Základní číselníky modulu Hodnocení

Předtím, než modul zpřístupníte zaměstnancům, proveďte nezbytná nastavení a vyplňte číselníky, které budete používat. Většina číselníků se instaluje již naplněná.

Číselníky jsou dostupné z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení.

Jednotlivé číselníky modulu Hodnocení:

Typy kompetencí

Kompetence sledované na pracovních pozicích lze pro přehlednost rozdělit do několika typů (Klíčové kompetence, Osobní kompetence). Tyto typy jsou definovány v číselníku typů kompetencí. U jednotlivých položek číselníku stanovte vedle názvu také jejich pořadí. To určuje řazení typů kompetencí v seznamech a nabídkách. Pořadí nemusí navazovat (v číselné řadě mohou být mezery). Řadí se od nejnižšího po nejvyšší. V seznamu můžete přidávat, měnit nebo mazat jednotlivé položky, proto je možné číselník nastavit dle Vašich potřeb.

 1. Z menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Typy kompetencí.
 2. Tlačítkem Přidat založte nový záznam.
 3. Stanovte název typu kompetence a určete jeho pořadí.
 4. Potvrďte tlačítkem OK.

Typy cílů

Stanovené cíle lze pro přehlednost rozdělit do několika typů. Tyto typy jsou definovány v číselníku typů cílů (Osobní cíle, Pracovní cíle). U jednotlivých položek číselníku stanovte vedle názvu také pořadí. To určuje řazení typů cílů v seznamech a nabídkách. Pořadí nemusí navazovat (v číselné řadě mohou být mezery). Řadí se od nejnižšího po nejvyšší. V seznamu můžete přidávat, měnit nebo mazat jednotlivé položky, což umožní číselník nastavit dle Vašich potřeb.

 1. Z menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Typy cílů.
 2. Tlačítkem Přidat založte nový záznam.
 3. Stanovte název typu cíle a určete jeho pořadí.
 4. Záznam uložte tlačítkem OK.

Číselníky pro dotazníky

Do formuláře hodnocení lze přidat oddíl dotazník, který umožní získání doplňujících informací od zaměstnance. Např. v hodnoticím formuláři je možné dotázat se zaměstnance na zájem o školení, získat informaci s odpovědí ANO/NE anebo zapsat prostý text. V seznamu můžete přidávat, měnit nebo odstranit jednotlivé položky, což umožní číselník nastavit dle Vašich potřeb.

 1. V menu aplikace vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Číselníky pro dotazníky.
 2. Přes tlačítko Přidat vložte nový záznam a následně u tohoto nově vloženého záznamu vyplňte Položky číselníku, které bude tento číselník pro dotazníky nabízet.
Příklad z praxe
V rámci hodnoticího formuláře se budete dotazovat na to, zda jsou zaměstnanci spokojeni s kvalitou jídla poskytovaného v rámci firemního stravování. Číselník pojmenujte jako Spokojenost a do položek číselníku přidejte jednotlivě možnosti odpovědí, ze kterých bude zaměstnanec vybírat. V tomto případě tedy - Velmi spokojený, Spokojený, Nespokojený atd. Případně zvolte jen ANO, NE.

Sledované kompetence

Seznam kompetencí, které do tohoto číselníku nadefinujete, bude automaticky přebírán do formulářů hodnocení jednotlivých zaměstnanců za předpokladu, že tyto kompetence nastavíte jako sledované na konkrétní pracovní pozici zaměstnance a do daného formuláře hodnocení přidáte oddíl s hodnocením kompetencí dle pracovní pozice.

Nastavení provedete následovně:

 1. V menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Sledované kompetence.
 2. Zvolte tlačítko Přidat a doplňte požadované.
 3. Ve vytvořeném seznamu kompetencí nastavte provázanost pro jednotlivé pracovní pozice. Využít k tomu můžete hromadné funkce nad seznamem nebo postupujte jednotlivě po kompetencích.
  1. Hromadné přiřazení: výběrem ze seznamu kompetencí zaškrtněte, které kompetence chcete navázat na pracovní pozici/pozice a využijte tlačítka, která jsou umístěná nad seznamem.
  2. Jednotlivé přiřazení: Klikněte v řádku na tlačítko Pracovní pozice s číslicí (Pracovní pozice, kde je kompetence sledována) u dané kompetence a zvolte Přidat pracovní pozici.
  3. Ze seznamu vyberte zaměstnance a jeho pracovní pozici, pro kterou chcete danou kompetenci hodnotit a stiskněte OK.


Jak hodnotíte článek?