Verze 4.02.37 (vystavená 25.4.2024)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Byla ukončena podpora spouštění naplánovaných úloh přes službu v systému Windows. Podporováno je pouze spouštění naplánovaných úloh pomocí rozhraní API. Podrobnější informace lze nalézt na adrese https://napoveda.plusportal.cz/.
Po odinstalování Windows služby odstraňte soubory ze složky BIN webové aplikace plusPortal: plusPortalHost*, plusPortalTimer*.

Základní modul

Náhrada starší knihovny jQuery UI se zranitelností

Došlo k náhradě starší knihovny jQuery UI z verze 1.13.1 na verzi 1.13.2. U starší verze bylo zdokumentováno bezpečnostní riziko, a proto došlo k náhradě.

Úprava kontroly a hlášení při pokusu o zrušení potvrzeného vyřazení z evidenčního stavu

Ze seznamů lze vytisknout data do PDF dokumentu pomocí tiskárny. V definici seznamu (úprava zobrazení) lze u jednotlivých sloupců nastavit šířku při tisku. Nyní pokud se nastaví šířka vybraného sloupce na hodnotu nula, tak se daný sloupec nebude tisknout do PDF.

Chování bude stejné jako v původní komponentě pro generování PDF.

Úprava stažení PDF pro tisk

V přehledech, ve kterých je umožněn tisk pomocí tlačítka „Stažení PDF pro tisk“, v některých situacích obsahoval PDF soubor v záhlaví období "0/0". Tento nedostatek byl opraven.

Personalistika

Dostupnost údaje „Číslo pozice“ pro přidání do zobrazení na stránce Oddělení a místa

Ve stránce Organizace /Oddělení a místa bylo mezi dostupné položky seznamu přidáno pole „Číslo pozice“:

Nevyžadování kódu změny pro zdravotní pojišťovnu při ukončení poměru

Pokud zákazník provozuje plusPortal bez modulu Mzdy, při uložení ukončení poměru (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr / sekce Ukončení poměru) se nevyžaduje kód změny pro zdravotní pojišťovnu.

Změny v zobrazení, úpravách a dalších operacích v souvislosti s použitím poboček

• položka „Pobočka“ v detailu pracovního místa (Organizace / Oddělení a místa / detail pracovního místa) se nabízí pouze v případě, že zaměstnavatel pro zvolené pracovní místo má povolené pobočky. Výběrový prvek Pobočka nabízí jen existující pobočky.

• položka „Pobočka“ v hromadných úpravách (Organizace / Oddělení a místa / panel Hromadně upravit) se nabízí pouze v případě, kdy alespoň jedna společnost má povolené pobočky. Výběrový prvek nabízí jen existující pobočky. Hromadná změna pobočky se provede jen pro pracovní místa zaměstnavatelů, které mají povoleno používání poboček.

• na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Organizace / Zaměstnavatel bylo upraveno hlášení:

  • při pokusu u archivaci. Zobrazí se upozornění „Organizaci nelze archivovat, protože existuje pobočka, na které jsou vedeni zaměstnanci nebo pracovní pozice z této organizace“.
  • při pokusu u vypnutí používání poboček. Zobrazí se upozornění „Nelze vypnout používání poboček, protože existuje pobočka, na které jsou vedeni zaměstnanci nebo pracovní pozice z této organizace“.

• při zadávání pracovního místa (Zaměstnanci / Personální evidence / Nový zaměstnanec) způsobem, kdy se všechny údaje vyplňují, se položka „Pobočka“ nabízí pouze v případě, že zaměstnavatel, ke kterému zaměstnanec nastupuje, má povolené pobočky.

• při změně pracovního zařazení (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance / záložka Pracovní poměr /sekce Pracovní zařazení) způsobem, kdy se všechny údaje pracovního místa vyplňují, se položka „Pobočka“ nabízí pouze v případě, že zaměstnavatel, ke kterému zaměstnanec nastupuje, má povolené pobočky.

Nezobrazení archivních způsobů ukončení poměru při výběru

V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) na záložce Pracovní poměr v sekci Ukončení poměru se nyní v nabídce údaje „Upřesnění důvodu“ nezobrazují ty způsoby ukončení pracovního poměru, které byly označeny v číselníku (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / sekce Personalistika / Způsoby ukončení pracovního poměru) jako „archivní“.

Nábor

Zohlednění nastavení práva při mazání příloh v detailu kandidáta

Přílohy v detailu kandidáta (Nábor / Kandidáti / detail Karty kandidáta / tlačítko „Přílohy“) může rušit pouze uživatel s přiděleným právem „Přidávat a mazat soubory“.

Volno

Drobné úpravy v modulu Volno

V detailu směny (Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / sekce Pracovní doba / Typy směn) se při zadání pole „Délka“ (délka směny) automaticky přednaplní pole „Půl dne“ (polovinou délky směny).

V modulu Volno (případně Docházka) došlo k přejmenování sekce „Vliv směny na čerpání dovolené“ na „Vliv směny na čerpání nárokových druhů volna/položek docházky“ a v rámci této sekce byly přejmenovány (zpřesněny) názvy několika polí v detailu směny. V menu Volno a Docházka byla přejmenována volba „Nároky na dovolenou“ na „Nároky“.

Ve stránce Volno / Plánování volna byly záměrně ponechány 4 pásy pro 4 měsíce. Nově je možné zvolit až 8 pásů (tj. plánovat volno na půl roku dopředu).

Ve stránce Volno / Rozvržení volna byla zavedena perzistence (zapamatování si nastavených hodnot) ve filtru pro zaměstnavatele, oddělení, tým a zaměstnance.

Zamezení zrušení či rozdělení volna v případě jeho proplacení či čerpání náhradního volna v docházce

Zrušení volna, rozdělení volna nebo odeslání žádosti o zrušení volna (Volno / Plánování volna) nelze provést, pokud v docházce existuje žádost o proplacení tohoto volna nebo bylo naplánováno čerpání náhradního volna za toto volno.

Doplnění voliče období v plánování volna

V plánování volna (Volno / Plánování volna) byl doplněn volič období do filtru pro výběr dat. Lze tímto nastavit, že se mají zobrazit data pro vybraného zaměstnance za zvolený počet po sobě následujících měsíců (zadaných v údaji „Zobrazit“) počínaje měsícem zadaným v údaji „Od“.

Například zobrazení plánování volna zaměstnance za čtyři po sobě následující měsíce počínaje dubnem 2021:

Docházka

Oprava oříznutí průchodů při vyhodnocení docházky

Bylo opraveno oříznutí průchodů při vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / detail docházky / Zobrazit den) v situaci, kdy má zaměstnanec pružnou pracovní dobu, ale příchody/odchody jsou mimo interval povolené práce.

Změny při tisku ve vyhodnocení docházky

Při tisku vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / ikona tiskárny) byly provedeny následující úpravy:

• volba „Evidence docházky“ byla přejmenována na „Výkaz docházky“;

• Hromadný tisk Evidence pracovní doby a Výkazů docházky při počtu záznamů větším než 10 z důvodu časové náročnosti probíhá na pozadí. Po spuštění této hromadné úlohy může uživatel i nadále pracovat s aplikací plusPortal.

Průběh úlohy může uživatel sledovat v centrálním inboxu (zvoneček vpravo nahoře).

Je potřeba vybrat (pokud již nemá uživatel nastaveno) v Osobním nastavení v sekci Zobrazit v centrálním inboxu volbu „Informace o zpracování dat na pozadí“.

Výsledný pdf soubor si po dokončení operace uživatel stáhne přes odkaz „Stáhnout výkazy docházky“/ „Stáhnout evidence pracovní doby“, který se po obnovení stránky zobrazí nad seznamem, hned za ikonou tiskárny.

Optimalizace v docházce

Při výpočtu docházky byl upraven mechanismus:

• načítání podkladů z modulu Volno do docházky;

• součtování položek v docházce.

Cílem úpravy je zrychlení výpočtu docházky.

Mzdy

Úprava výkazu Vyúčtování srážkové daně

U výkazu Vyúčtování srážkové daně (Mzdy / Roční zpracování / Výkazy daní) je již správně nastaven příznak daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Změna způsobu zpřístupnění potvrzení zaměstnancům

Hromadné zpřístupnění potvrzení (Roční zpracování / sekce Roční zúčtování daně / tlačítka pod volbou „Zpřístupnit potvrzení“) při počtu záznamů větším než 10 se z důvodu časové náročnosti provádí na pozadí. Po spuštění této hromadné úlohy může uživatel i nadále pracovat s aplikací plusPortal.

Průběh úlohy („Zpřístupnění potvrzení zaměstnancům“) může uživatel sledovat v centrálním inboxu (zvoneček vpravo nahoře).

Úprava v potvrzení o zdanitelných příjmech

V potvrzení o zdanitelných příjmech (Mzdy / Vystavit potvrzení nebo Mzdy / Roční zpracování / Roční zúčtování daně / tlačítko „Tisk potvrzení“ / volba Potvrzení o zdanitelných příjmech):

• bylo opraveno zobrazení řádků slev na invaliditu v případě, kdy se vypisuje více než jeden řádek invalidity;

• došlo k opravě hodnot RZD v případě, kdy bylo uplatňováno daňové zvýhodnění na děti.

Oprava tisku výplatního lístku do diskrétní obálky

Pokud se výplatní lístek pro jednoho zaměstnance (z důvodu velikosti) tiskl na dvou stránkách, chybělo na druhé stránce záhlaví a sekce se mzdovými složkami byla zcela nahoře. Nyní se při tisku výplatního lístku do diskrétní obálky na druhé stránce výplatního lístku tiskne stejné záhlaví jako na stránce první.

Oprava stahování eNeschopenek

Bylo opraveno stahování eNeschopenek.

Od 23.4.2024 došlo k úpravě při zasílání na straně ČSSZ, kvůli které plusPortal chybně označoval eNeschopenky jako „Nemoc z povolání“. Nově je tento problém odstraněn.

Neschopenky stažené z portálu ČSSZ od 23.4.2024 do nasazení nové verze je potřeba upravit a v poli „Specifikace“ nastavit volbu „Není“ místo „Nemoc z povolání“.


Jak hodnotíte článek?