Verze 4.02.05 (vystavená 29.11.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Z protokolu aktivit (Nastavení / Uživatelé / Protokol aktivit) bylo odstraněno upozornění na vypnuté stránkování po kliknutí na tlačítko "Vyhledat...".

Personalistika

 • Bylo opraveno načítání detailu pracovní pozice (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – záložka Pracovní poměr, sekce Pracovní zařazení) v případě, kdy u žádného pracovního místa nebylo nastaveno, že může mít podřízené.

Lékařské prohlídky

 • V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Lékařské prohlídky se u potvrzení provedení prohlídky správně ukládá stav pole "Posuzovaná osoba se práva na přezkoumání" (nevzdává / vzdává).

Vzdělávání

 • Při přihlašování podřízených v seznamu vypsaných termínů dané vzdělávací akce nadepsaném v přehledu nadpisem "Vypsané termíny pro:" (Vzdělávání / Přihlašování podřízených – tlačítko "Zobrazit vypsané termíny" u zvolené vzdělávací akce) se již nezobrazují dosud nezveřejněné termíny.

Docházka

 • Došlo k úpravám při schvalování docházky (Docházka / Moje docházka a Docházka / Vyhodnocení docházky):
  • pokud měsíc data "Do dne" nenáleží měsíci docházky, docházku nelze schválit a zobrazí se hlášení: "Datum schválení nepatří do měsíce docházky".
  • byla doplněna kontrola na neuzavřenou docházku v předchozím měsíci. Pokud existuje neuzavřená docházka v měsíci, který předchází aktuálnímu měsíci, v panelu pro schválení docházky se skryje tlačítko "OK" a zobrazí se text "V dřívějších měsících existují neschválené docházky". Dále se zobrazí tlačítko "Minulý měsíc", které umožní zobrazit docházku za minulý měsíc a tlačítko "Přesto schválit", které umožní provést schválení bez kontroly na neschválenou předchozí docházku. Pokud docházka v minulém měsíci neexistuje nebo docházkové období v minulém měsíci ještě nezačalo, kontrola na neuzavřenou docházku se neprovádí. Kontrola nerozlišuje částečné a celkové schválení měsíce docházky.

Mzdy

Byly provedeny změny u funkcí zaměřených na roční zpracování daní: Prohlášení zaměstnance k dani a Zpracování ročního zúčtování daně:

 • Byl upraven scénář zpracování ročního zúčtování daně na straně mzdové účtárny, tak aby účetní mohla i po dokončení ročního zúčtování daně (RZD), které je uzavřeno, jej znovu otevřít, a případně se vrátit až k úpravě žádosti nebo ji i vrátit zaměstnanci a znovu sestavit zúčtování dle upravené žádosti, aniž by bylo nutné celé zúčtování zrušit a zpracovávat jej znovu, jak tomu bylo doposud.
  Do fáze dokončení zpracování žádosti o zúčtování zůstává postup stejný jako doposud. Jakmile je ale žádost označena za zkontrolovanou, jejím uzamknutím, objeví se místo původního tlačítka "Výpočet RZD" tlačítko "Sestavit zúčtování", které provede sestavení zúčtování na základě údajů v žádosti a výsledek se zobrazí v režimu pro editaci, takže účetní může doplnit další příjmy, či upravit odpočty. V této fázi má účetní nově k dispozici tato tlačítka: "Zavřít", "Uložit", "Stornovat zúčtování", "Přepočítat zúčtování", "Uzamknout zúčtování".
  • Tlačítka "Zavřít", "Uložit" se chovají stejně jako v předchozí verzi.
  • Tlačítko "Stornovat zúčtování" je nové a umožní sestavené zúčtování zrušit a vrátit se zpět k žádosti, tu pak případně upravit nebo vrátit zaměstnanci k doplnění. Pak se znovu označí žádost jako uzamknutá a vyúčtování se znovu sestaví na základě upravené žádosti. Vše se zaznamenává do historie zpracování zúčtování.
  • Tlačítko "Přepočítat zúčtování" nahrazuje původní "Výpočet RZD" a umožňuje provádět opakovaný přepočet po změnách v zúčtování - např. po doplnění příjmů od jiných plátců. Po přepočtu zůstává zúčtování v odemknutém stavu a je možné provádět další případné změny a přepočty.
  • Tlačítko "Uzamknout zúčtování" provede přepočet, označí celé zúčtování za dokončené a uzamkne jej před změnami. Celý formulář se přepne do režimu prohlížení a účetní má pak k dispozici pouze dvě tlačítka: "Zavřít" a "Odemknout zúčtování". Jak napovídá název, druhé tlačítko zúčtování opět odemkne a umožní ho upravovat nebo povolí postupně "odemknout" předchozí kroky zpracování až na úplný začátek zpracování žádosti.
   Pro lepší orientaci, co které tlačítko dělá, byly upraveny nápovědné texty na tlačítkách (to jsou ty texty, které se zobrazí, když se myší najede na tlačítko).
 • Byla upravena stránka Mzdy / Moje daně, ze které zaměstnanec může učinit prohlášení k dani nebo vyplnit žádost o provedení ročního zúčtování. Celá stránka byla přepracována do nového rozvržení a tím sjednocena s ostatními stránkami. Do první sekce jsou umístěny rozbalovací pokyny pro zaměstnance, které ho seznámí se všeobecnou problematikou danění mzdy, odvádění záloh na mzdy a ročního zúčtování tak, aby se orientoval v tom, proč činí prohlášení a co může požadovat v rámci ročního zúčtování. Tyto informace jsou zobrazeny jen částečně a přechází do "ztracena". Pod nimi je šipka pro plné zobrazení. V případě, že při prvním spuštění se tato funkce nechová správně, je potřeba v prohlížeči aktualizovat vyrovnávací paměť použitím klávesové zkratky CTRL+F5.
  Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů evidovaných v aplikaci plusPortal (např. v rámci holdingu), zpřístupní se mu přepínač, kde si může vybrat, pro kterého zaměstnavatele si přeje zobrazit své danění mzdy. Má-li jen jednoho zaměstnavatele, přepínač se nezobrazuje.
  Dále stránka obsahuje dva oddíly:
 1. oddíl pro Prohlášení k dani na aktuální rok
 2. oddíl pro Roční zúčtování daně (nebo potvrzení o příjmech) za rok předchozí.

V případě potřeby si zaměstnanec může zobrazit starší prohlášení anebo zúčtování, pokud je má evidovány. Prohlášení na aktuální rok, stejně jako zúčtování za minulé roky se zobrazuje s přihlédnutím ke stavu jejich zpracování – buď jako výzva k vyplnění, nebo jako rozpracované řízení, případně jako hotové potvrzení. Podle toho se mění ikonky, kterými jsou jednotlivé dokumenty reprezentovány. Pokud se například prohlášení zobrazuje ve formě výzvy, může na ně zaměstnanec kliknout a otevře se mu průvodce pro vyplnění prohlášení k dani.

 • Byla upravena stránka, ve které zaměstnanec podává žádost o roční zúčtování: do stránky byly přidány vysvětlující komentáře k jednotlivým typům slev na dani a odpočtům. Původní úřednický jazyk paragrafů, vycházející z papírových formulářů, byl nahrazen srozumitelnějším textem, vysvětlujícím zaměstnanci, o co jde. Stránka má stále podobu průvodce, kde zaměstnanec v jednotlivých krocích žádá o různé slevy. Krok, kde původně žádal o slevu na manželku nebo slevy za umístění dítěte v MŠ, byl rozdělen v průvodci do dvou samostatných kroků: jeden krok, ve kterém může žádat o slevu na manžela/ku, a druhý krok, kde se může žádat o školkovné. Sleva za umístění dítěte byla přejmenována na "školkovné".
 • Jak v prohlášení k dani, tak v ročním zúčtování bylo upraveno zobrazení stavu zpracování. Velký panel v záhlaví byl nahrazen úspornějším řádkem pod nadpisem, ukazujícím, v jaké fázi zpracování se nachází daný dokument, jaká a kdy byla poslední akce workflow (např. "zpřístupněno zaměstnanci"), s odkazem na zobrazení celé historie workflow daného dokumentu. V případě, že dokument je zpracováván na straně účtárny, má účetní navíc informace, zda má dokument v danou chvíli dostupný také zaměstnanec a zda do něj může zaměstnanec i psát nebo jej jenom prohlížet.
 • Do stránky, ve které zaměstnanec zadává žádost o provedení ročního zúčtování, bylo přidáno i pasivní zobrazení již zpracovaného zúčtování. To se zobrazuje pouze, pokud je zúčtování již zpracováno. Do té doby je zobrazena jen část "žádost". Zaměstnanec tedy má nově možnost podívat ze stránky Moje daně na zpracované roční zúčtování daně, vedle žádosti, kterou o ně požádal.
 • V osobní kartě zaměstnance byla upravena substránka Danění mzdy. Sekce Prohlášení k dani a Roční zúčtování daně byly zjednodušeny: obě obsahují seznamy prohlášení nebo zúčtování pro jednotlivé roky pro daného zaměstnance a lze je přímo editovat. Ve výsledku se ušetří při práci s dokumenty několik klikání myší a mzdoví účetní na první pohled vidí, jaké dokumenty má daný zaměstnanec evidovány a v jakém stavu.
 • Do průvodce vyplněním prohlášení daně pro zaměstnance (Mzdy / Moje daně) byly přidány komentáře a vysvětlivky, aby zaměstnanec lépe porozuměl, co se po něm chce.
 • Na stránku pro registraci zaměstnavatele k institucím (Nastaveni / Číselníky a nastavení / Mzdy / Registrace zaměstnavatele k institucím) byla přidána nová sekce Omezení přesčasů s volbou "Při uzavření prosincového mzdového období nastavit limit přesčasů pro aktivní smlouvy typu Pracovní poměr na 150h".
  Pokud je tato volba nastavena, provede se po uzavření prosincového mzdového období pro aktivní smlouvy typu Pracovní poměr nastavení limitu přesčasů na 150 hodin. Pokud nová volba nastavena není, nastavení limitu se neprovede a zůstane zachováno v původní výši i po uzavření prosincového mzdového období.
  Po přechodu na novou verzi je nastavení zaškrtnuto (limit přesčasů při uzavření prosincového mzdového období se bude přepisovat hodnotou 150 hodin).
 • Byla rozšířena možnost volby měsíčního mzdového období ve stránkách s rekapitulačními přehledy mezd. Nově je možné zvolit kromě jednoho měsíčního období také rozsah období některým z následujících způsobů: měsíc, čtvrtletí, rok, od-do, vše (filtr období se vypne a lze filtrovat přímo v seznamu).
  Jedná se o stránky Rekapitulace mzdových složek, Rekapitulace mezd a Doklady o čerpání dávek NP dostupných z menu Mzdy / Přehledové reporty mezd pod stejnojmennou volbou.
 • Pro dohody, pro které existuje odhláška na ČSSZ, se při sestavení mzdy v měsíci jejího ukončení (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – záložka Pojištění, důchody, sekce Hlášení změn OSSZ – odhláška při ukončení dohody, která zakládala účast na SP) zobrazí ve mzdě žluté upozornění: "Pro končící dohodu existuje odhláška na ČSSZ. Na odhlášce ověřte doby důchodového pojištění (pokud doby pojištění nesedí, můžete zkusit odhlášku smazat a znovu vytvořit, případně doby pojištění ručně upravit)."
  Současně došlo k úpravě zobrazování Upozornění/Nedostatků ve zpracované mzdě u zaměstnance s více smlouvami u daného zaměstnavatele. Zobrazují se Upozornění/Nedostatky za všechny smlouvy v samostatných sekcích pod sebou.
 • Byla opravena chyba, kdy se hlášení o změně ZP (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – záložka Pojištění, důchody, sekce Hlášení změn OSSZ) chybně vytvářelo se zdravotní pojišťovnou, která byla zadána do budoucna (tj. na pojišťovnu, která byla ve stavu "Aktivní"). Úprava spočívá v tom, že nyní se při automatickém vytváření hlášení na ZP bere zdravotní pojišťovna platná k datu hlášení.


Jak hodnotíte článek?