Druhy volna

Číselník Druhy volna je stěžejním číselníkem pro plánování a evidenci nepřítomností, evidenci nárokových složek volna. Některé druhy pracovního volna jsou pevně zabudované (údaj Interní typ je neprázdný), proto nelze měnit některé jeho vlastnosti (např. povahu složky, sledování čerpání nároků a případně další v závislosti na povaze položky).

Kromě vestavěných druhů volna si můžete zakládat vlastní.

Název a zkratku volte dle potřeby, pořadí podle toho, v jakém sledu se bude zobrazovat složka v seznamech mezi ostatními. Druh volna lze použít pro všechny společnosti nebo jen vybrané.

Povaha druhu volna

Povaha složky definuje, k čemu je druh volna určen, co zdůvodňuje (nepřítomnost, nadlimitní hodiny, práci mimo pracoviště). Případně mohou existovat složky, které další způsob zpracování a případné výpočty neovlivní. Zpravidla se využívají pouze k evidenčním účelům (evidence platnosti očkovacího certifikátu o provedeném očkování na Covid 19 apod.).

Způsob zadávání doby volna

U těch druhů volna, které slouží k evidenci nepřítomnosti a k evidenci nadlimitních hodin, je v plánování brán zřetel na časy, ve kterých je zaměstnanci plánována směna (nelze zadat nepřítomnost mimo směnu a nadlimitní hodiny v rámci směny). Pokud se jedná o složky, které slouží ke zdůvodnění nepřítomnosti, nadlimitních hodin, nebo k zaevidování práce mimo pracoviště, jsou kontrolovány na fond pracovní doby. U těchto složek si můžete zvolit, zda bude možné dobu zadávat ve dnech, půl dnech, hodinách (lze zvolit všechny hodnoty).

Pokud by tedy zaměstnanec využíval home office i nad rámec délky směny, musí k tomu využít dvě složky (jedna bude sloužit ke zdůvodnění práce mimo pracoviště a druhá ke zdůvodnění nadlimitních hodin).

Sledování nároků

V případě, že nastavíte sledování čerpání nároku ve dnech či hodinách, je nutné nároky nastavit.

Ostatní nastavení

Pokud chcete, aby byla žádost o nepřítomnost (dovolená, neplacené volno,...) schvalovaná, aby se v případě volna prodlužoval konec zkušební doby či krátil nárok na stravenku, toto u dané složky zaškrtněte.

Některé složky volna mohou obsahovat citlivé údaje. Pokud je označíte jako citlivé, bude se u nich v přehledu pro rozvržení volna zobrazovat název Volno a zkratka "V "(za předpokladu, že nemá uživatel nastaveno právo Zobrazovat názvy citlivých položek volna). Položky označené jako skryté se nebudou v přehledu zobrazovat vůbec (za předpokladu, že nemá uživatel přiřazeno právo Zobrazovat skryté položky volna).

U položek volna lze definovat další evidované údaje.


Jak hodnotíte článek?