Verze 4.02.20 (vystavená 9.8.2023)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Základní modul

Úprava určení logovacího souboru při zápisu logu

U naplánovaných úloh (Nastavení / Správa konfigurace – záložka Naplánované úlohy) bylo opraveno určení, do jakých logovacích souborů zapisují.

Poznámka: nyní se určuje název logovacího souboru přímo. Není tedy již možné, aby naplánovaná úloha zapisovala do logu jiné úlohy.

Oprava funkce dotazu ke stažení s výstupem v novém okně

V zobrazení výsledku dotazu ke stažení (výstup v novém okně) byla opravena možnost „stažení PDF pro tisk“.

Aktualizace knihoven třetích stran

Byly aktualizovány následující knihovny třetích stran:

Newtonsoft.Json (13.0.3)

AjaxControlToolkit (20.1.0)

DocumentFormat.OpenXml (2.20.0)

Oprava nežádoucího zmenšování obrazovky

Bylo opraveno nežádoucí zmenšování obrazovky při otevírání vyskakovacího okna v některých stránkách. Docházelo k tomu při použití určitého postupu (např. v detailu docházky zaměstnance zpřístupněné z Vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky), pokud uživatel stisknul tlačítko „Proplatit“ a v modálním panelu tlačítko „Zavřít“, a postup několikrát po sobě zopakoval. Pak došlo k postupnému zmenšení šířky obsahu v levé a v pravé straně stránky. Obdobně tomu bylo i u tlačítka „Změnit“ a „OK“, případně v dalších vyskakovacích oknech).

Úpravy v kartotéce zaměstnanců

Tlačítka pro přidání záznamu, smazání záznamu nebo hromadné mazání v číselníku zaměstnanců (Nastavení / Číselník zaměstnanců) se zobrazí pouze v případě, že je nastaveno právo „Nastavení / Číselník zaměstnanců / Upravovat data v kartotéce zaměstnanců“ a zákazník nemá nainstalován modul Personalistika (v licenci není mod_12 (Personalistika)).

Nastavená práva:

S modulem Personalistika:

Bez modulu Personalistika:

V detailu zaměstnance (Nastavení / Číselník zaměstnanců / detail zaměstnance) v případě, že zákazník má nainstalován modul Personalistika (v licenci není mod_12 (Personalistika)), není tlačítko „Upravit“ aktivní, i když je nastaveno právo „Nastavení / Číselník zaměstnanců / Upravovat data v kartotéce zaměstnanců“. U tlačítka je v tomto případě umístěn tooltip (nápověda): „Změny údajů zaměstnance proveďte v kartě zaměstnance“.

Personalistika

Úprava nastavení pravomocí po změně nadřazeného pracovního místa

Byla provedena úprava chování aplikace na stránce Organizace / Oddělení a místa po hromadné změně nadřízeného pracovního místa a na stránce Organizace / Oddělení a místa / detail místa po uložení změny nadřízeného pracovního místa.

Při změně nadřízeného pracovního místa se automaticky upraví i nastavení pravomocí, a to za těchto předpokladů:

  • v nastavení Personalistiky je zapnuto, že se mají pravomoci udržovat automaticky;
  • původní vedoucí zpracoval všechny žádosti pro zaměstnance na pozici, kde se provádí změna;
  • docházky za minulý a starší měsíc pro zaměstnance na pozici, kde se mění manažer, jsou schválené vedoucím nebo uzavřené.

Pokud je nastaveno, že se mají pravomoci udržovat automaticky, ale nejsou zpracovány odpovídající žádosti nebo nejsou schváleny docházky, změna nadřízeného pracovního místa se neprovede a zobrazí se chybové hlášení: „Nelze provést změnu pravomocí, protože byly nalezeny nevyřízené žádosti ke zpracování (schválení)“ nebo „Nelze provést změnu pravomocí, protože v předchozím měsíci byla nalezena neuzavřená docházka“.

Automatické udržování pravomocí se nastavuje pomocí položky „Pravomoci schvalovat nastavovat automaticky dle vztahu nadřízený - podřízený“ na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení, v sekci Zapnutí a vypnutí funkcí.

Oprava zobrazení tlačítka „Změnit dobu trvání poměru“ v kartě zaměstnance

Zobrazení tlačítka "Změnit dobu trvání poměru" v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta / záložka Pracovní poměr / sekce Pracovní smlouva) bylo opraveno. Nyní po zavření sekce Ukončení poměru zůstává tlačítko viditelné.

Oprava mizení postranní nabídky karty zaměstnance

Bylo opraveno mizení postranní nabídky karty zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta), pokud se pomocí šipky vedle jména (pod fotkou) vyhledává jiná smlouva a místo vybrání jména je stisknuta klávesa ENTER.

Doplnění kontroly zatržení příznaku Primární smlouva

V případě nástupu nového zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / tlačítko „Nová karta / Nový zaměstnanec“) byla doplněna kontrola zatržení příznaku „Primární smlouva“.

Pokud není zatržen příznak „Primární smlouva“, po kliknutí na tlačítko „Uložit změny“ se v případě vytváření pracovního poměru pro nového zaměstnance zobrazí upozornění: Nový zaměstnanec musí mít zatrženu položku Primární smlouva:

Drobné úpravy v diagramu pracovních vztahů a detailu pracovního místa

V diagramu Pracovní vztahy (Organizace / Pracovní vztahy) byla odstraněna pozice (včetně všech podřízených), u níž manažer ukončil pracovní poměr.

V detailu pracovního místa bylo slovo „dosud“ nahrazeno datem ukončení pracovní smlouvy, pokud pracovní smlouva již skončila.

Oprava přístupnosti tlačítek v seznamu smluv

V seznamu pracovních smluv (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy) se nyní nezobrazují tlačítka související s vyžádáním souhlasu se zpracováním osobních údajů a s výmazem výzvy k souhlasu (tlačítka „Souhlas / Vyžádat souhlas“ a „Souhlas / Smazat výzvu k souhlasu“), pokud není zakoupena příslušná licence modulu GDPR.

Hodnota pole „Pracovní výročí od“

Při opakovaném nástupu zaměstnance nyní pole "Pracovní výročí od" zohledňuje dobu přerušení pracovního poměru.

E-podpis

Obnova vestavěného zobrazení smluvních dokumentů

Zákazník, který již provozuje modul Personalistika a dokoupí si modul E-podpis, si musí provést obnovení vestavěného zobrazení na stránce Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Smluvní dokumenty:

Teprve poté se budou odkazy na smluvní dokumenty a údaje v seznamu dokumentů správně zobrazovat.

Při update databáze na verzi 4.02.20 je nicméně zajištěno, že odkazy na dokumenty se zobrazí, i když vestavěné zobrazení není obnoveno.

Dříve:

Nyní:

Volno

Optimalizace načítání kalendáře při schvalování volna

Ve stránce pro schvalování volna (Volno / Schvalování volna) byly provedeny optimalizace načítání kalendáře ve spodní části obrazovky. Tím je zajištěno, že i při větším vytížení databáze dojde k načtení dat do kalendáře.

Úprava přístupu k datům v přehledech Případy volna

V seznamech Volno / Přehledy / Případy volna a Volno / Přehledy / Případy volna po dnech byl upraven přístup k datům tak, že je lze zobrazit s právem „Zobrazit vše“ nebo s právem „Zobrazit jako vedoucí“ nebo jako seznam záznamů přihlášeného uživatele, pokud není vybráno „Zobrazit vše“ ani „Zobrazit jako vedoucí“.

Typ zobrazení se promítne i do titulku seznamu, kdy v případě zobrazení pro vedoucí je titulek doplněn textem „Můj tým“ a v případě zobrazení pro přihlášeného uživatele je titulek doplněn jménem uživatele.

Při přechodu na tuto verzi je zajištěno nastavení práva „Případy volna / Zobrazit vše“ a „Případy volna po dnech / Zobrazit vše“ pro sady uživatelských práv, kde bylo původně jen právo „Případy volna“ resp. „Případy volna po dnech“. Doporučujeme nastavení práv po reinstalaci na verzi 4.02.20 zkontrolovat.

Zobrazení noční směny se začátkem včera večer v nepravidelném plánování

U volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / box Pracovní doba / Nepravidelné rozvržení směn se nyní zobrazuje směna na začátku intervalu, pokud se jedná o noční směnu, která má začínat „včera večer". Předpokládá se, že u nočních směn (v číselníku) je odpovídajícím způsobem nastavena Část dne na „N“ a Začátek noční směny na možnost „včera večer“.

Nábor

Opravy na stránce kandidáta

Na stránce detailu kandidáta (Nábor / Kandidáti / detail kandidáta) se po kliknutí na tlačítko „Odeslat mail“ zobrazí panel pro odeslání e-mailu již včetně tlačítka „Přiložit soubor“ pro připojení přílohy.

Dále bylo opraveno zobrazení panelů pro vložení obrázku nebo odkazu do e-mailu. Panely se již neschovají pod hlavní okno.

Kontrola nastavení složky s dokumenty v nastavení Náboru

V nastavení Náboru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor – nastavení / Obecné / Složka s dokumenty) musí být nastaven adresář, ke kterému je povolen přístup pro zápis. Pokud tomu tak není, zobrazí se po uložení nového kandidáta (Nábor / Kandidáti) chybové hlášení o odepření přístupu.

Předdefinované hodnoty v případě nově vytvořené databáze

V případě nově vytvořené databáze:

  • byla ve filtru na stránce Kandidáti předdefinována hodnota probíhající výběrová řízení, nyní je to položka „vše“:
  • nebyla uložena v nastavení náboru položka „Doba zpracování osobních údajů“, což nyní po obnově vestavěných zobrazení na stránce Kandidáti nehraje roli.

Vzdělávání

Úprava automatického odesílání upozornění na školení

Byla provedena úprava, která pokryje situaci, kdy uživatel pro některá školení nechce využívat automatické odesílání upozornění.

Na stránce detailu požadavku na školení (Vzdělávání / Školení a požadavky / detail požadavku) v sekci Použít vlastní časy notifikací byly upraveny texty nadpisů položek pro vlastní časy notifikací. K nadpisům byla doplněna poznámka (nevyplněno = neodesílat).

Původní chování bylo takové, že při zatržení volby „Použít vlastní časy notifikací“ a nevyplnění položek pro termíny notifikací, odcházely notifikace v den školení. Aby se odeslání notifikací v den školení zachovalo bez nutnosti editovat termíny notifikací, je při přechodu na verzi 4.02.20 jednorázově do položek „Termíny notifikací“ doplněna hodnota nula.

V detailu školení, pro které se nepožaduje odesílat automatické upozornění, je třeba zapnout volbu „Použít vlastní časy notifikací“ a do polí pro zadání vlastních časů nevyplnit nic.

Hodnocení

Znovuzprovoznění tlačítka „Ano“ v dialogovém okně formuláře hodnocení

Bylo znovu zprovozněno tlačítko „Ano“ v dialogovém okně odevzdaného hodnotícího formuláře, pokud např. personalista, který nebyl hodnotitelem, chce provést znovuotevření odevzdaného hodnotícího formuláře (Hodnocení / Řízení hodnocení / odkaz „Průběh vyplňování formulářů“ / na řádku hodnotitele ikona „Upravit“ / na odevzdaném formuláři ikona „Upravit“ / tlačítko „Znovu otevřít“ / v dialogovém okně tlačítko „Ano“):

Docházka

Úprava nastavení období v přehledech docházky

Nyní se při vstupu do stránek s přehledy docházky z menu (Docházka / Přehledy / Záznamy průchodů, Docházka / Přehledy / Přehled docházky a Docházka / Přehledy / Denní položky) zobrazí aktuální období.

Zobrazení příloh v docházce

Vyskakovací okna se při zobrazení přílohy v docházce (Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka konkrétního zaměstnance / tlačítko „Zobrazit den“ v ovladači docházky pro zobrazení rozpisu dne) nyní zobrazují ve správném pořadí.

Oprava výpočtu příplatků za odpolední směnu

Byla opraven výpočet příplatků za odpolední směnu u nočních směn se začátkem „včera večer“, pokud směna začínala před 22:00 hod.

Mzdy

Úprava reportu „Zaměstnanci, kteří přesáhli max. vym. základ SP“

Došlo k úpravě tvorby reportu „Zaměstnanci, kteří přesáhli max. vym. základ SP“ (Mzdy / Ke stažení / Zaměstnanci), který zobrazuje zaměstnance, jež přesáhli maximální roční vyměřovací základ a dále již neodvádí sociální pojištění.

Report je nyní upraven tak, že do součtu vyměřovacího základu za kalendářní rok sčítá vyměřovací základy dle společností. Navíc zobrazuje také částku vyměřovacího základu za kalendářní rok (ve sloupci „Neomezený vyměřovací základ“).

Poznámka: původně report chybně sčítal příjmy zaměstnance z více společností a zobrazil ho v sestavě, že již překročil maximální roční vyměřovací základ, i když to nebyla pravda.

Oprava uložení nové položky mzdy

Pokud v panelu Položka mzdy zadá uživatel novou položku mzdy (Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Zpracování podkladů / sekce Nahrávané soubory / odkaz „Přejít na položky“ / tlačítko „Nová položka mzdy“) pro nákladové středisko, jehož kód je delší než 20 znaků, uložení nové položky mzdy se provede.

Oprava výpočtu DPČ a DPP pro měsíční časovou mzdu

Ve vzorci při výpočtu DPČ byl údaj základní mzdy nahrazen hodinovým základem. Analogicky byl opraven i výpočet DPP.

Oprava zobrazení částky slevy ZTP/P na souhrnu průvodce prohlášení vyplňovaném zaměstnancem

Bylo opraveno zobrazení částky slevy ZTP/P na souhrnu průvodce prohlášení vyplňovaném zaměstnancem (Mzdy / Moje daně / detail aktuálně vyplňovaného prohlášení k dani).

Oprava výpočtu hodnot průměrného hrubého měsíčního výdělku a průměrného čistého měsíčního výdělku na potvrzení o zaměstnání pro zaměstnance

Byl opraven výpočet hodnot průměrného hrubého měsíčního výdělku a průměrného čistého měsíčního výdělku na potvrzení o zaměstnání pro zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem v jiném ročním čtvrtletí oproti aktuálnímu (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / Pojištění a důchody / Hlášení změn na OSSZ nebo Mzdy / Vystavit potvrzení).


Jak hodnotíte článek?