Implementační postup modulu Docházka

Změníl(a) - Martina Dufková

Docházka se váže k zaměstnanci, proto musí být evidence zaměstnanců součástí programu. V případě jiných systémů je možné z nich čerpat data o zaměstnancích pomocí datové pumpy.

V rámci implementace modulu Docházka je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Správce docházky a volna,...) přiřadit potřebná práva a přiřadit tyto role konkrétním zaměstnancům.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich preferencí (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / oddíl Docházka / Docházka - nastavení).
  3. Zkontrolovat, případně doplnit jednotlivé číselníky v modulu Docházka (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka).
  4. Schvalovatelům nastavit pravomoci pro vyhodnocování a schvalování docházky vybraným zaměstnancům.
  1. Mít pro všechny zaměstnance, kteří budou docházku využívat, stanovenou pracovní dobu a tam, kde je to vyžadováno, založený a přiřazený rozvrh pracovní doby, režim přestávek a pravidla pro vyhodnocení docházky. Tyto informace se sledují na kartě zaměstnance v záložce Pracovní poměr, sekce Pracovní doba. Karta zaměstnance, v případě zakoupené licence na plnou personalistiku, je dostupná volbou Menu / Zaměstnanci / Personální evidence. V případě, že máte pouze jednoduchou evidenci zaměstnanců je karta dostupná z Menu / Zaměstnanci / Seznam zaměstnanců.
U některých typů poměrů - např. dohody, může být pracovní doba stanovena rámcově ("práce na zavolanou"), bez rozvržení směn.
  1. Zadat výši nároků na dovolenou, případně provést hromadné nastavení nároků.
  2. Dle potřeby provést nastavení pro vyúčtování stravenek (v případě, že nevyužíváte modul Mzdy v aplikaci plusPortal).
  3. Naplnit číselník mzdových složek složkami pro časové položky mzdy a nastavit, které položky docházky se mají přenášet do které mzdové složky při přenosu docházky do externího mzdového systému (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Odměňování / číselník Složky mzdy - externí).
  4. Budete-li chtít využívat naplánované úlohy, proveďte jejich nastavení.


Jak hodnotíte článek?