Hlášení cizinců přes API

Změníl(a) - Martina Dufková

Od 1. července 2024 je zasílání informací o nástupu/odchodu cizince možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů: 

 • vyplněním formuláře na webu MPSV, kdy je nezbytné přihlášení pomocí datové schránky;
 • zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR;
 • přímou integrací informačního systému s rozhraním MPSV (popisu tohoto způsobu se věnujeme níže).

Hlášení cizinců přes API

Pro informační systémy je ze strany MPSV poskytnuto hlášení cizinců přes API využívající protokol GovTalk – viz https://www.mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet.

Z výše uvedeného důvodu lze do aplikace plusPortal přidat submodul Hlášení cizinců přes API, který umožňuje posílat hlášení cizinců přes API poskytované MPSV.

Podávat hlášení cizinců přes API může jen osoba, která má na svém zařízení instalovaný kvalifikovaný podpisový certifikát (certifikát je nutné vyexportovat do formátu *.pfx, a to včetně privátního klíče). Do obálky hlášení se vkládá veřejná část certifikátu, pomocí privátní části certifikátu se vytváří podpis odesílaných dat. Pokud hlášení pro určitého zaměstnavatele podává a podepisuje osoba, která není zaměstnancem dotčeného zaměstnavatele, musí být použitý podpisový certifikát registrovaný v mandátním registru ČSSZ.

Zaměstnavatel, který zaměstnává cizince podléhající hlášení, musí mít platné IČO a na úrovni zaměstnavatele vyplněn kód pracovní činnosti CZ-NACE (Organizace / Firmy).

Aplikaci plusPortal je přiřazen produkční API klíč a URL adresa pro hlášení cizinců. Hodnoty těchto parametrů jsou uloženy v aplikaci (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nastavení komunikace s MPSV).

Kromě odesílání cizinců umožňuje nový submodul také vygenerovat hlášení jako XML soubor a uložit ho na disk – viz popis níže. Tento soubor je možné poté odeslat Úřadu práce přes datovou schránku.

Implementace submodulu Hlášení cizinců přes API

Pokud je v licenčním souboru obsažen submodul Hlášení cizinců přes API rozšíří se modul Personalistiky o nabídku:

Zaměstnanci / Hlášení cizinců – API;

Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nastavení komunikace s MPSV.

Přístupová oprávnění
Pro zobrazení výše uvedených položek je potřeba mít přidělena přístupová oprávnění:
Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API (oprávnění zpřístupní stránku Hlášení cizinců - API v menu a sekci Hlášení cizinců - API v kartě zaměstnance);
Zaměstnanci / HR panel (oprávnění zpřístupní odkaz na Hlášení cizinců - API v HR panelu);
Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Nastavení komunikace s MPSV (právo na zpřístupnění číselníku pro zadání parametrů pro komunikaci s MPSV přes API, tj. URL adresa a API klíč).

Popis stránky Hlášení cizinců přes API

Stránka Hlášení cizinců přes API je dostupná volbou z menu Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API. Podmínkou pro zpřístupnění je aktivní licence na submodul Hlášení cizinců přes API a k němu přidělená přístupová oprávnění.

Stránka pro hlášení cizinců je rozdělena do několika částí:

 1. V záhlaví stránky jsou umístěny filtry pro výběr zaměstnavatele, HR manažera a HR administrátora.
 2. Filtrační dlaždice, které usnadňují práci se samotnými hlášeními. Díky nim je možné zobrazit:
 • všechna hlášení cizinců (filtrační dlaždice "Vše");
 • hlášení, u kterých se vyskytla chyba či problém, a proto je není možné odeslat (filtrační dlaždice "Nelze odeslat");
 • hlášení, která čekají na vyřízení (filtrační dlaždice "K vyřízení");
 • hlášení, která byla provedena, ale jejich doručení ještě nebylo potvrzeno (filtrační dlaždice "Čeká na potvrzení");
 • hlášení, která již byla odeslána na příslušný úřad práce a jsou tudíž vyřízená (filtrační dlaždice "Vyřízeno").
 1. Pro usnadnění práce s hlášením jsou nad seznamem umístěna funkční tlačítka - Přidat, Tisknout vybrané, Provést e-podání, Nastavit vyřízení a Zrušit vyřízení. Tato tlačítka se stávají aktivními po označení jedné nebo více položek v seznamu. Více informací o funkčních tlačítkách naleznete níže v části "Práce s hlášením".
 2. Samotná hlášení cizinců mají formu seznamu, do kterého se automaticky přidávají požadavky na provedení hlášení cizinců přes API MPSV a to na základě změn prováděných v personální evidenci. Takto vytvořený požadavek není ještě automaticky odeslán (postup na provedení podání je popsán níže). Pokud se hlášení vytvořilo na základě omylem potvrzené změny nebo storna, je potřeba takto vytvořené hlášení ručně zrušit (pomocí ikony křížku na konci příslušného řádku seznamu).

Situace, kdy se automaticky vytvářejí požadavky na provedení hlášení, jsou následující:

 • po potvrzení nástupu cizince - vytvoří se požadavek s poznámkou: nástup;
 • po potvrzení změny pracovní pozice - vytvoří se požadavek s poznámkou: změna pracovní pozice;
 • po potvrzení změny doby trvání pracovní smlouvy (doba určitá) - vytvoří se požadavek s poznámkou: změna doby trvání pracovní smlouvy;
 • po potvrzení předčasného ukončení pracovního poměru (doba určitá) - vytvoří se požadavek s poznámkou: předčasné ukončení pracovního poměru;
 • po potvrzení ukončení pracovního poměru - vytvoří se požadavek s poznámkou: ukončení pracovního poměru;
 • po změně nutnosti mít povolení k zaměstnání na hodnotu Nevyžaduje se - vytvoří se požadavek s poznámkou: nepotřebuje povolení;
 • po stornu změny pracovní pozice - vytvoří se požadavek s poznámkou: storno změny pracovní pozice;
 • po stornu změny doby trvání pracovní smlouvy - vytvoří se požadavek s poznámkou: storno změny doby travání pracovní smlouvy;
 • po stornu ukončení - vytvoří se požadavek s poznámkou: storno ukončení pracovního poměru;
 • po stornu potvrzeného nástupu - vytvoří se požadavek s poznámkou: nenastoupil.

Práce s hlášením

Kromě automaticky generovaných hlášení je možné také požadavek na provedení hlášení vložit ručně, a to pomocí tlačítka Přidat, které je umístěné nad seznamem. U ručně přidaného hlášení je potřeba vybrat zaměstnance, typ hlášení, případně datum změny. K hlášení je umožněno vkládat poznámku.

V případě, že chybí k podání hlášení nějaké údaje, požadavek na hlášení se přesune do záložky "Nelze odeslat" a k příslušnému řádku se přidá informační štítek Nelze odeslat. V tooltipu (nápovědě) u štítku je uvedeno z jakého důvodu nedošlo k odeslání hlášení.

Podání hlášení lze provést jednotlivě nebo hromadně. Pro jednotlivá podání je určena ikona obálky se šipkou, která se nachází na konci řádku pro zvolené hlášení. Hromadné podání provedete tak, že označíte řádky, které je třeba odeslat, a kliknete na tlačítko Provést e-podání. Následně budete vyzvání k výběru kvalifikovaného osobního certifikátu a k zadání hesla k tomuto certifikátu.

Po úspěšném provedení podání se hlášení přesune do záložky "Vyřízeno" (vyřízení je nastaveno automaticky v případě, že se z MPSV nevrátí informace o chybě hlášení).

Pokud se hlášení nepodaří odeslat, zůstává v záložce "K vyřízení" s informačním štítkem Čeká na odeslání. V tooltipu u štítku je uvedeno, proč se hlášení neodeslalo.

Vytvořené hlášení lze uložit jako XML soubor na disk, a to kliknutím na tlačítko Tisknout vybrané umístěné nad seznamem nebo kliknutím na odkaz s ikonou tiskárny u řádku s hlášením. Takto uložený soubor je možné odeslat Úřadu práce přes datovou schránku.

Pokud je hlášení Úřadu práce provedeno mimo plusPortal (vyplněním on-line formuláře nebo odesláním hlášení přes datovou schránku) lze ručně nastavit vyřízení kliknutím na tlačítko Nastavit vyřízení.

V případě, že jste provedli potvrzení změny nebo potvrzení storna omylem, je možné jeho vyřízení zrušit pomocí stejnojmenného tlačítka Zrušit vyřízení. Případně je možné vytvořený požadavek na hlášení celý zrušit, a to kliknutím na ikonu křížku na konci příslušného řádku.

Záložka Cizinec na kartě zaměstnance

Máte-li zakoupenou licenci na submodul Hlášení úřadu práce - API, máte přístupnou stejnojmennou sekci Hlášení úřadu práce - API také na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel / Karta zaměstnance / záložka Cizinec). V této sekci jsou evidována veškerá hlášení daného zaměstnance, včetně jejich stavu. Záznamy v seznamu lze prohlížet, částečně upravovat a mazat. Přidávat záznamy lze kliknutím na odkaz Přidat.

Z detailu hlášení lze provést tisk, odeslání hlášení nebo změnit stav jeho vyřízení (nastavit vyřízení, případně vyřízení zrušit).

HR panel - Stav evidence zaměstnanců

Na HR panel (Zaměstnanci / HR penel / Stav evidence zaměstnanců) byl přidán nový odkaz Hlášení cizinců – API, který zvýrazněním písma signalizuje, že na stránce Zaměstnanci / Hlášení cizinců - API  jsou požadavky k vyřízení.


Jak hodnotíte článek?