Kategorizace zdravotních rizik

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Rizikové faktory

Před evidováním lékařských prohlídek je třeba určit, s jakými rizikovými faktory se mohou zaměstnanci v průběhu pracovního poměru setkat. Mezi rizikové faktory patří například prach, vibrace, zraková zátěž a podobně.

Rizikové faktory jsou udržovány v číselníku:

 1. Z menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Lékařské prohlídky / Rizikové faktory.
 2. Upravte seznam používaných rizikových faktorů podle místních podmínek. Aplikace se dodává se sadou nejčastěji se vyskytujících rizikových faktorů.

Míry vlivu rizikových faktorů

Číselník pro úroveň působení rizikového faktoru na člověka doporučujeme používat dle stupnice zavedené hygienickou stanicí (1, 2, 2R ,3 , 4). Aplikace se dodává s touto stupnicí:

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie 

nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví

nepříznivý vliv na zdraví ve výjimečných případech

jsou překračovány hygienické limity

hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví při práci

Číselník je dostupný z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Lékařské prohlídky / Míry vlivu rizikových faktorů.

U jednotlivých stupňů míry vlivu rizikových faktorů je zadána také periodicita lékařských prohlídek.

Do detailu periodicity můžete nahlédnout nebo ji přenastavit proklikem řádku jednotlivé kategorie nebo pomocí ikony "listu papíru" v seznamu.

Pokud se pro danou kategorii rizikovosti práce stanoví více rizikových faktorů, přičemž každý faktor bude mít rozdílné stupně míry vlivu rizikových faktorů s rozdílnými periodicitami lékařských prohlídek, tak lhůta pro opakování lékařských prohlídek je určena rizikovým faktorem s nejkratší periodou.

Kategorie zdravotní zátěže

U každé pracovní pozice musíme určit, jaké rizikové faktory, a jak silně, působí na zaměstnance na ní zařazené. Abychom nemuseli u každé pozice složitě nastavovat, jaká je na ní prašnost, jaký hluk, zda je tam zrakové zatížení atd., sestavíme nejdříve obecné kategorie rizikovosti práce a každé pozici přiřadíme jednu kategorii, do které spadá.

Příklady takových dvou kategorií jsou v tabulce níže. Pro každou kategorii určíme jaké rizikové faktory a v jaké míře se projevují (v tabulce je míra působení vyjádřena číslem 0-3). Nakonec každou pracovní pozici zařadíme do nějaké kategorie.

Příklad:

Kategorie

stres

prach

hluk

vibrace

Práce v kanceláři

2

0

1

0

Práce u linky

1

3

2

1

Číselník kategorií zdravotního zatížení je dostupný z menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Lékařské prohlídky / Kategorie prací dle zdravotní zátěže.

Vytvoření kategorie zdravotního zatížení

Můžeme například stanovit kategorii administrativní pracovníci, pro kterou určíme například tyto rizikové faktory a jejich míru vlivu:

 • zraková zátěž: stupeň 1;
 • neionizující záření a elektromagnetické pole: stupeň 1;
 • pracovní poloha: stupeň 1 (dlouhodobé sezení).
 1. Z menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Lékařské prohlídky / Kategorie prací dle zdravotní zátěže.
 2. Přidejte novou kategorii rizikovosti práce, nadefinujte do ní jednotlivé rizikové faktory a jejich vliv.
Zařazení pozic

Následně můžete například všechna administrativní místa (všichni zařazení zaměstnanci do kategorie administrativní pracovníci) zahrnout do této kategorie a tím určíte rizikovost práce.

Toto hromadné nastavení provedete tímto způsobem:

 1. Z menu vyberte Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Vzorové pozice.
 2. Vstupte do vybrané vzorové pracovní pozice (proklikem na řádku nebo pomocí ikony určené k editaci).
 3. V menu po levé straně zvolte Lékařské prohlídky.
 4. Tlačítkem Upravit vyberte kategorii zdravotní zátěže a změnu potvrďte.


Jak hodnotíte článek?