Verze 4.02.29 (vystavená 30.11.2023)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Personalistika

Nový štítek pro číslo skupiny prací z pracovní pozice zaměstnance

Do šablon pro smluvní dokumenty (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / číselník Správa šablon dokumentů / tlačítko Zkopírovat do schránky štítky pro šablonu) nově přibyl štítek {SKUPINAPRACI}. Vypíše číslo skupiny prací uvedené u pracovní pozice zaměstnance.

Znepřístupnění odkazu Připravit vyřazení ze stavu

V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Pracovní poměr, v sekci Evidenční stav byl znepřístupněn odkaz „Připravit vyřazení ze stavu, pokud není přiděleno odpovídající právo „Umožnit změnu“.

Úprava zobrazení sekce Bankovní účet v osobním dotazníku

Bylo opraveno zobrazení sekce Bankovní účet v osobním dotazníku (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní dotazníky). Pokud u vybraného typu pracovního poměru je zakázána v Nastavení osobní karty položka Bankovní účty, v osobním dotazníku nebude sekce Bankovní účet k dispozici.

Úprava načítání a způsobu vyplnění uživatelských údajů k pracovní pozici při změně pracovní pozice

Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) bylo opraveno načítání a způsob vyplnění uživatelských údajů k pracovní pozici pří změně pracovní pozice. Údaje se při změně pozice obnoví a jsou dostupné pro vyplnění pouze v případě, kdy uživatel nevybírá připravené pracovní místo, ale zadává všechny údaje, nebo vybírá vzorovou pozici a pracovní místo vlastně zakládá a vyplňuje údaje pracovního místa.

Lékařské prohlídky

Drobné úpravy v lékařských prohlídkách

Došlo k drobným úpravám v lékařských prohlídkách s ohledem na „Specifikaci, která se povinně vyplňuje pouze pro mimořádné prohlídky.

V seznamu lékařských prohlídek (Zaměstnanci / Lékařské prohlídky) je nyní již hodnota sloupce „Specifikace prázdná v situaci, kdy je druh prohlídky jiný než „Mimořádná.

V detailu lékařské prohlídky na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) se při zadávání mimořádné prohlídky zobrazí ve výběru „Specifikace jako výchozí hodnota „Vyberte specifikaci. Uživatel tak bude muset povinně vybrat jednu z hodnot „V neúplném rozsahu / „V úplném rozsahu, jinak se prohlídka neuloží.

Docházka

Přepracování kontroly nepřetržitého odpočinku

V měsíčním přehledu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky) byla přepracována kontrola nepřetržitého odpočinku tak, aby odpovídala změnám legislativy od 1.10.2023. Konkrétně se jedná o § 90, body 1 a 2. Kontrola dle paragrafu § 90a nebyla v měsíčním přehledu docházky implementována.

Nový denní přehled docházky

Do menu Docházka / Přehledy byl přidán nový přehled Denní přehled docházky. Seznam zobrazuje pro zvolené období přehled jednotlivých dnů docházky. Pro každý den je možno zobrazit průchody, směnu nebo jednotlivé položky docházky (např. dovolená, lékař, ...). Pomocí přístupových práv si nastavte, zda se v seznamu zobrazí přihlášenému uživateli pouze zaměstnanci, kterým zpracovává docházku, nebo všichni zaměstnanci.

Do seznamu práv Docházka / Přehledy / Přehled docházky byla přidána nová práva. Pomocí nových přístupových práv (Nastavení / Sady práv) si pro konkrétní sadu nastavte, zda se v seznamu zobrazí přihlášenému uživateli pouze zaměstnanci, kterým zpracovává docházku (pravomoc Vyhodnocení docházky), nebo všichni zaměstnanci.

Oprava filtru poboček na stránce Přítomnost

Na stránce Přítomnost (Docházka / Přehledy / Přítomnost) byl opraven filtr poboček. Filtr poboček se před opravou chybně vázal na vybranou společnost. Pobočky se již dále neváží na společnost.

Externí mzdy

Úprava přístupu pro sestavení položek pro externí mzdy

Pokud přihlášený uživatel nemá nastaven přístup k žádné společnosti, nemůže sestavit položky pro externí mzdy (Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy) a ovládací prvky jsou skryty. Na stránce se zobrazí upozornění:

Nastavení přístupu se provádí na stránce Nastavení /Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Nastavení přístupu.

Mzdy

Úprava nastavení bankovního účtu a kódu zaměstnavatele u penzijních a finančních institucí

Došlo k přepracování nastavení bankovního účtu a kódu zaměstnavatele u penzijních a finančních institucí. Způsob nastavení bankovního účtu a kódu zaměstnavatele u fondů a institucí je nyní podobný stávající registraci u zdravotních pojišťoven.

Úprava reaguje na potřebu zákazníků s více společnostmi, kteří chtějí mít možnost nastavit různá variabilní čísla pro společnosti, u kterých zpracovávají mzdy.

Nyní se bankovní účet a kód zaměstnavatele nastavuje u mzdové účtárny na stránce Registrace zaměstnavatele u institucí (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy /Registrace zaměstnavatele u institucí) v sekcích Registrace u penzijních fondů a Registrace u životního pojištění. Nastavení lze provést pouze pro fondy či instituce, které mají v číselníku nastavenou volbu „Příspěvky hradit kumulovaně na účet banky“.

V číselníku fondů a institucí se již nedá nastavit kód zaměstnavatele a bankovní účet.

Při aktualizaci DB při reinstalaci na tuto verzi se nastaví bankovní účet a kód zaměstnavatele pro penzijní společnosti v nastavení u mzdové účtárny. Kód zaměstnavatele se nastaví dle aktuálního nastavení v číselníku fondů. Bankovní účet pro zákazníky s jednou společností se také vezme přímo z číselníku fondů. U zákazníků s více společnostmi nastavení účtu funguje odlišně a bere se poslední použitý účet v platbách pro daný fond a společnost.

Umožnění nedoplňovat levostranné nuly pro VS do souboru pro fond

Do detailu fondu (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Instituce / Penzijní fondy) bylo doplněno zaškrtávátko „Nedoplňovat levostranné nuly pro VS do souboru pro fond“. Volba je viditelná, pokud je označena volba „Příspěvky hradit kumulovaně na účet banky“. Ve výchozím nastavení je volba neoznačena a program se tak bude chovat stejně jako doposud, tedy bude do souboru pro fond doplňovat levostranné nuly pro VS na 10 znaků. Pokud se pro vybraný fond volba označí, tak levostranné nuly pro VS nebudou doplněny do souboru pro fond.

Oprava vkládání podpisu na dokumenty

Došlo k opravě vkládání podpisu na dokumenty v detailu mzdové účetní (Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdové účetní / detail mzdové účetní / sekce Podpisy na dokumenty).

Oprava výpočtu náhrady za Homeoffice při přenosu z docházky

Byl opraven výpočet Náhrady za Homeoffice při přenosu z docházky.


Jak hodnotíte článek?