Verze 4.02.03 (vystavená 25.10.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • "Mizení" vertikálního posuvníku ve stránce Oddělení a místa (Organizace / Oddělení a místa) bylo opraveno.
 • Byla opravena chyba při odesílání mailů při zapnutém šifrování uloženého hesla. Byla aktualizována knihovna pro odesílání emailů MailKit na verzi 3.4.1.

Personalistika

 • V modulu Personalistka bylo rozšířeno menu Zaměstnanci o položku Přehledy. Do této položky byla přidána položka Rodinní příslušníci. Protože je v přehledech tato položka zatím jediná, uživateli se přehled zobrazuje přímo pod úrovní Zaměstnanci / Rodinní příslušníci. Přístup k datům seznamu Rodinní příslušníci je upraven tak, že je lze zobrazit s právem "Zobrazit vše" nebo s právem "Zobrazit jako vedoucí" (v oblasti práv Zaměstnanci pod položkou Přehledy / Rodinní příslušníci) nebo jako seznam rodinných příslušníků přihlášeného uživatele, pokud není vybráno "Zobrazit vše" ani "Zobrazit jako vedoucí". Pokud má přihlášený uživatel oprávnění "Zobrazit vše", lze navíc filtrovat přes Společnost, HR manažera a HR administrátora.
  Aby se uplatnilo právo "Zobrazit vše", musí mít přihlášený uživatel rovněž právo "Přístup ke všem kartám bez ohledu na roli personalisty nebo HRA" (oblast práv Zaměstnanci, položka Personální evidence) nebo musí být nastaven jako HR manažer nebo HR administrátor u pracovní pozice.
  Kliknutím na položku Zaměstnanci / Rodinní příslušníci v menu se zobrazí okno Rodinní příslušníci, ve kterém je seznam rodinných příslušníků zaměstnanců společnosti, u které mají primární smlouvu a tato smlouva je aktivní nebo je ve stavu přerušeno. V seznamu není možnost upravovat, přidávat ani mazat řádky. Ze seznamu lze pomocí prokliku přejít na kartu zaměstnance (tlačítkem na řádku), přičemž viditelnost tlačítka je vázána na právo "Nastavení / Osobní karty". Filtrování je umožněno standardními funkcemi. Uživatel si může doplnit zobrazení, které obsahuje například jen děti a ty filtrovat podle data narození. Dále je možné k údajů uvedeným ve vestavěném zobrazení "Vše" připojit oddělení, státní příslušnost, údaje o pracovním zařazení, pracovní smlouvě a služební telefon zaměstnance.
 • Na stránce Osobní informace / Osobní složka v záložce Pracovní poměr, sekci Pracovní zařazení se v seznamu pracovních zařazení zobrazují pouze aktuální a archivní záznamy. Připravované změny jsou skryty.
 • Na stránce Osobní informace / Osobní složka v záložce Odměňování, sekci Základní položka se v seznamu základních položek odměňování zobrazují pouze aktuální a archivní záznamy. Připravované změny jsou skryty.
 • Vyhledání původního oddělení na stránce Zápis o zařazení do evidenčního stavu (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance/ záložka Pracovní poměr/ sekce Evidenční stav / odkaz "Připravit návrat do stavu") po kliknutí na odkaz u Pozice po návratu* "stejná jako před odchodem" bylo opraveno.
 • Pokud má zákazník v nastavení Personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení) nastavenu volbu v sekci 2. Přidělování osobních čísel na "automaticky nepřidělovat, bude se zadávat ručně", osobní číslo při uložení přípravy nástupu není povinné. Potvrdit nástup nového zaměstnance na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) pak půjde potvrdit (zobrazení tlačítka "Potvrdit nástup") v momentě vyplnění "Osobního čísla".

Volno

 • U vícedenních nepřítomností (Volno / Plánovaná volna) při rozdělení žádosti do více (obvykle dvou) žádostí docházelo k nevyplnění času "od", "do" u oddělené, tj. nově vytvořené žádosti. Nyní je doplněn čas "od", "do" i v nově vytvořené žádosti, která vznikla rozdělením původní žádosti.

Nábor

 • V detailu výběrového řízení (Nábor / Výběrové řízení – detail výběrového řízení) se zobrazuje správně "Recruiter" (nebo též "Zodpovědný personalista") a "Liniový manažer" (nebo též "Zadavatel"), i když přihlášený uživatel nemá právo "Kandidáti".

Hodnocení

 • Na stránce Cíle pro hodnocení (Hodnocení / Cíle pro hodnocení), kde se zobrazují cíle pro hodnocení podřízených a hodnocených zaměstnanců (pokud má přihlášený uživatel přiřazeno právo "Zobrazit jako vedoucí a hodnotitel"), jsou v seznamu uvedeny cíle přihlášeného uživatel a cíle pro zaměstnance, jejichž aktuálním vedoucím nebo hodnotitelem je přihlášený uživatel.

Vzdělávání

 • V nastavení Vzdělávání (Nastavení / Číselníky a nastaveni / Vzdělávání / Vzdělávání – nastavení) byla provedena úprava v sekci Notifikace. Místo volby "Automaticky informovat účastníky vzdělávací akce, pokud dojde ke změně termínu nebo místa konání" byly do sekce Notifikace umístěny dvě volby, z nichž může být zatržena jen jedna:
  • "Automaticky informovat účastníky vzdělávací akce, pokud dojde ke změně parametrů termínu", která zachovává původní význam – e-mail a zápis do kalendáře se generuje po změně termínu (Vzdělávání / Vzdělávací akce / Termín vzdělávací akce), u kterého dojde ke změně data, času, místa konání nebo dalších parametrů termínu;
  • "Automaticky informovat účastníky vzdělávací akce, pouze v případě, že dojde ke změně data, času nebo místa konání daného termínu" – e-mail a zápis do kalendáře se generuje po změně termínu (Vzdělávání / Vzdělávací akce / Termín vzdělávací akce), u kterého dojde ke změně data, času, místa konání.
  Po změně notifikací v nastavení Vzdělávání je třeba se z aplikace plusPortal odhlásit a znovu přihlásit.
  Aby se některá z voleb o automatickém informování uplatnila, musí být na stránce Vzdělávání / Vzdělávací akce / Termín vzdělávací akce zatržena volba "Zaslat do kalendáře" a vyplněny časy od-do (tato podmínka platila i před realizovanou úpravou).

Docházka

 • Nově je možné aktivovat nad položkami zdůvodňujícími nepřítomnost při vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky nebo Docházka / Moje docházka) funkci pro překrývání neodpracované doby s odpracovanou. Lze to využít například k ošetření začátečních (nebo koncových) časových úseků u zdůvodnění půl dne dovolené. V praxi vznikají při zapsání příchodu (odchodu) na pracoviště přes terminál kratší odpracované úseky, které se v docházce překrývají s již zapsanou dovolenou. Ty úseky se standardně nezapočítávají do denního salda a nejsou v docházce uznány. Toto chování zůstává nadále jako výchozí a aktualizace na novou verzi je nezmění. Překrývání odpracované doby je potřeba nastavit pro konkrétní položky. Nastavení se provede v číselníku položek docházky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Položky docházky) pomocí výběru "Povolit překrývání s průchody". Nastavení lze provést pro všechny položky zdůvodňující neodpracovanou dobu, primárně je však určené pro položku "Dovolená". Nastavením se určí, že doba strávená na pracovišti během této nepřítomnosti se bude také započítávat do odpracované doby (platí pouze pro přítomnost na pracovišti zdůvodněnou terminálovými nebo ručně zadanými průchody).
  V intervalu překryté odpracované a neodpracované doby se nebudou vyhodnocovat automaticky vkládané přestávky. Pokud má mít zaměstnanec v tomto období zařazenou přestávku, je třeba ji zdůvodnit tlačítkem terminálu nebo ručně zadanými průchody.
 • Při změně směny ve více dnech (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Rozvrhy směn / tlačítko "rozvržení směn") byla upravena editace rozvrhu směn. Změna směny se projeví ve všech vybraných dnech, a ne pouze u jednoho dne.
 • Bylo opraveno načtení stránky Záznamy průchodů (Docházka / Moje docházka / tlačítko "Zobrazit docházku" / tlačítko "Průchody") v případě, že v seznamu let není aktuální rok.

Mzdy

 • Ve stránce Mzdy / Přehledové reporty mezd / Rekapitulace mezd lze nyní do zobrazení přidat jako sloupce přehledu i netypové složky mzdy a zakázkové typové složky. Všechny složky mzdy (typové, netypové, zakázkové) jsou nyní dostupné v tabulce Všechny složky mzdy.
  Do konce roku si přepracujte všechna vaše zobrazení v rekapitulaci mezd. Výhledově budou položky z původní tabulky Mzda řádek nedostupné, odeberte je a namísto nich použijte položky z nové tabulky Všechny složky mzdy. 
Vzhledem k tomu, že tabulka Mzda řádek obsahuje součtové údaje (např. součet srážkové daně), její zrušení není prozatím možné. Pokud k jejímu zrušení dojde, budeme Vás informovat.
 • Došlo ke zpřesnění vybraných údajů na potvrzení příjmů pro banky:
  • sloupec s čistým příjmem byl přesunut před sloupce s nemocenskou dávkou. Čistý příjem v sobě totiž nezahrnuje částku nemocenské dávky.
  • hodnota průměrného měsíčního příjmu za zvolené období je doplněna textem v závorce, že nezahrnuje nemocenskou dávku.
 • Byla provedena úprava zpracování chyb při automatickém sestavení mezd po nahrání souboru s externími položkami. V případě chyby při automatickém sestavení se dosud dané externí položky překlopily do stavu, že obsahují chybu, což následně znemožnilo budoucí úspěšné načtení položek do mezd. Situace se musela řešit buď tím, že se musel opětovně nahrát daný soubor s externími položkami, nebo se musely dané externí položky do mzdy přidat ručně. Nyní se při takové chybě dostane chybová hláška do mzdy s informací, že se nepodařily načíst externí položky z daného souboru do mzdy a že má uživatel možnost danou mzdu znovu sestavit.
 • Výběr pracovních smluv v okně při ručním přidání externí položky do mezd (Měsíční zpracování mezd / Zpracování podkladů /odkaz "Přejít na položky" – Seznam externích položek mezd / tlačítko "Nová položka mzdy" / filtr Zaměstnanec) byl upraven. Daný filtr byl upraven tak, aby vždy nabízel zařazené pracovní smlouvy do mezd. Filtr je i nadále omezen dle vybrané společnosti a účetní v záhlaví seznamu.
 • Byla opravena chyba při generování ISPV, která se projevila při generování souborů ISPV v období 9/2022 z důvodu nedostatečně velkého datového typu pro obor vzdělání. Dále byl prodloužen časový limit pro vygenerování souborů ISPV na 4 minuty.
 • Průvodce vyplnění prohlášení k dani zaměstnancem (Mzdy / Moje daně) byl upraven tak, aby u nových nástupů, které proběhnou v průběhu roku, se nastavil "Měsíc od" u slev a zvýhodnění na měsíc nástupu.
 • Při potvrzení nástupu nového zaměstnance do pracovního poměru typu HPP či STAO na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance) se vytváří pouze hlášení o nástupu na ČSSZ. Hlášení o změně, které se rovněž tvořilo, se již nevytváří.
 • Při potvrzení ukončení pracovního poměru na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) se zkontroluje, jestli existuje jiný připravovaný poměr daného zaměstnance u dané společnosti. Pokud takový poměr existuje a zároveň platí, že vznik daného poměru je před koncem následujícího měsíce po měsíci ukončení poměru (např. poměr končí k datu 31. 7., zkontroluje se, jestli existuje připravovaný poměr se vznikem před 31. 8.), tak se již neprovede ukončení prohlášení a srážek. Je pokryta i situace, kdy se ukončuje pracovní poměr s označením "Vytvořit po ukončení navazující PP".
 • Platnost měsíců od-do se nyní kontroluje vůči všem pracovním poměrům zaměstnance u dané společnosti v roce prohlášení. Dosud se platnost kontrolovala vůči trvání smlouvy ke zdanění.
 • Ve vybraných mzdových reportech ke stažení byly provedeny následující úpravy (Mzdy / Ke stažení):
  • stávající filtry reportů byly rozšířeny o filtr Účetní s výchozí hodnotou "Vše";
  • samotný výstup reportů ke stažení byl rozšířen o sloupce Mzdová účetní a Nákladové středisko.
  Úpravy se týkají následujících 18 reportů: Podklady srážek; Zaměstnanci, kteří neplatí daň v daném období; Bývalí zaměstnanci s externími položkami; Kontrolní výpočet DVZ; Výsledky ostrého/opravného výpočtu DVZ; Zaměstnanci s příspěvkem ke karanténě v ND; Rozdílné základy SP a hrubé mzdy – mzdové složky; Nepotvrzené slevy, zvýhodnění; Zaměstnanci, kteří přesáhli max. vym. základ SP; Zaměstnanci, kteří nepodepsali prohlášení; Kontrolní výpočet PHV; Rozdílné základy ZP a hrubé mzdy – mzdové složky; Zam. s částkou k výplatě nižší než nezab. částka; Zaměstnanci s doplatkem do minimální mzdy; Bývalí zaměstnanci se zpracovanou mzdou; Zaměstnanci s doplatkem do min. vym. základu ZP; Výsledky ostrého/opravného výpočtu PHV; Rozdílné PHV ve smlouvě a ve mzdě.


Jak hodnotíte článek?