Hromadné srážky ze mzdy

Změníl(a) - Lucie Mácová

Srážky je možné do mezd načítat souborem. Popis struktury souboru je uveden v menu Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování podkladů / Popis požadované struktury vstupního souboru:

Popis rozhraní pro import položek do mezd

Do mzdy zaměstnance lze před výpočtem načíst položky z textového soubor, připraveného jinou aplikací. Příkladem může být načtení úhrad za obědy na základě výpisu pořízeného jiným programem nebo načtení úkolových mezd z programu pro řízení výroby. Podmínkou využití této funkce je, že cizí aplikace dokáže připravit soubor v požadované struktuře: Jedná se o textový soubor, kde jeden řádek odpovídá jedné položce mzdy daného zaměstnance a údaje v řádku jsou v určeném pořadí a odděleny středníkem. Soubor nemá žádné záhlaví a jednotlivé údaje v každém řádku mají tento význam:

Pořadí

Údaj

Popis

1

Identifikátor zaměstnance

Jako identifikátor zaměstnance může být použito osobní číslo nebo číslo pracovní smlouvy.

2

Číslo složky mzdy

Číslo musí odpovídat číslu, které je pro danou složku přiděleno v číselníku složek mzdy. Je-li v souboru číslo složky, které není v číselníku, bude záznam při importu ignorován.

3

Pracovní dny

Číslo, které se přenese do počtu pracovních dnů u dané složky mzdy

4

Hodiny

Číslo, které se přenese do počtu hodin u dané složky mzdy

5

Hodnota

Číslo, představující hodnotu dané složky mzdy

6

Počet

Číslo, které se přenese do údaje počet u dané složky mzdy

7

Kal. dny

Číslo, které se přenese do údaje kalendářní dny u dané složky mzdy

8

Nákladové středisko

Číslo nákladového střediska (max. 30 znaků). Bude-li soubor obsahovat tuto nepovinnou položku, zapíše se do rozkladu mzdové složky

9

Zakázka

Číslo zakázky (max. 15. znaků). Bude-li soubor obsahovat tuto nepovinnou položku, zapíše se do rozkladu mzdové složky.

Potřebujete-li u některého údaje přenést desetinnou hodnotu, oddělovačem desetinných míst je tečka nebo čárka.

Pokud bude textový soubor obsahovat alespoň jednu z položek Nákladové středisko nebo Zakázka v nenulové hodnotě, pak se do položky mzdy zapíše součet rozkladu dané položky mzdy. Soubor lze vytvořit i za pomoci aplikace MS Excel a tím pořizovat některé části mzdy v Excelu.

Nepoužívejte oddělovače tisíců (skupin číslic). Rovněž je nutné, aby soubor obsahoval minimálně prvních 5 sloupců.

Příklad obsahu souboru:

1;10102;0;0;31000;0;0

2;10102;0;0;27000;0;0

Před načtením souboru do mezd je třeba doplnit název souboru volbou Přidat nahrávání. Název nahrávaného souboru se uvádí včetně přípony .csv

Soubor nahrajete volbou Nahrát. Soubory se do mezd nahrávají před sestavením mezd.

V číselníku mzdových složek je třeba vytvořit mzdovou složku pro srážku. Srážky ze mzdy jsou uváděny v číselné řadě 51000 – 54999.

 


Jak hodnotíte článek?