Verze 4.02.13 (vystavená 16.3.2023)

Základní modul

Přednastavení výchozího rozvržení dlaždic při nástupu zaměstnance

Bylo přidáno nastavení výchozího rozvržení dlaždic, které se při nástupu zaměstnanci automaticky přiřadí. Nastavení se provádí na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení – sekce Předvolby pro zadání nového zaměstnance:

Poznámky:

 • vyměnit rozvržení pro konkrétního zaměstnance lze v osobní kartě (Zaměstnanci / Osobní karta), na záložce Přístup na portál, v sekci Předvolby;
 • prohlédnout, upravit, případně smazat existující rozvržení lze na stránce: Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Rozvržení aplikace.

Přidání ukazatele rychlého řazení v seznamech

Do seznamů byl doplněn ukazatel rychlého řazení - šipky ▴(řazeno vzestupně)  nebo ▾ (řazeno sestupně) za názvem sloupce.

Oprava hromadného nahrávání a vytváření dokumentů u pracovních smluv

Bylo opraveno hromadné nahrávání dokumentů a vytváření dokumentů ze šablony v seznamu pracovních smluv (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy – tlačítko Dokumenty zobrazené po označení záznamů).

Personalistika

Umožnění zadat a zobrazit pobočku

Vybrat a zadat pobočku je umožněno:

 • u nástupu zaměstnance na dohodu (DoPP nebo DoPČ) s nastavením „zjednodušený popis (např. dohody)“;
 • v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance) na záložce Pracovní poměr v sekci Pracovní zařazení v okně detailu Pracovní pozice.

Zobrazení pobočky je umožněno v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance) na záložce Pracovní poměr v sekci Pracovní zařazení:

 • pokud má typ poměru zaměstnance nastaven „zjednodušený popis (např. dohody)“;
 • v „rozbalené“ sekci seznamu pracovního zařazení.

Úprava spuštění naplánované úlohy pro prodloužení rozvrhů směn

Při spuštění naplánované úlohy Prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku (Nastavení /Správa konfigurace / Naplánované úlohy) se rozvrhy prodlouží o následující rok vzhledem k aktuálnímu roku, a ne vzhledem k datu, ke kterému je předchozí rozvrh vygenerovaný.

Oprava uložení doplňující informace o typu cizince pro hlášení na Úřad práce

Bylo opraveno uložení doplňující informace o typu cizince pro hlášení na Úřad práce na stránce Zaměstnanci / Osobní karta / záložka Cizinec / sekce Pracovní povolení – položka Protože“ (místo vybraného důvodu C: § 98 písm. o) se uložil důvod G: § 98 písm. p)).

U volby Organizace / Oddělení a místa bylo doplněno zobrazení liniového manažera podle toho, jaké datum zadá obsluha do pole před tlačítkem „Zobrazit k datu“.

Pokud je datum prázdné, zobrazí se právě aktuální liniový manažer.

Úprava se projeví pouze v případě zapnuté historizaci organizační struktury v nastavení personalistiky.

Úpravy v zobrazení Pracovních vztahů

Na stránce Organizace / Pracovní vztahy byly provedené úpravy v zobrazení hierarchie pracovních vztahů. Jedná se zejména o následující úpravy:

 • zobrazení podřízených pracovních míst u neobsazeného nadřízeného pracovního místa (ukončený pracovní poměr, zaměstnanec, který není ve stavu, nebo připravený nástup). V případě, že je nadřízené pracovní místo neobsazeno a je obsazeno alespoň jedno jeho podřízené pracovní místo, pak se zobrazí celá hierarchie pracovních míst až do obsazeného podřízeného pracovního místa, a to bez ohledu na přepínač „včetně volných pozic“. Pokud neobsazené nadřízené pracovní místo nemá v hierarchii pod sebou obsazené žádné podřízené pracovní místo, pak se toto neobsazené pracovní místo zobrazí pouze zapnutím přepínače „včetně volných pozic“.
 • zobrazení všech neobsazených pracovních míst. Volbou zaškrtávacího pole „včetně volných pozic“ se zobrazí všechna neobsazená pracovní místa.
 • zobrazení více zaměstnanců na jednom pracovním místě. V případě, že jedno pracovní místo je obsazeno více zaměstnanci (sdílené pracovní místo), pak se zobrazí sdílené pracovní místo vícekrát, pro každého zaměstnance, který je přiřazen na sdílené pracovní místo, samostatně. V případě, že se jedná o nadřízené sdílené pracovní místo, pak se zobrazí u každého sdíleného pracovního místa zobrazí i celá podřízená hierarchie pracovních míst.
 • zobrazení zaměstnance, který není ve stavu, nebo jehož nástup se připravuje. Pokud je na pracovním místě zaměstnanec s přerušeným pracovním poměrem (není ve stavu) nebo se připravuje jeho nástup, pak je u pracovního místa uvedeno, že zaměstnanec není ve stavu nebo připravuje se a šedým písmem je uvedeno jméno zaměstnance.

Hodnocení

Přidání údajů pro zobrazení na stránce Kdo koho hodnotí

Do seznamu Kdo koho hodnotí, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Kdo koho hodnotí“ na stránce Hodnocení / Řízení hodnocení, byla přidána možnost zobrazit si údaje z tabulek:

 • Typ smlouvy
 • Kategorie zaměstnanců
 • Evidenční stav

Nábor

Umožnění zobrazit si v seznamu Kandidáti údaje o tom, kdo vytvořil, založil, editoval Kartu kandidáta

Na stránce Nábor / Kandidáti byla do seznamu kandidátů byla přidána možnost zobrazit kdo a kdy naposledy změnil informace o kandidátovi (např. údaje „Datum změny“, „Typ změny“, „Příjmení a jméno“ z tabulky Historie změn).

Sledují se tyto změny:

 • založení karty kandidáta – tlačítko „Přidat kandidáta“, „Přijmout žádosti“ a „Importovat z LMC“ nad seznamem kandidátů;
 • úprava informací o kandidátovi – tlačítko „upravit“ v kartě kandidáta;
 • kopie karty kandidáta – tlačítko po vytvoření kopie u řádku v seznamu kandidátů, případně tlačítka „Přijmout žádosti“ a „Importovat z LMC“, pokud byl kandidát již evidován;
 • změna fáze výběrového řízení – tlačítko „Změnit stav“ nad seznamem kandidátů a tlačítko „Změnit stav“ v kartě kandidáta;
 • přesun na jinou pozici – tlačítko „Přesunout na jinou pozici“ nad seznamem kandidátů a tlačítko „Přesunout na jinou pozici“ v kartě kandidáta.

Po reinstalaci databáze při přechodu na verzi 4.02.13 systém na základě zápisů u daného kandidáta vytvoří záznam založení karty kandidáta, a to podle prvního zápisu k náboru. Pokud zápis neexistuje, záznam se nevytvoří.

Pracovní cesty

Oprava zadání a uložení ceny pohonných hmot na základě dokladu o nákupu

Byla provedena oprava uložení ceny pohonných hmot na základě dokladu o nákupu v případě použití soukromého vozidla (zadaná cena se dříve vůbec neuložila).

Zadání ceny se provádí na stránce Pracovní cesty / Moje cesty – dále na záložce Vyúčtování cesty, v sekci Rozpis jízd soukromým vozidlem po kliknutí na odkaz „Ceny PHM“:

Mzdy

Přepracování sekce výplatních lístků

Sekce výplatních lístků v měsíčním zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování) byla přepracována.

Nyní jsou všechny 3 seznamy podsekcí Tištěné, Na mail a Online postaveny nad vypočtenými mzdami. Pokud tedy není spočtena žádná mzda, tak se nezobrazí žádné řádky výchozí podsekce.

Původní řešení, které bylo postaveno primárně nad smlouvami a k nim dohledávanými mzdami bylo natolik komplikované, že za určitých okolností nešlo zaručit správnost počtu řádků seznamu vůči počtu zobrazenému na označeném filtračním tlačítku. Komplikace souvisely zejména s tím, že ve zpracovaných mzdách se ukládá údaj o smlouvě ke zdanění, ale zároveň se v seznamech ověřoval aktuální stav smlouvy ke zdanění přímo na smlouvě. Tento aspekt byl též patrný při náhledu dané sekce v již uzavřených mzdových obdobích.

Hlavním rozdílem oproti původní verzi je skutečnost, že filtrační tlačítko „Požadováno“ nyní zobrazuje pouze vypočtené mzdy, u kterých je přímo uložen požadavek na tisk, odeslání na mail, či zpřístupnění online. Původní řešení zobrazilo i smlouvy s požadavkem na danou distribuci výplatních lístků, u kterých ale ještě nedošlo k výpočtu mzdy.

Pokud by si aktuálně chtěla účetní zobrazit smlouvy s určitým typem distribuce výplatních lístků před zpracováním mezd, může tak učinit např. v sekci Kontrola zaměstnanců s využitím volitelných sloupců „Lístek na mail“, „Lístek online“, či „Lístek tisknout“ tabulky Zaměstnanec-nastavení pro mzdy.

Stejně jako v původním řešení platí, že operace tisku, odesílání na mail, zpřístupnění online lze provádět pouze nad uzamčenými mzdami.

Podpora sestavení nového Čtvrtletního výkazu o práci (Práce 2-04)

V dotazech ke stažení (Mzdy / Ke stažení) je nově přístupný čtvrtletní statistický výkaz Práce 2-04. Aby ho mohl uživatel používat, je třeba nastavit odpovídající přístupové právo.

Aby bylo možné výkaz sestavit, bylo upraveno nastavení (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy v sekci Mzdy / Složky výkazu pro ČSÚ), které nově obsahuje nastavení podkladů pro Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04).

Pro výkaz jsou nastaveny uvedené typové složky mzdy:

Typ

Číslo

Název složky

2

10100

Základní mzda

13

10101

Nadtarifní složka mzdy

3

10110

Náhrada za svátek

217

10200

Dohody o pracovní činnosti

218

10201

Dohody o provedení práce

200

10202

Odměna statutárnímu orgánu

220

10203

Odměny učňů

9

10400

Mzda za přesčas

7

15500

odměna za nulovou nepřítomnost

10

25000

Dovolená

11

25001

Proplacená dovolená

12

25002

Přeplatek dovolené

215

25101

Placené volno

207

25500

Doplatek do minimální mzdy

216

25600

Odstupné dle zákona

222

25601

Odstupné jiné

17

25700

Náhrada mzdy za akce pro děti a mládež

Další složky mzdy je třeba nastavit.

Oprava indikátoru insolvence

Na záložce Kontrola insolvence měsíčního zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování) byla opravena indikace insolvence: pokud v seznamu zaměstnanců pro kontrolu insolvence není žádný záznam, zobrazí se u záložky Kontrola insolvence indikátor( tj. zkontrolováno):

Úprava na prohlášení druhého z poplatníků

Došlo k opravě potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko „Vytvořit dokument“ – dále Jaké potvrzení: „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“) v situaci, kdy nově nastupující zaměstnanec má v prohlášení k dani nastaveno uplatňování zvýhodnění na dítě do budoucna a zároveň mu v čase vystavení potvrzení ještě nebyla spočítána mzda.

Úpravy nároků na dovolenou na kartě zaměstnance

Při uložení údajů dovolené v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance – záložka Dovolená) v případě, že je již vypočítaná a uzamknutá mzda v aktuálním období, se zobrazuje správný nárok na dovolenou (před opravou se v takové situaci chybně snížil nárok na dovolenou).

Pokud je mzda v aktuálním období již uzamčena, tak nelze editovat hodnoty dovolené k počátku období. Z toho důvodu se rozšířilo červené upozornění v dolní části formuláře o větu: „Aktuální mzda zaměstnance je již uzamčena, a proto nelze editovat vybrané hodnoty dovolené k počátku období.“.

Odstranění voliče období u hlášení změn SSZ

U volby Mzdy / Hlášení změn SSZ byl odstraněn volič období (za měsíc, čtvrtletí, rok, od-do, všechna období).

Oprava zobrazení návrhu odměn

Pokud zákazník používá modul Odměny společně s modulem Mzdy, má na stránce Mzdy / Měsíční zpracování v záložce Zpracování podkladů sekci Návrhy na odměny. Existují-li v daném období nějaké návrhy na odměny, po kliknutí na odkaz s počtem odměn se zobrazí seznam návrhů odměn pro vybrané měsíční období (bylo opraveno nastavení měsíce, pro který odměna platí).

Úprava třídění vybraných dokumentů, které se tisknou přes portál ČSSZ

Při tisku vybraných dokumentů (tisk ELDP, Hlášení změn SSZ, Přílohy k žádosti a Ukončení nemoci), které se tisknou přes portál ČSSZ, bylo nastaveno, aby dokumenty byly setříděny vzestupně dle příjmení a jména.

Úprava informačního štítku na řádku hlášení změn ZP

Na stránce Hlášení změn ZP (Mzdy / Hlášení změn ZP) v záložce Změny bylo opraveno zobrazení řádkového informačního štítku „prošlá lhůta“ tak, aby tímto upozorněním byly označeny jen ty řádky, kde uplynula lhůta 8 dní pro nahlášení.

Úprava vygenerování a nahrání souboru hlášených změn ZP

Bylo upraveno chování při vytváření hlášení ZP do txt souboru, které se generuje v zazipovaném formátu. Pokud je u dané zdravotní pojišťovny nastavena „Adresa webu pojišťovny“, tak se při vygenerování zazipovaného souboru přímo nabídne možnost otevření webu pojišťovny, kam následně účetní může rozbalený txt soubor nahrát. Tato úprava byla provedena na obou záložkách stránky Hlášení změn ZP a dále na osobní kartě zaměstnance v hlášeních změn ZP.


Jak hodnotíte článek?