Úvod do modulu Hodnocení

K čemu Hodnocení slouží

Modul Hodnocení slouží pro účely hodnocení zaměstnanců, které se zakládá na vyplňování elektronických hodnoticích formulářů. Formuláře lze navrhovat v různých konfiguracích a promítat do nich metody hodnocení založené na plnění cílů, stanovených kritérií či posuzování potřebných kompetencí. Stejně jako ostatní moduly, je také tento modul určen pro sdílenou práci zaměstnanců na různých pracovních úrovních.

Co ještě nabízí

 • Možnost nastavit krátkodobé i dlouhodobé cíle a s nimi dále pracovat.
 • Statistická vyhodnocení získaných dat.
 • Možnost využít samohodnocení.
 • Průběžnou evidenci klíčových událostí.
 • Využití dotazníků.

Kdo modul využije

 • Personalista pro vytváření hodnoticích formulářů, pro správu kompetenčních modelů, pro řízení hodnocení v jednotlivých fázích, pro rozesílání formulářů hodnotitelům, pro statistická vyhodnocení dat.
 • Vedoucí pro hodnocení podřízených, pro stanovení cílů, pro evidenci klíčových událostí, pro přípravu na hodnoticí pohovor, pro získání podkladů pro odměňování, pro získávání zpětné vazby od podřízených.
 • Zaměstnanec pro přístup ke svému hodnocení, pro přípravu na pohovor, pro zpětnou vazbu od vedoucího.

Možný scénář průběhu hodnocení:

 1. Personalistka vytvoří novou sezónu hodnocení, vytvoří hodnoticí formuláře a zpřístupní je vedoucím.
 2. Vedoucí hodnotí své podřízené - zaznamenává si klíčové události pro hodnocení, vyplňuje hodnoticí formuláře. Nakonec zpřístupní formuláře zaměstnancům.
 3. Zaměstnanec se seznámí s hodnocením a jde na hodnoticí pohovor k vedoucímu.
 4. Vedoucí se zaměstnancem na hodnoticím pohovoru projdou hodnocení a stanoví cíle zaměstnance pro příští období. Poté vedoucí vytiskne hodnocení, zaznamená vyjádření zaměstnance a odešle hodnoticí formulář personalistce.
 5. Personalistka sleduje průběh hodnocení a po odevzdání formulářů vedoucími hodnocení uzavře. Zpracuje výsledky hodnocení a vytvoří požadované výstupy, statistiky, grafy...


Jak hodnotíte článek?