Verze 4.01.08 (vystavená 9.6.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Byla provedena aktualizace knihovny jQuery na verzi 3.6.0, knihovny Panzoom na verzi 4.4.4, frameworku Bootstrap na verzi 3.3.7. Upozornění pro správce náborových stránek využívající zobrazení seznamu volných pracovních pozic: pokud byl použit kód ze stránky Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nastavení inzerce, je třeba změnit odkaz na knihovnu jQuery, a navýšit tak verzi na 3.6.0, tj. změnit cestu na "/App_Jscripts/jquery-3.6.0.min.js" nebo změnit cestu na vlastní umístění knihovny jQuery.
 • Byl přepracován centrální inbox (zvoneček vpravo nahoře). Ve výchozím stavu je nyní pro všechny uživatele inbox neaktivní, nezobrazuje žádná upozornění. Cílem je zrychlení odezev aplikace plusPortal a snížení vytížení serverových prostředků, kdy nebude docházet k načítání dat v případech, kdy uživatelé inbox nepoužívají vůbec, nebo mají zájem jen o informace z nějaké konkrétní oblasti. Bylo doplněno hlášení chyb, pokud k nim dojde u jednotlivých položek inboxu. Uživatel, který chce používat inbox, má možnost si zapnout/vypnout jednotlivé vybrané položky do inboxu v „osobním nastavení“ (pod ikonou vlastní fotografie vpravo nahoře). Je možné si zapnout/vypnout jednotlivé položky, ke kterým má zaměstnanec oprávnění. Nastavení informací o nové verzi je nyní jak v osobním nastavení, tak ve stránce aktualizace plusPortalu a obě nastavení jsou vzájemně propojena.
 • Byl optimalizován prvek rozbalovací seznam zaměstnanců s možností vyhledávání (využívaný např. na stránce Zaměstnanci / Personální evidence nebo na Kartě zaměstnance). Nyní se načítá maximálně 50 záznamů.

Personalistika

 • Pokud není roli přiřazeno právo "Zaměstnanci / Personální evidence / Vrátit smlouvu do předchozího stavu", tak nelze provést krok zpět (na kartě zaměstnance je zobrazeno přeškrtnuté kolečko, šipka zpět nejde zmáčknout).
 • V osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) v záložce Pracovní poměr v případě, že dojde v sekci Pracovní smlouva ke změně položky "Druh poměru", může dojít i ke změně nastavení, zda zaměstnance započítávat do evidenčního stavu. Při uložení sekce Pracovní smlouva bylo doplněno uložení tohoto nastavení, aby se smlouva správně promítala do nápočtu evidenčních stavů.
 • Na stránce Zaměstnanci / Pracovní smlouvy bylo opraveno hromadné generování dokumentů ze šablony a tisk vybraných dokumentů (tlačítka "Dokumenty / Vytvořit soubor podle šablony" a "Dokumenty / Tisknout vybrané dokumenty").
 • V seznamu Organizace / Oddělení a místa se po označení vybraného pracovního místa a otevření dialogu Přesunout tlačítkem "Reorganizace" připraví změna pracovního zařazení. Původní pracovní pozice je ukončena datem platnosti a kopírováním vznikne nová pracovní pozice. Nyní dojde i k překopírování kódu ISCO z původního pracovního místa na nové.
 • Bylo opraveno generování datumových údajů do smluvních dokumentů (Zaměstnanci / Personální evidence nebo Pracovní smlouvy / výběr zaměstnance (Karta zaměstnance) / substránka Smluvní dokumenty / tlačítko "Stáhnout dokument podle šablony"), kdy se datum generovalo místo jazyka přihlášeného uživatele dle jazyka nastaveného na serveru. Nyní se do dokumentů generují datumy dle jazyka přihlášeného uživatele.
 • Byla upravena volba filtru zaměstnanců v kartě zaměstnance (údaj Kde hledat po rozkliknutí výběru zaměstnance: aktivní/ bývalí / aktivní+bývalí) a filtru na stránce Zaměstnanci / Personální evidence (volba Vyberte zaměstnance: pouze z aktivních/ pouze z bývalých / ze všech) tak, aby se při zpětném návratu na stránku zachovala zvolená volba filtrace.
 • Došlo k opravě ukládání státu místa výkonu činnosti při uložení nového nástupu. Bere se stát adresy pracovního místa (pobočky). Pokud se daná adresa nedohledá, tak se bere stát adresy sídla společnosti. Ke změně státu může též dojít při změně pracovní pozice aktuálního pracovního zařazení nebo při potvrzení připravovaného pracovního zařazení (za předpokladu, že nová pracovní pozice má adresu). Při reinstalaci databáze se doplní automaticky stát místa výkonu činnosti pro nástupy >= 1. 5. 2022.

Vzdělávání

 • Byla provedena úprava zobrazení účastníků v prezenční listině vzdělávací akce. Pokud má zaměstnanec více smluv a pracuje tak na více pozicích, podepisuje se jen jednou. Byl upraven tisk a export prezenční listiny (Vzdělávání / Vzdělávací akce / tlačítko "Přihlašování" u termínu akce / stránka Termíny a účastníci vzdělávací akce / seznam Přihlášení na termín / tlačítko "Tisk / Tisk prezenční listiny" a "Tisk / Export prezenční listiny").

Nábor

 • Bylo opraveno anglické hlášení v dotazníku pro uchazeče (Modul Nábor / Výběrové řízení / Odkaz na "dotazník pro uchazeče o výběrové řízení" uveřejněný např. na Kariérních stránkách zákazníka), které se po kliknutí na tlačítko "Odeslat" zobrazuje u nevyplněných povinných polí.

Volno

 • Pokud dojde v existující žádosti o volno (Volno / Plánování volna) k změně časů od-do, nebo je žádost smazána, změny se správně propíší do odpovídajícího dne ve vyhodnocení docházky.

Docházka

 • Pokud dojde v existující žádosti o volno (Volno / Plánování volna) k změně časů od-do, nebo je žádost smazána, změny se již správně propíší do odpovídajícího dne ve vyhodnocení docházky.
 • Žádosti z modulu Volno (Volno / Plánování volna) ve stavu "žádost neodeslána" a "potvrzeno zrušení po schválení" se nepropisují do stránky Docházka / Přehledy / Přítomnost.
 • Ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) se v levém panelu v sekci Rekapitulace vypíše u položky "Stravenky – nárok" číslo s počtem záznamů. Po kliknutí na název položky se v pravém panelu vytvoří seznam zaměstnanců, kterých se položka týká. Počet zaměstnanců v seznamu je roven číslu v levém panelu.
 • Na stránce registrovaných časů (Docházka / Registrované časy) byl upraven výběr průchodů terminály tak, aby se průchody nenásobily, pokud byl čip historicky užíván více uživateli.

Mzdy

 • Byla opravena chyba při tisku výplatních lístků (Mzdy / Měsíční zpracování / Výplatní lístky), kdy se při tisku jednoho lístku tiskly všechny ze seznamu.
 • Na stránce Mzdy / Nemocenské dávky došlo k úpravě mazání vytvořené Přílohy k žádosti. Pokud je příloha vyřízená (má nastavené Datum vyřízení), tak se při pokusu o smazání zobrazí upozornění "Nelze zrušit přílohu k žádosti, protože již byla vyřízená. Pokud si přejete zrušit přílohu, zrušte nejprve datum vyřízení.". Pokud tedy následně u dané přílohy zrušíte datum vyřízení, tak půjde smazat. Pokud vytvořená příloha ještě není vyřízená, tak půjde smazat bez uvedeného upozornění.
 • Při ukončení poměru typu HPP či STAO dojde vždy k vytvoření odhlášky na ČSSZ (plusPortal / Personální evidence / Karta zaměstnance/ Pojištění a důchody / Hlášení změn OSSZ).
 • Byl vytvořen report s podklady pro kontrolu práce neschopných. Je dostupný pomocí volby Mzdy / Ke stažení / Podklady pro kontrolu práce neschopných. K této volbě je třeba mít přidělené právo v sadě práv "Mzdy / Ke stažení / Podklady pro kontrolu práce neschopných". Report je realizován jako dotaz ke stažení (PodkladyProKontroluPraceNeschopnych.xlsx). Zobrazí informace o adrese pobytu práce neschopného včetně časů vycházek (pokud nějaké vycházky jsou). Parametry reportu jsou data od-do, které zafiltrují záznamy dle platnosti adresy místa pobytu. Pokud nejsou vyplněné, tak zobrazí všechny záznamy. Data pro report se berou z nově stažených eNeschopenek (Zahájení nemoci, Změna nemoci). Při vzniku pracovní neschopnosti nebo při vybraných změnách pracovní neschopnosti jsou součástí zasílané XML zprávy i údaje o vycházkách zaměstnance. Jedná se o adresu místa pobytu a dále o data vycházek od-do včetně časových intervalů od-do. Pokud dojde ke změně adresy místa pobytu či vycházek změnovým hlášením, tak daný report je na takovou situaci připraven a v takovém případě zobrazí poslední platné údaje o adrese místa pobytu a vycházkách. Již dále tedy nezobrazí původně platné údaje při vzniku neschopnosti.
 • V prohlížečích Microsoft Edge a Google Chrome je chyba, která se projeví, pokud má uživatel uloženy do správce hesel v prohlížeči přihlašovací údaje k aplikaci plusPortal. Chyba způsobuje vložení uživatelského jména pro aplikaci plusPortal do některého pole formuláře. Chyba byla ošetřena v těchto formulářích:
  • Zaměstnanci / Personalistika / karta zaměstnance /záložka Pojištění a důchody – systémem nebo ručně založená odhláška – detail odhlášky – odhlášku lze upravit a uložit i v prohlížečích Microsoft Edge a Google Chrome;
  • Mzdy / Hlášení změn SSZ / dlaždice K vyřízení – systémem nebo ručně založená odhláška – odhlášku lze upravit a uložit i v prohlížečích Microsoft Edge a Google Chrome;
  • Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty / Přehled o platbě pojistného na soc. pojištění – report lze upravit a uložit i v prohlížečích Microsoft Edge a Google Chrome;
  • Mzdy / Nemocenské dávky / Příloha k žádosti – report lze upravit a uložit i v prohlížečích Microsoft Edge a Google Chrome.
 • Došlo k úpravě výpočtu dob pojištění pro hlášení Oznámení o ukončení zaměstnání s ohledem na rodičovskou dovolenou.


Jak hodnotíte článek?