Úvod do lékařských prohlídek

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Povinností zaměstnavatele je poslat uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovního poměru na vstupní lékařskou prohlídku. Účelem těchto prohlídek je zhodnocení vlivu prostředí a podmínek na zdraví zaměstnance a zároveň posouzení, zda jsou zaměstnanci způsobilí k výkonu práce.

Tato povinnost u nerizikových profesí od 1. ledna 2023 skončila. Na pravidelné prohlídky k lékaři už nebude muset každý zaměstnanec, ty zůstaly pouze dobrovolné. Změnu přinesla vyhláška o pracovnělékařských službách. U nerizikových profesí budou pracovnělékařské prohlídky prováděny v případě, že budou vyžadovány zaměstnancem nebo zaměstnavatelem.

Periodické prohlídky u lékaře jsou dále povinné u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Pokud se jedná o práci prováděnou na DPP a DPČ není lékařská prohlídka povinná, pokud jde o nerizikové práce (práce zařazené do čisté kategorie 1). V případě rizikových prací je vstupní lékařská prohlídka povinná. Zaměstnavatel však může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, i když činnost nebude prací rizikovou a která má být vykonávána na základě DPP nebo DPČ.

Povinností zaměstnavatelů při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce je vybavit jej žádostí, která musí obsahovat údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.

Agenda Lékařské prohlídky eviduje údaje týkající se absolvovaných lékařských prohlídek a také plánovaných lékařských prohlídek (Druh prohlídky: Vstupní, Periodická, Mimořádná, Následná, Výstupní a Speciální).

Lékařské prohlídky jsou k zaměstnanci přiřazeny v agendě Personální evidence / karta zaměstnance / záložka Lékařské prohlídky.

Lhůty a termíny ovlivňují:

  • Rizikové faktory - určují, s jakými rizikovými faktory se mohou zaměstnanci v průběhu pracovního poměru setkat. Mezi rizikové faktory patří například prach, vibrace, zraková zátěž a podobně. Jejich výčet závisí na charakteru výroby nebo činnosti dané firmy.
  • Kategorie rizikových faktorů - slouží k vyjádření míry vlivu rizikového faktoru na pracovišti (např. hluk) na zdraví zaměstnance. Spolu s číselníkem rizikových faktorů tvoří nástroje pro popis pracovní činnosti zaměstnance z pohledu zdravotních rizik v žádosti o provedení pracovně lékařské prohlídky.
  • Věk zaměstnance - legislativa určuje četnost opakování pro zaměstnance do 49 let a pro starší 50 let (včetně). Druhá věková kategorie dochází na pravidelné prohlídky častěji.

Lékařské prohlídky rozdělujeme na:

  • Vstupní - provádí se před vznikem pracovního poměru.
  • Periodickou - jejím účelem je zjistit, zda se zdravotní stav zaměstnance od poslední (vstupní/periodické) prohlídky nezměnil natolik, že by nebyl schopen dále vykonávat svoji práci.

1. kategorie

1 x za 6 let u zaměstnance do 49 let věku

1 x za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

2. kategorie

1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku

1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

2. riziková kategorie

1 x za 2 roky bez ohledu na věk

3. kategorie

1 x za 2 roky bez ohledu na věk

4. kategorie

1 x ročně bez ohledu na věk

  • Mimořádnou - provádí se v případě, že se změnil zdravotní stav zaměstnance, nebo se změnilo zatížení na pracovišti.
  • Výstupní - provádí se po ukončení pracovního poměru převážně v kategoriích 2. a vyšší.

Lékaři

Lékařské prohlídky mohou vykonávat jak praktičtí lékaři každého zaměstnance, tak smluvní poskytovatelé pro celou firmu, či různí smluvní lékaři pro každou z poboček.


Jak hodnotíte článek?