Insolvenční srážky

Změníl(a) - Martina Dufková

Kontrola insolvence

Zaměstnavatel by měl průběžně sledovat insolvenční rejstřík, aby včas postřehnul zahájení insolvenčního řízení na svého zaměstnance. Kontrolu zahájených, probíhajících a ukončených insolvencí lze provádět přímo v plusPortalu v modulu Mzdy.

Jelikož se program dotazuje do externího registru, může kvůli zabezpečení vaší interní sítě nastat s dotazem problém (dotaz končí chybou). V tomto případě je potřeba ve spolupráci s vaším IT oddělením nastavit výjimku pro webové stránky insolvenčního rejstříku, které zjistíte pod tlačítkem Nastavení v pravé části nad seznamem zaměstnanců. 
Postup kontroly insolvence:
 1. Z menu vyberte Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola insolvence.
 2. Klikněte na tlačítko Stáhnout data o insolvenci. Program provede kontrolu podle rodného čísla zaměstnance zařazeného do zpracování mezd.
 3. Výsledky kontroly Insolvenčního rejstříku se zobrazí v dlaždicích (filtračních tlačítkách) ve středové části obrazovky. Na dlaždicích je vždy vidět počet nalezených zaměstnanců v daném stavu. Po rozkliknutí dlaždice se zobrazí seznam s těmito zaměstnanci.

Dlaždice, které se vám zobrazí, závisí na výsledcích kontroly. Můžou se zobrazit dlaždice s následujícími stavy.

 • Nezjištěno - zaměstnanci, které nebylo možné v Insolvenčním rejstříku zkontrolovat, protože nemají rodné číslo (cizinci).
 • Není v insolvenci - zaměstnanci, u kterých kontrola v Insolvenčním rejstříku proběhla bez nálezu.
 • V insolvenci - celkový počet zaměstnanců, kteří mají záznam v Insolvenčním rejstříku a stále jsou vedeni, že jsou v insolvenci. Jsou zde zahrnuty nové případy i zaměstnanci z předchozích období.
 • Nové - nově zjištění zaměstnanci, kteří jsou v aktuálním období v insolvenčním řízení a je u nich nutné zadat srážku ze mzdy.
 • Ukončené - zaměstnanci, kteří mají v insolvenčním rejstříku vyplněné datum ukončení insolvence.
 • Vše - všichni zaměstnanci zařazení do zpracování mezd, u kterých proběhla kontrola v Insolvenčním rejstříku.
Kontrola insolvence z plusPortalu má pouze informativní charakter. Další průběh insolvence je nutné sledovat přímo v Insolvenčním rejstříku.

Kontrolu insolvence v plusPortalu doporučujeme využívat, protože je mimo jiné propojena s evidencí nemocenských dávek. Pokud je zaměstnanec v insolvenci, bude mzdová účetní u zpracování nemocenských dávek na tuto skutečnost upozorněna a do přílohy pro SSZ se automaticky vyplní informace o tom, že je zaměstnanec v insolvenci - bod i) druhé strany přílohy pro SSZ.

Zadání insolvenční srážky

Jakmile je zaměstnanec v insolvenci, musí mzdová účetní ihned po zahájení insolvenčního řízení srážku zaevidovat, aby se realizovala ve výpočtu mzdy.

Postup zaevidování insolvenční srážky:

 1. V menu zvolte Zaměstnanci / HR panel / výběr daného zaměstnance / Karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Srážky ze mzdy. Zde je již červené upozornění, že je zaměstnanec v insolvenci. Toto upozornění bude v sekci Srážky ze mzdy až do doby, kdy se z Insolvenčního rejstříku stáhne informace o ukončení insolvence.
 2. Novou srážku přidáte pomocí tlačítka Přidat srážku.
 3. Zadání nové srážky je členěno do několika oddílů:

Obecné informace

Složka mzdy - položku vyberte z roletky, ve které se přednabízí položky evidované v číselníku Mzdové složky.

Pro správný výpočet zákonné výše srážky vyberte typovou mzdovou složku evidovanou pod číslem 52100 - Srážka výkonu rozhodnutí (přednostní) nebo 52102 - Srážka výkonu rozhodnutí (nepřednostní)

Datum doručení - zadejte datum zahájení insolvenčního řízení.

Datum nabytí právní moci - jedná se o datum schválení insolvence, které při zadávání insolvenční srážky není známo. Mzdová účetní toto datum zjistí z insolvenčního rejstříku, případně přímo od zaměstnance. Datum nabytí právní moci také většinou zasílá zaměstnavateli insolvenční správce.

Číslo smlouvy - údaj při zadávání insolvenční srážky zůstává nevyplněn

Období realizace

Realizovat od - obecně položka slouží k vyplnění datumu, od kterého se mají srážky ze mzdy realizovat. V případě zadávání insolvenční srážky zadejte datum zahájení insolvenčního řízení.

Realizovat do - v případě insolvenční srážky toto pole nevyplňujte.

Zařadit v měsících - realizace srážky je automaticky přednastavena na všechny měsíce v roce. V rámci zadávání insolvenční srážky není potřeba nic měnit.

Informace o výkonu rozhodnutí

Exekutor - informace o insolvenčním správci (stejně jako o exekutorovi) se zadávají do číselníku exekutorů (Nastavení / Číselníky a nastavení / číselník Exekutoři) a při zadávání srážky v kartě se insolvenční správce vybírá z roletky. Tím se automaticky doplní informace o insolvenčním správci, jeho adresa a kontakt.

Číslo rozhodnutí - zadejte číslo rozhodnutí o úpadku, případně spisovou značku, což zjistíte v insolvenčním rejstříku.

Platba

Způsob platby - údaj je možné zvolit z roletky (na účet, hotově, složenkou, do vnitrospořitelny, disketa ČS, na kumulovaný účet). Standardní nastavení pro potřeby insolvence je platba na účet. Pokud by byl zadán způsob platby hotově, tak se srážka nebude automaticky řadit do deponovaných plateb, bylo by nutné zadat příkaz k úhradě ručně.

Bankovní účet – v době, kdy je insolvenční řízení zahájeno, není číslo účet většinou známo. Aby bylo možné srážku ze mzdy realizovat a platbu deponovat, je potřeba číslo účtu zadat. Doporučujeme proto vložit fiktivní číslo účtu a vybrat jakoukoliv banku (např. 1111111111/0100). Po nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a zjištění skutečného čísla účtu tuto položku opravíte.

Měsíční platba – u insolvenčních srážek ponechte tuto položku prázdnou.

Celková platba – zadejte celkovou částku zveřejněnou v insolvenčním rejstříku. Pokud zatím výši neznáte, zadejte fiktivní částku, kterou po zjištění skutečné sumy opravíte.

Platby před realizováním – pro účely insolvenčních srážek zůstává toto pole nevyplněno.

Celkem uhrazeno – položka zobrazuje celkovou částku dosud uhrazenou ve mzdách. Program automaticky částku dopočítává. Pokud je již celá částka realizovaná, program na tuto skutečnost nijak neupozorňuje a měsíční platba se přestane realizovat po té, co mzdová účetní vyplní položku Realizovat do.

Poznámka

Volně editovatelné pole, které slouží k evidenci různých poznámek a skutečností, které se daného exekučního příkazu týkají.

 1. Vše potvrďte tlačítkem Uložit.

Souběh exekuční a insolvenční srážky

Je-li podán insolvenční návrh na zaměstnance, má zaměstnavatel i nadále povinnost provádět srážky na základě exekuce. Insolvenční zákon sice stanoví, že po zahájení insolvenčního řízení nelze exekuci provést, nicméně provedením exekuce srážkami ze mzdy je až zaslání srážek na účet exekutora. Po zahájení insolvenčního řízení musí proto zaměstnavatel srážky nadále provádět a sražené částky deponovat až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. V případě, že je insolvenční řízení zastaveno nebo insolvenční návrh odmítnut či zamítnut, zašle zaměstnavatel deponované srážky soudnímu exekutorovi. Pokud insolvenční soud rozhodne, že je zaměstnanec v úpadku, musí se zaměstnavatel pro informace ohledně zaslání sražené částky obrátit přímo na insolvenčního správce.

V programu je potřeba u exekuční srážky (Karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Srážky ze mzdy) vymazat pole Datum nabytí právní moci. K zaznamenání tohoto data nabytí právní moci a důvodu jeho výmazu lze využít například editační pole Poznámka.

Výmazem data nabytí právní moci tedy docílíme toho, že až do doby, kdy bude o insolvenci rozhodnuto, se bude exekuce srážet do deponovaných plateb, ale nebude se zasílat na exekutorský účet. Pokud by došlo ze strany mzdové účetní v této chvíli k ukončení exekuce (např. vyplněním pole Realizace do), nebudou se srážky deponovat a v případě, že nebude insolvence povolena, nebudou se mít jak povinné srážky odeslat na účet exekutora.

Nemocenské dávky 

Je-li zaměstnanec v insolvenci, vyplní mzdová účetní danou skutečnost do přílohy pro SSZ - bod i) druhé strany přílohy pro SSZ. Pokud v rámci měsíčního zpracování provádíte kontrolu insolvence, tato informace se doplní do přílohy automaticky.


Jak hodnotíte článek?