Verze 4.02.35 (vystavená 12.3.2024)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Základní modul

Doplnění dalších evidovaných údajů do okna Organizační jednotka

Možnost přidávat a upravovat uživatelsky definované údaje byla doplněna do okna (formuláře) s titulkem Organizační jednotka, které je dostupné pomocí voleb:

 • Organizace / Oddělení a místa;
 • Organizace / Organizační struktura;
 • Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / sekce Organizace / Oddělení.

Generování PDF s digitálním podpisem

PDF dokumenty s digitálním podpisem v předchozí verzi (4.02.34) nebylo možné vytvářet. Tento nedostatek byl opraven.

Stávalo se to např. při tvorbě libovolného potvrzení z modulu Mzdy (Mzdy / Vystavit potvrzení a při vystavování potvrzení z RZD) při použití možnosti podepsat dokument elektronicky.

Úpravy při tisku do PDF ze seznamu

Byl opraven tisk tabulky ze standardního seznamu, který se provádí kliknutím na tlačítko s tiskárnou v nástrojové liště seznamu:

Konkrétně:

 • bylo upraveno zarovnání sloupců v případě, že v definici zarovnání sloupců je nastavena jiná volba než „vlevo“. Zarovnání sloupců lze definovat v nastavení zobrazení seznamu v záložce Sloupce seznamu:
 • byl opraven tisk součtového řádku při tisku zobrazení. Chyba se projevovala tím, že šířky sloupců součtového řádku byly různé od šířek sloupců řádků s daty z daného zobrazení. K dané situaci docházelo zejména v seznamech s větším počtem sloupců. Tisk součtového řádku se nastavuje v nastavení zobrazení seznamu v záložce Tisk volbou „tisknout souhrn na konci“.

Přehled pravomocí zaměstnance

V kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / Přístup na portál / Pravomoci / Nastavení pravomocí) bylo upraveno filtrování položek. V přehledu pravomocí se nyní nejprve zobrazí abecedně seřazené skupiny zaměstnanců, poté jednotliví zaměstnanci.

Revize a úpravy lokalizace

Došlo k opravě lokalizace pro uživatelské údaje typu Datum v panelu pro úpravu zobrazení. Nyní se v sekcích Sloupce seznamu a Třídění uchovává lokalizovaná hodnota (přesněji název uživatelského údaje) i po znovuotevření panelu pro úpravu zobrazení.

Došlo k revizi veškerých lokalizací oproti původní verzi kvůli chybně zaneseným lokalizačním klíčům. Úprava se ve výsledku dotkla hlavně lokalizace sloupců tabulky Smlouva, kdy se z tabulky odebraly klíče s českým překladem ve formátu 'XXX_CZ'. Oproti původní verzi bylo ověřeno, že klíče nebyly v předchozí verzi nijak lokalizovány.

Zobrazení žádostí a úkolů ke zpracování žádostí v centrálním inboxu dle licenčního souboru

Pokud si uživatel v Osobním nastavení v sekci Zobrazit v centrálním inboxu zatrhne volby „Žádosti ke schválení“, „Oznámení k žádostem“ nebo „Úkoly ke zpracování žádostí“, v centrálním inboxu se zobrazí upozornění Ke schválení, Zprávy a novinky nebo Ke zpracování pouze k modulům, které jsou aktuálně nastaveny v licenčním souboru.

Žádosti ke schválení se zobrazují po kliknutí na odkaz „Ke schválení“ v menu pod zvonečkem a sledují se zde žádosti z modulů Pracovní cesty, Volno, Drobné výdaje, Vzdělávání, Odměny.

Oznámení k žádostem se zobrazují po kliknutí na odkaz „Zprávy a novinky“ v menu pod zvonečkem a sledují se zde žádosti z modulů Pracovní cesty, Volno, Mzdy, Drobné výdaje, Vzdělávání, Personalistika, Odměny, Nábor.

Úkoly ke zpracování žádostí se zobrazují po kliknutí na odkaz „Ke zpracování“ v menu pod zvonečkem a sledují se zde žádosti z modulů Základní modul, Pracovní cesty, Mzdy, Drobné výdaje, Personalistika.

Personalistika

Promítnutí změny druhu poměru na kartě zaměstnance

Pokud dojde v sekci Pracovní smlouva na kartě zaměstnance s připravovaným nástupem (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr) ke změně hodnoty položky „Typ poměru“, zobrazí se upozornění „Změna typu pracovního poměru ovlivní nastavení v kartě zaměstnance podle předvoleb pro nástup“ a po uložení se propíšou předvolby z vybraného typu poměru do odpovídajících položek v kartě zaměstnance. Předvolby se nastavují v nastavení personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika / Typy pracovních poměrů / detail typu poměru / záložka Předvolby pro nástup).

Konkrétně se změna typu poměru promítne do těchto záložek a položek v kartě zaměstnance:

 • Pracovní poměr / Pracovní smlouva / Dohoda o práci na dálku;
 • Pracovní poměr / Stravenky;
 • Pojištění a důchody / Sociální pojištění / Druh činnosti, Účast na pojištění, Zaměstnání malého rozsahu;
 • Odměňování / Základní položka odměňování / základní položka Určení základu;
 • Zpracování mezd / Časová mzda, Hodiny časové mzdy, Náhrada za svátek, Mzdu za přesčas;
 • Zpracování mezd / Výpočet pojištění / Soc. pojištění, Zdrav. pojištění, Doplatek hradí;
 • Zpracování mezd / Výpočet pojištění / Zdrav. Pojištění;
 • Zpracování mezd / Trexima / CZISCE;
 • Zpracování mezd / Účetní pro mzdy;
 • Zpracování mezd / Účtování o mzdách / Předkontace;
 • Zpracování mezd / Výplatní lístek / Způsob distribuce.

Předvolby pro pracovní dobu zůstanou beze změny, protože mohou mít načteny hodnoty ze vzorové pracovní pozice.

Doplnění sekce Další údaje na záložku Cizinec karty zaměstnance

Na záložku Cizinec karty zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) byla doplněna sekce Další údaje, kam lze uživatelsky doplnit další evidované údaje pro cizince (sekce tohoto typu je např. i v záložce Personální údaje). Pro přidávání dalších evidovaných údajů musí mít uživatel ve své sadě práv nastaveno právo „Nastavení / Osobní karty / Cizinec / Umožnit přidávat další údaje“.

Ve správě šablon dokumentů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Správa šablon dokumentů) bylo umožněno vypsat uživatelské údaje z tabulky Cizinec jako štítky. Pokud je zatržena volba „Povolit uživatelská pole jako štítky“, po kliknutí na tlačítko „Zkopírovat do schránky štítky pro šablonu“ se do schránky uloží i štítky z uživatelských údajů v tabulce Cizinec, pokud existují.

Zohlednění způsobu číslování pracovních míst při reorganizaci pracovních míst

Při reorganizaci pracovních míst (Menu / Organizace / Oddělení a místa) se nově zohledňuje způsob číslování pracovních míst. Při automatickém číslování systém při reorganizaci přidělí nové číslo. Pokud je číslování manuální, systém při reorganizaci ponechá číslo původního místa.

Oprava zobrazení sekce Pracovní povolení na kartě zaměstnance

Bylo opraveno zobrazování sekce Pracovní povolení (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Cizinec) po návratu z jiné sekce v záložce Cizinec:

Přidání informací týkajících se kategorie zaměstnanců do seznamu záznamů smluv

Ve všech zobrazeních seznamu pracovních smluv (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy) byla doplněna možnost zobrazit si údaje týkající se kategorie zaměstnanců (z tabulky Kategorie zaměstnanců).

Úpravy související s přeřazením zaměstnance na jiné pracovní místo

Při přeřazení zaměstnance na jiné pracovní místo (jinou pracovní pozici) nyní nedochází k přepsání hodnot v Dalších evidovaných údajích u původní pracovní pozice.

U hromadné akce „Reorganizace (bez přípravy pracovního zařazení)“ dochází ke kopii dalších evidovaných údajů.

U hromadné akce „Reorganizace (s přípravou pracovního zařazení)“ dochází ke kopii dalších evidovaných údajů.

Lékařské prohlídky

Oprava tisku loga v záhlaví lékařských prohlídek

Byla provedena oprava tisku lékařských prohlídek, kde se v záhlaví zobrazuje nastavené logo společnosti.

Drobné výdaje

Úpravy související se schvalováním drobných výdajů

Zaměstnanci je umožněno schválit položky vyúčtování jeho drobných výdajů (Drobné výdaje / Moje výdaje / detail / záložka Položky) u těch typů případů drobných výdajů, které mají v číselníku Typy případů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Drobné výdaje / sekce Drobné výdaje, Typy případů) nastaven příznak „Nepodléhá schválení žádosti“, a pokud je schvalování vyúčtování v Nastavení drobných výdajů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Drobné výdaje / sekce Drobné výdaje, Drobné výdaje – nastavení) povoleno.

Pokud je případ drobných výdajů odeslán ke schválení vyúčtování, schvalovatel (Drobné výdaje / Schvalování výdajů / záložka Položky) nevidí tlačítko Zrušit žádost, pokud to není jeho vlastní žádost. Zadavatel žádosti (Drobné výdaje / Moje výdaje / záložka Případ) tlačítko vidí.

Pracovní cesty

Doplnění doby práce u průběhu cesty v poslední den

Pro vyúčtování vícedenní zahraniční pracovní cesty (Pracovní cesty / Vyúčtování cest) byly doplněny doby práce u průběhu cesty v poslední den (respektive údaje práce od, práce do). Přitom byla dodržena tato dříve domluvená pravidla u jednotlivých úseků průběhu pracovní cesty v daném dni:

 • je-li v daném dni více úseků přes zahraniční státy, doba práce se uvede u nejdelšího z nich, co se týče doby (délky času);
 • je-li v daném dni úsek tuzemský a úsek/y zahraniční, doba práce se uvede u nejdelšího zahraničního úseku;
 • je-li v daném dni právě jeden úsek tuzemský, uvede se u něj doba práce.

Volno

Tisk výkazu pro plánování volna

Tisk výkazu ve stránce Volno / Plánování volna byl upraven, aby se ve většině případů vytiskl pouze na jeden list.

Docházka

Promítnutí překážek v práci u DoPČ v docházce

Zaměstnanci se smlouvou typu DoPČ mají nárok na omluvené překážky v práci (neplacené), např. návštěva lékaře, překážky na straně zaměstnance, zaměstnavatele, ... Tyto překážky (včetně čerpané dovolené) se počítají do průměrné týdenní odpracované doby.

V souvislosti s tím byl upraven výpočet průměrné týdenní odpracované doby u zaměstnance se smlouvou typu DoPČ a byly provedeny tyto změny:

 • číselníku pro nastavení položek docházky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / sekce Docházka / Položky docházky) byla doplněna položka „Ovlivňuje průměrný počet odpracovaných hodin týdně u DoPČ“:
 • při přechodu na tuto verzi bude při aktualizaci databáze nastavena volba „Ovlivňuje průměrný počet odpracovaných hodin týdně u DoPČ“ pro tyto položky docházky: Hodiny DoPČ za měsíc (typ 65), Práce na dohodu o PČ (typ 66), Dovolená (typ 10), Náhrada hodin ve svátek (typ 53), Nemoc (typ 12), Pracovní cesta (typ 11).

Pro jiné položky, pokud je to potřeba, nastavte v číselníku Položky docházky ručně, zda se mají zahrnout do výpočtu průměrné týdenní odpracované doby pro DoPČ.

Zrušení schválení docházky v přehledu Docházka pro mzdy

V okně Docházka pro mzdy (Docházka / Docházka pro mzdy), kde bylo možné provést schválení pro označené záznamy docházek prostřednictvím tlačítka „Schválit“, je nově umožněno provést pro označené docházky i zrušení schválení (nově zavedené tlačítko Zrušit schválení).

Přepracování způsobu potvrzování tlačítek v měsíčním přehledu docházky

Byl přepracován systém potvrzování tlačítek v měsíčním přehledu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky / tlačítko Potvrdit tlačítka) při zápisu zdůvodnění z terminálového tlačítka. Stav potvrzení tlačítek se nyní ukládá přímo u jednotlivých tlačítek nikoli globálně pro celou docházku. Průchody tedy lze potvrzovat postupně v průběhu měsíce. Tlačítka se nyní potvrzují (nebo ruší potvrzení) pouze u průchodů, ke kterým došlo ve dnech dosud neschválené docházky. Jakmile je docházka schválena, je stav potvrzení tlačítka uzamčen a pro jejich potvrzení (nebo zrušení potvrzení) je nutné zrušit schválení docházky.

Zákaz změn v nastavení pravidel docházky po schválení docházky

Pokud se k nastavení pravidel docházky přistupuje z konkrétní docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky / tlačítko Změnit), je možné je uložit pouze, pokud daná docházka dosud nebyla schválena do konce měsíce. V opačném případě se zobrazí varovné hlášení ve spodní části okna pro editaci pravidel docházky a není přístupné tlačítko „OK“ pro uložení.

Nová položka pro nadúvazek a její použití v docházce

V docházkách zaměstnanců se zkráceným úvazkem je možnost používat pro potřebu vyhodnocování odpracovaných hodin nad rámec zkráceného úvazku (až do výše plného měsíčního úvazku) novou systémovou položku „Nadúvazek“.

Položka „Nadúvazek“ se po aktualizaci systému na tuto verzi zařadí do nabídky v základním číselníku Položky docházky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Položky docházky).

Položka „Nadúvazek“ je nastavená pro uznání odpracovaných hodin a lze ji používat v docházkách místo položky „Přesčas 0%“. Při vyhodnocení docházky pak odpadne práce s označováním a potvrzováním přesčasů k proplacení, kterou vyžaduje práce s položkou „Přesčas 0%“. Položka „Nadúvazek“ dále nezapočítává označené hodiny do ročního limitu proplacených přesčasových hodin tak, jak je tomu v případě používání položky „Přesčas 0%“.

V případě negativně vedené docházky je možné položkou „Nadúvazek“ ve dni evidovat vyšší počet odpracovaných hodin, než je základní denní fond. Chování systémové položky je nastaveno tak, aby odpracovaná doba nad rámec denního fondu zdůvodněna touto položkou nebyla kompenzována vložením „Vyrovnání přestávky“, které hlídá maximální výši denního fondu.

Pokud se rozhodnete položku „Nadúvazek“ používat, je nutné upravit stávající napojení pro přenos do mezd pro položku „Přesčas 0%“ (pokud je položka pro vyhodnocení docházky používána) a nastavit nové napojení přenosu hodin pro položku „Nadúvazek“. V případě nejasností kontaktujte implementačního partnera.

Drobná doplnění v nastavení nepravidelného rozvržení směn

V nepravidelném rozvržení směn (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Pracovní doba / Nepravidelné rozvržení směn):

 • byla v prvním sloupci seznamu doplněna nápověda obsahující příjmení, jméno a osobní číslo zaměstnance;
 • v okně Převzít rozvrh od... (dostupném přes stejnojmenné tlačítko) bylo k označení zaměstnance doplněno osobní číslo zaměstnance.
Poznámka: do tiskové sestavy nepravidelného rozvržení bylo osobní číslo již zahrnuto dříve.

Sjednocení určení lhůty čerpání náhradního volna nebo proplacení přesčasu v modulech Docházka a Volno

Došlo ke sjednocení určení lhůty čerpání náhradního volna nebo proplacení přesčasu pro přesčasy ručně zadané do docházky a přesčasy přenesené z modulu Volno tak, aby lhůta končila poslední den měsíce. Konečný měsíc lhůty je dán datem vzniku přesčasu a položkou „Lhůta pro čerpání volna“, která se nastavuje v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance), na záložce Pracovní poměr v sekci Pravidla přesčasů.

Výslednou lhůtu pro vyřízení přesčasu lze zobrazit v panelu Proplacení přesčasových hodina na stránce Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky po kliknutí na tlačítko Proplatit.

Příklad:

V kartě zaměstnance, na záložce Pracovní poměr v sekci Pravidla přesčasů je hodnota položky „Lhůta pro čerpání volna“ nastavena na 3 měsíce. V docházce pak u každého zapsaného přesčasu systém vypočítá lhůtu pro čerpání náhradního volna nebo proplacení tak, že konec lhůty je roven konci 3. měsíce od data vzniku přesčasu.

Dříve:

Nyní:

Drobné úpravy ve vyhodnocení docházky

V detailu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky, stránka Docházka / Moje docházka / detail docházky):

 • nyní nelze editovat zdůvodnění složené z více úseků. Tato zdůvodnění je nutné nejprve smazat a poté znovu zadat s upravenými časy. Tato úprava se netýká položek přenesených z volna a nepotvrzených zdůvodnění terminálovými tlačítky.
 • bylo opraveno generování položky „Náhrada hodin ve svátek“, pokud již ve dni, na který připadá svátek, bylo existující zdůvodnění. Nyní se v detailu dne korektně zobrazují časové úseky náhrady.

Stravování

Úpravy v seznamu objednávek

Byly provedeny úpravy v seznamu objednávek (Stravování / Objednávky jídel):

 • byl přidán nový volič období;
 • při zakládání nového záznamu lze nyní jídlo vybírat z celého zvoleného období;
 • při výběru zaměstnance lze vyhledávat konkrétního zaměstnance;
 • do detailu editace záznamu bylo přidáno tlačítko pro storno, které umožní záznam stornovat i v případě, že již uplynula doba pro stornování.

Mzdy

Nová verze Potvrzení o zdanitelných příjmech (verze 32)

Pro rok 2024 byla vytvořena nová verze Potvrzení o zdanitelných příjmech (verze 32).

Změny v bodě 10

V bodu 10 se nyní uvádí Příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří dle § 6 odst. 9 písm. m) zákona, který je dále rozdělen do 5 polí:

 • podle § 15a odst. 1 písm. a) zákona (penzijní připojištění);
 • podle § 15a odst. 1 písm. b) zákona (doplňkové penzijní spoření);
 • podle § 15a odst. 1 písm. c) zákona (penzijní pojištění);
 • podle § 15a odst. 1 písm. d) zákona (životní pojištění);
 • podle § 15a odst. 1 písm. e) zákona (dlouhodobý investiční produkt).

Změny v bodě 13

Byl doplněn nový text, který souvisí se změnami v bodě 10. Jedná se o údaje, které se načítají z RZD za rok daného potvrzení. Poprvé se bude plnit až v roce 2025 při zpracování RZD za rok 2024, údaje v bodě 13 se tedy zatím plnit nebudou:

V rámci ročního zúčtování záloh byl základ daně snížen v souladu s § 15 odst. 5 a 6 zákona o částku ve výši _______ Kč

podle § 15a písm. a) zákona, částku ve výši _______ Kč podle § 15a písm. b) zákona, částku

ve výši _______ Kč podle § 15a písm. c) zákona, částku ve výši _______ Kč podle § 15a písm. d) zákona,

ve výši _______ podle § 15a písm. e) zákona

V souvislosti se změnami v bodě 10 bylo nutné provést níže uvedené:

 • u všech typů penzijního pojištění (PP zaměstnance, zaměstnavatele, včetně mimořádných) je nyní povinné vybrat „Typ penzijního pojištění“ s výčtem hodnot: Penzijní připojištění, Doplňkové penzijní spoření a Penzijní pojištění.
 • zákazník má možnost provést hromadné nastavení typu penzijního pojištění v přehledovém reportu Srážky a paušální platby (Mzdy / Přehledové reporty mezd / Srážky a paušální platby). Pro označené záznamy je dostupná hromadná funkce „Nastavit typ penzijního pojištění“ dostupná pod stejnojmenným právem „Nastavit typ penzijního pojištění“. Funkce provede nastavení typu pouze nad složkami penzijního pojištění.
 • pro potřeby evidence dlouhodobých investičních produktů byly zaneseny čtyři nové typové mzdové složky, které jsou dostupné pro výběr nové paušální platby. Viditelnost polí ve formuláři detailu paušální platby je analogická ke složkám životního pojištění. Konkrétně jde o složky:

* Dlouhodobý investiční produkt – splátka zaměstnance (typ 232);

* Dlouhodobý investiční produkt – příspěvek zaměstnavatele (typ 233);

* Dlouhodobý investiční produkt – mimořádná splátka zaměstnance (typ 234);

* Dlouhodobý investiční produkt – mimořádný příspěvek zaměstnavatele (typ 235).

 • u dlouhodobého investičního produktu lze nastavit i kumulovanou platbu. Zatím nejsou kumulované platby oficiálně podporovány, ale v aplikaci plusPortal se s nimi již počítá. Do číselníku fondů byl zanesen nový typ pro Dlouhodobý investiční produkt. Pokud se u takového fondu nastaví kumulovaná platba, tak se zpřístupní nastavení bankovního účtu v registraci zaměstnavatele u institucí analogicky jako u fondů pro životní či penzijní pojištění.
 • analogicky jako u životního pojištění byly zaneseny dvě nové typy plateb Dlouhodobý investiční produkt pravidelný kumulovaně a Dlouhodobý investiční produkt mimořádný. S ohledem na nové typy plateb bylo upraveno samotné generování plateb.
 • v procesu výpočtu mezd došlo k úpravě funkce pro kontrolu dosažení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele. Do dané kontroly byly přidány mzdové složky pro Dlouhodobý investiční produkt – příspěvek zaměstnavatele a Dlouhodobý investiční produkt – mimořádný příspěvek zaměstnavatele.

Úprava výpisu děti v Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely DP

Došlo k úpravě výpisu děti v Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely DP (Mzdy / Vystavit potvrzení). Nyní se vypisují jen děti, které byly uvedeny v prohlášení k dani.

Úprava výběru roku při tisku mzdového listu

Při tisku mzdových listů došlo k drobné úpravě (změně) v nabídce pro výběr roku. Jedná se o tisk Mzdového listu přes volby:

 • Mzdy / Roční zpracování / sekce Mzdové listy / tlačítko Tisknout;
 • Mzdy / Měsíční zpracování / sekce Kontrola zaměstnanců / tlačítko Tisk / volba Mzdový list;
 • osobní karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Zpracované mzdy / odkaz Tisknout mzdový list.

Nyní se nabízejí pouze roky, za které existuje spočítaná mzda v systému, namísto všech let od vzniku poměru.

Úpravy šířek sloupců v mzdovém listu

Došlo k úpravě šířek sloupců v části Dle jednotlivých pracovních poměrů v mzdovém listu. Již nedochází k „rozhození“ sloupců, které bylo způsobeno delšími hodnotami v řádku Nákladové středisko.

Dříve:

Nyní:

Nyní v takovém případě dojde k zalomení textové hodnoty nákladového střediska. Jednoslovný text bude zalomen do dalšího řádku. Podobně byl upraven i řádek Organizační jednotka.

Příklad:

Hodnota nákladového střediska 'PROJECTS' bude nyní v rámci jedné buňky tabulky vykreslena tak, že na jednom řádku bude část 'PROJEC' a na řádku pod ním 'TS' (zarovnané doprava).

Změna způsobu hromadného tisku mzdových listů

Hromadný tisk mzdových listů při počtu větším než 10 se z důvodu časové náročnosti provádí na pozadí (podobně jako např. sestavení mezd). Po spuštění hromadné úlohy pak bude uživatel moci i nadále pracovat s aplikací plusPortal. Hromadný tisk mzdových listů se spouští ze záložky Mzdové listy v ročním zpracování nebo ze záložky Kontrola zaměstnanců měsíčního zpracování mezd.

Průběh úlohy („Tisk mzdových listů“) lze sledovat v centrálním inboxu (zvoneček vpravo nahoře).

Výsledný pdf soubor s požadovanými mzdovými listy si po dokončení operace uživatel stáhne přes odkaz „Stáhnout mzdové listy“, který se po obnovení stránky zobrazí nad seznamem mzdových listů v ročním zpracování nebo nad seznamem v Kontrole zaměstnanců měsíčního zpracování, hned vedle tlačítka pro tisk.

Po stažení výsledného pdf souboru dojde k okamžitému zneviditelnění odkazu.

Oprava zdvojení mzdy při sestavení mezd

Došlo k opravě zdvojení mzdy při sestavení mezd.

K danému zdvojení docházelo např. u zaměstnance se smlouvou na HPP, a to v případě, kdy je tato smlouva zařazena do zpracování mezd, ale není označena příznakem „Ke zdanění“. Danému zaměstnanci je sestavena (vypočítána) mzda. V mzdě je vypsána červená chyba, že neexistuje žádná smlouva ke zdanění. Na kartě zaměstnance následně uživatel označí danou smlouvu jako smlouvu ke zdanění. Pro danou smlouvu stisknu tlačítko „Sestavit mzdu“ v záložce Zpracování mezd měsíčního zpracování. Pro danou smlouvu a dané období se následně vypočtou dvě mzdy.

Úprava XML výstupu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Došlo k úpravě generovaného XML výstupu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v ročním zpracování v sekci Výkazy daní, a to sloupce 4 (Vrácené přeplatky na dani) a sloupce 5 (Celková částka vyplaceného měsíčního daňového bonusu a vyplaceného doplatku na daňovém bonusu) v části 1. Pokud bude hodnota sloupce 5 záporná, tak se tato hodnota odečte od hodnoty sloupce 4 a hodnota sloupce 5 se vynuluje.

Dále bylo opraveno načítání adres nerezidentů. Nyní se dohledává adresa trvalého pobytu mimo ČR s ohledem na rok vyhodnocení výkazu.

Zpřístupnění voleb pro Potvrzení o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění

Pro Potvrzení o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění byly opětovně zprovozněny tyto uživatelské volby:

 • Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko Vytvořit dokument / z nabídky Jaké potvrzení vybrat Potvrzení o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění;
 • Mzdy / Roční zpracování / sekce Roční zúčtování daně / Zpřístupnit potvrzení / Potvrzení o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění.

Úprava velikosti obrázku podpisů ve vystaveném potvrzení

Při vystavení libovolného potvrzení (Mzdy / Vystavit potvrzení) se zvolenou možností podpisu „Obrázek podpisu“ byla upravena velikost podpisů.

Drobná úprava v Potvrzení o zaměstnání

V Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), dostupné z Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko Vytvořit dokument, pole „Jaké potvrzení“, bylo upraveno odsazení textu od horního okraje.

Úpravy při výpočtu stravenek

Při výpočtu mzdy již nedochází k výpočtu stravenek v případě, kdy se z externích položek načítá některá ze mzdových složek:

 • Úhrada stravenek (typ = 212);
 • Příspěvek na stravenky (typ = 213);
 • Stravenkový paušál (typ = 221).

Úprava se projeví u zákazníků, kteří výše uvedené složky importují ze souboru, ve kterém před importem potřebují provést ruční korekce.

Pokud zákazník nahrává do podkladů nebo zadá ručně do mzdy výše uvedené typové složky, tak nedochází ve mzdě k přepočtu stravenek. Hodnoty typových složek, které vychází z počtu stravenek, se dalším přepočtem mzdy nezmění a zůstávají v původní hodnotě, tj. vypočtené dle počtu stravenek nebo importované z podkladů nebo zadané ručně ve mzdě.

Promítnutí RZD do mzdy

Při zahrnutí RZD do mzdy (Mzdy / Roční zpracování, sekce Roční zúčtování daně, tlačítko Zahrnout do mzdy) se nově kontroluje, jestli dané RZD již není do mezd zahrnuté. Pokud je, tak se zahrnutí neprovede.

Vyrovnání sloupců v potvrzení o příjmech pro soud

U potvrzení o příjmech pro soud (Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko Vytvořit dokument / nabídka z potvrzení / Potvrzení o příjmech pro soud) došlo ke svislému vyrovnání sloupců.

Oprava při tisku záhlaví sestavy, pokud je nastaven filtr za zvolené období

Byl opraven tisk záhlaví v mzdových přehledech (Mzdy / Přehledy / Doklady o čerpání dávek, Mzdy / Přehledy / Rekapitulace mezd) v případě, že je nastaven filtr za zvolené období:

Pokud je zvolené období:

 • Měsíc (např. 1/2023), v záhlaví sestavy se tiskne za období 1/2023;
 • Rok (např. 2023), v záhlaví sestavy se tiskne od 1/2023 do 12/2023;
 • Od-Do (např. 5/2023–6/2023) v záhlaví sestavy se tiskne od 5/2023 do 6/2023;
 • Čtvrtletí (např. Q4/2023) v záhlaví sestavy se tiskne od 10/2023 do 12/2023.

Pokud jsou zvolena všechna období, v záhlaví sestavy se tiskne za všechna období.


Jak hodnotíte článek?