Stránka s výpočtem mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

Na stránku s výpočtem mzdy zaměstnance se dostanete ze stránky zpracování mezd proklikem na konkrétním zaměstnanci v seznamu smluv.

Zobrazená stránka je členěna do několika oddílů.

Záhlaví

V záhlaví jsou vidět základní informace o smlouvě (typ pracovního poměru, pracovní pozice, od kdy je platná smlouva), fondu pracovní doby, průměrném hodinovém výdělku, počtu dní zbývající dovolené (je možné záložku rozbalit a sledovat průběh čerpání dovolené v kalendářním roce). Pokud by se nějaké údaje načítaly z jiných zdrojů a souborů, je zde o tom vidět informace a proklikem se lze přepnout do načítaných údajů. Přímo ze záhlaví je možné také vstoupit do docházky zaměstnance.

Tlačítko Upravit podklady umožní upravit podklady z karty zaměstnance (základní mzda, PHV, způsob výpočtu náhrady za svátek, SP, ZP, daně), fond pracovní doby pro daný měsíc, účetní předpis, distribuci výplatního lístku. Po úpravě podkladů je potřeba mzdu přepočítat, protože tímto zásahem se dostala do stavu rozpracováno (viz níže).

Všechny úpravy provedené pomocí tlačítka Upravit podklady se zohlední pouze v konkrétní sestavené mzdě za daný měsíc. Po zrušení a opětovném sestavení mzdy jsou opět platné podklady z karty zaměstnance.

Struktura výpočtu

Hlavní část obrazovky vyplňují konkrétní mzdové složky, ze kterých je mzda poskládaná. Všechny mzdové složky, které program spočítá, lze smazat křížkem umístněným na konci řádku. Mzdové složky je možné také upravovat, a to proklikem na řádku s danou mzdovou složkou, kdy se otevře editační formulář. Případně je možné také novou mzdovou složku vložit (viz níže).

Poznámky zobrazené u mzdové složky jsou vidět pouze na této stránce s výpočtem mzdy, nepřenáší se ani do mzdového listu ani do výplatního lístku.

Po levé straně se nachází menu, kde kromě identifikačních údajů o zaměstnanci, o zpracovávaném období a možnosti přepnutí do osobní karty zaměstnance, jsou také funkční tlačítka pro práci se mzdou.

Stavová tlačítka:

Po vstupu na stránku je mzda vždy ve stavu "Vypočteno". Mzdu je ale možné znovu sestavit (v případě nějaké změny na kartě zaměstnance), přepočítat (je-li ručně upraven výpočet mzdy přidáním nebo odebráním nějaké mzdové položky) a uzamknout (čímž zkontrolovanou mzdu odsouhlasíte a uzamknete proti editaci).

Vždy po úpravě podkladů a mzdových složek označí systém mzdu jako rozpracovanou (místo stavu "Vypočteno", je mzda ve stavu "Rozpracováno"). Mzdu je nutno přepočítat pomocí stejnojmenného tlačítka. Při přepočtu se zohlední upravené podklady či nově přidané nebo upravené položky a přepočítají se všechny složky mzdy.

Položka mzdy:

Pomocí tlačítka Přidat položku je umožněno do mzdy vložit ručně novou mzdovou složku. V editačním formuláři vyberete mzdovou složku a vložíte požadované údaje. Ve formuláři je i možnost zatrhnutí check-boxu pro přepočítání mzdy při uložení (při jeho zatrhnutí odpadá povinnost přepočítání mzdy, přepočet se provede automaticky, nebudete tedy muset využít tlačítko Přepočítat). Další check-box se týká zachování složky i po zrušení a novém sestavení mzdy (využití v případě, že bude celá mzda zrušena, takto uchovanou složku uvidíte v záhlaví stránky v záložce "Načteno ze souborů"). V samotném sestavení mzdy je u ručně vložené mzdové složky v poznámce vidět, že byla přidána ručně, případně informace, že bude zachována.

Pomocí tlačítka Zobrazit účtování systém zobrazí navíc sloupec s účty dle zvolené předkontace a také umožní zadat nebo zobrazit rozpad nákladů u složek mzdy, pro které je definovaný.

Nárok na stravenky:

Zobrazuje se počet stravenek, na které má zaměstnanec za dané mzdové období nárok. Je zde umožněna ruční korekce počtu stravenek.

Neschopenky

Zobrazuje se počet případů nemocenského pojištění v aktuálním měsíčním období, ze kterého se lze v programu přímo přepnout do zpracování nemocenských dávek. Je-li zaměstnanec v pracovní neschopnosti a nebyl pro něj v aktuálním období vygenerován doklad, znamená to pro mzdu blokační nedostatek, na který budete upozorněni v pravé horní části obrazovky (viz níže).

Roletka pro přechod mezi zaměstnanci

V rolovacím okně je možné vybrat dalšího zaměstnance a přepnout se přímo na jeho stránku s výpočtem mzdy. Pokud je v základním zobrazení pro zpracování mzdy použitý filtr na výběr oddělení, nabízí se zde pouze zaměstnanci daného oddělení. V případě, že zaměstnanci, na kterého se přepínáte, dosud nebyla sestavena a vypočtena mzda, přechod tyto kroky udělá automaticky.

Pravá část obrazovky

V pravé horní části obrazovky se zobrazují upozornění, případně nedostatky, které vznikly při sestavení mzdy. Jedná se o stejné informace, které jsou na obrazovce zpracování mzdy vidět na filtračních dlaždicích.


Jak hodnotíte článek?