Verze 4.02.02 (vystavená 12.10.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Bylo sjednoceno chování aplikace při stahování a zobrazování PDF souborů. Doposud se na různých místech při stahování PDF souborů uplatňovalo několik scénářů, v závislosti na nastavení prohlížeče. Někdy se soubor PDF nejprve stáhl do složky na disku a uživatel jej musel vyhledat a otevřít. Jindy se ukázal přímo v prohlížeči a uživatel si jej mohl uložit, případně se ukládal do speciální složky a zobrazil se v liště prohlížeče. Nyní se všechny PDF soubory zobrazují přímo v prohlížeči. PDF soubory se již nestahují na počítač uživatele, pouze se zobrazí v novém okně (záložce prohlížeče), a uživatel se může rozhodnout, jestli si PDF vytiskne, stáhne (tj. uloží k sobě) nebo jen prohlédne.
 • Uživatelské údaje, které jsou vloženy do seznamu a následně vytištěny do PDF souboru, se již zohledňují při tisku.
 • Byl opraven formát data pro anglický jazyk aplikace plusPortal.

Personalistika

 • Šablony dokumentů, do kterých lze vložit štítky, jsou dostupné na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Správa šablon dokumentů. Dokumenty, které lze vytvořit na základě šablony se zobrazují na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Smluvní dokumenty. U štítků:
  • byl změněn typ pro částku u dalších položek odměňování, aby se správně zobrazovala desetinná čárka. U štítků pro další položky odměňování (např. {DPOKOD10101PKID128}) byla provedena změna typu pro částku z důvodu správného zobrazení oddělovače desetinného čísla (tj. desetinné čárky). Správně se částka zobrazuje např. ve štítku {ZAKLADNIPOLOZKAODMENY}. 
  Pro dokumenty již dříve uložené v seznamu smluvních dokumentů se číslo zobrazí v původním formátuAby se zobrazila částka ve správném formátu, musí se dokument vytvořit znovu (tlačítko "Přidat dokument / Vytvořit dokument podle šablony"). Pro dokumenty, stažené pomocí volby "Přidat dokument / Stáhnout dokument podle šablony", se již použije nový formát čísla.
 • byl do seznamu štítků pro šablony dokumentů doplněn štítek {SMENNOST} pro položku "Směnnost". Položka "Směnnost", pokud je zadána, může nabývat následujících hodnot: jednosměnná, dvousměnná, třísměnná, čtyřsměnná, nepřetržitá, turnusová.
 • Pokud uživatel provede změnu pro ukončeného zaměstnance (na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta, v záložce Pracovní poměr, sekci Ukončení pracovního poměru), změna se uloží a poměr zaměstnance zůstane ukončen (nevytvoří se chybný status "Připravuje se ukončení" a nevymaže se údaj "Datum ukončení").
 • Byla provedena úprava v zobrazení údaje "Doručovací adresa" (na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložce Pojištění, důchody / Hlášení změn OSSZ) v případě, kdy měl zaměstnanec pouze jeden záznam s doručovací adresou, který byl nastaven jako archivní (měl označení "již nepoužívat"). Již se v takovém případě neplní do hlášení pro OSSZ.

Lékařské prohlídky

 • V souvislosti s podporou evidence speciálních lékařských prohlídek
  • vznikl nový číselník Speciální lékařské prohlídky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Lékařské prohlídky / Speciální lékařské prohlídky). Pro každý typ prohlídky se zadává její název, délka periody v letech a "výchozí lékař". Toho není nutné zadávat. Je vhodné ho zadat, aby bylo zřejmé, u koho má být prohlídka provedena.
  • lze zadat nový typ lékařských kontrol k zaměstnancům. Kontroly se nastavují v personální evidenci, v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Lékařské prohlídky / sekce Speciální lékařské prohlídky (objeví až v momentě, kdy je v číselníku speciálních lékařských prohlídek zadána nějaká položka)). Po rozkliknutí se zaškrtají prohlídky, které má zaměstnanec absolvovat.
  • se speciální lékařské prohlídky objevují v rámci seznamu na stránce Zaměstnanci / Lékařské prohlídky.
  Na rozdíl od "standardních" prohlídek mají speciální nastaven údaj "Druh prohlídky" na hodnotu "Speciální" a namísto tlačítka "Vytisknout žádost" je u nich k dispozici tlačítko "Odeslat na spec. prohlídku". Po stisku tohoto tlačítka se provedou všechny operace tak jako u běžné prohlídky, kromě tisku. Namísto tisku se zaměstnanci odešle email s informací o tom, že má speciální prohlídku absolvovat, i s informací o doporučeném doktorovi. Po absolvování prohlídky je postup stejný jako standardních prohlídek.
 • U standardních lékařských prohlídek byl upraven výpočet termínu prohlídky. V souvislosti s tím:
  • byl doplněn číselník Druhy činností (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika /Lékařské prohlídky / Druhy Činností). Pro každý druh činnosti je možné zadat: délku periody mezi zdravotními kontrolami před věkovým limitem, délku periody po dosažení hraničního věku a hraniční věk. Pokud není žádný věkový limit, tak stačí zadat hodnotu "Před věkovým limitem". Pokud u pracovní činnosti nejsou zadány žádné hodnoty, tak pracovní činnost nijak neovlivňuje výpočet termínu zdravotní prohlídky.
  • byl upraven výpočet termínu nové zdravotní prohlídky. Nejdříve se vypočte standardní počet let, kdy má být provedena prohlídka (tak jako dříve). Poté se projdou nastavené činnosti, a pokud je nalezena nějaká činnost s termínem prohlídky kratším, než je ta standardní, tak se termín přepíše.

Volno

 • Na stránce Volno / Plánování volna bylo do prvku pro výběru zaměstnanců doplněno osobní číslo zaměstnance.
 • Nyní se pro celodenní žádosti / poznámky ve volnu (Volno / Plánování volna) nezobrazuje čas začátku / konce směny, pokud je žádost / poznámka zadána na den, pro který ještě není stanoven směnový rozvrh.

Docházka

 • Byla doplněna kontrola neschválených docházek a možnost jejich smazání
  • pokud uživatel změní rozvrh směn. Na stránce:
   • Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Rozvrhy směn / tlačítko "Vlastnosti" se kontrolují všechny docházky pro nastavený rozvrh od aktuálního měsíce dále;
   • Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Rozvrhy směn / tlačítko "Rozvržení směn" se kontrolují všechny docházky pro nastavený rozvrh, měsíc a rok;
   • Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Nepravidelné rozvržení směn se kontrolují všechny docházky pro nastavený rozvrh a časový interval;
   • Nastavení / Číselník zaměstnanců / označení zaměstnanců a následné tlačítko "Akce / Nastavení pracovní doby" se kontrolují docházky pro vybrané zaměstnance od aktuálního měsíce dále.
  • pokud uživatel změní položky pracovní doby. Na stránce:
   • Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Pracovní poměr, sekce Pracovní doba se kontroluje existence neschválených docházek pro vybraného zaměstnance od data změny dále a schválených docházek od aktuálního měsíce dále;
   • Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / Storno připravené změny pracovní doby se kontroluje se existence neschválených docházek pro vybraného zaměstnance od data změny dále a schválených docházek od aktuálního měsíce dále.
  • pokud uživatel změní typ pracovní dobyrozložení směn nebo rozložení přestávek. Na stránce:
   • Nastavení / Číselník zaměstnanců / Osobní karta / záložka Pracovní poměr – kontrolují se docházky pro vybraného zaměstnance od aktuálního měsíce dále.
  Po kliknutí na tlačítko, které má změnu uložit, se zobrazí panel Kontrola docházky, kde je zobrazen seznam docházek, kterých se změna týká. Zobrazí se schválené i neschválené docházky. Po kliknutí na tlačítko "OK" se smažou neschválené docházky z uvedeného seznamu. Schválené docházky je potřeba ošetřit ručně.
 • Po potvrzení terminálovým tlačítkem (Docházka / Vyhodnocení docházky – vyhodnocení docházky zvoleného zaměstnance – tlačítko "Potvrdit tlačítka") již nedochází ke zkrácení terminálového zdůvodnění v docházkách s vícesměnným rozvrhem.
 • Byl upraven mechanismus přenosu změn z aplikace plusPortal do systému Aktion.NEXT. Při změně jména zaměstnance se nyní změny přenesou správně do systému Aktion.NEXT.

Mzdy

 • Legislativní změny
  • Od 1.10.2022 dochází k navýšení normativních nákladů na bydlení o částku 4500 Kč. Tyto normativní náklady mají vliv na výpočet nařízených srážek. Pro účely srážek se použije pouze polovina navýšené částky, tedy 2250 Kč. Celková výše normativních nákladů je tedy 10185 Kč (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-289).
  • Od 1.9.2022 došlo ke snížení vyměřovacího základu pro platbu zdravotního pojištění státem na 11014 Kč. Tato hranice se používá jen v úzkém okruhu zákazníků, např. v chráněných dílnách (firmy, kde pracuje velké množství osob se zdravotním postižením). Za některé zaměstnance se v těchto firmách odvádí ZP až nad tuto hranici (https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho).
  Po updatu databáze v aplikaci plusPortal na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdová období byly změněny následující položky:
  • Navýšení údaje normativních nákladů na bydlení: v detailu aktuálního období v záložce Srážky a exekuce jde o položku "Normativní náklady na bydlení jednotlivce";
  • Snížení vyměřovacího základu pro platbu zdravotního pojištění státem: v detailu aktuálního období v záložce Soc. a zdrav. pojištění jde o položku "Max. základ pro státní pojištěnce".
 • Při vystavování potvrzení (Mzdy / Vystavit potvrzení) lze vybrat způsob podpisu, jednu z voleb "Bez podpisu", "Obrázek podpisu". Pokud nemá účetní nastavený obrázek podpisu nebo je účetní archivována, možnost podpisu obrázkem není přístupná. Obrázek podpisu lze přiřadit mzdové účetní v číselníku Mzdové účetní (Nastavení / Číselníky a nastaveni / Mzdy / Mzdové účetní).
 • Byla doplněna kontrola na prázdný formulář při odesílání e-neschopenky, ONZ (oznamovací povinnosti zaměstnavatele pro OOSZ) a ELDP (evidenčního listu důchodového pojištění) na VREP (veřejné rozhraní pro elektronické podání). Do panelu s informací o Kvalifikovaném osobním certifikátu při elektronickém podání byl doplněn název souboru s certifikátem a jméno uživatele certifikátu.
 • Pod filtrační tlačítko "Upozornění" v sekci Zpracování mezd v měsíčním zpracování (Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd) byl přidán filtr na jednotlivé typy upozornění. Tento nový filtr se tedy zobrazí pouze v rámci filtračního tlačítka "Upozornění" a ve výběru má pouze žlutá upozornění bez červených nedostatků. Nový filtr slouží k dalšímu zpřesnění práce s upozorněními.
 • Byl opraven tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech u zaměstnanců, kteří mají na potvrzení 5 a více dětí.
 • Byl opraven tisk názvu pošty do XML souboru ELDP (Mzdy / Roční zpracování / ELDP).


Jak hodnotíte článek?