Popis stránky pro zpracování mezd

Změníl(a) - Martina Dufková

Po kontrole zaměstnanců, kontrole insolvence a zpracování podkladů, které budou vstupovat do mzdy, lze přistoupit ke zpracování mezd (zpracování měsíčních mezd je dostupné z menu volbami Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd).

Stránka pro zpracování mezd je rozdělena do několika částí:

Seznam zaměstnanců

Převážnou část obrazovky vyplňuje seznam smluv ke zpracování v daném období. V základním zobrazení jsou uvedeny identifikační údaje zaměstnance, jeho osobní číslo, typ pracovního poměru a pracovní pozice. Dále je v seznamu uveden stav zpracování (po sestavení mzdy nabývá pole hodnoty "Vypočteno"), suma k vyúčtování a sloupec, který signalizuje upozornění či nedostatky. Po vypočtení mzdy se zde zobrazí i ikona zámku. Ta dává přehled o neuzamknuté/uzamknuté mzdě s informací kdo a kdy mzdu uzamknul. Poslední sloupec seznamu znázorňuje ikony umožňující přímý přechod do osobní karty zaměstnance, do vyhodnocení jeho docházky, případně denního rozpisu stravenek (pokud má zaměstnanec nárok na stravenky). Je zde umožněno také mzdu zrušit a znovu sestavit, případně mzdu pouze zrušit.

Zrušit lze pouze neuzamknutou mzdu v aktuálním období.

Uživatel si může vytvořit své vlastní zobrazení tak, aby vyhovovalo jeho potřebám.

Filtrační dlaždice

Nad seznamem zaměstnanců obsahuje stránka pro zpracování mezd dvě základní filtrační dlaždice (Celkem zpracovat a Chybí), které signalizují všechny smlouvy zařazené v daném období do zpracování mezd a kolika ještě zbývá mzda zpracovat. V závislosti na tom, jak bude zpracování mezd probíhat, se budou zobrazovat další dlaždice.

Dlaždice, které se zobrazují mohou:

  • mít informační charakter - informují o počtu sestavených mezd, neuzamknutých mezd, uzamknutých mezd;
  • upozorňovat na neblokační chybu - upozorňují na nějaký nedostatek, chybu nebo neuzavřenou docházku, ale nebrání dalšímu zpracování mezd. Mezi jednotlivými upozorněními lze filtrovat pomocí roletky pod dlaždicemi. Seznam upozornění, které program hlídá je zveřejněn zde;
  • hlídat nedostatky - dlaždice zobrazuje blokační nedostatky, které je potřeba vyřešit, aby bylo možné mzdy uzavřít.
V případě nedostatku nebo upozornění při zpracování mzdy se v seznamu zaměstnanců objeví signalizační šipka, která na danou skutečnost upozorňuje. Najetím kurzorem na tuto signalizaci se zobrazí detailní popis nedostatku. Jedná se o stejnou informaci, na kterou zároveň upozorňuje filtrační dlaždice. Nedostatky a upozornění se zobrazují také na stránce s výpočtem mzdy konkrétního zaměstnance.

Tlačítka pro hromadné akce

Pro všechny smlouvy, které byly v daném období zařazeny do zpracování mezd, lze hromadně mzdy sestavit, vypočítat a uzamknout, případně odemknout a zrušit. K tomu slouží tlačítka umístěná mezi filtračními dlaždicemi a seznamem zaměstnanců. Kromě funkčních tlačítek je zde také informace o nahraných souborech s podklady pro mzdy, která zároveň slouží jako proklik do načtených položek mzdy.

Tlačítka pro hromadné akce:

Sestavit mzdy - sestaví a spočítá mzdy, které ještě nejsou založeny.

Spočítat mzdy - provede výpočet či přepočet neuzamknutých mezd, které jsou ve stavu rozpracováno nebo vypočteno.

Uzamknout - uzamkne proti změnám neuzamknuté, sestavené a spočítané, mzdy.

Odemknout - zruší uzamknutí proti změnám u zamknutých mezd.

Zrušit mzdy - zruší neuzamknuté mzdy.

V jakém stavu se mzda nachází, je možné kontrolovat v seznamu zaměstnanců. Ke kontrole slouží sloupec Stav zpracování a dále sloupec s ikonou zámku, který ukazuje, zda je mzda neuzamknutá nebo uzamknutá.


Jak hodnotíte článek?