Verze 4.02.25 (vystavená 21.9.2023)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Základní modul

Logování úloh datové pumpy

Po spuštění úlohy datové pumpy je v případě existence logu opět dostupné tlačítko pro zobrazení logu.

Nově je také dostupné tlačítko pro zobrazení obecného logu v Nastavení datové pumpy (Nastavení / Správa konfigurace – záložka Datová pumpa).

Oprava zobrazení na stránce Spravovat žádosti

Ve správě žádostí (Nastavení / Správa provozu / Spravovat žádosti) se žádost, která byla odeslána na více schvalovatelů, zobrazuje pouze jednou pro daného schvalovatele (dříve byla zobrazena tolikrát, kolik bylo schvalovatelů).

Personalistika

Úpravy nároku na důchod

Byly provedeny následující úpravy:

  • při uložení nástupu nového zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Nová karta / Nový zaměstnanec) bylo opraveno uložení data nároku na starobní důchod. Při přechodu na verzi 4.02.25 (po updatu databáze) se doplní datum nároku na důchod u zaměstnanců, kde toto datum chybí. Podmínkou je vyplněné datum narození.
  • odkaz „přepočítat“ v kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) v záložce Pojištění a důchody, sekci Nárok na důchod od se zobrazuje vždy (pro muže i pro ženy):
  • položka „Datum nároku“ v kartě zaměstnance v záložce Pojištění a důchody, sekci Pobírané důchody je v případě starobního důchodu needitovatelná (je jen pro čtení):

Umožnění hromadné změny oddělení a kategorií zdravotních zátěží

Ve stránce Oddělení a místa (Organizace / Oddělení a místa) byla přidána možnost pro hromadnou změnu oddělení a kategorií zdravotních zátěží.

Úpravy související s adresou pro doručování písemností

V osobní Kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) byla doplněna na záložce Kontakty možnost přidat, upravit a odstranit kontakt, jehož druh je „E-mail“ a specifikace je „Doručování písemností“.

Do šablon pro smluvní dokumenty (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / číselník Správa šablon dokumentů / tlačítko „Zkopírovat do schránky štítky pro šablonu“) nově přibyl štítek: {OSOBADORUCOVACIMAIL} - e-mail zaměstnance pro doručení.

Aby mohl zaměstnanec oznámit změnu kontaktů (Osobní informace / Chci oznámit / Změna kontaktů), musí mu být nastaveno nové právo dostupné v sadě přístupových práv v sekci Osobní informace / Chci oznámit / Zpracovat změnu kontaktu.

Úpravy související s připravovaným nástupem

V přípravě nového nástupu (Zaměstnanci / Personální evidence / tlačítko "Nová karta / Nový zaměstnanec") bylo opraveno nastavení konce zkušební doby.

Při změně pracovního místa u připravovaného nástupu se adekvátně upraví údaje o konci zkušební doby dle nastavení délky zkušební doby u pracovního místa.

Úprava importu smluvních dokumentů

Pokud má uživatel v rámci sady práv přiřazeno právo „Zaměstnanci / Import smluvních dokumentů“ má zpřístupněnu volbu pro import smluvních dokumentů (Zaměstnanci / Import smluvních dokumentů), pomocí které lze importovat smluvní dokumenty. Nově byla přidána možnost výběru sloupce, dle kterého lze dané smluvní dokumenty zaměstnanci naimportovat (m01_Contract - PKId, ExternalId). Úprava také proběhla v logování chybových hlášek. Dříve se chyby zobrazovaly v modálním panelu po skončení importu, nyní se zobrazí v logovém souboru.

Lékařské prohlídky

Oprava zobrazení lékařských prohlídek

Bylo opraveno zobrazení lékařských prohlídek (Zaměstnanci / Lékařské prohlídky) v případě, že má zaměstnanec ukončenou smlouvu a více archivních záznamů pracovních zařazení.

Úpravy zadávání a zobrazení poskytovatele lékařských prohlídek

V souvislosti s poskytovateli lékařských prohlídek bylo provedeno následující:

  • oprava kontroly povinných položek před uložením záznamu poskytovatele prohlídky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Lékaři):
  • oprava provedení změny poskytovatele lékařských prohlídek u pobočky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Pobočky):
  • doplnění možnosti zobrazit si aktuálně přiřazeného lékaře v zobrazení pracovních smluv (Zaměstnanci / Pracovní smlouvy):
  • úprava lokalizace vazby na lékaře prohlídky, doplněna vazba na lékaře pro speciální lékařskou prohlídku (Zaměstnanci / Lékařské prohlídky):

Přejmenování druhu činností pro lékařské prohlídky

Číselník „Druhy činností (pro lék. prohlídky)“ (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika – nastaveni / sekce Lékařské prohlídky / Druhy činností) byl přejmenován na „Profesní rizika a vykonávané činnosti (pro lék. prohlídky)“. Tiskový formulář pro zadání lékařské prohlídky obsahuje stejný název.

Nábor

Zobrazení nabídky „Důvod vyřazení / odstoupení“ při změně stavu u kandidátů

U kandidátů je při změně stavu (Nábor / Kandidáti / detail kandidáta / tlačítko „Změnit stav“) po nastavení volby „Vyřazen“ znovu zpřístupněna nabídka „Důvod vyřazení / odstoupení“:

Hodnocení

Úprava zadávání cíle u zaměstnance s více smlouvami

Byla vyřešena nejednoznačnost smlouvy při zadávání cílů zaměstnancem, pokud má více smluv.

Pokud má zaměstnanec, zadávající si cíle pro své hodnocení (Hodnocení / Hodnocení – sekce Cíle pro toto hodnocení, tlačítko „Přidat cíl“), více aktivních nebo přerušených smluv, musí při zadávání cíle vybrat konkrétní smlouvu, ke které cíl zadává. Tím se pak cíle propojí do příslušného hodnocení. Zaměstnanec má možnost vybírat i ze smluv, které zatím nejsou v hodnocení zařazeny.

Vzdělávání

Oprava propojení záznamu o vzdělávání a rozpočtové skupiny

Bylo opraveno propojení záznamu o vzdělávání (Vzdělávání / Záznamy o vzdělávání) a rozpočtové skupiny při rozpočítávání nákladů na účastníky při nastavení vzdělávací akce do stavu „Ukončeno“. To zajistí, že jsou již zobrazeny hodnoty rozpočtové skupiny v seznamu záznamů o vzdělávání, pokud si ji uživatel přidá do zobrazení přes ozubené kolečko z databázové tabulky pro Rozpočtovou skupinu.

Vzdělávání – Propojení na Moodle

Úprava propojení modulu Vzdělávání a Moodle

Bylo upraveno propojení modulu Vzdělávání a Moodle. Byly doplněny podmínky, kdy se má provádět reset kurzů u opakujících se Moodle kurzů.

Pracovní cesty

Změna výše PHM při užití vozidla pro naftu

S účinností od 1.7.2023 dochází k novému stanovení výše PHM při užití vozidla pro naftu. Automatické nastavení sazeb se provádí pouze pro novou databázi. Stávající zákazníci si musí upravit sazby ručně.

Volno

Úprava zobrazení schvalovatelů před odesláním žádosti

V případě, že je využíván způsob schvalování všemi schvalovateli, nebylo možné před odesláním žádosti na schvalovatele zobrazit všechny schvalovatele. Nyní se již zobrazí všichni schvalovatelé při odeslání žádosti na schválení v modulu Volno a Pracovní cesty.

Docházka

Vylepšené řazení položek docházky pro snazší vyhledávání

V sekci Rekapitulace vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) jsou položky řazeny podle abecedy:

Ve filtru pro zadání typu volna v položkách docházky po dnech (Docházka / Přehledy / Denní položky) se typy volna zobrazují podle abecedy a vyhledávat lze podle názvu. Zkratka pro typ volna je uvedena v závorce.

Umožnění přidat údaje do zobrazení v přehledu docházky

Do seznamu docházek na stránce Přehled docházky (Docházka / Přehledy) je nyní možné přidat sloupce z automaticky vytvářené tabulky, která obsahuje všechny aktuální položky z číselníku složek docházky. U každé docházky lze mít tedy např. zobrazeno kolik bylo v daném měsíci odpracováno hodin, čerpáno dnů dovolené apod. Zobrazené hodnoty jsou platné k datu posledního přepočtu daných docházek.

Externí mzdy

Oprava stahování souboru položek externích mezd

V položkách pro měsíční mzdy (Externí mzdy / Položky pro měsíční mzdy / tlačítko „Položky“) byla opětovně zprovozněna funkce „Stáhnout data do souboru XLSX“ (ikona Šipka dolů).

Mzdy

Oprava přílohy k žádosti o nemocenskou dávku

Byla provedena oprava přílohy k žádosti při odesílání na VREP a při nastaveném způsobu vyplácení „Poštovní poukázkou na adresu v ČR“. Ve chvíli, kdy u dané adresy nebylo vyplněno číslo orientační, ČSSZ vracela chybu na existenci prázdného elementu pro číslo orientační v zasílaném xml souboru. Oprava spočívá v tom, že ve chvíli, kdy není vyplněno číslo orientační, tak v zasílaném xml souboru je odstraněn element pro číslo orientační.

Analogická úprava ještě proběhla u polí představující předčíslí a specifický symbol bankovního účtu při způsobu vyplácení „Na účet v ČR“, dále u položek „Další sdělení“, „Kontaktní pracovník“, „Telefon“ a „Podáno v“.

Zpřístupnění Poznámky na osobní kartě v sekci Srážky ze mzdy

V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Osobní karta) na záložce Zpracování mzdy v sekci Srážky ze mzdy je nyní mezi dostupnými sloupci (položkami) pro seznam i údaj „Poznámka“.

Přidání práva do výchozí sady pro mzdovou účetní

Do výchozí přístupové sady pro mzdovou účetní („účetní pro mzdy“) bylo přidáno právo pro exekutory (Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Instituce / Exekutoři):

Oprava zobrazení panelu pro tisk potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění

Bylo opraveno zobrazení panelu pro tisk potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění (Mzdy / Měsíční zpracování / sekce Kontrola zaměstnanců / tlačítko „Tisk / Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nem. poj.“).

Úprava v příloze k žádosti nemocenských dávek

Došlo k opravě plnění hodnoty v příloze k žádosti (Mzdy/ Nemocenské dávky – Přílohy k žádosti) na řádku j) Další sdělení v situaci, kdy zaměstnanec nastoupí do zaměstnání v průběhu měsíce a v měsíci nástupu má ve mzdě složku Neplacené volno (typ 4) nebo Absence (typ 8).


Jak hodnotíte článek?