Nákladová střediska

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Pro sledování nákladů spojených se zaměstnanci (mzdy, stravné na cestách, náklady na školení) se v sytému využívá popis ekonomické (nákladové) struktury organizace, založený na nákladových střediscích. Zjednodušeně řečeno se jedná o kategorie, podle kterých chceme členit a sledovat náklady spojené se zaměstnanci.

Pro popis nákladové struktury organizace využívá program jednoduchý číselník nákladových středisek. Střediska tvoří prostý seznam, nelze je uspořádat do stromových struktur jako u organizační struktury. Číselník lze najít v hlavním menu po volbami:

Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Nákladová střediska

Číselník je v programu dostupný pouze tehdy, když používáte některý z modulů, kde se pracuje s náklady a nákladovými středisky (Pracovní cesty, Mzdy, Drobné výdaje, Vzdělávání, Personalistika, Odměny)

U každého nákladového střediska můžete evidovat tyto údaje:

Kód

Číselné nebo jiné označení nákladového střediska. Může obsahovat alfanumerické znaky. V případě potřeby jej můžete využít pro zachycení vztahů mezi nákladovými středisky, využitím nějakého strukturovaného označení. Příklad 10-001, 10-0002. Podle tohoto údaje se třídí rozbalovací nabídky pro výběr nákladového střediska v různých místech programu.

Název

Popis účelu nákladového střediska. Zobrazuje se vedle čísla v rozbalovacích nabídkách pro výběr nákladového střediska. Popis rozšiřuje vypovídací hodnotu kódového označení střediska: příklad: 10-001 Režijní dělníci.

Nepoužívat

Pokud některé středisko již nechcete používat, obvykle jej nelze zrušit, protože jsou na něj vázané některé historické záznamy. V takovém případě jej označte jako nepoužívané a pak se nebude nabízet v rozbalovacích nabídkách při zadávání nového záznamu.

Rozšíření údajů o nákladovém středisku

Jestliže vám údaje o nákladových střediscích uvedené výše nestačí a potřebujete o každém středisku evidovat něco dalšího, můžete si je rozšířit o své vlastní údaje. K tomu je potřeba mít přiděleno právo Nastavení / Číselníky a nastavení / Sledování nákladů / Nákladová střediska / Umožnit přidávat uživatelské údaje. Máte-li toto právo přiděleno, zobrazí se vedle tlačítek odkaz Nastavit další evidované údaje. S jeho pomocí můžete rozšířit evidence postupem pro přidávání uživatelských údajů.

Import nákladových středisek

Na začátku při zprovoznění programu je číselník nákladových středisek prázdný a používáte-li některý modul, jenž jej potřebuje, je třeba v rámci úvodního nastavení tento číselník naplnit. Lze to provést ručně, když nákladových středisek není mnoho nebo využít vestavěné standardní funkce pro import seznamů.

V případech, kdy je číselník nákladových středisek primárně udržován v jiném systému, je třeba zajistit vzájemnou synchronizaci. U instalací, kde na sebe systémy "vidí", můžete pro synchronizaci využít techniku datové pumpy, která je zabudována do plusPortalu.


Jak hodnotíte článek?