Benefity pro zaměstnance

Změníl(a) - Lucie Mácová

Roční limit nepeněžních benefitů pro zaměstnance

Obecné pojednání:

Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům různé benefity.

Do konce roku 2023 platilo, že nepeněžní plnění pro zaměstnance bylo na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti bez ohledu na jejich poskytnutou výši (s výjimkou rekreací a zájezdů, které byly osvobozeny jen do výše 20 000 Kč).

Od roku 2024 se bude na všechny druhy nepeněžních benefitů vztahovat jeden úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 představuje částku 21 983 Kč.

Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnanci do tohoto limitu budou od daně ze závislé činnosti osvobozeny, hodnota nepeněžních benefitů přesahujících uvedený limit již bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Úpravy v aplikaci plusPortal:

• byla vytvořena nová typová mzdová složka „Zvýšení daně a pojistného nadlimitními benefity“ (typ = 230), která vstupuje do základu SP, ZP a daně a bude sloužit právě pro ty situace, kdy dojde u zaměstnance v průběhu roku u vyplacených benefitů k překročení limitu nepeněžních benefitů;

• do číselníku mzdových období (Menu / Nastavení / Číselníky a nastaveni / Mzdy / Mzdová období) do záložky Sazby daní byla přidána nová sekce Benefity s nastavením „Roční limit nepeněžních benefitů“ (pro rok 2024 částka 21983 Kč);

• do číselníku mzdových složek (Menu / Nastavení / Číselníky a nastaveni / Mzdy / Mzdové složky) do záložky Započitatelnost byla přidána nová sekce s názvem Roční limit nepeněžních benefitů. V sekci je uvedeno nastavení „Roční částku čerpání benefitů pro sledování limitu", kde je možné nastavit některou z hodnot „sníží“ / „neovlivní“ / „zvýší“. Bude možné nastavovat u benefitních mzdových složek;

• do procesu výpočtu mezd byl doplněn výpočet souhrnu všech poskytnutých benefitů zaměstnance za celý rok a provedeno porovnání s maximálním ročním limitem (provádí se až od roku 2024). Pokud je součet poskytnutých benefitů za rok nižší, než je roční limit, tak se nic neděje. Pokud je součet vyšší než limit, tak z částky nad limit se musí zaplatit odvody (SP, ZP a daň). Sčítají se mzdové složky všech smluv z dané firmy, které mají nastaveno, že zvýší „Roční částku čerpání benefitů pro sledování limitu“ (nastavuje se v detailu mzdové složky, viz. výše). Nadlimitní částka (částka, která překračuje limit „Roční limit nepeněžních benefitů“) se uloží u hlavní smlouvy do nové typové složky „Zvýšení daně a pojistného nadlimitními benefity“ (typ = 230);

• součástí řešení je aktualizační skript, který při aktualizaci DB až během ledna 2024 automaticky nastaví „Roční limit nepeněžních benefitů“ na částku 21983 Kč.


Jak hodnotíte článek?