Moje docházka

Zaměstnanci si pomocí volby Menu / Docházka / Moje docházka zobrazí plnění pracovní doby k včerejšímu datu. K tomuto datu je v levé části uveden fond pracovní doby a odpracované nebo omluvené hodiny. Jsou zde vyčísleny i hodiny přesčas k čerpání nebo proplacení. To jsou hodiny, které jsou napracované na základě přikázaného nebo dohodnutého přesčasu. Lze je čerpat jako náhradní volno do lhůty tří měsíců od napracování (podle nastavení na osobní kartě) nebo proplatit příplatek za přesčas v pozdějších měsících. Může se proto stát, že přesčas není započítáván do měsíčního fondu, tedy že saldo za aktuální měsíc je záporné, ale existují nevyčerpané přesčasové hodiny z minulých měsíců.

Potřebná oprávnění
Pokud má uživatel nastaveno právo Docházka / Moje docházka, zobrazí se mu pouze úvodní stránky docházky se souhrnem vlastní docházky. Tlačítko Zobrazit docházku je pro něj nedostupné. Dostupným se tlačítko stává v momentě, kdy je u zaměstnance přidáno právo Vyhodnocení docházky.

Jestliže má zaměstnanec více pracovních poměrů např. HPP a DPP, může se na této stránce přepnout mezi jednotlivými pracovními smlouvami. Pokud klikne na číslo 1 zobrazí se docházka u hlavního pracovního poměru a když na číslo 2 zobrazí se docházka u smlouvy na dohodu.

Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je zaměstnanci dostupná pouze tehdy, pokud je roli zaměstnance přiděleno příslušné oprávnění Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky.

Obrazovka pro vyhodnocení a schválení docházky

Vyhodnocování docházky se v praxi zajišťuje různě. Svou docházku si může zkontrolovat a doplnit sám zaměstnanec a následně ji postoupit ke schválení svému nadřízenému. Ten ji potvrdí a postoupí ke zpracování ve mzdové účtárně. Jiný model může být postaven na pravidlech, kdy docházku podřízených kontroluje, doplňuje a schvaluje nadřízený.

Přístupová oprávnění
V případě, že si docházku vyhodnocuje sám zaměstnanec, nepotřebuje práva na Vyhodnocení docházky, stačí mu práva nad Moje docházka / Povolit úpravu časů / Možnost úpravy časů přímo v měsíčním přehledu.

Časy je možné upravovat zobrazením ovladače nebo pomocí ikony Tužky u údaje "Přích/Odch". Pomocí této ikony lze časy editovat, smazat nebo vložit do docházky nové záznamy podle vlastní potřeby. Není nutné psát časy chronologicky za sebou s konkrétními paritami (P = příchod, O = odchod), systém časy sám seřadí a nastaví jim parity průchodů.

Časy je nutné zadávat v celém formátu – tj. hodiny i minuty. Grafická podoba okna pro vkládání je ovlivněna druhem internetového prohlížeče.
Při zapisování časů je vždy nutné časový úsek ukončit (tzn. zapsat 2 časy). Jinak bude odpracovanou dobu načítat "do nekonečna".

Za vložené časy odpracované doby je zodpovědný uživatel s přiděleným přístupovým právem.

Nedoporučujeme používat toto právo u terminálových docházek. Editace časů pomocí ikony Tužky nerespektuje jedinečnost terminálových časů - terminálové časy lze takto přepsat!


Jak hodnotíte článek?