Verze 5.00.01 (vystavená 25.06.2024)

Změníl(a) - Martina Dufková

Důležité upozornění:
Pokud máte nainstalovanou verzi 5.00.00 a nejde tlačítko pro aktualizaci na verzi 5.00.01, stáhněte si prosím soubor plusPortalFIXv5.zip a rozbalený obsah nakopírujte do složky bin webové aplikace plusPortal (např. C:\inetpub\wwwroot\plusPortal\bin\).
Zkontrolujte, zda soubory nemají příznak blokace. Dále zkontrolujte složku Upgrade webové aplikace plusPortal a pokud obsahuje soubor plusPortal.zip, odstraňte ho. Znovu se přihlaste do plusPortalu a proveďte aktualizaci.

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese plusportal.podpora@pchelp.cz.
Základní modul

Založení rozvrhu směn pro dohody (bez rozložení směn a s nulovým počtem hodin týdně)

U volby Pracovní doba / Rozvrhy směn / tlačítko Přidat lze nyní uložit rozvrh směn, kde „Rozložení směn“ je „Žádné“ a počet „Hodin týdně“ je 0.

Číslo oddělení u položky oddělení při založení nové smlouvy

V seznamu zaměstnanců (Zaměstnanci / Seznam zaměstnanců (v případě jednoduché evidence)) se po stisku tlačítka Nová smlouva v nabídce Oddělení v sekci Pracovní pozice nabízí oddělení včetně čísel oddělení.

Proklik do osobní karty zaměstnance ze stavu evidence zaměstnanců

Ve Stavu evidence zaměstnanců (Zaměstnanci / HR panel / sekce Stav evidence zaměstnanců) se lze z vyjmenovaných odkazů pomocí tlačítka prokliknout do osobní karty zaměstnance.

Jedná se o odkazy:

 • Dokončit nástup
 • Vyřešit duplicity
 • Konec zkušební doby
 • Konec doby určité
 • Potvrdit změny
 • Potvrdit vyjmutí
 • Potvrdit návrat
 • Potvrdit ukončení
 • Pracovní povolení
 • Plánované změny

Aktivace ovládacího menu

V kartě zaměstnance (Zaměstnanci / proklik na kartu) na záložce Vzdělávání je při editaci záznamu zajištěno, aby ovládací menu nebylo aktivní. Po uložení záznamu pomocí tlačítka OK nedocházelo k zaktivnění ovládacího menu. Tento nedostatek byl opraven.

Doplnění nastavení pravidel pro stravenky a dohody o práci na dálku do karty zaměstnance v jednoduché evidenci

Bylo doplněno nastavení pravidel pro stravenky a dohody o práci na dálku do karty zaměstnance (Zaměstnanci / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr) v jednoduché evidenci (pokud v licenci není modul Personalistka).

Oprava ukládání zaměstnanců na stránce Týmy

Na stránce Zaměstnanci / Týmy bylo opraveno ukládání záznamu.

Personalistika

Volba „Vyřazení ze stavu“ u zaměstnanců, u nichž je stav poměru přerušen

Byla zpřístupněna volba „Vyřazení ze stavu“ (Zaměstnanci / HR panel / Karta zaměstnance - submenu pod tlačítkem Připravit) i v případě, že je již zaměstnanec aktuálně vyřazen (např. je na mateřské dovolené a přechází na rodičovskou dovolenou).

Změny v hlášení cizinců na Úřad práce

Od 1.7.2024 již nebude při hlášení cizinců podporováno stávající řešení přes on-line formuláře https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare, které bylo implementováno i v systému plusPortal.

Pro informační systémy je ze strany MPSV nově poskytnuto hlášení cizinců přes API využívající protokol GovTalk – viz https://www.mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet. Do 1. 7. 2024 se může provádět hlášení cizinců starým i novým způsobem.

Z výše uvedeného důvodu byl do aplikace plusPortal byl přidán submodul Hlášení cizinců přes API, který umožňuje posílat hlášení cizinců přes API poskytované MPSV.

Podávat hlášení cizinců přes API může jen osoba, která má na svém zařízení instalován kvalifikovaný podpisový certifikát. Do obálky hlášení se vkládá veřejná část certifikátu, pomocí privátní části certifikátu se vytváří podpis odesílaných dat.

Zaměstnavatel, který zaměstnává cizince podléhající hlášení, musí mít platné IČO.

Pokud hlášení pro určitého zaměstnavatele podává a podepisuje osoba, která není zaměstnancem dotčeného zaměstnavatele, musí být použitý podpisový certifikát registrován v mandátním registru ČSSZ.

Aplikaci plusPortal je přiřazen produkční API klíč a URL adresa pro hlášení a testovací API klíč a URL adresa pro testování. Hodnoty těchto parametrů jsou uloženy v aplikaci. Po nasazení této změny bude aktivován produkční API klíč a produkční URL adresa.

Podepisování hlášení v testovacím provozu se provádí výhradně certifikátem test-case-certificate.pfx. Tento certifikát je ke stažení na vývojářském portále MPSV pod účtem dodavatele aplikace plusPortal.

V testovacím provozu lze odesílat tyto typy hlášeni:

• odeslání hlášení s textem „MPSV“ podepsané testovacím certifikátem;

• odeslání hlášení s informací o nástupu cizince do zaměstnání v ČR podepsané testovacím certifikátem (hlášený cizinec musí mít „Druh pracovního oprávnění“ nastaven na „Nevyžaduje se“);

• odeslání hlášení se sdělením zaměstnavatele o nástupu cizince do zaměstnání podepsané testovacím certifikátem (hlášený cizinec musí mít „Druh pracovního oprávnění“ nastaven pouze na „Pracovní povolení + povolení k pobytu“);

• odeslání hlášení se sdělením zaměstnavatele o ukončení zaměstnání cizince podepsané testovacím certifikátem (hlášený cizinec musí mít „Druh pracovního oprávnění“ nastaven pouze na „Pracovní povolení + povolení k pobytu“).

Nový modul Hlášení cizinců přes API umožňuje také vygenerovat hlášení jako XML soubor a uložit ho na disk – viz popis dále. Tento soubor je možné poté odeslat Úřadu práce přes datovou schránku (což se děje již mimo plusPortal).

Licenční omezení

Pokud je v licenčním souboru obsažen submodul Hlášení cizinců přes API, lze nastavit tato práva:

• Zaměstnanci / Hlášení cizinců – API;

• Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nastavení komunikace s MPSV.

Po nastavení práv lze zobrazit tyto položky:

• Hlášení cizinců - API v menu (Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API);

• Hlášení cizinců - API v HR panelu (Zaměstnanci / HR panel / Hlášení cizinců - API);

• Hlášení úřadu práce - API v Kartě zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel / Karta zaměstnance / záložka Cizinec / sekce Hlášení úřadu práce – API);

• Nastavení komunikace s MPSV (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nastavení komunikace s MPSV).

Přehled úprav

• byla přidána stránka Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nastavení komunikace s MPSV pro zadání parametrů pro komunikaci s MPSV přes API (URL adresy a API klíče) s možností odeslat testovací hlášení. Pro zobrazení této stránky musí být přiděleno příslušné právo.

• byla přidána nová stránka pro hlášení cizinců Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API. Pro zobrazení této stránky musí být přiděleno příslušné právo. Pokud je v nastavení komunikace s MPSV zatržena položka „Testovací provoz API“, v titulku stránky je zobrazen text „Hlášení cizinců - Testovací provoz“. Do stránky se automaticky přidávají požadavky na provedení hlášení cizinců přes API MPSV. Požadavek na provedení hlášení lze ručně mazat po kliknutí na křížek na konci příslušného řádku. Požadavek na provedení hlášení lze také ručně přidat pomocí tlačítka Přidat. Vytvořené hlášení lze rovněž uložit jako XML soubor na disk kliknutím na tlačítko Tisknout vybrané, které je umístěno nad seznamem nebo kliknutím na odkaz s ikonou tiskárny u řádku s hlášením. Takto uložený soubor je možné odeslat Úřadu práce přes datovou schránku a hlášení pak označit jako vyřízené kliknutím na tlačítko Nastavit vyřízení.

Situace, kdy se automaticky vytvářejí požadavky na provedení hlášení:

• po potvrzení nástupu cizince: Vytvoří se požadavek s poznámkou: nástup;

• po potvrzení změny pracovní pozice: Vytvoří se požadavek s poznámkou: změna pracovní pozice;

• po potvrzení změny doby trvání pracovní smlouvy (doba určitá): Vytvoří se požadavek s poznámkou: změna doby trvání pracovní smlouvy;

• po potvrzení předčasného ukončení pracovního poměru (doba určitá): Vytvoří se požadavek s poznámkou: předčasné ukončení pracovního poměru;

• po potvrzení ukončení pracovního poměru: Vytvoří se požadavek s poznámkou: ukončení pracovního poměru;

• po změně nutnosti mít povolení k zaměstnání na hodnotu Nevyžaduje se: Vytvoří se požadavek s poznámkou: nepotřebuje povolení;

• po stornu změny pracovní pozice: Vytvoří se požadavek s poznámkou: storno změny pracovní pozice;

• po stornu změny doby trvání pracovní smlouvy: Vytvoří se požadavek s poznámkou: storno změny pracovní pozice;

• po stornu ukončení: Vytvoří se požadavek s poznámkou: storno ukončení pracovního poměru;

• po stornu potvrzeného nástupu: Vytvoří se požadavek s poznámkou: nenastoupil.

Pokud uživatel aplikace plusPortal provedl potvrzení změny nebo potvrzení storna omylem, vytvořený požadavek na hlášení musí uživatel ze seznamu Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API ručně zrušit.

Pokud chybí k podání hlášení nějaké údaje, požadavek na hlášení se přesune do záložky "Nelze odeslat" a k příslušnému řádku se přidá štítek Nelze odeslat. V tooltipu (nápovědě) u štítku je důvod neodeslání.

Podání hlášení lze provést jednotlivě nebo hromadně. Pro jednotlivá podání je určena ikona se šipkou a s tooltipem „Provést e-podání“, která se nachází na konci řádku pro zvolené hlášení. Hromadné podání se provádí tak, že se označí řádky, které je třeba odeslat, a klikne se na tlačítko Provést e-podání umístěné nad seznamem požadavků:

Po úspěšném provedení podání se hlášení přesune do záložky Vyřízeno (vyřízení je nastaveno automaticky). Pokud je hlášení Úřadu práce provedeno mimo plusPortal (vyplněním on-line formuláře nebo odesláním hlášení přes datovou schránku) lze ručně nastavit vyřízení kliknutím na tlačítko Nastavit vyřízení.

Pokud se hlášení nepodaří odeslat, zůstává v záložce K vyřízení se štítkem „Čeká na odeslání“. V tooltipu u štítku je uvedeno, proč se hlášení neodeslalo.

Vytvořené hlášení lze rovněž uložit jako XML soubor na disk kliknutím na tlačítko Tisknout vybrané umístěné nad seznamem nebo kliknutím na odkaz s ikonou tiskárny u řádku s hlášením. Takto uložený soubor je možné odeslat Úřadu práce přes datovou schránku a hlášení pak označit jako vyřízené kliknutím na tlačítko Označit vyřízení.

Na kartu zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložku Cizinec:

 • byla přidána nová sekce Hlášení úřadu práce - API. Pokud je v nastavení komunikace s MPSV zatržena položka „Testovací provoz API“, v titulku sekce je zobrazen text Hlášení cizinců - Testovací provoz. Záznamy v seznamu lze prohlížet, částečně upravovat a mazat. Přidávat záznamy lze kliknutím na odkaz Přidat. Z detailu hlášení lze provést tisk, odeslání hlášení nebo nastavit vyřízení případně zrušit vyřízení.

• do sekce Pracovní povolení byly doplněny položky „Stát rodinného příslušníka“ a výběr pobočky Úřadu práce u Dokladu pro povolení k práci:

Na HR panel (Zaměstnanci / Personální evidence / HR panel) byl přidán nový odkaz Hlášení cizinců – API, který zvýrazněním písma signalizuje, že na stránce Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API  jsou požadavky k vyřízení.

Z nastavení osobní karty (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů) byla odebrána vlastnost „Cizinec / Hlášení musí být provedeno před nástupem“:

Byl vytvořen skript, který převede původní data (prvních 1000 záznamů) o přihlášení/odhlášení cizinců do nových tabulek pro API hlášení a přednastaví API klíče a URL pro hlášení cizinců přes API. Skript lze spustit podle potřeby opakovaně (kliknutím na volbu Update databáze v osobním menu). Pokud bude zákazník hlásit cizince původním způsobem, opakované spuštění skriptu zajistí přenos vyřízených hlášení do nových tabulek.

Právo pro import smluvních dokumentů

Bylo opraveno přístupové právo ke stránce Import smluvních dokumentů. Stránka se zobrazí, pokud je v licenčním souboru uveden submodul Import smluvních dokumentů, a je nastaveno právo Číselníky a nastavení / Personalistika / Import smluvních dokumentů. Zobrazení stránky již není vázáno na právo Převody z Kompasu.

Zobrazení sekce Ukončení poměru v Osobní složce

Pokud existuje záznam o ukončení poměru (Osobní informace / Osobní složka / záložka Pracovní poměr / sekce Ukončení poměru) a zaměstnanec (například u sady Zaměstnanec) nemá nastaveno právo Ukončení poměru, sekce Ukončení poměru se v záložce Pracovní poměr v Osobní složce nezobrazí. Pokud právo nastaveno je a existuje záznam o ukončení poměru, sekce Ukončení poměru se zobrazí.

Oprava zaškrtávátka „Pouze nenastavené“ na kartě zaměstnance

Došlo k opravě zaškrtávátka „Pouze nenastavené“ na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel / Karta zaměstnance) u pravomocí na záložce Přístupy a práva.

Volno

Úprava načítání dat v plánování volna

Ve stránce plánování volna (Volno / Plánování volna) byla provedena úprava v načítání dat, aby načtení dat bylo rychlejší. V některých specifických případech dříve docházelo k vypršení časového limitu pro načtení dat.

Docházka

Editace poznámky na stránce Moje docházka

Pro neuzavřenou docházku lze editovat poznámku ve vlastní docházce (Moje docházka / Vyhodnocení docházky / údaj „Poznámka“), pokud je nastaveno právo Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky:

Eliminace prázdné stránky v evidenci pracovní doby a ve výkazu docházky

U sestav dostupných pomocí voleb:

Docházka / Vyhodnocení docházky / ikona tiskárny / Evidence pracovní doby

Docházka / Vyhodnocení docházky / ikona tiskárny / Výkaz docházky

došlo k eliminaci zdánlivě prázdné stránky, která následovala bezprostředně po záhlaví o zaměstnanci (viz obrázek).

Úpravy při vykazování na zakázky

V detailu docházky při vykazování na zakázky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky / odkaz „Zakázky“ v plovoucím panelu / panel Výkaz na zakázky):

• byla zvětšena šířka panelu Výkaz na zakázky;

• výběrový prvek „Položka výkazu“ automaticky nabídne první položku výkazu.

Externí mzdy

Zavedení filtrace při vyúčtování stravenek

Ve stránce Vyúčtování stravenek (Externí mzdy / Vyúčtování stravenek) byl obnoven filtr pro společnost. Zobrazuje se hned za filtrem pro rok. Seznam je filtrován dle zvolené společnosti.

Operace „Sestavit podklady“ a „Smazat podklady“ se provedou pro vybranou společnost ve filtru.

Mzdy

Úprava výpočtu odstupného

Byla upravena funkce pro výpočet odstupného:

• do hodnoty PHV (průměrný hodinový výdělek) ve výpočtu se nyní dosazuje hodnota PHV uvedená v Kartě zaměstnance;

• byla ošetřena situace, kdy měsíční základ pro výpočet odstupného nedosahuje minimální měsíční mzdy (resp. minimální měsíční zaručené mzdy). Počet měsíců ve výpočtu odstupného se v tomto případě násobí minimální měsíční mzdou, resp. minimální měsíční zaručenou mzdou platnou pro měsíc, kdy nárok na odstupné vzniká. Do stránky se mzdou bylo v tomto případě doplněno upozornění, např. že částka zákonného odstupného 20398 spočítaná dle počtu měsíců je zvýšena na hodnotu minimální / zaručené měsíční mzdy 21800.

• pokud by účetní částku dodatečně upravila, upravená hodnota se uloží jen v případě, že je vyšší než hodnota minimální / zaručené měsíční mzdy.

Úprava v Potvrzení o zdanitelných příjmech 2024

Byly provedeny úpravy v Potvrzení o zdanitelných příjmech 2024 u ř.10. (Mzdy / Vystavit potvrzení nebo Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně / tlačítko Tisk potvrzení / volba Potvrzení o zdanitelných příjmech), kde se uvádí příspěvky zaměstnavatele na daňově podporované produkty na stáří.

U následujících řádků se uvádí příspěvky ze smluv uzavřených od 1. 1. 2024:

• podle § 15a odst. 1 písm. a) zákona (penzijní připojištění) - bude vždy 0, protože penzijní připojištění již nelze od 1. 1. 2024 uzavřít;

• podle § 15a odst. 1 písm. b) zákona (doplňkové penzijní spoření);

• podle § 15a odst. 1 písm. c) zákona (penzijní pojištění);

• podle § 15a odst. 1 písm. e) zákona (dlouhodobý investiční produkt).

U řádku se životním pojištěním (podle § 15a odst. 1 písm. d) zákona (životní pojištění)) neplatí omezení na smlouvy uzavřené po datu 1. 1. 2024 a uvádí se tak všechny příspěvky zaměstnavatele.

Z důvodu výše uvedených změn byl do tabulky srážek či plateb přidán nový sloupec „Datum vzniku smlouvy“. Hodnotu sloupce je možné vyplnit pro následující typové mzdové složky:

Penzijní pojištění – příspěvek zaměstnavatele (typ = 6) - vyplnění je povinné pro typ pojištění: Doplňkové penzijní spoření a Penzijní pojištění;

Penzijní pojištění – mimořádný příspěvek zaměstnavatele (typ = 211) - vyplnění je povinné pro typ pojištění: Doplňkové penzijní spoření a Penzijní pojištění;

Dlouhodobý investiční produkt – příspěvek zaměstnavatele (typ = 233) - vyplnění není povinné;

Dlouhodobý investiční produkt – mimořádný příspěvek zaměstnavatele (typ = 235) - vyplnění není povinné;

Životní pojištění – příspěvek zaměstnavatele (typ = 25) - vyplnění není povinné;

Životní pojištění – mimořádný příspěvek zaměstnavatele (typ = 31) - vyplnění není povinné.

Daný sloupec se při aktualizaci DB přednaplní dle data doručení, ale jen v případě, kdy datum doručení je před rokem 2024. V případě novějšího data dané pole zůstane prázdné a obsluha jej musí doplnit ručně. Zejména pokud jde o penzijní pojištění (Doplňkové penzijní spoření a Penzijní pojištění), kde je nové datum povinné.

Oprava zobrazení popisku „Digitálně podepsáno...“ na konci tištěných potvrzení

Bylo opraveno zobrazení popisku „Digitálně podepsáno...“ na konci tištěných potvrzení (Mzdy / Vystavit potvrzení) v případě, kdy se potvrzení ve stránce Vystavit potvrzení tiskne s digitálním podpisem. Před opravou se popisek chybně zobrazoval na horním okraji potvrzení, kde se překrýval s textem samotného potvrzení.

Změna v generování souboru pro ISPV Trexima

Bylo zrušeno generování a možnost stažení souboru MI.txt (data o ekonomickém subjektu) pro informační systém o průměrném výdělku (ISPV) - Trexima (Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty / ISPV Trexima). Nově se vytváří pouze soubor MP.txt (data o pracovních poměrech). Report se nově nabízí k sestavení pouze v měsících 6 a 12 (dříve 3, 6, 9, 12).

Úprava reportu ISPV Trexima

Byl upraven report ISPV Trexima (Mzdy / Měsíční zpracování / Reporty / Pravidelné výstupy a hlášení / ISPV Trexima), aby nedocházelo k chybě přetečení při sestavení reportu.


Jak hodnotíte článek?