Položky docházky

Změníl(a) - Martina Dufková

Položky docházky spravujeme volbou z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Položky docházky.

Číselník položek docházky musí obsahovat všechny položky, které modul Docházka využívá. Číselník je dodáván již předvyplněný. Některé položky jsou pevně vestavěné a nelze je smazat ani měnit, protože jsou na ně vázané další funkce a výpočty.

Položky, které mají jako účel stanoveno ostatní účely, jsou systémové položky, které se vyskytují v přehledech nebo výpočtech. Tyto položky je potřeba v programu ponechat, i když je aktivně nevyužíváte.

Položky, založené za účelem zdůvodnění nepřítomnosti nebo zdůvodnění nadlimitních hodin se využívají aktivně v docházce.

Kromě vestavěných položek si můžete vytvořit i vlastní položky docházky:

  1. Klikněte na tlačítko Přidat, které je umístěné nad seznamem.
  2. Otevře se formulář pro editaci nové položky docházky, který je potřeba vyplnit a tím definovat účel složky a její vliv na odpracovanou dobu.

Název - povinná položka, název se bude nabízet zaměstnancům na výběr v evidenci docházky, případně volna (pokud provozujete také modul Volno).

Zkratka - povinná položka, má opodstatnění především při využití modulu Volno, kdy je zkratka zobrazena v plánování volna.

Pořadí - pořadí, které zvolíte, ovlivní, kde se bude položka docházky nabízet při výběru odůvodnění nepřítomnosti.

Číslo v jiném systému - je možné zadat evidenční číslo z jiného programu.

Společnosti - pokud máte vedeno v programu více společností, určete, pro které společnosti bude položka docházky dostupná. V případě, že společnost nevyberete, bude položka dostupná pro všechny.

Hodiny položky - stanovte, jak se má program zachovat k hodinám, které položka docházky zdůvodňuje, hodnota se vybírá z roletky - neovlivní pracovní dobu (např. oběd, kdy doba strávená na něm není součástí vyhodnocení denního fondu), zahrnout do neodpracované doby, zahrnout do odpracované doby, zahrnout do odpracované doby přesčas, zahrnout do hodin pohotovosti).

Účel položky - hodnota se vybírá z roletky (ostatní účely, zdůvodnění nepřítomnosti, zdůvodnění nadlimitních hodin, časové příplatky, proplacené přesčasy, bez vlivu na zpracování, souhrnná měsíční a vykazování na zakázky).

Položka může být používána také při plánování volna - pokud si přejete položku využívat při plánování nepřítomnosti v modulu Volno, je potřeba označit daný check-box. Pak bude možné upřesnit nastavení pro modul Volno, kam se položka automaticky přenese do číselníku Druhy volna.

Barva v docházce - je možné barevně odlišit pozadí zdůvodnění v docházce. Systémově je nastavena žlutooranžová barva a černá barva s bílým písmem.

Zadávat - stanovte, zda se položka docházky bude sledovat v hodinách, celých dnech nebo půldnech. Je možná i kombinace více možností.

U položky počítat pracovní dny - při označení budou v přehledech u položek, kde to systém umožňuje, hodiny přepočítány na pracovní dny.

Položku zobrazovat i ve dnech, kdy není naplánovaná směna - jde o grafickou značku v docházce s nulovou délkou (nenavyšuje počet hodin/dní, neovlivní přenosy do mezd). Využívá se např. u nemoci nebo OČR, které probíhají i mimo směnu (např. přes víkend u administrativních pracovníků).

Podléhá schválení - položka, která se prolíná s modulem Volno. Pokud položka docházky podléhá schválení a nastaví se to v číselníku Položky docházky, bude tato informace automaticky přenesena do číselníku Druhy volna (kde je potřeba položka upřesnit).

Zobrazit zůstatek nároku v docházce - položka se prolíná s modulem Volno, kde se zobrazuje zůstatek dovolené, případně jiné složky s definovaným nárokem v modulu Volno.

Ovlivňuje konec zkušení lhůty - zaškrtněte pokud se má v případě volna prodlužovat konec zkušební lhůty.

Stravenky - určete, zda a jakým způsobem položka ovlivní nárok na stravenku (Neovlivní nárok, Krátí nárok, Zakládá nárok).

Tuto položku již nepoužívat - pokud se rozhodnete položku docházky již nepoužívat, označte check-box a položka se již nebude nabízet k výběru.

Doporučujeme dávat položky do archivu a vytvářet nové, než je přepisovat/předefinovávat. Jednou použitá položka v docházce nebo volnu už nejde nikdy z číselníku vymazat.
  1. Nastavení všech parametrů potvrďte tlačítkem OK.
Pokud společně s modulem Docházka využíváte také modul Volno, tak se položky vložené v číselníku Druhy volna přenesou automaticky do číselníku Položky docházky. U takto přenesených položek, je ale potřeba doplnit některé jejich vlastnosti, které nejsou v rámci modulu Volno sledovány.


Jak hodnotíte článek?