Základní číselníky modulu Hodnocení

Předtím, než modul zpřístupníte zaměstnancům, proveďte nezbytná nastavení a vyplňte číselníky, které budete používat. Většina číselníků se instaluje již naplněná.

Typy kompetencí

Kompetence sledované na pracovních pozicích lze pro přehlednost rozdělit do několika typů kompetencí (Klíčové kompetence, Osobní kompetence). Tyto typy jsou definovány v číselníku typů kompetencí. U jednotlivých položek číselníku stanovte vedle názvu také jejich pořadí. To určuje řazení typů kompetencí v seznamech a nabídkách. Pořadí nemusí navazovat (v číselné řadě mohou být mezery). Řadí se od nejnižšího po nejvyšší. V seznamu můžete přidávat, měnit nebo smazat jednotlivé položky. Číselník nastavte podle Vašich potřeb.

 1. V menu aplikace vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Typy kompetencí.
 2. Stanovte název typu kompetence a určete jeho Pořadí.
 3. Zvolte tlačítko Přidat.

Typy cílů

Stanovené cíle lze pro přehlednost rozdělit do několika typů. Tyto typy jsou definovány v číselníku typů cílů (Osobní cíle, Pracovní cíle). U jednotlivých položek číselníku stanovte vedle názvu také pořadí. To určuje řazení typů cílů v seznamech a nabídkách. Pořadí nemusí navazovat (v číselné řadě mohou být mezery). Řadí se od nejnižšího po nejvyšší. V seznamu můžete přidávat, měnit nebo smazat jednotlivé položky. Číselník nastavte podle Vašich potřeb.

 1. V menu aplikace vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Typy cílů.
 2. Stanovte název typu cíle a určete jeho Pořadí.
 3. Zvolte tlačítko Přidat.

Číselníky pro dotazníky

Do formuláře hodnocení lze přidat oddíl dotazník, který umožní získání doplňujících informací od zaměstnance. Např. v hodnoticím formuláři je možné dotázat se zaměstnance na zájem o školení, získat informaci s odpovědí ANO/NE anebo zapsat prostý text. V seznamu můžete přidávat, měnit nebo odstranit jednotlivé položky. Číselník nastavte podle Vašich potřeb.

 1. V menu aplikace vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Číselníky pro dotazníky.
 2. Přes tlačítko plus vložte Nový záznam a u tohoto nově vloženého záznamu vyplňte Položky číselníku, které bude tento číselník pro dotazníky nabízet.
Příklad z praxe
V rámci hodnoticího formuláře se budete dotazovat na to, zda jsou zaměstnanci spokojeni s kvalitou jídla poskytovaného v rámci firemního stravování. Číselník pojmenujte jako Spokojenost a do položek číselníku přidejte jednotlivě možnosti odpovědí, ze kterých bude zaměstnanec vybírat. V tomto případě tedy - Velmi spokojený, Spokojený, Nespokojený atd. Případně zvolte jen ANO, NE.

Výchozí sada kompetencí

Seznam kompetencí, které do tohoto číselníku nadefinujete, bude automaticky přebírán do formulářů hodnocení jednotlivých zaměstnanců za předpokladu, že tyto kompetence nastavíte jako sledované na konkrétní pracovní pozici zaměstnance a do daného formuláře hodnocení přidáte oddíl s hodnocením kompetencí dle pracovní pozice.

Nastavení provedete následovně:

 1. V menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Hodnocení / Výchozí sada kompetencí.
 2. Zvolte Přidat kompetenci a doplňte požadované.
 3. Ve vytvořeném seznamu kompetencí nastavte provázanost pro jednotlivé pracovní pozice. Využít k tomu můžete hromadné funkce nad seznamem nebo postupujte jednotlivě po kompetencích.
  1. Hromadné přiřazení: výběrem ze seznamu kompetencí zaškrtněte, které kompetence chcete navázat na pracovní pozici/pozice a využijte tlačítka, která se objevila nad seznamem.
  1. Jednotlivé přiřazení: Klikněte na ikonu praporku (Pracovní pozice, kde je kompetence sledována) u dané kompetence a zvolte Přidat pracovní pozici.
   Ze seznamu vyberte zaměstnance a jeho pracovní pozici, pro kterou chcete danou kompetenci hodnotit a stiskněte OK.


Jak hodnotíte článek?