Verze 4.02.38 (vystavená 22.05.2024)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Lékařské prohlídky

Úprava žádosti o pracovně lékařskou prohlídku

V žádosti o pracovně lékařskou prohlídku (Zaměstnanci / Lékařské prohlídky nebo Zaměstnanci / Personální evidence / karta vybraného zaměstnance / záložka Lékařské prohlídky / tlačítko „Vystavit žádost“ u dané lékařské prohlídky) se nyní při tisku vypisují údaje obsluhou nebo aplikací vybraného pracovního zařazení. Dále v sekci 3. Hodnocení zdravotních rizik při práci se tiskne:

• v údaji „Zařazení“ aktuální, a existuje-li, tak připravovaná pracovní pozice;

• v údaji „Směnnost“ z aktuální, a existuje-li, tak z připravované pracovní doby.

Volno

Úprava otevření žádosti ke schválení

Ve stránce Ke schválení (dostupné buď v centrálním inboxu pod ikonou zvonečku nebo prostřednictvím volby Můj tým / Ke schválení) již nedochází po kliknutí myší kdekoli na záznamu žádosti k aktivaci tlačítka „Otevřít“. Veškeré operace se již provádějí pomocí k tomu určených tlačítek u záznamu žádosti.

Zobrazení smlouvy v plánování volna

Ve stránce Volno / Plánování volna v prvním poli panelu Plánování volna a přesčasů se nyní zobrazuje posledně zvolená smlouva zaměstnance, kterou si systém „pamatuje“ i po odhlášení z aplikace plusPortal. To platí v případě, že zaměstnanec plánuje volno pouze pro sebe a má více smluv, i v případě že má povoleno plánovat volno pro další zaměstnance (pravomoc plánování volna). Již nikdy nedojde k situaci, kdy je uvedena výzva "-- vyhledat smlouvu --".

Zobrazení průběhu schvalování žádosti

U žádosti o volno (Volno / Plánování volna) se zobrazuje v detailu žádosti průběh schvalování žádosti i v případě, že je měsíc, do kterého žádost spadá, uzavřen.

Zpřesnění podmínek pro výběr pracovní smlouvy v plánování volna

V plánování volna (Volno / Plánování volna) došlo ke zpřesnění podmínek pro výběr pracovní smlouvy zaměstnance v situacích, kdy:

• zaměstnanec (v roli zaměstnance) má jednu aktivní smlouvu;

• zaměstnanec (v roli zaměstnance) má dvě smlouvy: jednu ukončenou a jednu aktivní, k ukončení došlo před více než rokem;

• zaměstnanec (v roli zaměstnance) má dvě smlouvy: jednu ukončenou a jednu aktivní, k ukončení došlo před necelým měsícem; mezi ukončením a potvrzením nástupu jako zaměstnanec vstoupí do stránky Plánování volna, pak se nabízejí obě smlouvy;

• zaměstnanec (v roli zaměstnance) má dvě smlouvy: jednu ukončenou a jednu aktivní, k ukončení došlo např. 1.3.2024; mezi ukončením a potvrzením nástupu jako zaměstnanec vstoupí do stránky Plánování volna, pak se ukáže poslední aktuální smlouva zaměstnance ; aktivní smlouvu bude mít od 01.06.2024 (potvrzenou).

Stránka Plánování volna (např. pro licenci KPMG) se otevírá pro vybraného zaměstnance v seznamu "Neuzavřené výkazy o neodpracované době" (Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy / odkaz „Neuzavřené výkazy“ / odkaz „Ukázat“).

Docházka

Úprava schvalování docházky i pro všechny nižší úrovně

Došlo k úpravě výběru úrovní při schvalování docházky. Pokud je v číselníku Úrovně schvalování (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Úrovně schvalování) nastaven parametr „Umožnit schválit nižší úrovně“ na „Ano“, bude se uživateli nabízet k výběru pro schvalování docházky jeho přidělená úroveň a zároveň i všechny nižší úrovně.

Systém už nyní nehlídá, zda jsou jednotlivé úrovně používány pro schvalování. Touto úpravou se zároveň vyřešilo zobrazení úrovně 1 (Zaměstnanec) pro schválení vlastní docházky, pokud je v systému používáno.

Vzdělávání

Oprava v naplánované úloze „Upozornění na vyplnění hodnotících formulářů po konci vzdělávací akce“

V naplánované úloze „Upozornění na vyplnění hodnotících formulářů po konci vzdělávací akce“ (Nastavení / Správa konfigurace / Naplánované úlohy) byla opravena zaprotokolovaná chyba při nastavení (Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / Vzdělávání – nastavení / sekce Notifikace):

Externí mzdy

Zobrazení odkazu „Neuzavřené výkazy“

Odkaz „Neuzavřené výkazy“ (Externí mzdy / Položky pro externí mzdy) se zobrazuje jen v případě, že má zákazník zakoupen modul Volno, ale nemá modul Docházka, a to je u řádků, u kterých ještě není vyplněno „Datum odeslání“:

Mzdy

Úpravy související s výkazem práce 2-04

S ohledem na nedávné legislativní změny u dohod, které se týkaly dohod a proplácení příplatků, byly provedeny úpravy související s výkazem práce 2-04:

  • v číselníku Nastavení složek výkazů pro ČSÚ (Číselníky a nastavení / Mzdy / Nastavení složek výkazů pro ČSÚ / výběr čtvrtletního výkazu o práci 2-04):
  • pro položky výkazu se sekcí 005 a řádkem 5 (Ostatní osobní náklady (v tis. Kč)) lze nyní nastavit, pro jaké pracovní poměry se provede výpočet při sestavení výkazu;
  • do panelu pro vytvoření nové položky či editaci stávající položky se pro takové položky zobrazí pole „Omezit na poměry“, pomocí kterého lze vybrat pracovní poměry, nad kterými se provede výpočet. Pokud není vybrán žádný pracovní poměr, funguje výpočet jako doposud, tedy bez omezení pracovního poměru.
  • v samotné proceduře pro sestavení čtvrtletního výkazu o práci 2-04, aby se pro výpočet položek ze sekce 005 a řádku 5 ověřila existence omezení na pracovní poměry.

Odstranění časové části v potvrzení o srážkách a v potvrzení o příjmech pro soud

V potvrzení o srážkách (Mzdy / Vystavit potvrzení / Potvrzení o srážkách) a v potvrzení o příjmech pro soud (Mzdy / Vystavit potvrzení / Potvrzení o příjmech pro soud) byla z data narození odstraněna časová část 0:00:00.

Úprava vytváření přihlášky / odhlášky na ČSSZ.

Bylo upraveno vytváření přihlášky / odhlášky na ČSSZ, kdy se při rozhodování, zda existuje předchozí poměr pro zjištění datumu nástupu, se nyní pro smlouvy typu HPP a DPČ zohledňuje stav příznaku „Zaměstnání malého rozsahu“.

Oprava hromadného tisku mzdových listů

Byl opraven hromadný tisk mzdových listů při počtu větším než deset (Mzdy / Roční zpracování / Mzdové listy). V předchozí verzi skončila operace na pozadí chybou. Toto je opraveno.

Oprava nastavení specifikace úrazu při stažení eNeschopenek.

Pokud z webu ČSSZ přijde při vzniku nemoci vyplněný údaj „Kódu druhu nemoci“ s hodnotou „URZ“ a zároveň s příznakem, že se nejedná o pracovní úraz, tak se u stažené eNeschopenky nastaví specifikace na hodnotu „Ostatní úrazy“.

Před opravou se v takovémto případě specifikace chybně nastavila na pracovní úraz.


Jak hodnotíte článek?