Jak vykázat práci na zakázce

Stránka Moje docházka, dostupná z hlavní nabídky volbou Docházka / Moje docházka, představuje vstup do docházky zaměstnance.

Aplikace plusPortal umožňuje vykazování hodin na zakázky v měsíčním pohledu na docházku zaměstnance a následné promítnutí do mezd (přesněji do přenosu podkladů z docházky do mezd).

V měsíčním přehledu docházky zaměstnance je uveden v tabulce sloupec Zakázky. V tomto sloupci se zobrazují položky výkazu na zakázky pro jednotlivé dny. Souhrn obsahující celkové počty hodin vykázané na jednotlivé zakázky je zobrazen v tabulce v levé spodní části stránky.

Potřebná oprávnění
Stránka Moje docházka je zaměstnancům dostupná pouze tehdy, pokud je roli zaměstnance přiděleno příslušné oprávnění Docházka / Moje docházka. Aby mohl zaměstnanec vykazovat na zakázku, musí mít zpřístupněno právo Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Možnost vykazovat práci na zakázkách.

Pro vykazování na zakázky platí stejná pravidla jako pro zadávání časů a zdůvodňování absencí a přesčasů v docházce – vykazovat lze pouze ve dnech, které doposud nebyly schváleny. To samé platí i pro mazání existujících položek výkazu. Vykazování na zakázky je nezávislé na skutečně odpracované době v daných dnech. Za den může být vykázáno méně hodin, než je odpracováno, ale i více. Při schvalování docházky se nekontroluje, zda počet vykázaných hodin odpovídá fondu pracovní doby nebo odpracovaným hodinám.

Postup při vykazování hodin na zakázky v okně ovladače

  1. Spusťte stránku pro vyhodnocení docházky (Docházka / Moje docházka / Zobrazit docházku).
  2. V kalendáři klikněte na den, kdy si přejete vykázat hodiny odpracované na zakázku. Potřebujete-li to provádět pro více dní, označte tyto dny „přetažením“ myší (při současném stisknutí levého tlačítka - tzv. "metoda táhni a pusť"). Jakmile pustíte tlačítko myši nebo rozkliknete den, zvolte v okně ovladače volbu Zakázky.
  3. Tím se otevře panel pro samotné vykazování, kde je přednastaveno datum od a datum do pro dny, ve kterých budete vykazovat, na základě počtu označených dní v měsíčním přehledu při otevírání ovladače. Tato data je možné ručně změnit.
  4. Na zobrazeném panelu je tabulka s trojicí sloupců (Položka výkazu, Zakázka a Hodiny) sloužící pro zadávání položek výkazu. Ve sloupci Položka výkazu se vybírá ze seznamu dostupných položek definovaných v číselníku Položky docházky. Ve sloupci Zakázka se vybírá hodnota definovaná v číselníku Zakázky. Jako výchozí se nabízí položka definovaná v kartě zaměstnance. V posledním sloupci Hodiny se pak zadává počet hodin vykazovaných na danou zakázku. Pomocí tlačítka Přidat položku lze zadávat další položku výkazu práce na zakázku. Pomocí křížku lze zadanou položku výkazu zrušit.
Vykázat lze pouze ve dnech, kdy existuje odpracovaná doba. Vykázaná doba na zakázku se uloží pouze do dní, ve kterých je nenulová odpracovaná doba, což umožní ignorovat nepracovní dny nebo dny celodenní absence jako je dovolená apod.
  1. Pomocí tlačítka OK okno zavřete. Tlačítkem Storno opustíte okno bez uložení změn.
Na panelu je také zobrazena informační hodnota o počtu zbývajících odpracovaných hodin k vykázání v daném dni nebo dnech. Zbývající hodnota se vypočítá jako rozdíl odpracovaných hodin a vykázaných hodin (nově ukládaných a již případných uložených, pokud se v daných dnech již vykazovalo dříve). V případě, že vykazujete pro více dnů zároveň, všechny hodnoty se rovnají sumám za všechny vykazované dny.

Zrušení hodin vykázaných na zakázku

  1. Spusťte stránku pro vyhodnocení docházky (Docházka / Moje docházka / Zobrazit docházku).
  2. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Zrušit.
  3. V nabídce toho, co je možné rušit, zvolte Zrušit vykázání na zakázky.
  4. V okně, které se zobrazí, jsou uvedeny označené dny. Datumové údaje lze dle potřeby upravit nebo je ponechat. Po stisku tlačítka OK dojde k výmazu vykázané doby na zakázky v uvedených dnech.


Jak hodnotíte článek?