Verze 4.02.04 (vystavená 15.11.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Některé seznamy nebo přehledy v aplikaci plusPortal umožňují seskupování a vkládání mezisoučtů za účelem tisku členěné sestavy. Kromě součtu na konci reportu je možné při tisku seznamu řádky seskupovat a vkládat dílčí mezisoučty za danou skupinu. Chcete-li seskupovat a přidávat mezisoučty, je třeba nejdříve celý seznam setřídit podle sloupce (nebo více sloupců), podle kterého se má provádět seskupování. To lze na záložce Třídění nastavením podmínky pro třídění s uvedenými sloupci. Současně zaškrtnete, aby program vkládal mezisoučty. Po stažení PDF pro tisk (ikona tiskárny) obdržíte výpis se správně vyčíslenými vícenásobnými mezisoučty.
 • V rozvržení směn (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Rozvrhy směn / tlačítko "rozvržení směn") byly provedeny úpravy při nastavování rozvržení směn. Při vytváření prázdného rozvrhu bylo opraveno ukládání směny pro jeden den. Při úpravě rozvrhu:
  • po výběru více položek v kalendáři se podbarví všechny vybrané buňky šedě a zobrazí se panel Nastavení směn;
  • po kliknutí na tlačítko "Storno" v panelu Nastavení směn se vybrané buňky v kalendáři přebarví na původní barvu;
  • po opakovaném vyvolání panelu Nastavení směn se pole pro směnu nastaví podle příslušné směny v buňce kalendáře.
 • Byla provedena oprava výpočtu průměru v zobrazení v seznamu, pokud se počítá průměr v několika sloupcích zobrazení. V případě, že se počítá průměr, automaticky se doplní formát na dvě desetinná místa, pokud formát již není stanoven jinak. Formát se nastaví po uložení zobrazení. Tip: Pokud je požadováno zobrazit výsledek průměru např. na jedno desetinné místo, do kolonky "Formát" je třeba zadat text: #,##0.0 ( obdobně na dvě desetinná místa: #,##0.00, na tři desetinná místa: #,##0.000 ).
 • Při určitém způsobu přihlášení uživatele (pomocí přihlašovacího dialogu se zadáním jména a hesla) do aplikace plusPortal se v osobní kartě zaměstnance nezobrazovala záložka Lékařské prohlídky nebo GDPR. Toto je opraveno.
 • Bylo opraveno zobrazení posuvníku ("ouška") pro horizontální posouvání bloku části stránky Oddělení a místa (Organizace / Oddělení a místa) a také zobrazení posuvníku pro vertikální posouvání seznamů.
 • Pokud měl nový záznam v nastavení pro zaznamenání změn vybraného údaje v databázi (Nastavení / Uživatelé / tlačítko "Protokol aktivit" / tlačítko "Nastavení" / tlačítko "Nastavit změny vybraných údajů" / tlačítko pro "Nový záznam") špatně uveden např. název tabulky, po kliknutí na tlačítko "OK" se zobrazilo chybové hlášení a záznam se neuložil. Uživatel opravil název tabulky a po kliknutí na tlačítko "OK" se záznam opět neuložil, i když všechny údaje již byly uvedeny správně. Toto je opraveno.
 • U volby Nastavení / Správa konfigurace / sekce Vkládání odkazů do mailů bylo umožněno uložení obsahu pole "Prefix URL adresy pro odkazy v mailu".

Personalistika

 • U pracovní smlouvy na dobu určitou (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance, záložka Pracovní poměr, detail sekce Pracovní smlouva) je odkaz "Změnit dobu trvání poměru") vidět, jen pokud není připravena změna.
 • Do položky Přehledy v menu Zaměstnanci byla přidána položka Přehled bank. účtů. Upravené struktuře menu odpovídá nastavení sad přístupových práv. Přístup k datům Přehled bank. účtů je upraven tak, že je lze zobrazit s právem "Zobrazit vše" nebo s právem "Zobrazit jako vedoucí" (v oblasti práv Zaměstnanci pod položkou Přehledy / Přehled bank. účtů) nebo jako seznam bankovních účtů přihlášeného uživatele, pokud není vybráno "Zobrazit vše" ani "Zobrazit jako vedoucí". Pokud má přihlášený uživatel oprávnění "Zobrazit vše", lze navíc filtrovat přes Společnost, HR manažera a HR administrátora.
  Aby se uplatnilo právo "Zobrazit vše", musí mít přihlášený uživatel rovněž právo "Přístup ke všem kartám bez ohledu na roli personalisty nebo HRA" (oblast práv Zaměstnanci, položka Personální evidence, právo "Přístup ke všem kartám bez ohledu na roli personalisty nebo HRA") nebo musí být nastaven jako HR manažer nebo HR administrátor u pracovní pozice.
  Kliknutím na položku Zaměstnanci / Přehledy / Přehled bank. účtů v menu se zobrazí okno Přehled bankovních účtů, ve kterém je seznam bankovních účtů zaměstnanců společnosti, u které mají primární smlouvu a tato smlouva je aktivní nebo je ve stavu přerušeno. V seznamu není možnost upravovat, přidávat ani mazat řádky. Filtrování je umožněno standardními funkcemi. Uživatel si může zobrazení doplnit o další údaje. K dispozici jsou dvě zobrazení: "Vše" a "Bankovní účty".
 • Do položky Přehledy v menu Zaměstnanci byla přidána položka Přehled kontaktů. Upravené struktuře menu odpovídá nastavení sad přístupových práv. Přístup k datům Přehled kontaktů je upraven tak, že je lze zobrazit s právem "Zobrazit vše" nebo s právem "Zobrazit jako vedoucí" (v oblasti práv Zaměstnanci pod položkou Přehledy / Přehled kontaktů) nebo jako seznam kontaktů přihlášeného uživatele, pokud není vybráno "Zobrazit vše" ani "Zobrazit jako vedoucí". Pokud má přihlášený uživatel oprávnění "Zobrazit vše", lze navíc filtrovat přes Společnost, HR manažera a HR administrátora.
  Aby se uplatnilo právo "Zobrazit vše", musí mít přihlášený uživatel rovněž právo "Přístup ke všem kartám bez ohledu na roli personalisty nebo HRA" (oblast práv Zaměstnanci, položka Personální evidence, právo "Přístup ke všem kartám bez ohledu na roli personalisty nebo HRA") nebo musí být nastaven jako HR manažer nebo HR administrátor u pracovní pozice.
  Kliknutím na položku Zaměstnanci / Přehledy / Přehled kontaktů v menu se zobrazí okno Přehled kontaktů, ve kterém je seznam kontaktů zaměstnanců společnosti. V seznamu není možnost upravovat, přidávat ani mazat řádky. Filtrování je umožněno standardními funkcemi. Jemnějšího filtrování lze docílit pomocí přepínačů "pouze aktuální kontakty" nebo "Zahrnout bývalé zaměstnance". Uživatel si může zobrazení doplnit o další údaje. K dispozici jsou zobrazení: "Adresy", "E-maily", "Telefony" a "Vše".
 • Při potvrzování ukončení pracovního poměru na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance, záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní smlouva – odkaz „Připravit ukončení“) s nastavenou volbou "Vytvořit po ukončení navazující PP" bylo zamezeno vícenásobné vytvoření takových navazujících poměrů. Rovněž po kliknutí na tlačítko "Potvrdit ukončení" je zajištěno, aby se zobrazil "zelený" panel Další smlouvy.
 • Při tisku souboru byla provedena úprava, kdy se při zobrazení tohoto souboru v prohlížeči explicitně nastaví kódování UTF-8. Jedná se např. o volbu Zaměstnanci / Evidenční počty, Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty / Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění a další.
 • Osobní dotazník pro nově nastupující zaměstnance nyní nevyžaduje autentizaci.
 • Při vyplňování osobního dotazníku byly doplněny kontroly na kandidátem mylně vyplněné rodné číslo a číslo pojištěnce (např. 702709/809). Jsou zařazeny mezi tzv. hromadné kontroly. Zjištění z těchto kontrol se objevuje souhrnně v seznamu v okně Upozornění. "Rodné číslo" a "Číslo pojištěnce" musí být uvedeno bez lomítka.

Volno

 • U volby Volno / Plánování volna při výběru zaměstnance docházelo k nežádoucímu zdvojení u zaměstnanců, kteří mají pravomoc "Plánování volna" nastavenu i sami na sebe. Nyní byla tato duplicita odstraněna.
 • Za určitých podmínek mohlo docházet k nekonzistenci dat v žádostech o volno při sestavení mzdy, kdy dochází k uzavření výkazů ve volnu a zároveň k odstranění žádostí, které nejsou vyřízené. Tento nedostatek byl opraven.

Vzdělávání

 • Pokud je účast na školení typu "Volitelná se schválením", v seznamu přihlášených účastníků (Vzdělávání / Vzdělávací akce / tlačítko Přihlašování) se na stránce Termíny a účastníci vzdělávací akce zobrazují jen účastníci, kteří mají účast na školení schválenou. Stejně je tomu i v prezenční listině (tlačítko "Tisk / Tisk prezenční listiny a Export prezenční listiny").

Identifikační čipy

 • Při předělování identifikační čipů na stránkách Identifikační čipy (dostupné z hlavní nabídky volbou Identifikační čipy nebo Nastavení / číselníky a nastavení / Identifikační čipy / Identifikační čipy-nastavení) byl rozšířen výběr jmen zaměstnanců o osobní číslo a pracovní pozici. Lze tak lépe identifikovat zaměstnance v případě shodných jmen.

Docházka

 • Při vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) se u zaměstnance, který měl před svou noční směnou přesčas, započítá příplatek za odpolední směnu, pokud je tento nastaven v pravidlech docházky. Příplatek se dříve v tomto případě nevytvářel, musela se provádět ruční korekce.
 • Nově je možné skrýt panely s přednastavenými filtry na stránce Vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) a pracovat tak při vstupu do docházek pouze se jmenným seznamem. Pro skrytí (nebo zobrazení) panelů se používá nové tlačítko "Skrýt statistiky" (resp. "Zobrazit statistiky") umístěné nad tabulkou se jmény zaměstnanců. Při variantě stránky Vyhodnocení docházky se skrytými panely je vždy zobrazen celkový seznam docházek k vyhodnocení. Nastavení stránky (tj. skrytí / zobrazení panelů) Vyhodnocení docházky zůstane uložené i po odhlášení uživatele.
 • V detailu docházky zaměstnance (Docházka / Vyhodnocení docházky – docházka vybraného zaměstnance) byl upraven "čas do" v detailu dne (volba "Zobrazit den" v okně ovladače), na který připadá svátek. Údaj "čas do" byl upraven i při tisku výkazu docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky – docházka vybraného zaměstnance / ikona tiskárny / Výkaz docházky). Hodnota údaje "čas do" neovlivnila správné vyhodnocené docházky zaměstnance v daném dni.
 • Byla zrevidována funkčnost pro potvrzování tlačítek a upravena tak, aby potvrzení tlačítek nemělo vliv na detailní vyhodnocení dne a jeho vyhodnocení přestávek. Při vyhodnocení docházek (Docházka / Vyhodnocení docházky nebo Docházka / Moje docházka) se nabízí nad rozpisem dnů tlačítko "Potvrdit tlačítka", které slouží pro souhrnné potvrzení zdůvodnění navolených přes terminálové tlačítko. Pro zrušení potvrzení se automaticky zobrazí tlačítko "Zrušení potvrzení tlačítek". Potvrzení tlačítek slouží pro vedoucí ke kontrole zápisu zdůvodnění označených na terminálech. Potvrzení probíhá souhrnně v celém měsíci. Během měsíce lze stavy přepínat. Pokud je den schválený, potvrzení (resp. zrušení potvrzení) tlačítek do něj nezasáhne. Při vyhodnocení docházky stále zůstává možnost editace položky (názvu položky nebo délky zdůvodnění) zapsané přes terminálové tlačítko. Při ručním zásahu a editaci položky je potřeba zkontrolovat vyhodnocení celého dne, včetně přestávek. Systém při ručním zásahu do zdůvodnění z terminálu vyhodnotí den standardně, nehlídá původní nastavení pro terminálové tlačítko.

Mzdy

 • Pro způsob výpočtu Náhrady za svátek byla přidána nová možnost "Nepočítat". Při této volbě se do mzdy dostane složka Náhrady za svátek pouze s časovými údaji bez vyčíslené hodnoty. Volba se nachází v nastavení parametrů pro zpracování mzdy konkrétní smlouvy (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance, záložka Zpracování mzdy, sekce Výpočet mzdy), kde byla pro výpočet náhrady za svátek přidaná nově možnost „Nepočítat“. Tuto možnost je také možné nastavit jako předvolbu pro výpočet mzdy u typu pracovního poměru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů). Využije se např. u dohod zaměstnanců, kteří mají přiřazený kalendář s rozvržením směn, který zahrnuje i svátky. Položka Náhrada za svátek bude obsahovat pouze hodiny a částka bude nulová.
 • V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Zpracování mzdy, v sekci Srážky ze mzdy u penzijního pojištění lze nyní nově nastavit výši příspěvku ve výši zadaného % z hrubé mzdy. Možné volby jsou: "měsíční částkou", "% ze základu SP zaměstnance", "% z hrubé mzdy". Nově přidané nastavení % z hrubé mzdy se nyní promítne i při výpočtu mzdy v detailu mzdy zaměstnance.
 • Byla opravena chyba výpočtu pravděpodobného PHV, která se mohla projevit u nových nástupů s nastavenou tarifní složkou v dalších položkách odměňování.
 • Při sestavení mzdy se do záznamu o mzdě předá odkaz na pracovní kategorii zaměstnance pro snadnější provádění následných výpočtů, vytváření rekapitulací nebo dotazů ke stažení. Pracovní kategorie se doplní podle kategorie, která je uvedena u pracovní pozice. Pokud není kategorie uvedena u pracovní pozice, vezme se ze vzorové pozice, pokud není ani ve vzorové pozici, doplní se 0. Odkaz na pracovní kategorii v záznamu o mzdě bude k dispozici až od následujícího zpracování mezd.
 • Pokud daný zaměstnanec má již u dané společnosti nastaven způsob distribuce výplatních lístků, tak při vzniku nového poměru již nebude docházet k přepsání způsobu distribuce dle předvoleb nového pracovního poměru.
 • Bylo opraveno ruční vytváření Hlášení na ČSSZ (Mzdy / Hlášení změn SSZ). Při změně typu akce dojde k automatickému vyhodnocení údajů na formuláři k datu vyhodnocení. Pro akci Přihláška – vznik poměru je datem vyhodnocení datum nástupu zaměstnance. Pro Odhlášku – ukončení poměru je datem vyhodnocení datum ukončení poměru. Pro ostatní typy akce je datem vyhodnocení datum platnosti akce.
 • Došlo k opravě schvalování avíza se změnou ukončení DPN. Avizovanou změnu již lze schválit.
 • Bylo opraveno zobrazení počtu řádků u reportů v sekci Reporty v měsíčním zpracování mezd (Mzdy / Měsíční zpracování mezd).
 • Do ročního zpracování mezd (Mzdy /Roční zpracování) do sekce Roční vyúčtování daně byla přidána nová funkčnost pro zpřístupnění potvrzení o příjmech zaměstnancům.
  Pro zpřístupnění potvrzení zaměstnancům platí:
  • pod tlačítkem "Zpřístupnit potvrzení" jsou volby pro zpřístupnění potvrzení o zdanitelných příjmech, o srážkové dani a o výpočtu daně a daňovém zvýhodněni pro všechny/vybrané zaměstnance;
  • po stisknutí tlačítka pro zpřístupnění konkrétního potvrzení se zobrazí okno s nastavením data vystavení a dále s popisem/upozorněním, co se po potvrzení stane;
  • potvrzení budou zaměstnancům zpřístupněna ke stažení do sekce Osobní informace / Chci potvrzení / záložka Přehled;
  • zaměstnanci budou o zpřístupnění automaticky informování mailem;
  • zpřístupněná potvrzení budou následně pro účetní viditelná ze sekce Vystavit potvrzení;
  • do seznamu Roční vyúčtování daně byly přidány nové sloupce s datem zpřístupnění potvrzení: "Potvrzení o zdanitelných příjmech zpřístupněno dne", "Potvrzení o srážkové dani zpřístupněno dne" a "Potvrzení o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění zpřístupněno dne".
  Pro znepřístupnění potvrzení zaměstnancům platí:
  • pod tlačítkem "Znepřístupnit potvrzení" jsou volby pro zrušení zpřístupněného potvrzení o zdanitelných příjmech, o srážkové dani a o výpočtu daně a daňovém zvýhodněni pro všechny/vybrané zaměstnance;
  • po stisknutí výše uvedeného tlačítka se zobrazí potvrzovací okno s upozorněním na prováděnou operaci. V případě stisknutí tlačítka "OK" již dále dané potvrzení nebude viditelné v sekci Osobní informace / Chci potvrzení / záložka Přehled pro zaměstnance. Dojde též ke zrušení data zpřístupnění a dané potvrzení se též smaže ze stránky Vystavit potvrzení.


Jak hodnotíte článek?