Verze 4.01.06 (vystavená 31.5.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Byla opravena změna stavu mailů ve frontě na stránce Správa fronty e-mailové komunikace (Nastavení / Správa provozu / Správa fronty e-mailové komunikace – tlačítko "Změnit stav všech označených položek").
 • Bylo opraveno načítání nastavených zakázaných sloupců (Nastavení / Sady práv / tlačítko "Zakázané údaje").

Personalistika

 • Stávající stylový soubor App_Styles/ApplicantFormAdditionalStyles.css se dosud používal pro ostylování stránek, které jsou z plusPortalu publikované ven, např. na firemní web nebo pro posílání odkazu mailem. Jedná se o stránky: EmployeeForm - nástupní dotazník, ApplicantForm - dotazník uchazeče, ProhlaseniZamestnanecForm - prohlášení k dani. Nově je pro každou tuto stránku použit samostatný stylový soubor, aby bylo možno lépe stránky stylovat a nedocházelo ke konfliktům ve stylech. Nově jsou tedy použity stylové soubory: App_Styles/EmployeeFormAdditionalStyles.css, App_Styles/ApplicantFormAdditionalStyles.css, App_Styles/ProhlaseniZamestnanecFormAdditionalStyles.css. Pokud používáte stylový soubor ApplicantFormAdditionalStyles.css, je nezbytné před aktualizací plusPortalu vytvořit ve složce App_Styles soubory EmployeeFormAdditionalStyles.css a ProhlaseniZamestnanecFormAdditionalStyles.css a nakopírovat obsah souboru ApplicantFormAdditionalStyles.css i do těchto dvou nových souborů. Tím zůstane zachována funkčnost stránek. Kdykoli poté je možno doladit obsah jednotlivých stylových souborů, aby obsahovaly už pouze styly, nezbytné pro konkrétní stránku.
 • Ke vzorové pozici (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Vzorové pozice) byla doplněna do sekce Popis vzorové pozice nepovinná položka "Název v angličtině". Při vytváření pracovního místa (na stránce Zaměstnavatel / Oddělení a místa) se po výběru údaje "Vzorová pozice" zkopíruje do položky "Název pozice v angličtině" údaj "Název v angličtině" ze vzorové pozice, pokud existuje. Pokud ve vzorové pozici anglický název neexistuje, zkopíruje se do položky "Název pozice v angličtině" název v češtině. Až si zákazník doplní anglické názvy svých vzorových pozic, při další aktualizaci databáze se anglické názvy ze vzorových pozic přenesou pomocí skriptu do anglických názvů pracovních pozic.
 • Do seznamu pracovních míst (Zaměstnavatel / Oddělení a místa) byla doplněna možnost zobrazit položku "Kategorie zdr. zátěže" (dříve "Rizikovost") z tabulky Sada rizikových faktorů.
 • V organizačním diagramu (Organizace / Organizační diagram) byla do filtru pro výběr zaměstnance přidána podmínka, aby bylo možné vybírat jen ze zaměstnanců, kteří mají aktivní smlouvu nebo jsou vyřazeni ze stavu. Nelze vybrat zaměstnance, kteří jsou připraveni k nástupu nebo mají ukončenou smlouvu.
 • Po potvrzení nástupu se u nového zaměstnance na záložce Pojištění a důchody na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) v nabídce pro výběr ZP již nabízí možnost "---".
 • V našeptávači při výběru oddělení na kartě zaměstnance (Karta zaměstnance / Pracovní poměr / Pracovní zařazení / Připravit změnu) se již správně zobrazují pracovní pozice. Podmínkou je mít v nastavení personalistiky zaškrtnuto "Povolit sledování změn organizační struktury v čase" (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení – sekce Zapnutí a vypnutí funkcí) a dále volbu "našeptáveč" u pole "Při zadávání oddělení u pracovní pozice použít:" (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení – sekce Způsob přidělování pracovní pozice).
 • Do formuláře pro přihlášení a odhlášení cizince (na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/) byl doplněn u kontaktní osoby (mzdové účetní) titul před jménem a titul za jménem, u adres pak číslo orientační. Přihlašování a odhlašování se provádí na stránce Zaměstnanci / Cizinci.
 • V případě cizince, který má adresu trvalého pobytu mimo ČR, není vyžadován v tiskopise pro oznámení na ČSSZ (Mzdy / Hlášení změn SSZ nebo karta zaměstnance / Pojištění, důchody / Hlášení změn OSSZ) povinný údaj pro poštu.

Vzdělávání

 • Bylo opraveno duplicitní zobrazení v seznamech účastníků (Vzdělávání / Vzdělávací akce – výběr termínu – tlačítko "Přihlašování").

Mzdy

 • Došlo k úpravě hlášení při stahování eNeschopenek pro zaměstnance, kteří se nedohledají u zaměstnavatele dle svého rodného čísla či EČP. Aktuální podoba takového hlášení je ve formátu: Osoba JMENO PRIJMENI s rodným číslem RODNECISLO a datem narození DATUM nebyla nalezena.
 • Pole "Datum platnosti akce (Oprava ze dne)" je povinné pro všechny akce vyjma akcí Přihláška - vznik poměru a Odhláška - ukončení poměru. Pole "Datum platnosti akce" již dále bude needitovatelné pro akce Přihláška - vznik poměru a Odhláška - ukončení poměru. Přihláška / odhláška na SSZ a o její e-podání je dostupné ze dvou míst: Karta zaměstnance / Pojištění a důchody / Hlášení změn OSSZ / detail hlášení typu Odhláška/Přihláška a Mzdy / Hlášení změn SSZ / detail hlášení typu Odhláška/Přihláška. Došlo tedy k příslušným úpravám v elektronickém hlášení na VREP, aby nedocházelo ke vrácení chyby týkající se nevyplněného atributu.
 • Na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Účtování / Účtový rozvrh – detail účtu bylo opraveno zobrazení v případě použití uživatelských údajů.


Jak hodnotíte článek?