Verze 4.02.28 (vystavená 10.11.2023)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Personalistika

Výměna typu výběrového prvku za prvek s vylepšenou funkcí vyhledávání podle textu

Došlo k výměně typu výběrového prvku za prvek s vylepšenou funkcí vyhledávání podle textu na stránkách:

Organizace / Oddělení a místa / tlačítko Reorganizace / položky „Nové nákladové středisko“ a „Nové nadřízené pracovní místo“;

Organizace / Oddělení a místa / tlačítko Hromadně upravit / položky „Pobočka“, „Oddělení“, „Nadřízené pracovní místo“ a „Nákladové středisko“;

Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní smlouva / sekce Pracovní zařazení / odkaz Připravit změnu zařazení – položka „Přímý nadřízený“ v případě, že je nastaveno Pracovní pozice / Vytvořit novou pozici vyplněním údajů;

Zaměstnanci / Personální evidence / Nový nástup – položka „Přímý nadřízený“ v případě, že je nastaveno Pracovní pozice / Vytvořit novou pozici vyplněním údajů.

Úprava při potvrzení nástupu cizince

V číselníku typů pracovního poměru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika / Typy pracovního poměru) lze u cizinců prostřednictvím zaškrtnutí „hlášení musí být provedeno před nástupem“ ovlivnit potvrzení nástupu cizince v Kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – tlačítko „Potvrdit nástup“).

• pokud je nastaven (zaškrtnut), nástup nelze potvrdit před provedením hlášení;

• pokud není nastaven, nástup lze potvrdit před provedením hlášení.

Nastavení pro typ pracovního poměru:

Karta zaměstnance:

Doplnění voleb pro cizince na kartě zaměstnance

Do položky pro původ cizince (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Cizinec / sekce Pracovní povolení) byly doplněny volby „Velká Británie“ a „Držitel dočasné ochrany – Ukrajina“.

Pokud má cizinec nastavenu některou z těchto voleb, nastavení se přenese i do formuláře na stránkách www.mpsv.cz.

Lékařské prohlídky

Úprava při vyhledávání karty jiného zaměstnance

V otevřené kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) při vyhledání karty jiného zaměstnance (CTRL+H) docházelo k přepnutí na nevybranou (přeškrtnutou) subkartu v rámci nastavení typu pracovního poměru, který náležel jinému zaměstnanci. Toto je ošetřeno.

GDPR (volitelný doplněk k modulu Personalistika (je-li zakoupen))

Doplnění položek v šablonách souhlasů

Do číselníku Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / sekce Personalistika / Šablony souhlasů byly doplněny položky:

• „Nepoužívat“ - pokud je zatrženo, šablona se nenabízí v při definici vyžádání souhlasu;

• „Text notifikace“ - pokud je vyplněn, při uložení vyžádání souhlasu se odešle zaměstnanci e-mail s upozorněním o potřebě vyžádání souhlasu. Konkrétní znění e-mailu se načte z této položky.

• „Upozornit před koncem lhůty pro vyjádření“ - pokud je zatrženo, naplánovaná úloha Upozornění na blížící se konec lhůty pro vyjádření k udělení souhlasu odešle uživateli e-mail s textem: Blíží se konec lhůty pro vaše vyjádření k udělení souhlasu. Přihlaste se do plusPortalu, kde se vám hned po přihlášení zobrazí výzva k udělení souhlasu.

• „Počet dnů pro upozornění“ - definuje, kdy se má odeslat e-mail s upozorněním před koncem lhůty pro vyjádření (Blíží se konec lhůty...). Např. 3 = 3 dny před uplynutím lhůty, 0 = v den uplynutí lhůty).

• „Upozornit po uplynutí lhůty pro vyjádření“ - pokud je zatrženo, naplánovaná úloha Upozornění na uplynulou lhůtu pro vyjádření k udělení souhlasu odešle uživateli e-mail s textem: Uplynula lhůta pro vaše vyjádření k udělení souhlasu. Přihlaste se do plusPortalu, kde se vám hned po přihlášení zobrazí výzva k udělení souhlasu.

Úpravy na stránce Zaměstnanci / Souhlasy

Na stránce Zaměstnanci / Souhlasy byly provedeny následující úpravy:

• doplnění odkazu na číselníky Personalistiky (ozubené kolečko v úrovni nadpisu);

• panel Vyžádat souhlas – výměna prvků pro vyplnění položek „Šablona souhlasu“ a „Zaměstnanec“ za prvky s kontextovým vyhledáváním, v seznamu Zaměstnanec jsou uvedeni jen zaměstnanci s přístupem do aplikace plusPortal včetně osobního čísla, druhu poměru, pozice a společnosti;

• panel Vyžádat souhlas – doplnění odeslání notifikace – po kliknutí na tlačítko OK se odešle zaměstnanci e-mail s upozorněním na vyžádání souhlasu, pokud je text upozornění zadán v číselníku Šablona souhlasu. Pokud text upozornění není zadán, e-mail se neodešle.

Úpravy na stránce pro vyžádání souhlasu

Na stránce Zaměstnanci / Pracovní smlouvy / Souhlas / Vyžádat souhlas byly provedeny následující úpravy:

• výměna prvku pro vyplnění položky „Šablona souhlasu“ za prvek s kontextovým vyhledáváním;

• doplnění odeslání notifikace – po kliknutí na tlačítko OK se odešle zaměstnanci e-mail s upozorněním na vyžádání souhlasu. Text e-mailu je předdefinován v číselníku Šablona souhlasu. Pokud text upozornění není zadán, e-mail se neodešle.

Nové naplánované úlohy

Do naplánovaných úloh (Nastavení / Správa konfigurace / záložka Naplánované úlohy / sekce Personalistika) byly doplněny naplánované úlohy:

• upozornění na blížící se konec lhůty pro vyjádření k udělení souhlasu – najde uživatele, kteří se dosud nevyjádřili k alespoň jednomu souhlasu, u kterého je nastavena položka „Upozornit před koncem lhůty pro vyjádření“ a odešle jim e-mail s textem: Uplynula lhůta pro vaše vyjádření k udělení souhlasu. Přihlaste se do plusPortalu, kde se vám hned po přihlášení zobrazí výzva k udělení souhlasu;

• upozornění na uplynulou lhůtu pro vyjádření k udělení souhlasu – najde uživatele, kteří se dosud nevyjádřili k alespoň jednomu souhlasu, u kterého je nastavena položka „Upozornit po uplynutí lhůty pro vyjádření“ a odešle jim e-mail s textem: Uplynula lhůta pro vaše vyjádření k udělení souhlasu. Přihlaste se do plusPortalu, kde se vám hned po přihlášení zobrazí výzva k udělení souhlasu.

Nábor

Umožnění úpravy divize v detailu výběrového řízení

Pomocí uživatelské volby Nábor / Výběrová řízení / vybrat řádek / ikona s bublinkovou nápovědou Upravit se lze dostat k detailu výběrového řízení. V detailu výběrového řízení je nyní umožněno upravovat divizi.

Oprava při importu kandidátů z LMC

Při importu kandidátů z LMC (Nábor / Kandidáti / Karta kandidáta / záložka Zápisy) bylo opraveno propisování průvodního dopisu do zápisů v kartě kandidáta. Propisování do zápisů se neprovádělo v případě, že kandidát se hlásil opakovaně a existovalo tak více průvodních dopisů a zároveň v některém z předchozím výběrových řízení byla odeslána pozvánka na pohovor.

Pro zákazníky Moneta
Pro zákazníka Moneta jde o incident IM-43708. Pro zákazníka Moneta je v příloze požadavku skript, který doplní průvodního dopisy do zápisů v kartě kandidáta za rok 2023.

Volno

Úprava zadávání žádostí o volno

V nastavení Volna v sekci Obecné (Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / Volno – nastavení) je nový parametr „Potlačit vyskakovací panel pro zjednodušené zadání žádosti“. Po zapnutí tohoto parametru budou uživatelé při zadávání nového případu ve stránce Plánování volna (Volno / Plánování volna) přesměrováni ihned na stránku Plánování volna a přesčasů – podrobnosti, kde teprve vyberou důvod. Tento způsob zadávání je využitelný tehdy, kdy se ve většině případů zadávají podrobnosti, např. čas od do nebo poznámka, příloha.

Úprava znázornění stavu žádostí

Bylo zjednodušeno zobrazení žádostí o volno v kalendáři. Barva vyjadřuje pouze stav žádosti bez ohledu na důvod:

• Rozpracovaná žádost: šedá;

• Odeslaná k vyřízení: oranžová;

• Vyřízená neschválená žádost: červená;

• Vyřízená schválená žádost: zelená.

Pokud se žádost neschvaluje (např. Nemoc), bude po uložení znázorněna rovněž zelenou barvou, ale jiným odstínem.

Požádá-li zaměstnanec o změnu již schválené žádosti, tak se nově objevuje u žádosti signalizační prvek, jehož barva vyjadřuje nový stav:

• oranžová: čeká se na vyjádření;

• zelená: vyřízeno kladně;

• červená: vyřízeno záporně.

Pokud bude zaměstnanec žádat o zrušení původně schválené žádosti (zelené), změní se tato žádost po kladném vyjádření na šedou, tj. rozpracovanou, aby si ji mohl zaměstnanec rovnou přepracovat.

Přehled stavů žádostí:

Schvalování žádostí

Stránka Volno / Schvalování volna obsahuje nově žádosti ve všech stavech. Nově přibylo několik filtračních polí, podle kterých je možné filtrační podmínky kombinovat:

• jméno zaměstnance;

• stav žádosti. Výchozím je stav „K vyřízení“ (další možnosti filtrace dle stavu jsou „Schválené“, „Zamítnuté“, „Vše“);

• období, ve kterém žádost začíná. Výchozím je „Všechna období“ (další možnosti jsou „Do předchozího dne“, „Od dnešního dne“, „Tento týden“, „Příští týden“, „Tento měsíc“, „Příští měsíc“, „Tento rok“, „Tento rok“).

Případy čerpání volna

Do stránky Volno / Přehledy / Případy čerpání volna přibyly filtrační pole, podle kterých je možné filtrační podmínky kombinovat:

• jméno zaměstnance;

• stav žádosti. Výchozí je „Vše“ (další možnosti jsou „Rozpracovaný návrh“, „Odesláno ke schválení“, „Požadavek na schválení zrušen žadatelem před schválením“, „Schváleno“, „Zamítnuto“, „Požádáno o zrušení po schválení“, „Potvrzeno zrušení po schválení“, „Zamítnuto zrušení po schválení“);

• období, ve kterém žádost začíná. Výchozím je „Všechna období“ (další možnosti jsou „Do předchozího dne“, „Od dnešního dne“, „Tento týden“, „Příští týden“, „Tento měsíc“, „Příští měsíc“, „Tento rok“, „Tento rok“).

Externí mzdy

Položky pro měsíční mzdy

Pokud jsou během přípravy položek pro měsíční mzdy nalezeny výkazy volna zaměstnanců za dané období, které nejsou uzavřené, zobrazí se ve výsledku sestavení položek odkaz na seznam neuzavřených výkazů.

Seznam Neuzavřené výkazy o neodpracované době byl přepracován a nově je v seznamu podkladů pro měsíční mzdy trvale umístěn odkaz na neuzavřené výkazy, pokud v daném období nějaký neuzavřený výkaz existuje. Dokud nejsou všechny výkazy uzavřené, nedojde k přípravě položek pro externí mzdy, na tomto principu se nic nemění.

V seznamu Neuzavřené výkazy o neodpracované době bylo nově ke každému řádku umístěné tlačítko Uzavřít/Zrušit uzavření – zobrazuje se podle stavu výkazu. Akci uzavření/zrušení uzavření lze pro označené záznamy spustit hromadně tlačítky nad seznamem. Pro označené záznamy výkazů lze odeslat hromadně zaměstnancům e-mail s informací ohledně uzavření výkazů, zajištění vyřízení žádostí apod.

Všechny neschválené žádosti o volno budou při uzavření smazány, na tomto principu se nic nemění.

Stravenky

Přesun sekce Stravenky

Byl proveden následující přesun sekce Stravenky:

• v nastavení osobní karty u typu pracovního poměru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů / detail) ze záložky Zpracování mzdy do záložky Pracovní poměr:

• v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr) ze záložky Zpracování mzdy do záložky Pracovní poměr:

Doplnění hromadného nastavení nároku na stravenky

V seznamu smluv (Zaměstnanci / Seznam smluv) bylo doplněno hromadné nastavení nároku pro stravenky:

Možnost nastavit nárok na stravenky v „jednoduché“ personalistice

• v osobní kartě „jednoduché“ personalistiky (Nastavení / Číselník zaměstnanců / Osobní karta / záložka Pracovní poměr) byla doplněna položka „Nárok na stravenky“:

• v číselníku zaměstnanců (Nastavení / Číselník zaměstnanců) je doplněno hromadné nastavení pravidel pro stravenky:

Úpravy související se stravenkami v externích mzdách

Do stránky pro vyúčtování stravenek (Externí mzdy / Vyúčtování stravenek) byl doplněn filtr na společnost. Záznamy v seznamu jsou filtrovány podle zadanému období a společnosti. Sestavení a smazání podkladů se provádí rovněž pro zadané období a společnost.

Stránka Externí mzdy / Stravenky – nastavení nyní zobrazuje číselník Pravidla pro poskytování příspěvku na stravování (stejný číselník je dostupný v Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Nastavení nároku na stravenky / Pravidla pro stravenky).

Pokud má zákazník v licenci modul Externí mzdy, v detailu pravidla pro stravenky je navíc nastavení mzdových složek pro přenos do externích mezd (rozlišuje se způsob Stravenky / Paušál):

Do stránky Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů byl doplněn odkaz do stránky Externí mzdy / Vyúčtování stravenek:

Mzdy

Oprava předčíslí bankovního účtu zaměstnavatele

Došlo k opravě zobrazení předčíslí bankovního účtu zaměstnavatele na Přehledu o výši pojistného na SP. K opravě došlo též i ve výstupním XML, které se používá pro tisk či pro zasílání na VREP.

Změny při zadávání dokladu do budoucího období.

Při zadávání dokladu do budoucího období:

• došlo ke zrušení kontroly na uzamčení mzdy v aktuálním období. Daná kontrola zůstala zachována, ale už se neuplatňuje při zadávání dokladů do budoucího mzdového období.

• již nedochází k přepočtu neuzamčené mzdy v aktuálním období. Daný přepočet v takové situaci nedává smysl.


Jak hodnotíte článek?