Úvod do Náboru

K čemu Nábor slouží

Modul Nábor slouží ke správě výběrových řízení. Poskytuje aktuální přehled o stavu kandidátů v evidenci a napomáhá rychlému výběru vhodných kandidátů na nové pozice. Obsahuje funkce pro vyhledávání dalších informací o kandidátovi na sociálních sítích a ve vyhledávačích. Odkazy na tyto stránky lze trvale uložit do seznamu ke kandidátovi. Umožňuje vlastní definici průběhu výběrového řízení pro každou pozici a komfortní protokolování náborových procesů bez papírových dokumentů.

Co ještě nabízí

 • Integrovaného e-mailového klienta, který umožňuje veškerou emailovou komunikaci s uchazeči řešit přímo v aplikaci.
 • Provázanost na firemní stránky nebo LMC portály (jobs.cz, prace.cz). Nově otevřené pozice lze na těchto portálech automaticky zveřejňovat a stahovat / spravovat odpovědi.
 • Plánování pohovorů.
 • Nastavení vlastního průběhu výběrového řízení. Jednotlivé kroky výběrového řízení lze individuálně nastavit.
 • Odpovědní dotazníky. Zájemce může při podání CV odpovědět na několik vybraných otázek, které program vyhodnotí. Jednak se tím usnadní úvodní screening příchozích reakcí a rovněž se tím uspoří čas.
 • On-line diagnostika. U vybraných kandidátů můžete přímo v modulu Nábor využít integrovanou on-line diagnostiku, tedy provést speciálně zaměřené psychodiagnostické dotazníky a testy TCC online.

Kdo modul využije

 • zaměstnanec pro přehled o otevřených výběrových řízeních, ke kterým se může přihlásit, případně doporučit kandidáta (této problematice se věnujeme podrobněji v rámci samostatných článků, které naleznete zde);
 • vedoucí pro přehled o aktuálně otevřených výběrových řízeních, CV kandidátů, sledování a schvalování aktuálního stavu vlastních otevřených výběrových řízení;
 • personalista / náborář pro komplexní správu výběrových řízení, práci s kandidáty, inzerci na interních a externích portálech.

Příklad scénáře použití

 1. Personalista/Náborář na základě požadavku některého manažera „otevře“ volnou pracovní pozici a inzeruje ji ve vhodných médiích.
 2. Personalista/Náborář pročítá došlé reakce, odpovídá na ně a zakládá nové karty kandidátů. Doplňuje další dostupné informace o kandidátech.
 3. Vedoucí pracovník obdrží informaci o kandidátech na poptávanou pracovní pozici. Prohlíží dostupnou dokumentaci a vyjadřuje se k ní.
 4. Personalista/Náborář informuje e-mailem odmítnuté kandidáty. Pro vybrané kandidáty připraví pohovory a požádá o názor další zaměstnance. O významných událostech pořizuje zápisy do karet kandidátů.
 5. Zaměstnanec sleduje jaké volné pozice nabízí jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec, který je požádán o názor nebo vyjádření se k pohovoru, zapisuje svoje stanovisko do karty kandidáta.
 6. Personalista/Náborář sleduje probíhající výběrová řízení. Kandidáty dle přibývajících informací posouvá do dalších fází řízení nebo vyřazuje.
 7. Personalista/Náborář označí výsledného kandidáta, že je přijat a výběrové řízení je ukončeno.


Jak hodnotíte článek?