Evidenční stav zaměstnance

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Do evidenčního počtu se nezahrnují zaměstnanci v určité situaci - např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, zaměstnanci uvolnění pro výkon veřejné funkce, členové zastupitelstev, ukončení zaměstnanci a další. Všechny situace taxativně vymezuje metodika pro výpočet evidenčních stavů.

Program umožňuje u každého zaměstnance v jeho osobní kartě vést tzv. evidenční stav - ten určuje, od kdy, případně do kdy se daný zaměstnanec má nebo nemá zahrnovat do evidenčních počtů. Evidenční stav zaměstnance může být (vždy s časovou platností):

  • zařazen - zaměstnanec se zahrnuje do evidenčních počtů;
  • vyjmutý - zaměstnanec, jehož pracovní poměr stále probíhá, ale z určitých důvodů (např. mateřská dovolená) se po určitou dobu vyjmutí do evidenčních počtů nezahrnuje;
  • vyřazen - po ukončení poměru se zaměstnanec, který je stále v evidenci, do počtu zaměstnanců již nezahrnuje.

Informace o evidenčním stavu zaměstnance najdete v jeho osobní kartě na záložce Pracovní poměr v sekci Evidenční stav. Kliknutím na odkaz pro úpravu sekce (tři tečky) se zobrazí historie změn evidenčního stavu zaměstnance a současně zde můžete přidávat nebo upravovat záznamy zařazení nebo vyjmutí zaměstnance z evidenčního stavu:

První záznam program vytváří automaticky při potvrzení nástupu - pokud typ pracovního poměru zaměstnance je zahrnován do evidenčních počtů. V opačném případě sekce Evidenční stav v osobní kartě není zobrazena.

Evidenční počty se často vyčíslují podle oddělení, nákladových středisek nebo pracovních pozic. Proto se v historii změn evidenčního stavu mohou objevovat i záznamy, kdy byl zaměstnanec přeřazen na jinou pozici - to aby program měl podklady k vyčíslení počtu zaměstnanců např. na pozici "obsluha linky".

Některé záznamy o změnách evidenčního stavu se vytváří automaticky při práci s evidencí zaměstnanců - např. při ukončení pracovního poměru dojde k vyřazení zaměstnance ze stavu, při přeřazení zaměstnance na jinou pozici nebo oddělení se rovněž vytváří záznam.

Jiné situace, jako je odchod na mateřskou dovolenou, uvolnění zaměstnance pro veřejnou funkci je třeba řešit "ručně" přidáním záznamu o vyjmutí ze stavu nebo návratu do stavu.


Jak hodnotíte článek?