Úvod do pracovní doby

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Vymezení pracovní doby zaměstnanců je důležité pro více modulů aplikace plusPortal (modul Docházka, Volno, Personalistika, Pracovní cesty, Mzdy). Údaje o pracovní době jsou tedy využívány napříč celým portálem pro různé účely, a proto nestačí pro její definici určit stanovený týdenní počet hodin nebo měsíční fond hodin, ale je nezbytné ji charakterizovat podrobněji.

Pracovní doba a její rozvržení

Pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.

Délka pracovní doby se určuje počtem hodin za týden (např. 40 hodin týdně) a rozvrhuje se na směny, zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Směnou je část týdenní pracovní doby (bez práce přesčas), kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.

U některých typů poměrů - např. dohody, může být pracovní doba stanovena rámcově ("práce na zavolanou") bez rozvržení směn.

Stanovená týdenní pracovní doba může být rozvržena do směn různými způsoby. Nejčastěji se využívá rovnoměrné rozvržení směn v různých směnných režimech. Na pracovištích, kde je potřeba pokrýt provozní dobu (např. restaurace), se využívá nerovnoměrné rozvržení směn. V případě sezónních prací nebo tam, kde je výkyv poptávky, lze využít rozvržení do tzv. konta pracovní doby (tento způsob není v programu podporován!).

Při rozvrhování pracovní doby do směn se vychází ze stanovené týdenní pracovní doby (40h týdně). Tuto dobu je možné rozvrhnout do směn různými způsoby:

Rovnoměrné rozvržení směn

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby je takové rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje stanovenou týdenní pracovní dobu rovnoměrně tak, že počet celkem odpracovaných hodin v jednotlivých týdnech je stále stejný (nebo se pravidelně střídá). Příklad rovnoměrného rozvržení směn je na obrázku:

Nerovnoměrné rozvržení směn

Při nerovnoměrném (nepravidelném) rozvržení zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tak, že každý týden může být odpracován jiný počet celkových hodin, ale průměrná týdenní pracovní doba za určité období nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu (např. 40h). Vyrovnávací období, za které se sleduje průměrná týdenní pracovní doba, nesmí být vyšší než 26 týdnů po sobě jdoucích nebo jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Přestávky v práci

V rámci rozvržení pracovní doby musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci přestávky na oddech. Pravidla pro poskytování přestávek na oddech jsou dána legislativou a obecně platí, že po odpracování určité doby je nárok na přestávku v určité délce. Přestávka na oddech se nezapočítává do odpracované doby.

Pokud to charakter práce vyžaduje, musí zaměstnavatel vedle přestávek na oddech zajistit ještě bezpečnostní přestávky, které se započítávají do směny. Bezpečnostní přestávky program neřeší!

Řešení pracovní doby v programu

Pracovní doba každého zaměstnance je v programu určena třemi atributy:

  • Rozvrh směn - vybírá se z číselníku a vymezuje rozsah pracovní doby a její rozvržení do směn.
  • Režim přestávek - stanovuje, jakým způsobem jsou do pracovní doby promítnuty přestávky na oddech.
  • Pravidla docházky - určují, jakým způsobem se vyhodnotí plnění stanovené pracovní doby zaměstnancem, např. zda využívá možnosti pružné pracovní doby.
Pro všechny tři atributy se v programu udržují samostatné číselníky, ze kterých se vybírá při nastavení charakteru pracovní doby v osobní kartě zaměstnance. Protože údaje o pracovní době jsou součástí pracovní smlouvy, jsou jejich přiřazení zaměstnanci zachycovány s časovou platností.

Ilustrační příklad změn pracovní doby jednoho zaměstnance ukazuje možnosti evidence:

Od dne

Rozvrh směn

Režim přestávek

Pravidla docházky

Poznámka

1.6.2019

40h týdně, 5 prac. dnů 7:00-15:30 ranní

Po 6h 30 minut

Pevná prac. doba

Nástup

1.8.2020

38,75 h týdně, ranní/odpolední

Po 6h 30 minut

Pevná prac. doba

Přechod na dvousměnný provoz

1.9.2021

20h týdně, 5 prac dnů 8:00-12:00

bez přestávek

Pevná prac doba

Přechod na zkrácený úvazek

1.2.2022

40h týdně, 5 prac. dnů 7:00-15:30

Po 6 h 30 minut

Pružná doba

Přechod na plný úvazek s pružnou dobou - aktuálně platná pracovní doba

Kde se pracovní doba uplatní

Údaje o pracovní době zaměstnance se využívají na různých místech aplikace plusPortal. V případě, že používáte pouze moduly, které nepotřebují údaje o pracovní době, nemusí být funkce související s pracovní dobou dostupné. Tabulka níže ukazuje, ve kterých modulech je naopak pracovní doba požadována:

Personalistika

Zaměstnanci - je potřeba Rozvržení směn, ale samotné rozvržení směn není pro personalistiku nezbytné, pokud nepoužíváte moduly, které s rozvržením směn pracují - viz. dále. Pro potřeby personalistiky stačí udržovat číselník Rozvrhy směn, ale postačí evidovat jen název rozvrhu bez rozvržení směn.

Volno

Pro plánování volna, žádosti o dovolenou a přehledy volna je třeba udržovat typy pracovních dob, včetně rozvržení směn. Není nezbytné udržovat režimy přestávek a pravidla pro docházku.

Docházka

Používáte-li modul docházka, je třeba udržovat pracovní dobu v plném rozsahu: Pravidla docházky (pokud nepoužíváte modul Personalistika jedná se o Typ pracovní doby), Rozvržení směn a Rozvrhy přestávek.

Mzdy

Pro zpracování mezd a sledování nároků na dovolenou potřebuje program údaje o fondu pracovní doby a jeho rozložení. To zajistí udržování číselníků Typy pracovních poměrů, včetně rozvržení směn. Není nutné udržovat režimy přestávek a pravidla docházky.

Cesty

Rozlišení doby práce a doby cestování běhen pracovní cesty se může provádět, pokud máte definovány typy pracovních dob a rozvržení směn. Udržovat údaje o pracovní době není nutné, pokud nepožadujete rozlišení doby strávené na cestě a doby výkonu pracovní činnosti během pracovní cesty.

Ostatní

U ostatních modulů se s pracovní dobou nepočítá a číselníky nejsou dostupné.


Jak hodnotíte článek?