Exekuční srážky od OSSZ

Změníl(a) - Martina Dufková

Správy sociálního zabezpečení jsou oprávněny provádět exekuční srážky z dávek nemocenského pojištění. Exekuci podléhá nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství.

Pokud je zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, musí zaměstnavatel předávat OSSZ společně s údaji potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění také podklady pro provádění srážek z dávek (kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek, počtu vyživovaných osob a pořadí pohledávek).

V případě, že zaměstnanci po část kalendářního měsíce náleží příjem od zaměstnavatele a po část kalendářního měsíce dávka od OSSZ, je zaměstnavatel současně povinen sdělit, jaká část nezabavitelné částky nemá být OSSZ sražena. OSSZ teprve poté, co obdrží veškeré podklady, může začít vyplácet dávky nemocenského pojištění.

Pokud OSSZ ukončí výplatu dávek nemocenského pojištění a nařízená exekuce i nadále trvá stejně jako zaměstnání, musí OSSZ zaměstnavateli bezodkladně sdělit výši dosud provedených srážek (zaměstnavatel si o tuto částku sníží evidovaný zůstatek exekuce) a údaj o tom, jaká část nezabavitelné částky nemá být povinnému v daném měsíci sražena.

Pro zaevidování uplatněné části nezabavitelné částky z nemocenského pojištění zaměstnance slouží přednastavená mzdová složka 52205 - Nezabavitelná částka - jiný plátce.

Tuto složku v patřičné výši je možné zadat buď ručně přímo do mzdy zaměstnance (Mzdy / Měsíční zpracování / Zpracování mezd) nebo ji zadat na kartě zaměstnance v evidenci srážek (Karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Srážky ze mzdy).


Jak hodnotíte článek?