Verze 4.02.15 (vystavená 27.4.2023)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Základní modul

Ošetření zobrazení položek typu „Datum“

V seznamech aplikace plusPortal bylo ošetřeno zobrazení položek typu „Datum“ v situacích, kdy obsahovaly rok větší než 2079.

Změna se týká zobrazení, která obsahují ve výpise nebo filtru konverzi na položku typu „Datum“ (bez času). Z vestavěných zobrazení jsou to tato zobrazení:

 • Můj tým / Podřízení zaměstnanci - zobrazení Současní podřízení;
 • Zaměstnanci / Pracovní smlouvy - zobrazení Všichni zaměstnanci;
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Připravené změny - zobrazení: Připravená zařazení;
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Potvrdit změny - zobrazení - Připravená mzdová zařazení, Připravená změna pracovní doby, Připravená změna trvání poměru;
 • Docházka / Přehledy / Záznamy průchodů - zobrazení Základní zobrazení;
 • Vzdělávání / Sběr osobních požadavků - zobrazení Požadované;
 • Správa majetku / Seznam majetku - zobrazení Nejbližší expirace, Nejbližší údržba, Příští revize / kalibrace;
 • Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Oddělení - zobrazení Budoucí oddělení.

Odstranění nepoužívaných sloupců z tabulky Osobní údaje

Byly provedeny úpravy v datovém modelu. Konkrétně z databázové tabulky Osobní údaje (m01_User) byly odebrány již delší dobu nepoužívané sloupce, protože byly přemístěny do jiných tabulek. To by mohlo způsobit chybu při spuštění uživatelského zobrazení seznamu či dotazu Ke stažení, pokud v nich byly tyto údaje uvedeny.

Pokud byl některý z rušených sloupců použit v seznamech v uživatelsky definovaných zobrazeních, musí si uživatel takové zobrazení upravit sám (zrušit a vytvořit znovu). Rovněž je potřeba tyto sloupce odstranit v případě použití rušených sloupců v sestavách Ke stažení.

V případě potřeby se obraťte na konzultantskou podporu.

Z databázové tabulky Osobní údaje (m01_User) byly odebrány sloupce:

 • Jméno, Příjmení a Dřívější příjmení (FirstName, Surname a PreviousSurnames), a to již od verze 04.02.13.
 • Učinil (PodepsalProhlaseni), Je nerezident ČR (JeNerezident), Pevná částka odborového příspěvku (PevnaCastkaOdborPrisp), Způsob výpočtu odborového příspěvku (ZpusobVypoctuOdborPrisp), Způsob výplaty (PaymentMode), Lístek tisknout (PayslipPrint), Lístek online (PayslipOnline), Lístek na mail (PayslipMail), Mail pro lístek (PayslipToMail), Cizozem. poj. poskytovatel (ForeignInsuranceHolder), Cizozem. poj. číslo (ForeignInsuranceNumber) a Cizozem. poj. specifikace (ForeignInsuranceSpecification).

V databázové tabulce se odebrané sloupce reálně jmenují PodepsalProhlaseni, JeNerezident, OdpoctyPrvniMesic, FKm05_TradeUnion, PevnaCastkaOdborPrisp, ZpusobVypoctuOdborPrisp, PaymentMode, PayslipOnline, PayslipMail, PayslipPrint, PayslipToMail, ForeignInsuranceHolder, ForeignInsuranceNumber, ForeignInsuranceSpecification, ForeignInsuranceConverted,

FKm01_BankAccountPayroll, FKm02_MealTicketSetting. Ne každý rušený sloupec měl svůj český název.

Interní poznámky:

 • nejrozsáhlejší dopad zrušení sloupců se projeví v převodech dat z Kompasu do plusPortalu. Je nutné ještě upravit, zejména skript 10_PrenosPersonalnichMzdovychUdaju.sql. Více podrobností je v příloze u změny;
 • zrušení sloupce JeNerezident má dopad na export dat z Lorgy pro zákazníka s licencí na modul mod_33 (Renomia).

Oprava v dotazech ke stažení při výstupu typu xlsx se šablonou

Pokud některá z výstupních položek dotazu reportu Ke stažení obsahuje datum, typ sloupce se nastaví na datum (ne na text). V MS Excel se pak třídění podle tohoto sloupce volí od nejstaršího / nejnovějšího data, nikoliv abecedně.

Byl upraven dotaz Mzdy / Ke stažení / Podklady pro kontrolu práce neschopných, aby se správně zobrazovaly datumové položky (předpokládá se, že datumové položky nejsou ve zdrojovém SQL dotazu nijak upraveny, vybírají se jako typ datetime).

Personalistika

Oprava chybného zobrazení zakázkových sekcí ve standardu na záložce Pracovní smlouva

Bylo odstraněno zobrazení zakázkových sekcí ve standardu na záložce Pracovní smlouva na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta).

Když totiž uživatel editoval údaje sekce Pracovní smlouvy a následně provedl uložení či storno, tak docházelo k chybnému zobrazení sekcí Výrobní linka a Prémiová skupina bez ohledu na licenci.

Úprava nastavení předchozího stavu po provedení storna

Došlo k revizi/opravě výběru předchozího stavu při provedení Storna změny na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta). K revizi došlo u následujících sledovaných údajů:

 • Odměňování;
 • Evidenční stav;
 • Pracovní doba;
 • Pracovní zařazení.

Před opravou se předchozí stav vybíral dle nejvyššího interního kódu (PKId). Nově se předchozí stav nastaví podle data změny.

Chyba se projevila při importu archivních záznamů.

Zobrazení liniových manažerů v osobní kartě

Pokud pro zaměstnance existují dva linioví manažeři, jsou oba zobrazeni v osobní kartě (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta).

Oprava zdvojených řádků v seznamu smluv zaměstnanců

Bylo opraveno zdvojení řádků v seznamu smluv zaměstnanců (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy), pokud je pracovní místo nadřízeného obsazeno dvěma osobami. Místo dvou záznamů se zobrazuje jeden a ve sloupci „Jméno nadřízeného“ se zobrazují oba nadřízení zaměstnanci.

Změna se týká těchto vestavěných zobrazení:

 • Zaměstnanci / Pracovní smlouvy
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Vyřešit duplicity
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Dokončit nástup
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Konec zkušební doby
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Konec doby určité
 • Zaměstnanci / Personální evidence / Potvrdit ukončení

a také uživatelsky vytvořených zobrazení.

Zobrazení se upraví automaticky, nemusí se obnovovat.

Lékařské prohlídky

Zavedení nových druhů mimořádných lékařských prohlídek

V souvislosti s novelou vyhlášky 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách s účinností od 1.1.2023 došlo k revizi některých částí evidence lékařských prohlídek.

Byly zavedeny dva druhy mimořádných prohlídek:

 • mimořádná prohlídka v neúplném rozsahu;
 • mimořádná prohlídka v úplném rozsahu.

Druh mimořádné prohlídky se eviduje v novém poli „Specifikace“ (pole Specification v tabulce lékařských prohlídek (m12_ContractMedicalCheck)) s hodnotami:

 • 0 – není;
 • 1 – v neúplném rozsahu;
 • 2 – v úplném rozsahu.

Při zadávání nové lékařské prohlídky (Zaměstnanci / Personální evidence – karta vybraného zaměstnance – záložka Lékařské prohlídky, odkaz „Přidat prohlídku“) a při volbě „Mimořádné prohlídky“ (v údaji „Druh prohlídky“) se zobrazí nové výběrové pole pro označení: „V neúplném rozsahu“ / „V úplném rozsahu“. Stávající mimořádné prohlídky zůstanou bez specifikace (ve sloupci Specification budou mít tedy hodnotu 0). U nově zadaných mimořádných prohlídek je výběr druhu povinný.

Hodnota „Specifikace“ se bude zobrazovat v seznamu lékařských prohlídek na kartě zaměstnance i v seznamu Lékařské prohlídky v menu Zaměstnanci / Lékařské prohlídky (tam je třeba si buď obnovit zobrazení nebo daný sloupec „Specifikace“ ručně přidat do zobrazení).

Úpravy v okně potvrzení lékařské prohlídky

V okně pro potvrzení lékařské prohlídky byly provedeny následující úpravy pro mimořádné prohlídky v úplném rozsahu:

 • při potvrzení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu nyní dochází k výpočtu nové periody pro periodickou prohlídky;
 • pokud již existuje plánovaná periodická prohlídka, tak od data provedení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu se vypočte nové datum plánované periodické prohlídky. Pokud nově vypočtené datum periodické prohlídky je větší než plánované datum pro splnění u již existující periodické prohlídky, tak se uživateli zobrazí možnost pro přepis data této existující plánované periodické prohlídky. V dolní části okna se v takovém případě zobrazí označená volba: Zaměstnanec má plánovanou periodickou prohlídku s datem splnění {původní datum}. Vlivem absolvování této mimořádné prohlídky v úplném rozsahu se posune datum periodické prohlídky na {nové spočtené datum}. Uživatel má tedy možnost u dané volby zrušit označení a v takovém případě k žádné aktualizaci data periodické prohlídky nedojde.

Tisk žádosti o pracovnělékařskou prohlídku

V současné aplikaci plusPortal je součástí tiskopisu žádosti právě jeden druh lékařské prohlídky podle výběru (vstupní, periodická, mimořádná, následná, výstupní). Novela uvádí, že v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost.

S ohledem na výše uvedené se při tisku žádosti nyní zobrazí okno s polem pro zadání druhu prohlídky s předvyplněnou hodnotou: (např. vstupní, periodická, mimořádná v úplném rozsahu). Uživatel má tedy možnost tuto hodnotu editovat a případně dopsat detaily druhu prohlídky.

Nábor

Nová stránka pro přidání nového kandidáta

Pro přidání nového kandidáta se nyní využívá samostatná stránka (dostupná v menu Nábor / Kandidáti / tlačítko „Přidat kandidáta“), kde jsou přehledněji zobrazeny jednotlivé údaje. Po uložení nového kandidáta je zobrazena karta kandidáta, kde lze doplnit další údaje.

Původně byly údaje zobrazeny v malém formuláři v přehledu kandidátů.

Změny v Kartě kandidáta

Byla provedena technologická změna v Kartě kandidáta (Nábor / Kandidáti – detail kandidáta). Rozvržení stránky nyní vychází z obdobných principů, které byly dříve realizovány např. v Osobní kartě zaměstnance. Úpravy byly provedeny tak, aby měly minimální dopad na ovládání a zobrazovaný obsah.

Přesto k jedné významné změně došlo. Změna se týká zobrazovaných příloh. Nově jsou přílohy dostupné po stisku tlačítka „Přílohy“, kde je možné přílohy přidat nebo odebrat. Přehled příloh je možné také zobrazit formou tooltipu najetím kurzoru na tlačítko „Přílohy“.

Dostupnost tlačítka pro hromadnou změnu stavu a odeslání e-mailu

Náboráři je již dostupné tlačítko „Provést a odeslat hromadný e-mail“ pro hromadnou změnu stavu a odeslání e-mailu (Nábor / Kandidáti / tlačítko „Změnit stav“) pro více než 100 kandidátů.

V panelu Změnit fázi výběrového řízení bylo tlačítko „Zavřít“ přesunuto do pravého horního rohu:

Oprava automatického stahování dat uchazečů z LMC

Bylo opraveno automatické stahování dat uchazečů z LMC pomocí naplánované úlohy „Stahování kandidátů z externího serveru“.

Hodnocení

Zobrazení záložky Talent Managent ve stránce hodnotícího formuláře

Zobrazení záložky Talent Managent ve stránce hodnotícího formuláře (Hodnocení / výběr hodnocení a hodnotícího formuláře) je nyní vázáno pouze na právo „Talent management“.

Před opravou byla vyžadována navíc licence mod_11 (Vzdělávání), což nedávalo smysl.

Rozšíření názvu kritéria hodnocení na 125 znaků

Pro zadání názvu kritéria hodnocení lze použít až 125 znaků (dříve 40). Konkrétně se jedná se o položku „Název“ v panelu Kritérium hodnocení (Hodnocení / Řízení hodnocení / tlačítko „Připravit formulář“ / tlačítko „Přidat kritérium do tohoto oddílu“ nebo tlačítko pro editaci stávajícího kritéria.

Úpravy cílů pro hodnocení

Ve stránce Hodnocení / Cíle pro hodnocení bylo při přidávání nového cíle za určité situace zabráněno tzv. „mizení cílů“.

U volby pomocí tlačítka „Přidat nový cíl“ byl v okně Cíl pro následující období v nabídce Zaměstnanec omezen rozsah pouze na neukončené smlouvy. U volby pomocí „editačního“ tlačítka byl v okně Cíl pro následující období v nabídce Zaměstnanec ponechán rozsah na všechny dostupné smlouvy (tj. v aplikaci nedošlo k žádné změně).

Volno

Úprava importu nároků na dovolenou

U volby Volno / Nároky na dovolenou / tlačítko „Načíst ze souboru“ lze nyní importovat nároky na dovolenou ze souboru, ať jsou u zaměstnance importovány 3 nebo 4 sloupce údajů. Počet importovaných údajů se zjišťuje z prvního datového řádku.

Poznámka: Sloupec 4 (dny dovolené z 2020) importního souboru je nepovinný. Pokud nebyl uveden, import neproběhl. Tento nedostatek je odstraněn.

Mzdy

Oprava započítání dnů neplaceného volna a absence u důchodců v ELDP.

Bylo opraveno započítání dnů neplaceného volna a absence u důchodců v ELDP (Mzdy / ELDP). Neplacené volno před úpravou zvyšovalo doby odečtu, ale chybně nesnižovalo dny v ELDP.

Úpravy v potvrzeních ve mzdách

V potvrzeních ve mzdách došlo k následujícím úpravám:

 • ve stránce Vystavit potvrzení (Mzdy / Vystavit potvrzení) došlo při vytváření nového potvrzení (tlačítko „Vytvořit dokument“) k vyřazení typu „Potvrzení o příjmech pro OSVČ“ z výběru u údaje „Jaké potvrzení“. Dané potvrzení již není aktuální. Pokud bylo potvrzení tohoto typu již vytvořeno v minulosti, tak je v seznamu stále přístupné. Pro OSVČ lze využít „Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů“, které lze tisknout ze sekce Kontrola zaměstnanců v měsíčním zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování).
 • bylo vytvořeno nové potvrzení „Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění“. Dané potvrzení je dostupné přes tlačítko tisku v sekci Kontrola zaměstnanců měsíčního zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování). Při tisku se nejprve vytvoří a stáhne xml soubor PZOSVC.xml, který následně lze nahrát na portál ČSSZ. Dané potvrzení slouží pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší.

Odstranění chyby na stránce pro nastavení aktualizace portálu a při odeslání hlášení na VREP

Byla odstraněna chyba:

nebo

která se zobrazovala ve stránce Nastavení / Aktualizace portálu nebo při odesílání hlášení na VREP v případě, že u volby Nastavení / Správa konfigurace / Proxy server je zaškrtnuto zaškrtávací pole „Uložit heslo v zakódovaném tvaru“.

Oprava automatického zjištění stavu odeslaných a dosud nevyřízených podání na VREP

Bylo opraveno automatické zjištění stavu odeslaných a dosud nevyřízených podání na VREP při prvotním otevření seznamu Hlášení změn SSZ (Mzdy / Hlášení změn SSZ).

Úpravy zamezující duplicitnímu vložení složek do mzdy ve fázi sestavení

Byly provedeny úpravy, aby již nemohlo dojít k duplicitnímu vložení složek do mzdy (např. slevy či zvýhodnění, položky RZD, srážky apod.) ve fázi sestavení.


Jak hodnotíte článek?