV u smlouvy s měsíční mzdou probíhá výpočet následovně:

  1. Nejprve se stanoví rozhodné období. Pokud se jedná o novou smlouvu, tak je rozhodným obdobím měsíc a rok výpočtu. Pokud se nejedná o novou smlouvu, tak je rozhodným obdobím předchozí kvartál (samozřejmě s ohledem na trvání pracovního poměru).
  2. Za rozhodné období se sečtou částky měsíční mzdy včetně částek dalších položek odměňování vstupujících do výpočtu pravděpodobného PHV. Pokud je například základní měsíční mzda v rozhodném období 40 tisíc a dále má zaměstnanec další položku odměňování vstupující do výpočtu pravděpodobného PHV ve výši 1 tisíc, tak základem pro výpočet pravděpodobného PHV je 123 tisíc.
  3. K výše uvedené částce se připočtou případné odměny za více čtvrtletí.
  4. Následně proběhne součet hodin fondu včetně svátků za celé rozhodné období.
  5. Pravděpodobný PHV se vypočte jako podíl celkové částky (z bodů 2 a 3) a celkového součtu hodin fondu včetně svátků.

Pokud má zaměstnanec hodinovou mzdu, tak se k poslednímu měsíci rozhodného období vezme hodinová mzda základního odměňování a případné částky z dalších položek odměňování a máme hodnotu PHV.

Možnost ručního přepisu pravděpodobného PHV pro případy, kdy uplatňujete odlišný způsob výpočtu než plusPortal, zůstává zachovaná.

Oprava při sestavení mzdy

Byl opraven výpočet nároku na stravenky při sestavení mzdy. V důsledku chyby přetečení se při sestavení mzdy zobrazilo u některých zaměstnanců chybové hlášení:

Změna ve vyplnění položky „Číslo domu“ v ELDP

Došlo ke změně ve vyplnění položky „Číslo domu“ v ELDP (Mzdy / Roční zpracování / záložka ELDP) - zobrazení detailu ELDP ve stránce Evidenční list důchodového pojištění a při tisku formuláře (ikona tiskárny v seznamu):

  • pokud je u adresy zadáno číslo popisné a není zadáno číslo orientační, vyplní se číslo popisné. Stává se, že je v systému uložena jako číslo popisné kombinace číslo popisné/číslo orientační. V takovém případě se ponechává číslo tak, jak je zadáno.
  • pokud je zadáno číslo popisné i orientační, doplní se číslo popisné a za lomítko číslo orientační (dříve se doplňovalo jen číslo popisné).

Příklad:

Část adresy trvalého pobytu v záložce Kontakty v osobní kartě:

Část adresy ve stránce Evidenční list důchodového pojištění:

Část adresy ve webovém formuláři Evidenční list důchodového pojištění v sekci Identifikace pojištěnce:

Přidání nového koeficientu u netypových mzdových složek

Pro vyčíslení netypových mzdových složek byl přidán ke vzorcům nový koeficient: Hodinový základ (včetně nadtarifu). Koeficient se nastavuje na záložce Zadávání v detailu mzdové složky (Mzdové číselníky / Mzdové složky – detail).

Daný koeficient se vyčíslí podobně jako již existující koeficient Hodinový základ, jen je rozšířený o hodnotu nadtarifu. Způsob vyčíslení koeficientu v případě měsíční časové mzdy: (Základní mzda + nadtarif) / (Fond včetně svátků).


Jak hodnotíte článek?