Verze 4.02.14 (vystavená 29.3.2023)

Základní modul

Upozornění: Od verze 04.02.13 byly z databázové tabulky Osobní údaje (m01_User) odebrány sloupce Jméno, Příjmení a Dřívější příjmení (FirstName, Surname a PreviousSurnames). Pokud tyto údaje využíváte (například v reportech ke stažení), vyžádejte si podrobnější informace u výrobce.

Úpravy na stránce Detail uživatele

Na stránce Nastavení / Uživatelé / Detail uživatele se nyní v panelu Karta uživatele zobrazuje informace, zda se jedná o bývalého zaměstnance.

Dále se na téže stránce v záložce Přístup na portál v sekci Přenos do Active Directory zobrazuje příznak Synchronizovat s AD (nastavení synchronizace se ukládá až v detailu sekce).

Mzdy

Drobné úpravy vybraných e-podání

Byly provedeny drobné úpravy vybraných e-podání (příloha k žádosti, ukončení nemoci, oznámení slevy na pojistném, hlášení změn SSZ, ELDP (z ročního zpracování)).

Ve všech výše uvedených hlášeních:

 • se nyní při každém pokusu o odeslání na VREP vytváří nová hlavička e-podání. Dané opatření by mělo zabránit stavům, kdy čas od času došlo k „uvíznutí“ hlaviček a byl nutný externí zásah ze strany podpory aplikace plusPortal.
 • byl ošetřen stav hlaviček v případě, kdy se hlášení neodeslalo. Nyní se v příslušném seznamu či detailu zobrazí lokalizovaný název stavu „Čeká na odeslání“ s detailním popisem chyby či stavu.

Ve stránkách Hlášení změn SSZ a ELDP (z ročního zpracování) se již v seznamech nezobrazí tlačítko pro opakované odeslání hlášení (ikona „šipky v kruhu“). Daná tlačítka nemají smysl, pro opětovné odeslání lze použít standardních tlačítek.

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku do ohlášky na SSZ u DPP

Byla provedena oprava výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku do odhlášky na SSZ u DPP. Při výpočtu PMČV pro DPP se do výše 10000 Kč nyní již neuplatní odvody pojistného na SP a ZP.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Na stránce Mzdy / Roční zpracování / Výkazy daní byl opraven seznam měsíců, ve kterých došlo k vrácení přeplatků na dani při vytváření ročního výkazu z příjmů ze závislé činnosti. Do výkazu se nyní zapisují měsíce, ve kterých byla výplata přeplatku realizována.

Zobrazení čísla plátce pojistného

Na stránce Registrace zaměstnavatele u institucí (přístupný ze mzdových číselníků) byl v části Registrace u zdrav. pojišťoven přidán údaj Číslo plátce pojistného, zobrazený jako "č. plátce poj.".

Kontrola zadání průměrného počtu směn týdně

V detailu rozvrhu na stránce Mzdové číselníky / Rozvrhy směn se nyní kontroluje, zda je vyplněna hodnota Průměrného počtu směn týdně. Pokud je zadána hodnota počtu hodin týdně, tak je hodnota pole průměrného počtu směn týdně povinná.

Kontrola přečerpané dovolené

Do procesu výpočtu mezd byla doplněna kontrola na nenulovou přečerpanou dovolenou (kontrolují se hodiny typové mzdové složky Přeplatek dovolené). Indikace takového stavu je řešena jako žluté neblokující upozornění ve znění "Ve mzdě došlo k přečerpání dovolené". Dané upozornění následně bude možné filtrovat v rámci filtračního tlačítka "Upozornění".

Personalistika

Upozornění na nevyplněné údaje u pracovní doby

Pokud má zákazník zakoupen také modul Docházka, zobrazuje se na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta v záložce Pracovní poměr v sekci Pracovní doba upozornění, pokud při uložení změny pracovní doby není nastaven Režim přestávek nebo Pravidla docházky.

Stejné upozornění se zobrazí, pokud uživatel v osobní kartě připravuje nebo potvrzuje:

 • Změnu pracovní doby 
 • Nový nástup 
 • Návrat do stavu

Kontrola se vyvolá při práci nad osobní kartou konkrétního zaměstnance. Neprobíhá při hromadném výběru zaměstnanců a hromadných akcích ve stránce Zaměstnanci / Pracovní smlouvy (tlačítka Změna smlouvy / Potvrdit všechny připravované změny).

Výběr nadřízeného pracovního místa

U volby Organizace / Oddělení a místa v detailu místa byl upraven výběr v poli Nadřízené pracovní místo. U neobsazených pozic se zobrazuje název pracovní pozice, nikoliv název vzorové pozice.

Komentář ke změně doby určité

Na stránce Zaměstnanci / HR panel / Konec doby určité lze přidat do zobrazení komentář, který může zadávat personalista při vyplňování údajů k době určité (Lhůta doby určité / Komentář).

Změna desetinného formátu čísel štítků pro odměňování

Úprava formátu hodnoty štítků odměňování:

 • pokud uložená hodnota obsahuje nenulovou desetinnou část, číslo se zobrazí s desetinnými místy, jinak bez desetinných míst
 • oddělovač tisíců je mezera

Změny se týká těchto štítků:

 • {ZAKLADNIPOLOZKAODMENY}, {ZAKLADNIPOLOZKAODMENYPLNYUVAZEK}
 • štítků pro další položky odměňování - např. {DPOKOD10101PKID128}
 • štítků pro odměňování z externích mzdy - např. {ODM100ZAHODINU}

 Příklady:

 • původně: 35,50, nyní: 35,50
 • původně: 3300,50, nyní: 3 300,50
 • původně: 25950,00, nyní: 25 950

Původně:

Nyní:

Šablony dokumentů, do kterých lze vložit štítky jsou na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení/Personalistika/Správa šablon dokumentů. Dokumenty, které lze vytvořit na základě šablony se zobrazují na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Smluvní dokumenty. Pro dokumenty již uložené v seznamu smluvních dokumentů platí původní formát čísla. Aby se zobrazil formát ve správné formátu, musí se dokument vytvořit znovu (tlačítko Přidat dokument / Vytvořit dokument podle šablony). Pro dokumenty stažené pomocí volby Přidat dokument / Stáhnout dokument podle šablony se použije již nový formát čísla.

Volno

Informace o čerpání nároku

Na stránce Volno / Plánování volna byla do sekce Nároky na volno u neschvalovaných druhů volna doplněna informace, kolik hodin čerpání nároku je aktuálně ve fázi žádosti.

Vzdělávání

Upozornění na blížící se termín školení

V seznamu Vzdělávání na kartě zaměstnance došlo k úpravě barev řádků u naplánovaných a dosud nesplněných školení. Řádky takových školení budou zbarveny žlutě jen v případě, pokud do termínu školení zbývá méně nebo rovno 31 dnů. U takových řádků se navíc zobrazí vykřičník. Nesplněná školení s termínem více do budoucnosti budou mít výchozí modré zbarvení.

Původně:

Nyní:

Nábor

Odesílání notifikací

Do nastavení modulu Nábor na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení / 1. Obecné byla doplněna volba Odeslat upozornění zodpovědnému personalistovi a obeslaným osobám při vyjádření ke kandidátovi.

V kartě kandidáta pomocí tlačítka Přidat zápis je umožněno zapsat otázku a požádat vybrané zaměstnance o vyjádření. Po uložení zápisu je odeslána notifikace na vybrané osoby, aby se vyjádřily k položené otázce ke kandidátovi. Vybrané osoby postupně odpovídají na položenou otázku a pokud je v nastavení modulu Nábor zatrženo pole Odeslat upozornění zodpovědnému personalistovi a obeslaným osobám při vyjádření ke kandidátovi, je odeslána notifikace personalistovi, který zápis provedl a také ostatním obeslaným osobám. Pokud se e-mailová adresa shoduje s přihlášeným uživatelem, notifikace se na přihlášeného uživatele neodešle.

 


Jak hodnotíte článek?