Základní číselníky modulu Mzdy

Změníl(a) - Lucie Mácová

Pro správné fungování modulu Mzdy je třeba zkontrolovat, případně doplnit číselníky.

Číselníky jsou dostupné z Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Nastavení a číselníky - Mzdy. Pro lepší orientaci a přehlednost jsou číselníky členěny podle tematických oddílů.

Mzdy

Mzdová období (povinné)
 • uzavřená - minulá mzdová období.
 • aktuální - aktuální měsíc a rok zpracování mezd.

Zadáním výchozího měsíce a roku se zpřístupní Mzdové konstanty a sazby platné pro zadané období, které jsou přednastavené dle aktuálně platné legislativy: Min. a zaruč. mzda, Soc. a zdrav. pojištění, Sazby daní, Slevy a zvýhodnění daní, Dávky nem. poj., Srážky a exekuce, Prémie. U poslední konstanty Prémie je nutné vybrat, z jakého základu se má odměna počítat.

Případné legislativní změny jsou vždy vydány v nové verzi programu.
Registrace zaměstnavatele u institucí (povinné)

Pro správné fungování je nutné založit účtárnu:

a následně vyplnit tyto položky:

Registrace u fin. úřadu

Vyplňte číslo účtu, na který se bude odvádět zálohová a srážková daň, dále číslo územního finančního orgánu a číslo územního pracoviště.

Registrace u ČSSZ

Vyberte pobočku OSSZ a zadejte číslo účtu vč. variabilního symbolu, na který bude odváděno pojistné.

Registrace u zdrav. pojišťoven

Vyplňte čísla účtů u všech zdravotních pojišťoven vč. čísla plátce pojistného pro hromadné oznámení a variabilního symbolu.

Bankovní účty pro platby z mezd

Zadejte bankovní účet zaměstnavatele, ze kterého odchází veškeré platby.

Pojištění odpovědnosti

Vyberte číslo účtu jedné ze dvou pojišťoven (Kooperativa nebo Česká pojišťovna), na které se bude každé čtvrtletí zasílat pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a určete/upravte sazbu.

Dovolená

Zadejte týdny řádné a případně i dodatkové dovolené.

Omezení přesčasů

Zvolte, zda se má při uzavření prosincového mzdového období, nastavit limit přesčasů pro aktivní smlouvy typu Pracovní poměr na 150 hodin.

Paralelní zpracování mezd

Zaškrtněte, zda chcete provádět paralelní zpracování externích mezd (pouze při duplicitním zpracování mezd, při přechodu z jiného systému).

Standardní rozvrh směn

Z nabízených možností (roletka) vyberte základní tj. nejčastěji používanou pracovní dobu - důležité pro výpočet PHV.

Mzdové účetní

Zaevidujte jednu nebo více účetních pro mzdy a k nim následně (ve Mzdy / Měsíčním zpracováním mezd / Kontrola zaměstnanců / Hromadné úpravy / Změnit mzdovou účetní zaměstnance ve Zpracování mzdy) přiřaďte zaměstnance, kterým budou zpracovávat mzdy. Pro usnadnění práce je možné nahrát do programu naskenovaný obrázek podpisu s razítkem účetní nebo kvalifikovaný podpisový certifikát (elektronický podpis), který pak bude vyjíždět na všech vydávaných potvrzeních/dokumentech.

Mzdové složky

Vše o mzdových složkách je popsáno v samostatném článku.

Nastavení výplatních lístků

U výplatních lístků je možné nastavit jejich vzhled:

 • Lístky pro přílohu k mailu - určují podobu výplatního lístku nejen toho pro zasílání mailem, ale i toho, který je v programu k dispozici pro zaměstnance.
 • Lístky pro vložení do obálky s okýnkem pro adresu - pro tisk.
 • Lístky pro diskrétní obálky s tlakovým lepením - pro tisk.
Nastavení pro VREP

Důležitý číselník v případě stahování e-neschopenek z ČSSZ, pro komunikaci je třeba si vyřídit Komerční certifikát (osobní nebo serverový).

Certifikát je třeba mít vždy vyexportovaný do formátu .PFX včetně privátního klíče.
Nastavení pro nemocenské dávky

Zvolte způsob číslování dokladů o nemocenských dávkách (výběr z roletky).

Nastavení URL adresy formuláře prohlášení k dani

URL adresa, na které mají zaměstnanci přístupné Prohlášení k dani.

Nastavení pro výpočet plnění povinného podílu OZP

Odkaz na webovou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí, kam se předává hlášení o povinném podílu OZP.

Složky výkazu pro ČSÚ

- při využití reportů na stránce Ke stažení.

- podklad pro doplnění Výkazu o úplných nákladech práce pro ČSÚ (roční, čtvrtletní), nastavuje se zde jaké mzdové složky vstupují do jakých sloupců a řádků daného výkazu a načítají se sem hodiny nebo částky.

- pro správné fungování oddílu A108 ve výkazu Úplné náklady práce (ÚNP 4-01) je potřeba mít na úrovni poboček (v případě, že pobočky používáte) nebo zaměstnavatele vyplněn údaj NUTS (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Organizace / číselník Zaměstnavatel a Pobočky).

Personalistika

Následující číselníky jsou podrobněji popsány v modulu Personalistika:

Typy pracovních poměrů

Způsoby ukončení pracovního poměru

Interní důvody ukončení pracovního poměru

Správa šablon dokumentů

Důvody vyjmutí z evidenčního stavu

Kategorie zaměstnanců

HR administrátoři

Vzorové pozice

Instituce

Zdravotní pojišťovny

V číselníku jsou uvedeny kódy jednotlivých zdravotních pojišťoven. V detailu pojišťovny je vidět adresa webu dané pojišťovny, aby se po vytvoření hlášení nahrálo přímo na webovou stránku pojišťovny - v případě, že máte s danou ZP nastavené předávání hlášení přes web. Také je zde uvedena šablona pro hromadné oznamování změn, používaná danou pojišťovnou.

Kódy změn pro zdravotní pojišťovnu

Číselník kódů změn pro zdravotní pojišťovnu, který je již předvyplněný a není proto nutný zásah ze strany uživatele.

Odborové organizace

V případě odborů ve firmě jsou zde uvedené jednotlivé odborové organizace, způsob výpočtu odborového příspěvku a číslo účtu, na který se příspěvky zasílají.

Pracoviště OSSZ

Číselník je předvyplněný od nás, jedná se o Seznam Okresních poboček ČSSZ.

Penzijní/Spořicí fondy

Identifikace jednotlivých peněžních institucí, na které se zasílá příspěvek na penzijní pojištění.

Pobočky Úřadu práce

Jsou zde uvedeny všechny krajské pobočky Úřadu práce. Využívá se při hlášení cizinců.

Exekutoři

Tento číselník je dodáván prázdný a je na každém zákazníkovi, aby si jej naplnil daty.

Nastavení nároku na stravenky

Pravidla pro stravenky

V číselníku je možné si vybrat způsob příspěvku na stravování:

 • stravenky
 • paušál

Můžete zde nastavit po jaké době má zaměstnanec na stravenku/paušál nárok a také způsob vyhodnocování:

 • zpětně
 • zálohově.

Na této stránce je také možné nastavit výši příspěvku na stravné od zaměstnavatele.

Pracovní doba

Tyto 3 číselníky jsou popsány u modulu Docházka:

Rozvrhy směn

Dny volna

Typy směn

Sledování nákladů

Nákladová střediska

Zde jsou evidovaná nákladová střediska a náklady je pak možné rozúčtovat na jednotlivá nákladová střediska.

Zakázky

Evidence zakázek, na které je možné rozúčtovat náklady. Pokud se neúčtuje na zakázky, nemusí si uživatel číselník naplnit.

Zákazníci

Evidence zákazníků, ke kterým je možné evidovat zakázky. Pokud se neúčtuje na zákazníky, nemusí si uživatel číselník naplnit.

Produkty

Evidence produktů, na které je možné účtovat náklady.

Statistiky

Klasifikace zaměstnání ISCO

Číselník kódů pro Mezinárodní standardní klasifikaci povolání.

Úrovně vzdělání

Seznam kódů úrovní vzdělávání.

Postavení v zaměstnání (Trexima)

Číselník kódů postavení v zaměstnání pro Treximu.

Obor vzdělání

Číselník je nutné pravidelně aktualizovat, aby bylo možné zadávat k zaměstnancům nové obory vzdělávání.

Aktualizace provádí uživatel tlačítkem Naimportovat novou verzi číselníku. Postup importu je uvedený v článku Obor vzdělání.
Nastavení složek ISPV

Generování souborů MI, MP pro ISPV se řídí nastavením: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Nastavení složek ISPV. Zde si můžete nastavit vazbu vašich mzdových složek na položky ISPV:

Problematice nastavení složek ISPV se věnujeme v samostatném článku.

Nastavení pro dokument Potvrzení pro soud

Nastavení vazby mzdových složek na dokument vydávaný pro soud.

Měny a kurzy

Banky

Tento číselník je od nás již naplněný a v případě potřeby je možné si jej rozšířit.

Používané měny

Automaticky je zde vyplněná pouze česká koruna, ale dle potřeby je možné přes tl. Přidat doplnit jakoukoliv cizí měnu.

Kurzy měn

V tomto číselníku je možné si nastavit pravidelné stahování kurzů u ČNB nebo si stáhnout kurzy měn jednorázově, případně je možné přidat měnu i ručně.

Účtování

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh slouží jako základní podklad pro nastavování účtovacích předpisů (předkontací). Ve výchozím stavu po instalaci číselník obsahuje několik základních účtů účetní osnovy, které se používají pro účtování o mzdách. Některé účty jsou v číselníku jednak souhrnné a jednak analyticky členěné (například účty pro zaúčtování soc. pojištění nebo daní). Při nastavování účtovacích předpisů se můžete rozhodnout, zda pro daný případ použít souhrnný účet nebo jeho analytickou evidenci. Výchozí obsah číselníku si můžete doplnit nebo upravit dle svých potřeb a pak jej použít pro nastavení účtovacích předpisů. Účtovací předpisy se využívají při sestavování účetních dokladů o mzdách během měsíčního zpracování.

Předpisy pro účtování mezd (předkontace)

Pro účely měsíčního zpracování mezd je třeba připravit předpisy, podle kterých se má každý měsíc sestavit doklad o zaúčtování mezd. V programu se využívají tři druhy předpisů:

 • Předpisy pro zaměstnance

Předpis určuje, jak se mají zaúčtovat položky mzdy zaměstnance. Je možné si připravit více předpisů tohoto typu a různým zaměstnancům v osobní kartě přidělit odpovídající předpis. Lze tak nastavit například odlišný způsob účtování mzdy pro členy statutárních orgánů a podobně.

 • Předpisy pro zaměstnavatele

Některé položky, o kterých je třeba účtovat, nejsou součástí mzdy zaměstnance. Například odvod soc. pojištění za organizaci se počítá souhrnně mimo mzdu zaměstnance. Proto je třeba nastavit i způsob zaúčtování těchto položek. Pro každého zaměstnavatele lze nastavit pouze jeden předpis.

 • Předpisy pro pojišťovny

Potřebujete-li účtovat položky zdravotního pojištění odlišně v závislosti na zdravotní pojišťovně zaměstnance, nastavte pravidla pro účtování těchto položek pro každou pojišťovnu.


Jak hodnotíte článek?