Mzdové složky

Změníl(a) - Lucie Mácová

Stěžejním číselníkem pro výpočet mzdy je seznam mzdových složek dostupný volbami z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Mzdové složky.

Číselník je dodávaný částečně předvyplněný. Některé složky označujeme jako typové (mají jiný typ než 0), ty jsou pevně zabudované v programu do výpočtu mzdy a nelze je mazat ani u nich měnit některá nastavení. Odpovídají platné legislativě, proto na případné změny upozorňujeme. Na rozdíl od netypových složek (mají vždy typ 0), které jsou nad rámec legislativy, proto nejsou přednastavené v programu a zakládá si je uživatel sám dle zvyklostí ve firmě.

Započitatelnost složky do různých základů je také přednastavena.

Každá složka je identifikovaná svým číslem a názvem. Číslo je pětimístné a určuje pořadí složky ve mzdě zaměstnance.

Např. doporučujeme, aby všechny složky vstupující do výpočtu hrubé mzdy měly číslo nižší než 30000 (= Hrubá mzda). Všechny složky, které se připočítávají nebo odčítají od čisté mzdy, by měly mít číslo vyšší než 50000 (= Čistý příjem) a současně nižší než 60000 (specifické účetní složky).

Mzda zaměstnance se dá rozdělit na logické části, které následují za sebou. Například: Základní mzda a odměny, Náhrady, Pojištění, Daně, Srážky a pravidelné platby, Celkové vyúčtování. První dvě číslice zleva doporučujeme vyčlenit pro označení určité sekce mzdy, např.:

 • 10### základní odměny a příjmy
 • 30### hrubá mzda
 • 40### zdanitelný příjem
 • 50### čistý příjem
 • 55### částka k vyplacení
 • 60### pojištění zaměstnavatele

Třetí číslici zleva doporučujeme použít na označení případné podskupiny v rámci dané části mzdy. Pokud podskupina není, použijte zde nulu. Např. část mzdy hrubý příjem a pojištění můžeme rozdělit na tyto podskupiny položek:

 • 30### hrubý příjem a pojištění
 • 301## položky související se soc. pojištěním
 • 303## položky související se zdravotním pojištěním

Poslední dvě číslice doporučujeme použít k označení konkrétní položky mzdy v podskupině a stanovení jejího pořadí:

 • 30000 Hrubá mzda
 • 30101 Základ soc. pojištění
 • 30102 Soc. pojištění zaměstnance
 • 30104 Soc. pojištění zaměstnavatele

Díky tomuto systému číslování udržíte dostatečné rezervy pro případné zavádění nových složek (např. po změně legislativy) a mzda bude dobře čitelná. Při zavádění nové složky mzdy si můžete práci usnadnit malou pomůckou: Vedle názvu pole Číslo složky najdete malý odkaz umístit za:

Pokud na něj kliknete, zobrazí se nabídka existujících složek mzdy a můžete z ní vybrat složku, za kterou se má řadit nově zaváděná složka. Program pak určí vhodné číslo nové složky mzdy.

U každé mzdové složky se vyplňují následující záložky:

Název

Číslo a název je možné u všech složek opravit. Atribut Možnost oznámit zaměstnancem má význam např. u srážek, které může zaměstnanec oznámit on-line mzdové účetní, a to volbami z menu Osobní informace / Chci oznámit.

Číslo mzdové složky by vždy mělo být unikátní a využije se např. při nastavení ISPV nebo u předkontací.

Zadávání

Pro každou složku mzdy je možné zadávat dny, hodiny, částku apod. Zde se určuje, které údaje má smysl pro konkrétní složku zadávat. Pokud se jedná o hodnotu počítanou na základě vstupních hodnot, je třeba nastavit vzorec pro výpočet. Nejprve se vybere typ vzorce a následně se obecný vzorec musí osadit konstantami/proměnnými.

Započitatelnost

Mzdová složka ovlivňuje různé faktory a počítané údaje (čistá mzda, odpracované hodiny pro nárok na dovolenou...), používané při výpočtu mzdy. O které se jedná, je patrné z názvu atributu.

Při nastavování započitatelnosti je třeba respektovat postup, kterým program počítá mzdu zaměstnance:

 • vyčíslí Hrubou mzdu, jako součet všech položek započitatelných do Hrubé mzdy;
 • vyčíslí Základ soc. pojištění a vypočte odvod soc. pojištění;
 • vyčíslí Základ zdrav. pojištění a vypočte odvod zdrav. pojištění;
 • vyčíslí Základy pro výpočet daně a vyčíslí daně;
 • nyní určí čistý příjem podle vzorce:
Čistý příjem = Hrubá mzda – Odvod soc. pojištění – Odvod Zdrav. pojištění – Daně
 • vyčíslí částku k vyplacení = Čistý příjem ± složky, započitatelné do vyúčtování (srážky, dávky…).

Pokud tedy u vybrané položky nastavíme, že se započte do Hrubé mzdy, nesmíme ji již současně nastavit, že se započte do Čistého příjmu nebo do vyúčtování, protože v těchto hodnotách se již projeví v rámci hrubé mzdy.

Za bližší vysvětlení stojí pouze započitatelnost do základu odměn. Např. požaduji vyplácet půlroční odměnu, která se stanoví jako 1% z hrubé mzdy za předchozích 6 měsíců.

Nastavení výpočtu složky mzdy:

Definování základu pro výpočet odměn - započitatelnost hrubé mzdy do Základu 1 (složek vstupujících do základu může být více, např. Základní mzda a Příplatky):

Definování období, za které se sčítá Základ 1 (najdete v Legislativních podkladech):

Rozklad nákladů

Definovaný rozklad vybrané složky mzdy dle nákladových středisek nebo zakázek. Rozpad je buď podle hodin nebo částek. Např. sociální pojištění organizace chci rozúčtovat dle nákladových středisek dle odpracovaných hodin pro jednotlivá nákladová střediska.

Podmínkou je, že jako podklad pro výpočet mzdy budou do systému importované nebo ručně zadané složky mzdy s rozpadem. Např. hodiny základní mzdy dle středisek –160 hodin na středisko 5-Výroba a 8 hodin na středisko 4-Údržba.

Zobrazení ve mzdovém listu

Nastavení umožní ovlivnit, ve které sekci bude položka figurovat na mzdovém listu.

Tisk výplatního lístku

Nastavení tisku výplatního lístku lze provést i hromadně nad označenými složkami v seznamu.

Další evidované údaje

Tlačítkem Přidat další údaj je možné přidat nový atribut ke složce mzdy.


Jak hodnotíte článek?