Verze 04.02.09 (vydaná 18.1.2023)

Základní modul

Úpravy prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku

Do naplánované úlohy „Prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku“ (Nastavení / Správa konfigurace / Naplánované úlohy / Základní modul / Prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku) bylo doplněno nastavení svátků v následujícím roce podle předchozího roku.

V naplánované úloze Prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku i při ručním rozvržení směn bylo doplněno generování rozvržení směn pro rozvrhy typu Dohoda.

Ručně lze rozvržení směn nastavit na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno / Rozvrhy směn / tlačítko Rozvržení směn / tlačítko Upravit / Vygenerovat rozvržení do roku.

Stahování souborů

Soubory pro penzijní společnosti a soubory pro ISPV se nyní stahují na disk.

Další soubory typu PDF se nyní zobrazují v prohlížeči, ostatní soubory jsou stahovány na disk. Jedná se zejména o soubory uložené v databázi aplikace plusPortal a v uložišti na serveru.

Úprava ukládání cache konfiguračních souborů

Bylo opraveno ukládání cache konfiguračních souborů.

Úprava rychlého vyhledávání v seznamech

Bylo upraveno rychlé vyhledávání v seznamech aplikace plusPortal, tak aby při zadávání vyhledávání data mohl uživatel zapsat datumové údaje s nulami i bez nul (např. 1.1.2018, ale i 01.01.2018).

Submodul pokročilá autentizace

Určení priority zdrojů pro rozpoznávání IP adresy klienta

V rámci rozpoznávání pokročilé autentizace je nyní možné určit prioritu zdrojů pro rozpoznávání IP adresy klienta.

Personalistika

Úpravy při změně pojišťovny

Bylo zamezeno v Kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance – záložka Pojištění, důchody, sekce Zdravotní pojištění) přes tlačítko Změnit pojišťovnu provést změnu zdravotní pojišťovny ke stejnému datu.

Přibylo zde také potvrzovací hlášení, které uživatele upozorní v případě, že se pokusí vytvořit změnu zdravotní pojišťovny k datu jinému než 1.1. nebo 1.7.

Lékařské prohlídky

Přidání nových údajů v seznamu lékařských prohlídek

Do seznamu lékařských prohlídek na stránce Zaměstnanci / Lékařské prohlídky byl doplněn sloupec Stupeň rizika, který vyjadřuje nejvyšší stupeň rizika pro pracovní pozici, na které zaměstnanec pracuje. Kromě položky Stupeň rizika, lze v seznamu zobrazit Popis stupně rizika a Kategorii zdrav. zátěže, do které náleží pracovní pozice zaměstnance.

Poznámka: sloupce se načítají z nového view Nejvyšší míra rizikovosti, které je připojeno k dotazu pro uvedený seznam.

Pracovní cesty

Úprava tvorby rozpisu stravného

Při vyúčtování pracovní cesty po zadání všech úseků průběhu cesty dochází k vytvoření rozpisu stravného na jednotlivé dny pracovní cesty (přepočtu pracovní cesty). 

Volno

Zobrazení nároků na stránce Plánování volna

Bylo opraveno zobrazení zůstatků dovolené na stránce Plánování volna (Volno / Plánování volna), kde se nyní zůstatky zobrazují k aktuálnímu datu.

Vzdělávání

Informace o nadřízeném v záznamech o vzdělávání

Do seznamu na stránce Vzdělávání / Záznamy o vzdělávání byla přidána možnost zobrazit informace o nadřízeném.

Úprava při přihlášení/odhlášení zaměstnanců na termíny akce

Na stránce Termíny a účastníci vzdělávací akce (Vzdělávání / Vzdělávací akce / tlačítko Přihlašování) bylo upraveno přihlášení/odhlášení zaměstnanců. Pokud je v nastavení modulu Vzdělávání zapnuta volba Zapsat do kalendáře účastníků, během přihlášení/odhlášení z termínu se systém pokouší provést zápis termínu školení do kalendáře. Aby se zápis do kalendáře provedl, musí mít účastníci zadán v osobní kartě primární e-mail. Pokud se operace přihlášení/odhlášení týká zaměstnanců bez primárního e-mailu, systém pouze upozorní, že e-mail není zadán, ale akci přihlášení / odhlášení provede.

Docházka

Zaokrouhlování a korekce časů u terminálových tlačítek

Pro jednotlivá terminálová tlačítka je nyní možné individuálně nastavit pravidla zaokrouhlování časů a minutové korekce. Nastavení se provádí v číselníku terminálových tlačítek (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Snímače / Terminálová tlačítka).

Pokud tlačítko nemá nastaveno specifické zaokrouhlování, použijí se globální pravidla pro zaokrouhlování a korekce průchodů z Pravidel docházky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Docházky / Pravidla docházky).

Možnosti pro nastavení zaokrouhlování průchodů přes terminálové tlačítko jsou stejné jako u klasických průchodů – a to: nezaokrouhlovat / zaokrouhlení na 5 min / 15 min / 30 minut, dále zaokrouhlení mezních hodnot průchodů.

U terminálových tlačítek lze také nastavit korekce času přesunu na pracoviště (v minutách).

U tlačítek je dále možné nastavit, aby se pravidla zaokrouhlení a korekce použila i pro následující příchod. Toto nastavení se používá zejména pro situace, kdy zaměstnanci při příchodu nestisknou žádné tlačítko a je žádoucí, aby se pro tento průchod použila stejná pravidla zaokrouhlování jako pro stisknuté tlačítko při odchodu.

Mzdy

Úprava tisku Potvrzení o srážkové dani

Byl upraven tisk Potvrzení o srážkové dani (Mzdy / Vystavit potvrzení nebo Mzdy / Roční zpracování / záložka Roční vyúčtování daně):

  • do roku 2020 včetně se tiskne podle tiskopisu 255460/A, vzor č. 6 (4 řádky položek), od roku 2021 podle tiskopisu 5460/A, vzor č. 9 (3 řádky položek, bez pojistného);
  • bylo opraveno vyčíslení položek na řádcích 1,2,4 resp. 1,2,3 (příjmy a daň);
  • u částek byl doplněn oddělovač tisíců;
  • opraveno bylo zarovnání nadpisů položek Daňový rezident a Daňový nerezident.

Dříve:

Nyní:

Oprava tisku výplatního lístku

Sekce Zálohová daň z příjmů a sekce Shrnutí se při tisku výplatního lístku (Mzdy / Měsíční zpracování, sekce Výplatní lístky) zobrazí, i když výplatní lístek neobsahuje položku o platbě nebo zaslání na účet.

Nezobrazení upozornění při odesílání RZD zaměstnancem

Byla opravena chyba při odesílání RZD zaměstnancem na účtárnu v situaci, kdy nejprve vyplňuje průvodce RZD a následně si to rozmyslí a požaduje pouze potvrzení POZP. V takovém případě se chybně zobrazovalo upozornění, že nepotvrdil pravdivost údajů v žádosti RZD. Toto je opraveno.

Oprava hlášení při vyplnění Prohlášení k dani

V průvodci pro vyplnění Prohlášení k dani v situaci, kdy má zaměstnanec 2 děti, na které neuplatňuje zvýhodnění, se již nezobrazuje chybné hlášení o nevhodném pořadí slev u dětí.

Oprava zpřístupňování potvrzení z ročního zpracování mezd

Došlo k opravě zpřístupňování potvrzení z ročního zpracování mezd ze záložky Roční zúčtování daně. Chyba se projevovala při zpřístupnění s podpisem a dále v údajích, kdo dané potvrzení vytvořil. Jako uživatel, kdo dané potvrzení vytvořil se zobrazovaly údaje zaměstnance, kdo o dané potvrzení žádal.

Úpravy částky zaručené mzdy v první a osmé skupině pro mzdové období 1/2023

Po reinstalaci databáze při přechodu na verzi 4.02.09 jsou aktualizovány částky zaručené mzdy v 1. a 8. skupině i v případě, kdy je zákazník již přepnutý do období 1/2023.

Úprava ve výkazu daní

Do výkazu daní (Roční zpracování / Výkazy daní) bylo pro tisk zálohové daně doplněno vytištění nerezidentů (věta H) do výstupního XML souboru (tlačítko Vytvořit XML).

Doplnění možnosti tisku „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob“

Byla doplněna možnost tisku „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob“. Zaměstnanec si o něj může zažádat (na stránce Osobní informace / Chci potvrzení / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění RZD) nebo ho může vytvořit mzdová účetní s nastaveným právem (Mzdy / Vystavit potvrzení / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění RZD) na stránce Mzdy / Vystavit potvrzení / tlačítko „Vytvořit dokument / Jaké potvrzení / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění RZD“.


Jak hodnotíte článek?